Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla IOB Joanna Sienkiewicz Specjalista Sekcja Wsparcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla IOB Joanna Sienkiewicz Specjalista Sekcja Wsparcia."— Zapis prezentacji:

1 2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla IOB Joanna Sienkiewicz Specjalista Sekcja Wsparcia Innowacji i Inwestorów Warszawa, 20 marca 2009 Informacje ogólne Kwalifikowalność Wniosek Zmiany w dokumentacji Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych

2 Warszawa, 2 0 marca 2009 Ogólne informacje 3.3 PO IG Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Celem działania jest aktywizacja rynku inwestor ó w prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Od 2009 roku obowiązuje podział na: Poddziałanie 3.3.1 – Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Poddziałanie 3.3.2 – Wsparcie dla MSP

3 Warszawa, 2 0 marca 2009 Bud ż et Działania EFRR:42,5 mln EUR (85%) Bud ż et pa ń stwa:7,5 mln EUR (15%) RAZEM Działanie 3.3:50,0 mln EUR IOB: Poziom dofinansowania IOB do 100% M Ś P: Poziom dofinansowania M S P do 50% Kwota środków przeznaczonych w ramach Poddziałania 3.3. 1 na dofinansowanie projektów w 2009 roku wynosi: 82 705 742 PLN (kurs Euro z dn. 2 6.0 2.09 1EUR = 4,696 PLN)

4 Warszawa, 2 0 marca 2009 Poddziałanie 3.3.1 Celem poddziałania jest: Aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzi ęć. Wsparcie sieci inwestorów i zwiększenie ś wiadomo ś ci przedsiębiorców o korzyściach i usługach oferowanych przez takie sieci. Wsparcie uzyskają również projekty mające na celu tworzenie platform kojarz ą cych inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi finansowania oraz wymian ę do ś wiadcze ń inwestorów.

5 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wnioskodawcy – Instytucje Otoczenia Biznesu Podmiot działający na rzecz innowacyjności, który spełnia łącznie następujące warunki: posiada osobowość prawną, oraz ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami realizowanymi przez Agencję, posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny do realizacji projektu objętego wsparciem oraz zapewnia personel posiadający co najmniej roczne doświadczenie: dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do realizacji projektu objętego wsparciem, zobowiąże się do: - nieodpłatnego organizowania szkoleń otwartych, które nie są skierowane do konkretnych sektorów gospodarki oraz - świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych na rzecz przedsiębiorców, wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją, prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem. w dokonywaniu inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą i nienotowanych na rynku publicznym przez nabywanie lub zbywanie akcji lub udziałów w tych spółkach oraz w świadczeniu usług informacyjnych dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,

6 Warszawa, 2 0 marca 2009 Partnerstwo Beneficjent może realizowa ć projekt wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku – z partnerami. Partner musi być podmiotem spełniającym kryteria, które przewidziane są dla beneficjentów poddziałania 3.3.1. Partner może ponosić wydatki kwalifikowalne. Cross-Financing Udział wydatków obj ę tych cross-financingiem nie mo ż e przekroczyć pułapu określonego w § 10, ust. 2, pkt 15)

7 Warszawa, 2 0 marca 2009 Poddziałanie 3.3.1 – Rodzaje projektów Poddziałanie polega na wsparciu projektów w zakresie: kształtowania gotowości inwestycyjnej poprzez przygotowanie potencjalnych i obecnych przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji swojej oferty, w tym szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie form i sposobów zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej; zwiększania świadomości w zakresie usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu, poprzez działania informacyjne i promocyjne (skierowane do potencjalnych lub obecnych inwestorów i przedsiębiorców); nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych, w tym sieciami aniołów biznesu, a m.in. inkubatorami przedsiębiorczości, jak również pomiędzy sieciami, a funduszami kapitału podwyższonego ryzyka; powstawania nowych i rozwoju istniejących sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu; organizacji, rozwoju i utrzymania platform wymiany doświadczeń w zakresie potencjalnych inwestycji, przeznaczonych dla potencjalnych i obecnych inwestorów (w tym konferencje, seminaria, warsztaty); tworzenia platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym; programów szkoleniowych, seminariów dla prywatnych inwestorów w tym dla nowych aniołów biznesu, w zakresie dokonywania inwestycji w spółki przedsiębiorców, w szczególności inwestycji o charakterze udziałowym.

8 Warszawa, 2 0 marca 2009 Koszty kwalifikowalne Katalog - w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (z późn. zm.) Poniesione po dniu złożenia wniosku do dnia wskazanego w umowie o dofinansowanie Projekty nie mogą trwać dłużej niż do 31 grudnia 2015 roku.

9 Warszawa, 2 0 marca 2009 Koszty kwalifikowalne – Poddziałanie 3.3.1 wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz osób zarządzających projektem; zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych; podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej; zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku; najem i użytkowanie pomieszczeń; pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem, nie dłużej niż przez okres realizacji projektu; remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń; tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji; działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, że w tych działaniach jest przekazywana informacja, że projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej; obsługę księgową, usługi prawnicze, bankowe, analizy i ekspertyzy;

10 Warszawa, 2 0 marca 2009 Koszty kwalifikowalne – Poddziałanie 3.3.1 udział w konferencjach, seminariach poświęconych tematyce inwestycji kapitałowych; zakup usług w zakresie tworzenia portali i platform internetowych na potrzeby realizacji projektu; raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu; organizację szkoleń dla inwestorów prywatnych i przedsiębiorców, konferencji i spotkań z przedsiębiorcami kwalifikującymi się do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym oraz pokrycie kosztów szkoleń, niezbędnych do realizacji projektu, osób uczestniczących w realizacji projektu. UWAGA: szkolenia są objęte zasadą cross-financingu. obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia; pokrycie kosztów związanych z otwarciem oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub podmiot realizujący z nim projekt wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego.

11 Warszawa, 2 0 marca 2009 Warunki kwalifikowalności wydatków są niezbędne dla realizacji projektu oraz mają z nim bezpośredni związek zostały faktycznie poniesione są udokumentowane zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków

12 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wniosek o dofinansowanie

13 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wniosek o dofinansowanie 1 wniosek – 2 typy Wnioskodawców Oddzielne dla każdego poddziałania Instrukcje wypełniania wniosku Wypełniany w Generatorze Wniosków (suma kontrolna) Składany wraz z załącznikami w formie papierowej i elektronicznej – płyta CD (!) Za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii PARP do godziny 16.30

14 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wymagane zał ą czniki do wniosku o dofinansowanie 1.Dokumenty finansowe: kopia bilansu, kopia rachunku zysków i strat za ostatni rok obrotowy. 2.Harmonogram rzeczowo-finansowy 3.Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przewidzianych dla podmiotów, którym w ramach działania 3.3 PARP może udzielić wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP: statut/umowa spółki (również partnera, jeżeli projekt przewiduje partnerstwo). 4.Opis doświadczeń zawodowych uczestników projektu oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez nich kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie związanej z realizowanym projektem. 5.Zaświadczenie o członkostwie w sieci lub sieciach współpracy, jeśli dotyczy. 6.Formularz informacji o otrzymanej / nieotrzymanej pomocy publicznej sporządzany na podstawie § 1 ust. 2 i 3 lub § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413)] 7.Kopia zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (jeśli dotyczy). 8.Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG, dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT.

15 Warszawa, 2 0 marca 2009 Zmiany w naborze na 2009 rok.

16 Warszawa, 2 0 marca 2009 WYBÓR PROJEKTÓW - ZASADY Ocena odbywa się metodą zero-jedynkową (0-1). Możliwość poprawy uchybień, nie mających zasadniczego charakteru, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Konkretne uchybienie FORMALNE wykryte we wniosku można poprawiać tylko raz. Wniosek można poprawiać maks. 2 razy. Komisja Konkursowa powołana do oceny MERYTORYCZNEJ może zwrócić się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia treści wniosku. Ocena formalna i merytoryczna trwa nie dłużej niż 90 dni od przesłania przez Wnioskodawcę do PARP kompletu dokumentów dotyczących projektu.

17 Warszawa, 2 0 marca 2009 KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE KryteriumOpis kryteriumCharakter zmiany Projekt nie zosta ł rozpocz ę ty przed dniem z ł o ż enia wniosku o dofinansowanie Badane jest czy projekt wywo ł uje tzw. efekt zach ę ty. Zgodnie z zapisami rozporz ą dzenia Komisji (WE) NR 800/2008 uznaje si ę, ż e pomoc przyznana MSP wywo ł uje efekt zach ę ty, je ś li beneficjent z ł o ż y ł wniosek o przyznanie pomocy przed rozpocz ę ciem prac na projektem. Za rozpocz ę cie prac nad projektem uznaje si ę dzie ń podpisania umowy z wykonawc ą. Nowe kryterium Wnioskodawca zapewnia trwa ł o ść rezultat ó w projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zako ń czenia projektu Wnioskodawca deklaruje zapewnienie trwa ł o ś ci rezultat ó w projektu w wymaganym okresie (liczonym od daty zako ń czenia realizacji projektu okre ś lonej w umowie o dofinansowanie projektu) poprzez podpisanie deklaracji stanowi ą cej ostatni ą cz ęś ci wniosku o dofinansowanie projektu. Przeniesienie kryterium z merytorycznych do formalnych i zmiana opisu

18 Warszawa, 2 0 marca 2009 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE 3.3.1 KryteriumOpis kryteriumCharakter zmiany Wnioskodawca zapewnia personel posiadający wiedzę i przynajmniej roczne doświadczenie w dokonywaniu inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i nie notowanych na rynku publicznym poprzez nabywanie lub zbywanie akcji lub udziałów w tych spółkach Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz wykazu kluczowych osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania powierzonych czynności związanych z realizacją projektu ocenia się czy Wnioskodawca dysponuje zasobami kadrowymi zdolnymi do realizacji projektu w danym zakresie. Kryterium zostanie spełnione również w przypadku, gdy inwestorzy zrzeszeni w sieci będą dysponować takim personelem. Dopuszcza się, aby Wnioskodawca wykazał spełnienie ww. warunku, również na podstawie załączonych do wniosku umów o współpracy lub listów intencyjnych z podmiotami, których działalność jest zbieżna z celami działania (np. firmy doradcze, uczelnie wyższe, eksperci rynku). Modyfikacja kryterium

19 Warszawa, 2 0 marca 2009 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE 3.3.1 KryteriumOpis kryteriumCharakter zmiany Harmonogram rzeczowo- finansowy projektu jest przejrzysty, szczeg ół owy i realny do wykonania Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi ą cy za łą cznik do wniosku badany jest w zakresie przejrzysto ś ci przedstawionych dzia ł a ń planowanych do realizacji, w tym sp ó jno ś ci z opisem projektu zawartym we wniosku. Ocenie podlega szczeg ół owo ść harmonogramu, czy w ramach poszczeg ó lnych etap ó w wykazano dzia ł ania jednostkowe i koszty ich realizacji, czy wskazano spos ó b ich kalkulacji. Badane jest czy przewidziane w harmonogramie dzia ł ania s ą prawid ł owo rozplanowanie w czasie i realne do wykonania. Harmonogram powinien by ć wype ł niony chronologicznie. Nowe kryterium Program ewaluacji przeprowadzonego szkolenia/dzia ł ania zawiera informacj ę na jakim etapie i jakimi metodami prowadzona b ę dzie ewaluacja Na podstawie opisu ocenia si ę czy w projekcie przewiduje si ę dokonanie ewaluacji przeprowadzonego szkolenia/dzia ł ania, jakimi metodami i na jakim etapie realizacji. Modyfikacja kryterium i d oprecyzowanie opisu projektu

20 Warszawa, 2 0 marca 2009 POZOSTAŁE NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ 1. Wprowadzono zapisy doprecyzowujące, mające na celu ujednolicenie z zapisami Programu Operacyjnego PO IG w zakresie: -wprowadzono podział na poddziałania: 3.3.1 – Wsparcie dla IOB 3.3.2 – Wsparcie dla MSP -podzielono alokację dla obu poddziałań stosunkiem 50%-50% 3.3.1 wprowadzono partnerstwo

21 Warszawa, 2 0 marca 2009 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ 2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu zmieniono charakter RPK zmieniono terminy oceny formalnej i merytorycznej oraz czas na dokonywanie uzupełnień przez Wnioskodawc ó w doprecyzowano zasady zwracania się do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienia i wyjaśnienia w trakcie oceny dodano Załącznik nr 2 do RPK – Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy

22 Warszawa, 2 0 marca 2009 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ 3. Wniosek o dofinansowanie Wprowadzono: obowiązek wypełniania wniosku o dofinansowanie w elektronicznym Generatorze wniosków listę wskaźnik ó w obligatoryjnych stałe kategorie wydatk ó w odniesienia do kryteri ó w w Instrukcji wypełniania wniosku zmieniono wz ó r Harmonogramu rzeczowo-finansowego dodatkowe załączniki: –umowa sp ó łki/statut – także partnerów –oświadczenie o kwalifikowalności VAT dołączane w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu bądź odliczenia VAT i wnioskuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT dodatkowy pkt wniosku – Deklaracja partnera (m.in. dot. kwalifikowalności VAT) Usunięto: –punkt 5: Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006 wraz z uzasadnieniem

23 Warszawa, 2 0 marca 2009 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROGRAMOWEJ 4. Umowa o dofinansowanie wprowadzenie obowiązku wypełniania przez Beneficjenta wniosku o płatność w elektronicznym Generatorze wniosków dla większości przypadków zrezygnowano z konieczności dokonywania czynności związanych z transakcjami w formie pisemnej maksymalnie uogólniono postanowienia dotyczące pzp (rezygnacja z wymogów wykraczających poza wymogi wynikające bezpośrednio z ustaw krajowych i rozporządzeń UE) wprowadzono rozróżnienie dwóch katalogów przesłanek do wypowiedzenia umowy: oprócz terminu natychmiastowego – miesięczny termin wypowiedzenia z abezpieczeni e – gdy dofinansowanie jest przekazywane w formie zaliczki albo refundacji i zaliczki, oraz wartość dofinansowania przekracza 4.000.000 zł, zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub w kilku z form wymienionych w § 15 Umowy okresy realizacji projektu 2-6 miesięcy, zamiast 3-miesięcznych

24 Warszawa, 2 0 marca 2009 Wskaźniki 3.3.1 Poddziałanie 3.3.1 Obligatoryjne Obligatoryjne w przypadku realizacji działań, kt ó rych dotyczą wskaźniki Pozostałe PRODUKTU Liczba instytucji otoczenia biznesu (sieci), kt ó rym udzielono wsparcia Liczba opracowanych publikacji dotyczących efekt ó w przeprowadzonych działań i dobrych praktyk wyodrębnionych w ich trakcie Liczba przeprowadzonych konferencji/seminari ó w/warsztat ó w dotyczących finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym Liczba utworzonych platform służących kojarzeniu inwestor ó w z przedsiębiorcami poszukującymi zewnętrznych źr ó deł finansowania o charakterze udziałowym Wskaźniki ustalane indywidualnie przez Wnioskodawcę w zależności od specyfiki projektu REZULTATU Liczba inwestor ó w i przedsiębiorc ó w objętych działaniami informacyjnymi i promocyjnymi (w tym szkoleniami) Liczba uczestnik ó w platform Liczba inwestycji w przedsiębiorstwa dokonanych w wyniku uczestnictwa w platformie Wskaźniki ustalane indywidualnie przez Wnioskodawcę w zależności od specyfiki projektu

25 Warszawa, 2 0 marca 2009 Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 0 801 33 22 02 (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93 info@parp.gov.pl www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla IOB Joanna Sienkiewicz Specjalista Sekcja Wsparcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google