Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku a)ustawą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku a)ustawą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym."— Zapis prezentacji:

1 Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku a)ustawą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 192, poz. 1382) b)rozporządzeniem Min. Fin. z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 249, poz. 1861) Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. wprowadzone:

2 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 1.Art. 2 pkt 3 ustawy - określający terytorium Wspólnoty (państw członkowskich UE) na potrzeby stosowania Ustawy o VAT, a mianowicie: dodano, że za terytorium Wspólnoty uznaje się suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia, które traktowane są jako terytorium Republiki Cypru postanowiono, że wyłącza się z terytorium Wspólnoty Europejskiej: Giblartar oraz Wyspy Normandzkie, jako wyłączenie ich ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

3 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 2.Art. 2 pkt 27 – z definicji wyrobów zharmonizowanych wyłączone zostały: gaz dostarczany w systemie gazowym oraz energia elektryczna dostarczana w systemie energetycznym

4 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 3.Art. 2 – dodano pkt 27b wprowadzający definicję "wartości rynkowej", która dotychczas nie funkcjonowała a której obecnie ustawodawca używa w dalszych nowych zapisach ustawy

5 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 4.Pojęcie wartości rynkowej wprowadzono do zapisów ustawy: art. 7 ust. 4 pkt 2 - definiującym prezenty małej wartości (do 5 zł), art. 29 ust. 3 - określającym podstawę opodatkowania, w sytuacji gdy należność za towary/usługi określona została w naturze; art. 29 ust. 9 - określającym podstawę opodatkowania w przypadku dokonania czynności opodatkowanych, dla których nie została określona cena art. 32 - wskazującym na przypadki, w jakich organ podatkowy może określić podstawę opodatkowania w drodze oszacowania art. 83 ust. 11 - nakładającym obowiązek opodatkowania towarów stawką właściwą dla dostawy, które powstały w wyniku wykonania na nich usług przerobu, uszlachetniania lub przetworzenia na zlecenie podmiotu zagranicznego i nie zostały wywiezione lecz zbyte na terytorium kraju.

6 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 5.Doprecyzowano zapis w art. 29 ust. 10 ustawy o VAT - określający podstawę opodatkowania dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy ( przeka- zanie towarów bez wynagrodzenia zrównanej z odpłatną dostawą podlegającą opodatkowaniu). W nowelizacji wskazano, że podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a więc cena netto, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia w momencie dostawy towarów.

7 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 6.Dodany został ust. 10a w art. 29 ustawy - wskazujący na sposób określania podstawy opodatkowania w przy- padku nieodpłatnej dostawy produktów spożywczych i napojów bezalkoholowych (ściśle określonych w tym przepisie) na rzecz organizacji posiadających status pożytku publicznego (wyłącznie na cele charytatywne), pod warunkiem prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji potwierdzającej przekazanie tych towarów.

8 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 7.Niektóre limity uprawniające do zwolnień od podatku, określone dotychczas w EURO zamieniono na kwoty wyrażone w ZŁOTYCH, i tak: w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy - przy wyłączeniu niektórych podatników od obowiązku podatkowego z tyt. Wewnątrz- wspólnotowego nabycia towarów limit kwotowy 10.000 euro zastąpiono kwotą 50.000 zł w art. 24 ust. 2 i 3 ustawy - określającym limit kwotowy dostawy wysyłkowej na terytorium kraju, do wysokości której nie uznaje się dostawy towarów (wysyłanych lub transporto- wanych) dokonywanej przez podatnika unijnego (zagrani- cznego) na terytorium kraju za opodatkowaną na terytorium Polski - wartość 35 000 euro zastąpiono kwotą 160 000 zł w art. 113 ust. 1 ustawy - limit kwotowy uprawniający do zwolnienia podmiotowego zmieniono z 10 000 euro na 50 000 zł

9 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 8.Zmiana treści art. 23 ust. 10 ustawy - polega na tym, że od 1.01.2008 r. limity sprzedaży wysyłkowej terytorium kraju przelicza się według ogłoszonego przez NBP średniego kursu waluty obowiązującego w dniu 1 maja 2004 r. w zaokrągleniu do 1000 zł (na ten dzień kurs euro wynosił 4,8122 zł).

10 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 9.Art. 2 pkt 12 ustawy - zmieniono definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, które obecnie ustawa definiuje : budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, a więc także budynki zbioro- wego zamieszkania z grupy 113, jak np: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, domy studenckie, internaty, domy dla bezdomnych, domy dziecka, których to nie obej- mowała definicja obowiązująca do 31.12.2007r. Ponadto nowa definicja nie obejmuje budynków kościołów i budyn- ków innych związków wyznaniowych.

11 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 10. Z dniem 31.12.2007 r. wygasły uprawnienia do stoso- wania 7 % stawki VAT wynikające z art. 146 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy, tj. w odniesieniu do: robót budowano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą temu budownictwu, obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części (bez lokali użytkowych).

12 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 11. Budownictwo mieszkaniowe objęte jest nadal 7% stawką VAT, na podstawie zmienionego art. 41 ust. 12 ustawy. W myśl tego przepisu 7% stawkę stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowla- nych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

13 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 12. Definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zawierają dodane ust. 12a i 12b w art. 41 ustawy, w myśl których są to: obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych (w dziale 11 PKOB), lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych w dziale 12 PKOB, obiekty sklasyfikowane w klasie ex 1264 PKOB - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, wyłącznie do powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 300 m 2, lokali mieszkalnych – 150 m 2

14 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 13. Wprowadzone w ustawie limity powierzchni od 01.01.2008 r. nie będą miały znaczenia, gdyż nowelizacją rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT rozszerzone zostało stosowanie 7% stawki VAT do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych (roboty konserwacyjne nie są wymienione w przepisach nowelizujących ustawę) na pozostały zakres powierzchni budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (wymienionym w art. 12a ustawy) obiektów budownictwa mieszkaniowego z działu 11 PKOB lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach z działu 12 PKOB

15 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 14. Ponadto w obiektach i lokalach mieszkalnych według definicji budownictwa społecznego (niezależnie od ich powierzchni użytkowej), poprzez zmianę treści poz. 19 załącznika do rozporządzenia, 7% stawka ma zastosowanie do montażu okien i drzwi przez producenta

16 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 15. W art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy - dokonano zmiany treści przepisu w ten sposób, że podstawy do odliczenia podatku naliczonego nie stanowią faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (dotychczas prawo takie przysługiwało jeżeli wystawca faktury rozliczył podatek i zapłacił do urzędu skarbowego)

17 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 16. art. 83 ustawy – stanowiący o stosowaniu 0% stawki VAT a)objęto dodatkowo 0% stawką VAT: dostawę statków ratowniczych morskich armatorom morskim oraz dostawę części do tych środków transportu, import w/w środków transportu morskiego oraz do nich części; b)doprecyzowano przepisy ust. 1 pkt 7, 8, 9, 16 i 18 (w art. 83), iż 0% stawka ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do usług służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego i ich ładunkom oraz jedynie wtedy, gdy usługi te świadczone są na rzecz armatora morskiego, oraz dodano pkt 9a, który umożliwia stosowanie 0% stawki do usług polegających na obsłudze lądowych środ- ków transportu, świadczonych na obszarze polskich portów morskich i związanych z transportem międzynarodowym.

18 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 17. W art. 43 ust. 1 dodano pkt 14, który obejmuje zwolnieniem od podatku świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych. W ślad za tym sztuczne zęby i protezy dentystyczne wyłączone zostały z opodatkowania 7% stawką VAT (poprzez zmianę treści poz. 101 załącznika nr 3 do ustawy).

19 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 18. Rozporządzeniem Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze do ustawy (poprzez dodanie w § 7 w ust. 1 pkt 9 i 10 oraz ust 3) przedłużono stosowanie 0 % stawki podatku w odniesieniu do książek i czasopism specjalistycznych, w zakresie w jakim wynikała z art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy o VAT. Do rozporządzenia przeniesiono także definicję czaso- pism specjalistycznych, która dotychczas była zawarta w art. 146 ust 4 ustawy.

20 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 19. W załączniku do rozporządzenia w/s wykonania przepisów ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych 7% stawką dodano poz. 26 i 27 dotyczące usług w gastronomii, które do końca grudnia 2007 r. korzystały z preferencji na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy

21 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 20. Przedłużenie stosowania starej PKWiU do 31.12.2008 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 grudnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w/s Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. nr 243, poz.1785), tj. wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. (Dz. U. nr 42, poz. 264; ostatnia zm. W Dz. U. z 2003 r. nr 173, poz. 1682)

22 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 21. Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowe rozporzą- dzenie Min. Fin. z 20.07.2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 245, poz. 1807). Rozporządzeniem tym przedłuża się na I półrocze 2008 r. stosowanie dotychczasowych zasad wprowadzania i stosowania kas rejestrujących

23 Zmiany przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. 22. Przewidziane są kolejne zmiany przepisów w/s podatku VAT, gdyż są już dostępne ich projekty na strona internetowych. Jeden z tych projektów przewiduje: wprowadzenie zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikom w wysokości 6% określenie listy towarów i usług opodatkowanych 3% stawką podatku, gdyż do tych wymienionych w załaczniku nr 6 do ustawy 3% stawka obowiązuje do 30 kwietnia 2008 r. (z tym dniem wygasa art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy)


Pobierz ppt "Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku a)ustawą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google