Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W TROSCE O EDUKACJĘ MAŁYCH DZIECI- KIERUNKI ZMIAN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W TROSCE O EDUKACJĘ MAŁYCH DZIECI- KIERUNKI ZMIAN"— Zapis prezentacji:

1 W TROSCE O EDUKACJĘ MAŁYCH DZIECI- KIERUNKI ZMIAN

2 Szkoła skutecznie i przyjaźnie wymagająca
Dająca wszystkim dzieciom równe szanse dostępu do edukacji, Zapewniająca uczniom poczucie bezpieczeństwa, Sprzyjająca rozwojowi indywidualnych zainteresowań, Jasno formułująca wymagania.

3 Wpływ instytucjonalnego wychowania i kształcenia na rozwój dziecka
Przedszkole: -umożliwia dziecku zdobywanie, poszerzanie ,wzbogacanie wcześniejszych doświadczeń, niezależnie od środowiska wychowawczego; -wprowadza w zorganizowany świat; -stwarza właściwe warunki rozwoju; -uczy twórczych zachowań społecznych, podejmowania interakcji, realizowania kontaktów społecznych; -dzięki opiece przedszkolnej można dużo wcześniej poznać problemy dziecka i jego rodziny oraz podjąć stosowne działania.

4 Edukacja przedszkolna w Polsce- stan obecny
w 535 gminach (21%) w Polsce nie ma ani jednego przedszkola! w Polsce 2-krotnie mniej czterolatków korzysta z edukacji przedszkolnej niż w UE 2008/09 - ROK PRZEDSZKOLAKA 4

5 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego
Obecnie - 44% dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym ( ostatnie miejsce wśród krajów UE ) Lata 2009/ wzrost wskaźnika do 70%

6 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego
· Uporządkowanie przepisów dotyczących możliwości tworzenia i funkcjonowania różnych form edukacji przedszkolnej, w tym zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych. · Wprowadzenie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich. · Proces zostanie rozłożony na dwa lata.  * Od 1 września 2009 roku dzieci w wieku 5 lat będą miały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego (dla każdego pięciolatka przygotowana zostanie oferta edukacji przedszkolnej). * Od 1 września 2010 roku dzieci w wieku 5 lat będą miały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a gmina – obowiązek zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu, jeżeli droga dziecka do najbliższego przedszkola, zespołu lub punktu przedszkolnego będzie dłuższa niż trzy kilometry

7 Obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do wieku 6-lat
Młodsze dzieci będą wprowadzane stopniowo do systemu edukacji przedszkolnej; Od 1 września 2009 r. obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci sześcioletnie urodzone między 1 stycznia a 30 kwietnia 2003 r. Od 1 września 2010 r. – dzieci urodzone między 1 stycznia i 31 sierpnia 2004 r. Od 1 września 2011 r. cały rocznik dzieci sześcioletnich. W tym okresie rodzice dzieci będą mogli sami zdecydować, kiedy ich dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego: w wieku 6 czy 7 lat.

8 Obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do wieku 6-lat
Na wiosnę 2009 roku zacznie obowiązywać procedura opiniowania dojrzałości szkolnej dziecka (tzw. ,,diagnoza przedszkolna”), poprzedzająca pójście do szkoły. Ułatwi ona rodzicom podjęcie właściwych decyzji dotyczących edukacji ich dzieci. Na podstawie diagnozy rodzice będą mieli prawo wnioskować o odroczenie podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. W pierwszych latach reformy data rozpoczynania nauki będzie traktowana elastycznie i będzie zależeć bardziej od dokonanej przez rodziców oceny dojrzałości szkolnej dziecka niż od metryki urodzenia. Jednak, tak jak obecnie, w roku, w którym dziecko kończy 7 lat- musi już rozpocząć naukę szkolną.

9 Obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego do wieku 6-lat
Szkoła ma być miejscem, gdzie rodzic przedszkolaka będzie mógł zasięgnąć informacji o placówkach wychowania przedszkolnego w obwodzie, a także o możliwości skorzystania z edukacji szkolnej. Ważne jest zapewnienie spójności między edukacją przedszkolną a wczesnoszkolną. Klasa I – „łagodne” przejście z przedszkola do szkoły dzięki stosowaniu metodyki przedszkolnej. Konkretne efekty kształcenia po klasie pierwszej oraz po klasie trzeciej zapisane w podstawie programowej

10 Dostosowanie szkół do przyjęcia młodszych dzieci
Zapewnienie miejsca dostosowanego do prowadzenia zajęć z dziećmi sześcioletnimi przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Zapewnienie opieki w szkole dla dzieci sześcioletnich w czasie ferii szkolnych.

11 Sposób organizacji świetlicy
konkretna grupa dzieci znajduje się pod opieką stałej opiekunki, realizującej pewien plan spędzania przez nich czasu, odpowiednio podzielony na: posiłki, zabawę, cichą naukę,spacery, rekreację ruchową. dzieci mają do wyboru sale i opiekunów oferujących poszczególne rodzaje aktywności, jak: aktywność rekreacyjno-ruchowa, aktywność plastyczna, pomoc w nauce z matematyki, pomoc w nauce z polskiego, tematyczne kąciki zabawowe. Przy takim rozwiązaniu konieczna jest osoba koordynująca aktywność uczniów,świetnie będzie się to sprawdzać przy stosunkowo niedużej szkole. rozwiązanie pośrednie dopuszczające zarówno uczestnictwo uczniów w ofercie dodatkowej szkoły, jak i stałą opiekunkę odpowiedzialną za konkretną grupę uczniów- wówczas stale jakaś część z nich znajduje się na zajęciach wybranych.

12 Planowane rozwiązania finansowe
W roku 2009 ogólna kwota przeznaczona na ten cel wynosi tys. zł.: - na doposażenie szkół w zawiązku z przyjęciem 6-latków – 50 mln - na rozszerzenie opieki świetlicowej – 70 mln - środki finansowe dla samorządów w zawiązku z większą liczbą uczniów, które będą przekazywane do jst w postaci dotacji w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci 6-letnich, które podejmą naukę w szkole. Dane liczbowe będą zebrane z samorządów po 15 kwietnia r. i zweryfikowane na podstawie SIO wg stanu na 30 września 2009 r.

13 Dlaczego warto,aby dzieci korzystały z edukacji przedszkolnej?
- większość możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia, - edukacja przedszkolna najefektywniej pomaga wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, zagrożonych wykluczeniem społecznym, - wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu o doświadczenia rówieśników, - obecność dziecka w grupie przedszkolnej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji i ewentualnego zauważenia niepokojących zachowań czy niedostatku podstawowych umiejętności, nauczyciel może rozwijać i korygować zaburzone funkcje dziecka, - w przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki szkolnej i przez to zapewnić mu lepsze szanse edukacyjne;

14 ,,Jeśli chcesz patrzeć daleko w przyszłość,
musisz najpierw spojrzeć wokół siebie - czy są obok ciebie dzieci." "


Pobierz ppt "W TROSCE O EDUKACJĘ MAŁYCH DZIECI- KIERUNKI ZMIAN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google