Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM SPOTKANIA Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego w ZSEiI Zadania i obowiązki członków zespołu egzaminacyjnego Przebieg egzaminu w części.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM SPOTKANIA Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego w ZSEiI Zadania i obowiązki członków zespołu egzaminacyjnego Przebieg egzaminu w części."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM SPOTKANIA Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego w ZSEiI Zadania i obowiązki członków zespołu egzaminacyjnego Przebieg egzaminu w części ustnej i pisemnej Dokumentacja egzaminacyjna

2 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ZSEiI W SOSNOWCU

3 ZAKRES SPRAW UJĘTYCH W INSTRUKCJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ
SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI TERMINARZ ZASADY OBIEGU INFORMACJI PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACA CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW

4 Osobami uprawnionymi do dostępu do materiałów egzaminacyjnych są:
Przewodniczący ZE (dyrektor szkoły) Zastępca przewodniczącego ZE Przewodniczący PZE Przewodniczący ZN Upoważnieni przez przewodniczącego ZE członkowie ZE

5 Członkowie ZE i inne osoby biorące udział w egzaminie maturalnym mają obowiązek przestrzegania ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i podpisania stosownego oświadczenia.

6 W sytuacjach szczególnych, tzn:
niekompletności lub naruszenia pakietów z materiałami egzaminacyjnymi zaginięcia pakietu ujawnienia zadań lub arkuszy nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu, przewodniczący ZN (PZE) powierza swoje obowiązki członkowi zespołu i niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora szkoły

7 Przez sytuacje szczególne podczas trwania egzaminu rozumie się:
stwierdzenie braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych, niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych,

8 zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przez co rozumie się: opuszczenie sali lub miejsca bez zezwolenia, porozumiewanie się z innymi zdającymi, wygłaszanie głośnych uwag i komentarzy, zadawanie pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych

9 korzystanie ze środków łączności,
korzystanie z niedozwolonych pomocy, wystąpienie problemu o charakterze zdrowotnym awarie techniczne zagrożenia w zakresie bhp i ppoż.

10 W przypadku stwierdzenia sytuacji szczególnej przewodniczący ZN (PZE) powierza swoje obowiązki członkowi ZN (PZE) i niezwłocznie powiadamia o sytuacji dyrektora szkoły; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. W sytuacji koniecznej przewodniczący ZE może wpuścić do sali egzaminacyjnej wezwanych pracowników służby zdrowia w celu udzielenia pomocy. O sytuacji takiej zawiadamia OKE.

11 ZASADY PRZEKAZYWANIA PRZEWODNICZĄCEMU PZE MATERIAŁÓW I DOKUMENTACJI EGZAMINACYJNEJ ORAZ ICH ROZLICZANIA PO EGZAMINIE

12 Przed egzaminem ustnym przewodniczący PZE:
pobiera od przewodniczącego ZE bibliografie z języka polskiego i w tym samym dniu organizuje spotkanie członków PZE, podczas którego zapoznaje ich z bibliografią , przewodniczący ZE udostępnia bibliografie do wglądu niezwłocznie po przekazaniu ich przez uczniów w terminie ustalonym z przewodniczącym PZE,

13 pobiera od przewodniczącego ZE zestawy zadań oraz kryteria oceniania i w tym samym dniu organizuje spotkanie zespołu (nie wcześniej niż 1 dzień przed terminem egzaminu z danego języka obcego nowożytnego) w celu ich przeanalizowania, po zakończeniu spotkania z członkami PZE przewodniczący PZE ponownie przekazuje w pełnym komplecie materiały egzaminacyjne przewodniczącemu ZE, który zabezpiecza je zgodnie z instrukcją.

14 Przewodniczący PZE odbiera od przewodniczącego ZE, w każdym dniu części ustnej egzaminu:
listę zdających w danym dniu, druki protokołów i kart oceny, zestawy zadań w liczbie o 5 większej od liczby zdających w danym dniu (na egzamin z j. obcego), inną niezbędną dokumentację.

15 Wydawanie materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego ZE ma miejsce w gabinecie dyrektora szkoły, lub innym wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu i w obecności wszystkich członków PZE W czasie przekazywania materiałów egzaminacyjnych następuje ich przeliczenie

16 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE PRZED EGZAMINEM PISEMNYM

17 Przewodniczący i członkowie ZN zgłaszają się w dniu egzaminu na godzinę przed jego rozpoczęciem (o 8.00 lub 13.00) w sali multimedialnej. Przewodniczący odbierają listy zdających, protokoły, uporządkowane naklejki z kodami oraz materiały egzaminacyjne i pomocnicze.

18 Wydawanie materiałów egzaminacyjnych na egzamin pisemny
Przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawicieli zdających, na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu, zgłaszają się do sali multimedialnej. Dyrektor w obecności przewodniczących ZN i przedstawicieli zdających otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi.

19 Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego nowożytnego
Sprawdzenia dokonują współdziałając ze sobą przewodniczący właściwych ZN i kierownik laboratoriów ZSEiI. Wstępnie nie później niż miesiąc przed egzaminem i ponownie nie później niż tydzień przed egzaminem,kiedy to sprawdzony sprzęt zostaje zabezpieczony do użytku tylko podczas egzaminu. Ostateczne sprawdzenie na pół godziny przed egzaminem

20 ORGANIZACJA SPRAWDZANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA EGZAMIN Z INFORMATYKI
Za sprawdzenie sprzętu odpowiada administrator. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu następuje tydzień przed rozpoczęciem egzaminu. Najpóźniej na dwa dni przed terminem egzaminu administrator przygotowuje sprzęt i oprogramowanie w pracowni i stwierdza na piśmie, że przygotował je zgodnie z wymogami.

21 SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH, KTÓRE SĄ WYPOSAŻENIEM KONIECZNYM SALI EGZAMINACYJNEJ
Słowniki na egzamin z j. polskiego odbierają od bibliotekarza i dostarczają do sal przewodniczący ZN. Słowniki znajdują się na osobnym stoliku, zdający sygnalizuje chęć skorzystania z nich przez podniesienie ręki i czeka na zezwolenie przewodniczącego ZN. Karty wybranych wzorów (matematyka, fizyka, chemia) przewodniczący ZN odbiera w dniu egzaminu łącznie z protokołami i umieszcza na stoliku każdego zdającego.

22 Rozmieszczenie zdających w salach, warunki przeprowadzania egzaminu na różnych poziomach w jednej sali: Przewodniczący ZN wyznacza w sali sektor dla zdających egzamin na poziomie podstawowym i sektor dla zdających na poziomie rozszerzonym Zdający egzamin na poziomie podstawowym wchodzą do sali według kolejności na liście (wg numerów PESEL), po okazaniu dokumentu tożsamości i wykonaniu czynności przewidzianych procedurą zajmuje wskazane miejsce w sali,

23 Po wejściu do sali wszystkich zdających na poziomie podstawowym, do sali wchodzą według kolejności na liście zdający egzamin na poziomie rozszerzonym. Zgodnie z procedurą zajmują wskazane miejsce we właściwym sektorze.

24 ODBIERANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH OD PRZEWODNICZĄCYCH ZN
Po zakończeniu każdej części egzaminu członkowie ZN w obecności zdającego kompletują, sprawdzają, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne. Podpisują wypełniony przez przewodniczącego protokół i listy zdających. Przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje komplet dokumentacji i materiały egzaminacyjne dyrektorowi szkoły.

25 ZASADY OGŁASZANIA WYNIKÓW CZĘŚCI USTNEJ
Wyniki części ustnej egzaminu w danym dniu przekazuje zdającym przewodniczący PZE w czasie przerwy i bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w danej sali. Zdający otrzymuje sporządzoną przez przewodniczącego PZE pisemną informację o wyniku egzaminu

26 PRZEBIEG EGZAMINU 26

27 Czy pakiety z materiałami egzaminacyjnymi przed otwarciem przez przewodniczącego ZE w obecności przewodniczących ZN i przedstawicieli zdających były nienaruszone / naruszone? Czy zdający, wchodząc do sali, okazali: - dokumenty tożsamości? - świadectwa ukończenia szkoły w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez OKE? Czy zdający sprawdzili poprawność cyfrowego zapisu numeru PESEL na naklejce i potwierdzili ją podpisem na liście zdających (liście obecności)? Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) wyjmuje z sejfu lub metalowej szafy i otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi w obecności przewodniczących ZN i przedstawicieli zdających. Przydziela arkusze na sale i przekazuje przewodniczącemu ZN. Członkowie zespołu nadzorującego wpuszczają zdających do sali pojedynczo według kolejności na liście, sprawdzając dokument tożsamości, rozdają zdającym po dwie naklejki z numerem PESEL zdającego i identyfikatorem szkoły. Zdający potwierdza poprawność numeru PESEL podpisem na liście obecności i zajmuje miejsce zgodnie z numerem na liście. W przypadku naklejki z błędnym numerem członkowie ZN odbierają naklejki od zdającego, a zdający w arkuszu w miejscu na naklejkę wpisuje identyfikator szkoły. Jeśli na liście obecności jest także błędny numer, ZN poprawia go na czerwono. Niezgodne z procedurą: wyjęcie arkuszy z folii i przydzielenie ich do sal bez przewodniczących ZN i przedstawicieli zdających, traktowanie listy zdających tylko jako listy obecności, a nie jako listy weryfikującej poprawność numerów PESEL. 27

28 Czy przewodniczący ZN dopilnował, aby do sali egzaminacyjnej nie zostały wniesione
- żadne urządzenia telekomunikacyjne? - inne materiały/przybory niż wymienione w komunikacie dyrektora CKE? Czy liczba członków ZN (razem z przewodniczącym ZN) była odpowiednia do liczby zdających (zgodnie z procedurą) ? Czy w skład ZN wchodził nauczyciel z innej szkoły/ placówki? Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina o konieczności zostawienia poza salą egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych i materiałów/przyborów innych niż wymienione w komunikacie dyrektora CKE. Skład ZN: trzech nauczycieli (w tym przewodniczący), z których przynajmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. Jeśli liczba zdających w danej sali przekracza 30 osób, należy zwiększyć liczbę członków zespołu o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 zdających. W przypadku gdy egzamin jest przeprowadzany przy udziale nauczyciela wspomagającego, funkcję tę pełni członek ZN. Niezgodne z procedurą: nieprzypomnienie zdającym o zakazie wnoszenia telefonów komórkowych do sali egzaminacyjnej, wniesienie przez zdających niedopuszczonych do egzaminu materiałów i przyborów. powołanie w skład ZN nauczycieli przedmiotu, z którego odbywa się egzamin, wychowawców zdających (dotyczy tylko zdających, którzy w danym roku szkolnym ukończyli szkołę), nauczyciela, który pracuje w innej szkole, ale w tym samym zespole szkół i podlega temu samemu pracodawcy. 28

29 Czy dla zdających: - wydzielono osobne sektory dla poziomu podstawowego i rozszerzonego? - przygotowano materiały/przybory zgodnie z komunikatem dyrektora CKE? Czy po wejściu wszystkich zdających do sali członek ZN przypomniał: - o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu? - o sposobie kodowania zestawu? - o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie zestawu? - o materiałach/przyborach, z jakich zdający mogą korzystać podczas egzaminu? - o zasadach zachowania podczas egzaminu? - o zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu? Sektory dla poziomu podstawowego i rozszerzonego powinny być tak wydzielone, aby zdający, których egzamin trwa dłużej, nie mieli pracy zakłóconej przez zdających, którzy wcześniej skończyli egzamin. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina o obowiązkach zdającego, koniecznych do przeprowadzenia egzaminu zgodnie z procedurami. Niezgodne z procedurą: niewydzielenie sektorów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, ustawienie stolików bliżej drzwi dla zdających egzamin na poziomie rozszerzonym, nieprzygotowanie dla zdających koniecznych materiałów, np. tablic matematycznych, zapasowych długopisów z czarnym wkładem, pominięcie, przed rozdaniem arkuszy, przypomnienia obowiązków zdającego, dotyczących pracy z arkuszem i zachowania zdającego podczas egzaminu. 29

30 O której godzinie rozpoczęto rozdawanie arkuszy egzaminacyjnych zdającym w sali?
Czy przed zapisaniem na tablicy (planszy) czasu rozpoczęcia pracy z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący ZN upewnił się, że zdający zakończyli czynności organizacyjne? O której godzinie zdający rozpoczęli rozwiązywanie zadań? Czy po rozpoczęciu rozwiązywania zadań do sali wpuszczono spóźnionych? Członkowie ZN rozdają zdającym arkusze w czasie określonym w komunikacie dyrektora CKE (godz. 9.00, godz ), natomiast czas egzaminu jest liczony od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący ZN zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, uwzględniając czas trwania egzaminu na różnych poziomach. Niezgodne z procedurą: rozdanie arkuszy egzaminacyjnych przed lub 14.00, zbyt krótki czas na czynności organizacyjne, czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym niezgodny z komunikatem dyrektora CKE, wliczanie czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne do czasu egzaminu. 30

31 31 Czy w czasie egzaminu zdający: - porozumiewali się między sobą?
- korzystali z urządzeń telekomunikacyjnych? zakłócali prawidłowy przebieg egzaminu? Czy do sali w trakcie egzaminu wchodziły osoby nieupoważnione? Czy członkowie ZN w czasie egzaminu udzielali zdającym wyjaśnień dotyczących rozwiązań zadań egzaminacyjnych lub komentowali je? Czy zdający zgłaszali uwagi dotyczące odtwarzania nagrania z języków obcych? Czy w czasie egzaminu zdarzyła się awaria nośnika dźwięku/obrazu, odtwarzacza płyt CD/DVD lub zestawu komputerowego? (opisanie sposobu rozwiązania problemu) Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym są podstawą do unieważnienia egzaminu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Niezgodne z procedurą: zachowania zdającego opisane w Procedurach (frag. powyżej), które są podstawą do unieważnienia egzaminu, niesprawdzenie warunków akustycznych w salach, w których ma się odbyć egzamin z języka obcego. 31

32 Czy rozmieszczenie członków ZN w sali zapewniało nadzorowanie wszystkich zdających?
O której godzinie zdający zakończyli rozwiązywanie zadań (podanie czasu zakończenia pracy przez ostatniego zdającego w sali) ? Czy w sali znajdowali się zdający korzystający z wydłużenia czasu pracy? Czy podczas odbioru prac od zadających członkowie ZN sprawdzili poprawność kodowania? Członkowie zespołu nadzorującego: - zbierając prace ze stolików, sprawdzają w obecności zdającego poprawność kodowania, tzn. zgodność numeru PESEL na naklejce i numeru PESEL wpisanego przez zdającego z numerem PESEL w dowodzie osobistym, - potwierdzają odbiór pracy, zapisując „+” na liście zdających, - umieszczają żółte naklejki z literą D na pracach zdających z opinią o dysleksji (j. polski i j. obce). Niezgodne z procedurą: rozmieszczenie członków ZN niezapewniające nadzorowanie wszystkich zdających, niesprawdzenie przez członków ZN poprawności kodowania prac przez zdających. 32

33 Czy członkowie ZN po zakończeniu egzaminu lub danej części egzaminu zakleili koperty z pracami egzaminacyjnymi w sali w obecności przedstawiciela zdających? Czy członkowie ZN podpisali listy zdających? Czy przewodniczący SZE: - otrzymał od przewodniczących ZN dokumentację egzaminacyjną z poszczególnych sal? - potwierdził podpisem na listach zdających poprawność danych? Członkowie zespołu nadzorującego: - porządkują prace w obecności przedstawicieli zdających, zgodnie z kolejnością zdających na liście, - pakują prace do bezpiecznych kopert: oddzielnie dla każdego poziomu. Niezgodne z procedurą: nieobecność w sali egzaminacyjnej przedstawicieli zdających podczas pakowania prac, brak kompletu podpisów członków ZN i przewodniczącego SZE na dokumentacji z przebiegu egzaminu. 33

34 EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ USTNA
Język polski 34

35 35 O której godzinie zdający wszedł do sali egzaminacyjnej?
Czy zdający okazał: - dokument tożsamości? - świadectwo ukończenia szkoły w przypadku zdających skierowanych na egzamin? Czy zdający przed przystąpieniem do egzaminu okazał do wglądu ramowy plan prezentacji (jedna strona formatu A4), z którego korzystał podczas prezentacji? Jaki był temat prezentacji zdającego (zapis tematu)? ……………………………………………………………….. Nie jest wymagane wcześniejsze złożenie ramowego planu prezentacji, ale jeśli zdający nie przedstawi go do wglądu przedmiotowemu zespołowi egzaminacyjnemu w dniu egzaminu, nie może z niego korzystać podczas egzaminu. Objętość planu nie powinna przekraczać jednej strony formatu A-4. Niezgodne z procedurą: dopuszczenie zdającego do egzaminu, jeśli nie złożył bibliografii, wymaganie wcześniejszego złożenia planu prezentacji, niesprawdzenie, czy temat prezentacji zdającego znajduje się na szkolnej liście tematów, dopuszczenie planu prezentacji przekraczającego jedną stronę formatu A-4, dopuszczenie do posługiwania się przez zdającego inną formą materiału nazwanego planem prezentacji, a nie będącego planem. 35

36 36 Ile minut trwały: - prezentacja zdającego?
- rozmowa ze zdającym po prezentacji? Czy zdający korzystał z materiałów pomocniczych? Jakich: a) fragmenty filmu d) plakaty, obrazy, zdjęcia b) prezentacja multimedialna e) wydruki z cytatami / wierszami c) muzyka f) inne (jakie) Czy czas wykorzystania materiałów pomocniczych był dłuższy niż 5 minut? Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy. Niezgodne z procedurą: przeprowadzenie rozmowy ze zdającym wtedy, gdy zdający nie wygłosił prezentacji lub wygłosił prezentację na temat inny niż zgłoszony w deklaracji, nieprzestrzeganie limitów czasu przeznaczonych na poszczególne części egzaminu (prezentacja ok. 15 minut, rozmowa ok. 10 minut, wykorzystanie materiałów pomocniczych do 5 minut). 36

37 Czy członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego (PZE) podczas prezentacji zdającego zadawali mu pytania? Czy przerwano zdającemu prezentację ze względu na przekroczony przez niego czas, pozwalając mu skończyć rozpoczętą przez niego myśl? Czy, oprócz pytań głównych (problemowych), zadawano zdającemu pytania pomocnicze? W trakcie prezentacji zespół przedmiotowy nie przerywa wypowiedzi zdającego (chyba że zostanie przekroczony limit czasu). Zespół przedmiotowy oprócz pytań głównych (problemowych) może podczas rozmowy zadać zdającemu (w miarę potrzeb) pytania pomocnicze. Pytania członków przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i bibliografii. Niezgodne z procedurą: zadawanie zdającemu pytań podczas wygłaszania przez niego prezentacji, wykonywanie przez członków zespołu przedmiotowego innych czynności, niezgodnych z procedurą egzaminu, mowa ciała członków zespołu egzaminacyjnego, nieprzystająca do sytuacji egzaminacyjnej, zachowania zdającego, nieprzystające do sytuacji egzaminacyjnej. 37

38 Czy w trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego indywidualnie oceniali zdającego, nanosząc swoje propozycje na kartę indywidualnej oceny? Czy przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustalił wynik egzaminu bezpośrednio po wyjściu zdającego z sali egzaminacyjnej? Czy w przypadku braku możliwości uzgodnienia przez zespół wyniku egzaminu decydujący głos miał przewodniczący? Czy do Protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu zostały wpisane: - wyniki części ustnej egzaminu? - wszystkie pytania główne zadane zdającemu podczas rozmowy? W trakcie prezentacji członkowie PZE indywidualnie oceniają każdego zdającego. Swoje propozycje nanoszą na kartę indywidualnej oceny. Przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala wynik egzaminu każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. W przypadku braku możliwości uzgodnienia wyniku egzaminu decydujący głos ma przewodniczący. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający. (Wyniki tej części egzaminu przewodniczący PZE ogłasza tego samego dnia, o godzinie określonej w harmonogramie.) Niezgodne z procedurą: niepoprawne wypełnienie Protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu (niewpisanie pytań oraz uzasadnienia niezaliczenia egzaminu). 38

39 39 Czy w sali egzaminacyjnej podczas egzaminu przebywał jeden zdający?
Czy egzamin utrudniały hałasy dobiegające z zewnątrz? Czy do sali w trakcie egzaminu wchodziły osoby nieupoważnione? Czy członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego opuszczali salę w trakcie egzaminu? Czy zdarzyło się przerwanie i unieważnienie egzaminu zdającemu? (opisanie przyczyny, jeśli zdarzyło się przerwanie i unieważnienie egzaminu) ……………………….. Niezgodne z procedurą: zakłócenie egzaminu, które mogło mieć wpływ na wynik. 39

40 EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ USTNA
Język obcy nowożytny 40

41 Jaka była liczba zdających przystępujących do egzaminu w danym dniu?
Jaka była liczba zestawów egzaminacyjnych przygotowanych do losowania dla zdających? O której godzinie zdający wszedł do sali egzaminacyjnej? Czy zdający okazał: - dokument tożsamości? - świadectwo ukończenia szkoły w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez OKE? Liczba zestawów przygotowana dla zdających do losowania: liczba zdających w danym dniu plus 5 zestawów (maksymalna liczba zestawów: 50, bez względu na liczbę zdających w danym dniu). Zespół przedmiotowy przekazuje do losowania zestawy zgodnie z deklaracją zdającego (bez określenia poziomu dla absolwentów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy, z określonym poziomem egzaminu w przypadku absolwentów poprawiających wynik egzaminu). Niezgodne z procedurą: przekazanie zdającemu do losowania zestawów niezgodnie z jego deklaracją, zbyt mała liczba zestawów do losowania przez zdających. 41

42 EGZAMIN Z ROZDZIELNOŚCIĄ POZIOMÓW
Ile minut wynosił czas: - przygotowywania się zdającego do egzaminu po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego? - egzaminu? Czy zdający korzystał ze słowników lub innych pomocy (oprócz notatek sporządzonych w sali)? Czy egzaminujący został zmuszony do przerwania prezentacji zdającego na poziomie rozszerzonym ze względu na przekroczony czas? Czas przygotowywania się zdającego do egzaminu po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego: PP – ok. 5 minut, PR – ok. 15 minut, poziom dwujęzyczny – ok. 15 minut. Czas egzaminu: PP – ok. 10 minut, PR – ok. 15 minut, poziom dwujęzyczny – ok. 15 minut. W czasie trwania części ustnej egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy, ale ma prawo korzystać z notatek sporządzonych przez siebie w czasie przeznaczonym na przygotowanie się do egzaminu (do sporządzania notatek otrzymuje niezapisaną kartkę, opatrzoną pieczęcią szkoły, którą po zakończeniu egzaminu zwraca PZE). Niezgodne z procedurą: nieprzestrzeganie wyznaczonych limitów czasu, korzystanie przez zdającego ze słowników lub innych pomocy, zadawanie zdającemu pytań spoza zestawu (PP), zadawanie zdającemu po prezentacji pytań niedotyczących jej konstrukcji, treści, zaprezentowanych opinii, przytoczonych argumentów (PR), stosowanie kryteriów z innej formuły egzaminu, inne, jak podczas egzaminu ustnego z języka polskiego. 42

43 EGZAMIN BEZ OKREŚLANIA POZIOMU EGZAMINU
Czy zdający przekazał egzaminującemu wylosowany zestaw? Czy egzamin rozpoczął się od krótkiej rozmowy wstępnej (2 minuty), podczas której egzaminujący zadał zdającemu kilka pytań z otrzymanej listy? Czy po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazał zdającemu wylosowany przez niego zestaw? Czy kolejność zadań wykonywanych przez zdającego odpowiadała kolejności zadań w zestawie? Czy egzaminujący zezwolił zdającemu na powrót do zadań, które zostały przez niego zakończone lub opuszczone? Zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu. Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej (2 minuty), podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań z otrzymanej listy. Po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje zdającemu wylosowany przez niego zestaw. Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są zamieszczone w zestawie, nie może wracać do zadań, które zakończył lub które opuścił (nawet jeśli nie przekroczy czasu zdawania egzaminu). Niezgodne z procedurą: pominięcie rozmowy wstępnej, zezwolenie na wykonywanie przez zdającego zadań w kolejności innej niż w zestawie, zezwolenie zdającemu na powrót do zadań, które opuścił lub które zakończył. 43

44 EGZAMIN BEZ OKREŚLANIA POZIOMU EGZAMINU
Czy egzaminujący przestrzegał określonej liczby pytań, jakie powinien zadać do określonego zadania: w zadaniu drugim – trzy pytania, w zadaniu trzecim – dwa pytania. Czy zdający wykonywał notatki podczas egzaminu i korzystał z nich? Zad. 1. Zdający i egzaminujący odgrywają role wskazane w poleceniu (3 minuty). Zad. 2. Zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w zestawie i odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego (4 minuty). Zad. 3. Zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego (5 minut). W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych pomocy, nie otrzymuje od egzaminującego czystych kartek na sporządzenie notatek. Niezgodne z procedurą: nieprzestrzeganie liczby pytań do poszczególnych zadań, nieprzestrzeganie wyznaczonych limitów czasu, sporządzenie przez zdającego notatek lub korzystanie przez niego z innych pomocy. 44

45 Egzamin bez określania poziomów egzaminu i z określonym poziomem egzaminu
Czy członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego indywidualnie oceniali każdego zdającego, nanosząc swoje propozycje na kartę indywidualnej oceny? Czy przedmiotowy zespół egzaminacyjny (PZE) ustalił wynik: - w obecności zdającego/zdających w sali? - zaraz po wyjściu zdającego z sali? - po przeegzaminowaniu 3 zdających? Czy w przypadku braku możliwości uzgodnienia przez zespół wyniku egzaminu decydujący głos miał przewodniczący? Czy do Protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu zostały wpisane: - wyniki części ustnej egzaminu? - pytania zadane zdającemu w czasie rozmowy po prezentacji na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym? W przypadku egzaminu bez określania poziomu oraz na poziomie podstawowym przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala wynik każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej. Na poziomie rozszerzonym i w przypadku absolwentów oddziałów dwujęzycznych przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala ostateczne wyniki po przeegzaminowaniu 3 zdających. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający i przygotowujący się do egzaminu. 45

46 Egzamin bez określania poziomów egzaminu i z określonym poziomem egzaminu
Czy w sali egzaminacyjnej przebywał: - jeden zdający? - jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu? - więcej niż dwóch zdających? Czy egzamin utrudniały hałasy dobiegające z zewnątrz? Czy do sali w trakcie egzaminu wchodziły osoby nieupoważnione? Czy członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego opuszczali salę w trakcie egzaminu? Czy zdarzyło się przerwanie i unieważnienie egzaminu zdającemu? (opisanie przyczyny, jeśli zdarzyło się przerwanie i unieważnienie egzaminu). 46

47 Materiały i przybory pomocnicze
47

48 Materiały i przybory pomocnicze dla zdających maturę pisemną wyposażenie konieczne w sali egzaminacyjnej Język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, nie mniej niż 1 na 25 osób Język łaciński i kultura antyczna słownik łacińsko-polski dla każdego zdającego, mały atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób Chemia karta wybranych tablic chemicznych dla każdego zdającego Fizyka i astronomia karta wybranych wzorów i stałych fizycznych dla każdego zdającego Matematyka karta wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego Egzamin maturalny dla osób niesłyszących słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób Egzamin maturalny z języka obcego dla osób słabo słyszących słuchawki i odtwarzacz płyt CD (jeśli wymaga ich ustalone dla danego zdającego dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu) Egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabo widzących sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 48

49 Materiały i przybory pomocnicze, które zdający może wnieść na salę egzaminacyjną podczas egzaminu pisemnego każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze Przedmiot Przybory pomocnicze Wszystkie przedmioty długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Matematyka, geografia linijka Matematyka cyrkiel Historia muzyki odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych Przedmiot Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego Biologia, chemia, fizyka i astronomia linijka Chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka kalkulator prosty Geografia, historia lupa Kalkulator prosty = kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 49

50 DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU EGZAMINU
50

51 Przykład pierwszej strony arkusza egzaminacyjnego
Miejsce na naklejkę z numerem PESEL zdającego i identyfikatorem szkoły 51 Spotkania dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych MATURA marzec 2010

52 Przykład karty odpowiedzi
Miejsce na naklejkę z numerem PESEL zdającego i identyfikatorem szkoły 52 Spotkania dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych MATURA marzec 2010

53 numer zdającego na liście obecności oznaczenie poziomu egzaminu
53

54 MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH
PAKOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH 54

55 PAKOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH W SALI
Przewodniczący ZN w każdej sali pakuje prace zdających do bezpiecznych kopert, oddzielnie: Arkusze A1 z poziomu podstawowego (A1 – arkusze standardowe) Arkusze A1 + A7 z poziomu rozszerzonego (cz.I(R1) i cz.II(R2);A7 – arkusze dla niesłyszących) Pozostałe arkusze (do jednej koperty): A7 z poziomu podstawowego (język polski, języki obce) i długopisem opisuje koperty.

56 WZÓR OPISU ZWROTNEJ KOPERTY NA PRACE ZDAJĄCYCH
ANEKS do procedur str. 6 WZÓR OPISU ZWROTNEJ KOPERTY NA PRACE ZDAJĄCYCH Koperty numeruje dyrektor szkoły po otrzymaniu ich od PZN 56

57 Przewodniczący ZN przekazuje przewodniczącemu ZE:
Protokół przebiegu części pisemnej w sali (załącznik 10) Wypełnioną listę zdających (lub listy zdających) Opisane bezpieczne koperty z pracami zdających

58 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM SPOTKANIA Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego w ZSEiI Zadania i obowiązki członków zespołu egzaminacyjnego Przebieg egzaminu w części."

Podobne prezentacje


Reklamy Google