Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kiedy i na jakich zasadach zapłacimy podatek od spadków i darowizn ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kiedy i na jakich zasadach zapłacimy podatek od spadków i darowizn ?"— Zapis prezentacji:

1 Kiedy i na jakich zasadach zapłacimy podatek od spadków i darowizn ?
USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

2 Podatek od spadków i darowizn jest typowym podatkiem majątkowym mającym na celu obciążenie przysporzonego majątku w sposób nieodpłatny czyli pochodzący z tytułu : Dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, Darowizny, polecenia darczyńcy, Zasiedzenia, Nieodpłatnego zniesienia współwłasności, Zachowku - jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez sąd darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu, Nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności.

3 Wysokość podatku jest zróżnicowana w zależności od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych oraz od stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po której została nabyta własność rzeczy prawa majątkowego, a w związku z tym od grupy podatkowej , do której został zaliczony nabywca. Ustawodawca dzieli wszystkich nabywców na trzy grupy podatkowe.

4 Do I grupy podatkowej zaliczamy:
• małżonka, • zstępnych (np. syn, córka, wnuki), • wstępnych (np. matka, ojciec, dziadkowie), • pasierba, • zięcia, • synową, • rodzeństwo, • ojczyma, • macochę i • teściów.

5 Do II grupy podatkowej zaliczamy:
• zstępnych rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), • rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), • zstępnych i małżonków pasierbów, • małżonków rodzeństwa (np. mąż siostry) , • rodzeństwo małżonków (np. brat żony), • małżonków rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), • małżonków innych zstępnych (np. żona wnuka). Trzecia grupa podatkowa to pozostali nabywcy.

6 Zasada stosowania minimum podatkowego. :
Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 9 ust. 1 u.p.s.d., opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwoty wskazane w ustawie. Kwoty ustanowione zostały odpowiednio na poziomie: • zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, • zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, • zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Jak z powyższego wynika, również przy konstrukcji minimum podatkowego ustawodawca kierował się względami rodzinnymi; im bliższy związek zbywcy z nabywcą, tym kwota wolna od podatku jest wyższa, a więc obciążenie podatkowe niższe.

7 Na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązują stawki progresywne, odniesione do każdej grupy podatkowej, których wysokość kształtuje się w przedziałach: 1) od 3 do 7%, dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, 2) od 7 do 12% dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej, 3) od 12 do 20% dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej. ! Warto przy tym zauważyć, że przy określaniu identycznych wartości kolejnych szczebli dla każdej z grup przyjęto równocześnie zasadę, w myśl której najwyższa stawka w grupie I wyznacza poziom najniższej stawki w grupie drugiej. Najwyższa stawka w grupie II stanowi z kolei najniższą stawkę w grupie III.

8 Podsumowując wysokość podatku
Art. 15 u.p.s.d.: dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej w sytuacji gdy wartość przysporzenia przekracza 9637 zł ( kwota wolna od podatku) a nie przekracza 10 278 zł – wysokość podatku to 3 % różnicy między wskazanymi kwotami. Jeżeli przysporzenie przekracza 10 278 zł a nie przekracza 20 556 zł – wysokość podatku to 308,30 zł + 5 % od nadwyżki ponad 10 278 zł. Natomiast w sytuacji gdy wartość przysporzenia przekracza kwotę 20 556 zł – podatek wyniesie 822,20 zł + 7% nadwyżki ponad 20 556 zł. Gdy osoby są zaliczone do drugiej grupy podatkowej. Wówczas, jeżeli wartość nabytego majątku nie przekroczy 10 278 zł - to podatek wyniesie 7 % tej wartości. Jeżeli jego wartość będzie wyższa niż 10 278 zł lecz niższa od 20 556 zł – podatek wyniesie 719,50 zł + 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł . A jeżeli wartość przysporzenia przekroczy kwotę 20 556 zł osoby zaliczone do tej grupy podatkowej będą musiały zapłacić podatek w kwocie 1644,50 zł + 12% nadwyżki ponad kwotę 20 556 zł.

9 Do nabywców zaliczonych do ostatniej trzeciej grupy podatkowej podatek jest w wysokości największej. Do wartości 10 278 zł przysporzenia, podatek to 12% tej wartości. Gdy wartość przysporzenia oscyluje między 10 278 zł a 20 556 zł – podatek wyniesie 1233, 40 zł + 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł. Natomiast po przekroczeniu 20 556 zł podatek wyniesie 2877,90 zł + 20% od nadwyżki ponad kwotę 20 556 zł. !) W uproszczony sposób pobiera się podatek od nabycia własności w drodze zasiedzenia, gdyż stosuje się proporcjonalną stawkę 7% dla każdego i nie odlicza się kwoty wolnej od opodatkowania. Natomiast w sytuacji powołania się na fakt nabycia w toku późniejszych postępowań czy kontroli stawka podatkowa wyniesie 20%

10 Obliczanie podatku Wartość należnego państwu podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od dwóch podstawowych czynników. Pierwszym jest sama rynkowa wartość przysporzenia ( np. cena samochodu otrzymanego w darowiźnie). Zaś drugim czynnikiem jest zaliczenie osoby do jednej z trzech grup podatkowych ( wskazanych powyżej) na rzecz której przysporzenie nastąpiło.

11 Przykłady – obliczanie podatku od spadków
Grupa podatkowa I – córka nabywa czystą wartość spadku w wysokości zł. Kwota wolna od podatku w I grupie podatkowej wynosi zł. Obliczenie podatku: 1. Od wartości spadku odejmujemy kwotę wolną od podatku dla właściwej grupy podatkowej 2. Następnie obliczamy nadwyżkę ponad właściwą kwotę aby ustalić podstawę obliczenia podatku – ( istnieją 3 progi nadwyżki dla wszystkich 3 grup podatkowych) Od 0 do zł Od do zł > 3. Ostatni krok: Mnożymy podstawę obliczenia podatku przez właściwą w danej sytuacji stawkę podatkową = podatek od spadków i darowizn. Ad zł– zł = zł Ad zł – zł = zł Ad zł x 7% = 8 386,04 zł + 822,20 zł = 9 208, 24 zł Kwota podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych

12 Przykład 2 Grupa podatkowa II – siostrzeniec nabywa czystą wartość spadku w wysokości zł. Kwota wolna od podatku w II grupie podatkowej wynosi zł. Obliczenie podatku: zł – 7276 zł = zł zł – zł = zł zł x 9% = 6 701,4zł + 719,50 zł = 7 420,9zł Kwota podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych zł .

13 Przykład 3 Grupa podatkowa III – osoba obca nabywa czystą wartość spadku w wysokości zł. Kwota wolna od podatku w III grupie podatkowej wynosi zł. Obliczenie podatku: zł – zł = zł zł x 20% = , ,90 zł = 71897,5 Kwota podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych zł.

14 Zadanie ! Synowa nabywa spadek po teściach, którego wartość rynkową ocenia na 200 tyś zł – ile zatem wyniesie podatek od spadków i darowizn ? ? ?

15 Rozwiązanie: 200 000 ( wartość spadku ) minus 9 637 zł ( kwota wolna od podatku dla I grupy podatkowej) = zł Następnie obliczamy nadwyżkę ponad kwotę 20 556 zł czyli : 190 363 zł minus 20 556 zł = 169 807 zł ( podstawa obliczenia podatku) Ostatni krok: 169 807 x 7% = 11  ,20 zł = zł Kwota podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych wyniesie 12 708 zł

16 Technika poboru podatku
Podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są do składania zeznań podatkowych o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny, (z wyjątkiem darowizny ustanowionej w formie aktu notarialnego) oraz innych wymaganych dokumentów które powinny być dołączone do zeznania podatkowego. Zarówno wzór zeznania jak również katalog wymaganych dokumentów określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

17 SD3 - ZEZNANIE PODATKOWE O NABYCIU RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH ( Do składania zeznania podatkowego zobowiązani są nabywcy rzeczy lub praw majątkowych, którzy nie spełniają warunków do skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art.4a w/w ustawy o podatku od spadków i darowizn.) SD3/A - INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH (W przypadku, gdy od jednego z darczyńców darowiznę otrzymuje kilku obdarowanych, wówczas zeznanie podatkowe SD-3 składa jeden z nabywców, dołączając do niego formularze SD-3/A wypełnione przez pozostałych nabywców rzeczy lub praw majątkowych. ) SD Z2 - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Do składania zgłoszenia zobowiązani są nabywcy rzeczy lub praw majątkowych (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha) w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art.4a w/w ustawy o podatku od spadków i darowizn.)

18 Organ podatkowy właściwy do złożenia zgłoszenia uzależniony jest od składników spadku. - Właściwość organu - • Jeżeli przedmiotem spadku są nieruchomości położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego – to właściwy jest : - urząd skarbowy właściwy według miejsca położenia nieruchomości, • Jeżeli przedmiotem nabycia są nieruchomości lub prawa majątkowe i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego – to właściwy jest: urząd skarbowy właściwy według miejsca położenia nieruchomości. W pozostałych przypadkach zeznanie składamy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

19 Przykład 1 Zmarły, ostatnio stale zamieszkały w Kielcach, pozostawił w spadku nieruchomość położoną w Kielcach. Spadkobierca zamieszkuje w Stalowej Woli. Zeznanie należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Kielcach. Przykład 2 Zmarły, ostatnio stale zamieszkały w Gnieźnie, pozostawił w spadku nieruchomość położoną w Przemyślu. Spadkobierca zamieszkuje w Warszawie. Zeznanie należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Przemyślu. Przykład 3 Zmarły, ostatnio stale zamieszkały w Warszawie, pozostawił w spadku nieruchomość położoną w Poznaniu i samochód, który aktualnie znajduje się w Wrocławiu. Spadkobierca zamieszkuje w Łodzi. Zeznanie należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Poznaniu. Przykład 4 Zmarły, ostatnio stale zamieszkały w Gnieźnie, pozostawił w spadku nieruchomość położoną w Przemyślu i Gnieźnie. Spadkobierca zamieszkuje w Warszawie. Zeznanie należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie.

20 Kiedy nie musisz wypełniać i składać zgłoszenia
(I Grupa Podatkowa) Zsumuj wartość spadku z rzeczami oraz prawami majątkowymi nabytymi wcześniej od spadkodawcy w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku. Jeżeli nie przekracza ona 9637 zł nie musisz zgłaszać tego nabycia w urzędzie skarbowym. ( II Grupa Podatkowa ) zł ( III Grupa Podatkowa) zł

21 Dokumenty dołączane do formularza SD 3
rodzaj uzależniony jest od składników spadku. Jeżeli w jego skład wchodzi np.: • nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym – należy dołączyć odpis z księgi wieczystej, decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, • lokal mieszkalny – należy dołączyć odpis z księgi wieczystej, decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego – należy dołączyć przydział lokalu ze spółdzielni, ewentualnie księgę wieczystą, jak jest założona, • samochód, motocykl, ciągnik, przyczepa – należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego, • lokaty, akcje, obligacje – należy dołączyć zaświadczenie o wysokości oszczędności wraz z odsetkami lub zaświadczenie z biura maklerskiego.

22 O ile na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn funkcjonuje tylko jedna ulga podatkowa, o tyle katalog zwolnień podatkowych jest szeroki ! stosowanie preferencji podatkowych pozostaje w ścisłym związku z przynależnością do grupy podatkowej, a więc jest uzależnione od związków rodzinnych łączących zbywcę z nabywcą.

23 art. 4a u.p.s.d Na mocy powołanego przepisu zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli spełnią oni warunki formalne określone w kolejnych punktach powołanego artykułu. Przede wszystkim ze zwolnienia mogą korzystać osoby zaliczone do I grupy podatkowej z wyłączeniem teściów, zięciów, synowych stąd też coraz powszechniej używa się określenia „grupa zerowa" dla wskazania podmiotów wymienionych w art. 4a u.p.s.d. zwolnienie nie jest w żaden sposób limitowane kwotowo,

24 Warunki formalne zastosowania art. 4a
Pierwszym z nich jest obowiązek zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie wyżej wskazanego terminu, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu Drugim warunkiem uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia jest udokumentowanie nabycia. Dotyczy to wyłącznie nabycia w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy środków pieniężnych, których wartość w okresie podlegającym ustawowej kumulacji przekracza kwotę wolną, ustaloną dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Sposób udokumentowania nie jest jednak dowolny; polega na przedstawieniu przez nabywcę dowodu przekazania środków pieniężnych na jego rachunek bankowy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Warunki powyższe muszą być spełnione łącznie, a w przypadku ich niespełnienia, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

25 Kolejne zwolnienia zostały określone w art. 4 u.p.s.d.
1) nabycie gospodarstwa rolnego (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) z wyłączeniem: a) budynków mieszkalnych, b) budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym, c) urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców, 2) nabycie w drodze spadku przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej – bliską rodzinę – przedmiotów wyposażenia mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym, 3) nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia, 4) nabycie w drodze spadku prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.).

26 Mówiąc o preferencjach podatkowych w podatku od spadków i darowizn, nie można pominąć obowiązującej na podstawie art. 16 u.p.s.d. i jednocześnie jedynej na gruncie tego aktu prawnego ulgi podatkowej a mianowicie ulgi mieszkaniowej!. Jeżeli nabyłeś w drodze spadku własność (współwłasność): • budynku mieszkalnego, • lokalu mieszkalnego, • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, • spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie, nie wliczasz do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje Ci stosownie do wielkości udziału.

27 Innymi słowy: wartość czystą spadku jako podstawę opodatkowania oblicza się w ten sposób, że od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, a więc z wyłączeniem tych, które nie podlegają opodatkowaniu z mocy art. 3 i 4 u.p.s.d., należy odliczyć długi i ciężary, następnie w celu obliczenia ulgi z art. 16 ust. 1 i 4 u.p.s.d. naliczyć wartość 110 m2 powierzchni użytkowej, której nie wlicza się do podstawy opodatkowania, po czym podstawę opodatkowania pomniejszyć o kwotę wolną od opodatkowania

28 Przykład – ulga mieszkaniowa Jak obliczyć ?
Wnuk nabył od dziadka dom o powierzchni 200 m2 wraz z działką o powierzchni 800 m2. Wartość nabytej nieruchomości wynosi zł (w tym wartość domu zł). Nabywca spełnia przesłanki do zastosowania ulgi i złożył oświadczenie o jej zastosowanie.

29 1. Należy w pierwszej kolejności obliczyć wartość jednego m2 ( dzielimy wartość budynku/mieszkania przez liczbę m2) 2. Następnie należy obliczyć wysokość limitowanej ulgi ( mnożymy limit m2 przez wartość obliczonego wcześniej 1m2: 110m2 x wartość 1m2 ) 3. Ostatnim krokiem jest obliczenie podatku ( Od wartości czystej przysporzenia odejmujemy ulgę mieszkaniową oraz kwotę wolną od podatku. Następnie określamy właściwą stawkę podatkową – poprzez ustalenie właściwej nadwyżki. Wynik mnożenia podstawy obliczenia podatku przez właściwą stawkę stanowi wysokość podatku od spadków i darowizn.

30 Obliczenie ulgi: zł / 200m2 = zł / 1m2 110 m2 x zł / 1m2 = zł (wysokość ulgi) Podstawa obliczenia podatku (wartość nabytych rzeczy) zł – (wysokość ulgi art. 16) zł – (kwota wolna od podatku art. 9) zł = Podstawa obliczenia podatku = zł Obliczenie podatku (na podstawie skali podatku od spadków i darowizn – I grupa podatkowa - patrz poniżej) zł – zł = zł zł x 7% = ,04 zł + 822,20 zł = ,24 zł Kwota podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych zł.

31 Podatki samorządowe W literaturze przedmiotu używane jest pojęcie podatków samorządowych, obejmujące wszystkie świadczenia podatkowe, które charakteryzują się tym, że stanowią dochód budżetu gminy i mogą być w pewnym zakresie kształtowane przez radę gminy bądź też wójta, burmistrza, prezydenta. Zalicza się do nich, oprócz "podatków i opłat lokalnych" w rozumieniu wynikającym z komentowanego przepisu, podatek rolny, podatek leśny, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę skarbową

32 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Art
USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Art. 1. Ustawy normuje: 1)   podatek od nieruchomości; 2)   podatek od środków transportowych; 3)   (uchylony); 4)   opłatę targową; 5)   opłatę miejscową; 5a)  opłatę uzdrowiskową; 6)   (uchylony); 7)   opłatę od posiadania psów.

33 1. Podatek od nieruchomości :
Jest podatkiem majątkowym, co oznacza, że obowiązek podatkowy powstaje już przez sam fakt posiadania nieruchomości, bez względu na to, czy stanowi ona źródło dochodu dla władającego tą nieruchomością. Zakresem opodatkowania objęte są wskazane przez ustawę typy nieruchomości i obiektów budowlanych.

34 Przedmiot opodatkowania
Nieruchomości ( zgodnie z art. 45 kc określone części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności ( grunty ), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności ( np. lokale mieszkalne) Obiekty budowlane ( zgodnie z art. 3 pkt 1 pr. Bud. Jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno –użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz obiekt małej architektury )

35 Podmiot opodatkowania art. 3 u. p. o. l
Podmiot opodatkowania art. 3 u.p.o.l. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne……… Spółki osobowe niemające osobowości prawnej ? – tak, ponieważ pomimo, iż nie posiadają osobowości prawnej, to zgodnie z przepisami k.s.h. mogą we własnym imieniu nabywać własność nieruchomości. Spółka cywilna ? - Nie, ponieważ nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa i nie może skutecznie nabyć nieruchomości ani być jej posiadaczem. Podatnikami podatku od nieruchomości są zatem wspólnicy jako współwłaściciele lub współposiadacze majątku nieruchomego wniesionego do spółki cywilnej lub nabytego w czasie jej trwania.

36 Moment powstania obowiązku podatkowego
Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.p.o.l. obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Przykład: W dniu 3 marca 2009 r. do spółki wniesiono aport przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą m.in. Grunty i budynki przemysłowe. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w stosunku do tych obiektów powstanie zatem 1 kwietnia 2009 r.

37 Zmiana wpływająca na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie Przykład: Pan Adam Nowak, jest właścicielem lokalu mieszkalnego, od którego opłaca podatek od nieruchomości w wysokości określonej w doręczonej decyzji ustalającej. W sierpniu 2008 r. zaadaptował lokal na biuro podróży i zaczął w nim prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. W ciągu 14 dni od zmiany przeznaczenia lokalu złożył w urzędzie gminy informację o rozpoczęciu prowadzenia w nim działalności gospodarczej od 12 sierpnia 2008 r. Od 1 września 2008 r. nieruchomość ta będzie podlegać opodatkowaniu według wyższych stawek – właściwych dla budynków związanych z działalnością gospodarczą.

38 Zasada proporcjonalnego ustalania wysokości podatku:
Zgodnie z art. 6 ust. 5 u.p.o.l. jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku , podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek Przykład: W dniu 14 lipca 2009 r. została zawarta umowa sprzedaży działki gruntu należącej do osoby fizycznej Marii G. na rzecz spółki Pektus. Wówczas Maria G. płaci od nieruchomości podatek za 7 miesięcy, zaś spółka za pozostałe 5 miesięcy.

39 Podstawa opodatkowania:
1) dla gruntów – powierzchnia 2) dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa 3) dla budowli – wartość ustalona dla potrzeb amortyzacji podatkowej albo ich wartość rynkowa

40 Stawki podatku od nieruchomości
Stawki te ( uchwalane przez radę gminy ) nie mogą przekraczać górnych stawek kwotowych określonych co roku w obwieszczeniu Ministra Finansów. Na rok 2013 stawki podatku od nieruchomości będą wynosić przykładowo: 1) od gruntów – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej : 0,88 zł od 1 m2 powierzchni 2) od budynków lub ich części: - mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych : 4,63 za 1m2 - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej : 22,86 zł za 1m2 -

41 Jak się oblicza podatek od nieruchomości ?
Podstawa x stawka = Podatek Przykład: Pan Władysław Nowak mieszka w domku jednorodzinnym na przedmieściach Katowic o powierzchni 80 m2. Niemniej dzięki dotacji ze środków Urzędu Pracy udało mu się pozyskać pieniądze za pomocą których otworzył swój własny biznes. Siedzibę firmy zlokalizował w swoim mieszkaniu zajmując 40 m2 zaś pozostałe 40 m2 przeznaczył na dotychczasowe korzystanie – czyli funkcję mieszkalne. Jakiego zatem podatku może spodziewać się Pan Władysław ?

42 1. W stosunku do 40 m2 które są przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej Pan Władysław może się spodziewać maksymalnych stawek podatkowych dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej : 22,86 zł za 1m2 ( 40 m2 x 22,86 = 914 zł ) 2. Natomiast w stosunku do pozostałych 40m2 , które są wykorzystywane do celów mieszkaniowych ( niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) Pan Władysław może liczyć również na maksymalną stawkę, lecz w wysokości : dla budynków mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 ( 40 m2 x 0,73 zł = 29,2 zł )

43 Przykład 2 Firma prowadząca działalność w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych w centrach logistycznych zakupiła grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako grunty orne ( R). Zamierza wybudować na nim w przyszłości budynek magazynowy. Jednak na razie nie jest tam prowadzona jakakolwiek działalność gospodarcza. Czy w takim wypadku firma jest zobligowana do zapłaty podatku od nieruchomości zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej ?

44 Termin „ zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej” nie jest tożsamy z pojęciem „ związany z działalnością gospodarczą”, który u.p.o.l. definiuje jako będący w posiadaniu przedsiębiorcy. Dlatego też samo posiadanie użytków rolnych przez przedsiębiorcę nie jest tożsame z faktem zajęcia ich na prowadzenie działalności gospodarczej i nie determinuje powstania obowiązku podatkowego! Taki grunt nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, tylko podatkiem


Pobierz ppt "Kiedy i na jakich zasadach zapłacimy podatek od spadków i darowizn ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google