Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Zasady aplikowania o środki w ramach II konkursu na realizację projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej Omówienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Zasady aplikowania o środki w ramach II konkursu na realizację projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej Omówienie."— Zapis prezentacji:

1 2009 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Zasady aplikowania o środki w ramach II konkursu na realizację projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej Omówienie zasad finansowania projektów

2 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Tematy omawiane w ramach zagadnień finansowych 1. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne; 2. Zasady konstruowania budżetu projektu; a) Ze względu na konstrukcję budżetu projektu b) Ze względu na ograniczenia 3. Finansowanie projektu; 4. Rozliczanie zaliczki; 5. Harmonogram płatności; 6. Harmonogram realizacji projektu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

3 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli: -są niezbędne dla realizacji projektu; -są efektywne; - zostały faktycznie poniesione; - są udokumentowane; Warszawa, 14 sierpnia 2008 r.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©3 Podstawowe warunki kwalifikowania wydatków

4 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Podstawowe warunki kwalifikowania wydatków - zostały przewidziane w budżecie projektu zatwierdzonym przez PARP; - zostały poniesione w okresie ich kwalifikowania; - są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości-załącznik 15 do Wytycznych dla Wnioskodawców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

5 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Wydatki niekwalifikowane Podatek VAT jeżeli Wnioskodawca ma możliwość jego odzyskania Składki na PFRON w ramach wynagrodzenia personelu projektu, Zakup sprzętu, mebli, pojazdów za wyjątkiem zakupów dokonanych w ramach zakupu sprzętu i wyposażenia, Koszty kar, grzywien oraz procesów sądowych, Wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

6 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Wydatki niekwalifikowane Wydatki związane z przygotowaniem wniosku o udzielenie wsparcia, Wydatki nieudokumentowane, Wydatki poniesione na środki trwałe, współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat, Zakup nieruchomości, gruntów oraz infrastruktury. Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi Podmiot wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

7 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Zasady konstruowania budżetu projektu a) Ze względu na konstrukcję budżetu projektu: koszty bezpośrednie (tj. koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez Podmiot wsparcia w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami), 1. koszty związane bezpośrednio z realizowanymi szkoleniami i doradztwem (objęte pomocą publiczną de minimis dla uczestników projektu w przypadku, gdy są oni delegowani przez pracodawcę lub są przedsiębiorcami), 2. koszty ogólne projektu, 3. koszty zakupu sprzętu i wyposażenia (objęte pomocą publiczną de minimis dla Wnioskodawcy w przypadku, gdy jest przedsiębiorcą), koszty pośrednie (tj. koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

8 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Zasady konstruowania budżetu projektu b) Ze względu na ograniczenia: Koszty bezpośrednie: Koszty związane bezpośrednio z realizowanymi szkoleniami i doradztwem, w szczególności: koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej, koszty podróży kadry szkoleniowej i uczestników kursów, inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy, koszty świadczenia usług doradczych. Wysokość kosztów przeznaczonych na organizację szkoleń i doradztwa musi stanowić co najmniej 60% całkowitych kosztów projektu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

9 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Zasady konstruowania budżetu projektu b) Ze względu na ograniczenia Wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia tj.: 1. Zakup środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od 10 % kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wyłączeniem mebli; 2. Raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od 10 % kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wyłączeniem mebli; 3. Zakup lub raty spłat wartości początkowej mebli, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu; 4. Adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, na potrzeby osób niepełnosprawnych Wydatki, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 4 nie mogą łącznie przekroczyć 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

10 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Zasady konstruowania budżetu projektu b) Ze względu na ograniczenia: Wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia cd. Wnioskodawcę obowiązuje wartość (kwota) wydatków w ramach zakupu sprzętu i wyposażenia zaakceptowana w pierwotnym wniosku a nie limit procentowy! Przykład Wnioskodawca w budżecie przeznaczył kwotę 10 tys. zł na zakup sprzętu i wyposażenia co stanowiło 10% wartości wszystkich wydatków projektu. W chwili rozliczania wydatków punktem odniesienia dla PARP będzie kwota 10 tys. zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

11 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Zasady konstruowania budżetu projektu b) Ze względu na ograniczenia: wydatki pośrednie – takie których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania: 1. do 20% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące zakupu sprzętu i wyposażenia – w przypadku projektów o wartości do 2 mln PLN; 2. do 15% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące zakupu sprzętu i wyposażenia – w przypadku projektów o wartości od 2 do 5 mln PLN włącznie; 3. do 10% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące zakupu sprzętu i wyposażenia – w przypadku projektów o wartości powyżej 5 mln PLN, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

12 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Ujmowanie w budżecie kosztów bezpośrednio związanych ze szkoleniami Wnioskodawca założył, iż w ramach wniosku będą realizowane szkolenia grupowe w których wynagrodzenia trenerów są takie same, wówczas w budżecie projektu występuje jedno zadanie w ramach kosztów związanych ze szkoleniami i takie same stawki dla wszystkich kategorii wydatków Wnioskodawca podaje w zadaniach dotyczących szkoleń jedną, średnią stawkę za wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia w przeliczeniu na godzinę pracy trenera. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

13 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Ujmowanie w budżecie kosztów bezpośrednio związanych ze szkoleniami Kategoriaj.m. 2009 IlośćCena jednostkowaŁącznie Zadanie 1 –Szkolenie grupowe Wynagrodzenie trenerów godzina10012012000 Materiały szkoleniowe Szt.103003000 Cateringpoczęstunek165008000 itd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

14 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Ujmowanie w budżecie kosztów bezpośrednio związanych ze szkoleniami Wnioskodawca założył, iż w ramach wniosku będą realizowane szkolenia grupowe, w których wynagrodzenia trenerów są różne (wynika to ze specyfiki szkoleń, które są przedmiotem projektu) wówczas w budżecie projektu występuje jedno zadanie w ramach kosztów związanych ze szkoleniami. Podział kosztów na kategorie wydatków przedstawia się następująco: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

15 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Ujmowanie w budżecie kosztów bezpośrednio związanych ze szkoleniami Kategoria Nr tytułu szkolenia j.m.2009 IlośćCena jednostkowaŁącznie Zadanie 1 –szkolenie grupowe Wynagrodzenie trenerów1godzina6120720 Wynagrodzenia trenerów2godzina101501500 Cateringpoczęstunek3250016 000 itd. Gdzie: 1 emisja głosu 2 technika prezentacji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

16 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Ujmowanie w budżecie kosztów bezpośrednio związanych ze szkoleniami Takie samo podejście należy zastosować również w przypadku innych kategorii wydatków np. materiałów szkoleniowych, wynajmu sal szkoleniowych itd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Kategoria Nr tytułu szkolenia j.m.2009 Ilość Cena jednostkowa Łącznie Zadanie 1 –szkolenie grupowe Materiały szkoleniowe1Szt.501005000 Materiały szkoleniowe2Szt.5020010000 itd. Gdzie: 1 emisja głosu 2 technika prezentacji

17 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Ujmowanie w budżecie kosztów bezpośrednio związanych z doradztwem Kategoriaj.m.2009 Ilość Cena jednostkowa Łącznie Zadanie 1 –doradztwo coaching Wynagrodzenie coacha godzina101501500 Itd.. Zadanie 2 –doradztwo mentoring Wynagrodzenie mentora godzina6120720 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

18 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Przykładowe kategorie wydatków w ramach zadań związanych z realizacją szkoleń i doradztwa Wynagrodzenia trenerów, Wyżywienie trenerów, Zakwaterowanie trenerów, Wyżywienie uczestników szkoleń, Zakwaterowanie uczestników szkoleń, Podróże uczestników szkoleń, Zakup usług doradczych, Wynajem sali na doradztwo, itd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

19 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty ogólne projektu w ramach kosztów bezpośrednich Koszty ogólne projektu, w szczególności są one związane z: -zarządzaniem i obsługą projektu, -promocją projektu, -rekrutacją uczestników projektu, -badaniami i analizami. Wnioskodawca podaje w kosztach ogólnych budżetu stawki na wynagrodzenia personelu ( dla każdej osoby występującej w projekcie) w przeliczeniu na etat/umowę zlecenie w stosunku do zaangażowania miesięcznego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

20 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Przykładowe kategorie wydatków związane z zadaniem zarządzanie i obsługa projektu Wynagrodzenie - Kierownika projektu, Wynagrodzenie pracowników ds. rozliczeń finansowych, Wynagrodzenie opiekuna merytorycznego, Wynagrodzenie prawnika, Wynagrodzenie osoby zajmującej się promocją i rekrutacją, Druk ulotek, Założenie i prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

21 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty pośrednie Koszty te powinny być związane z obsługą techniczną projektu tj: - koszty zarządu (tj. koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu np. kierownik jednostki); - koszty personelu obsługowego (tj. koszty wynagrodzenia osób, które nie są przypisane bezpośrednio do projektu, zajmujące się bieżącą obsługą jednostki jako podmiotu gospodarczego, dla których realizacja projektu powoduje wzrost nakładów pracy w związku ze wzrostem ilości operacji gospodarczych dokonywanych przez jednostkę np. pracownik kadr, pracownik sekretariatu, pracownik kancelarii); Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

22 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty pośrednie c.d. - koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek, płyt CD, dyskietek) nie związanych bezpośrednio z realizacją zadań w projekcie; - usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe, kurierskie; - usługi kserograficzne; - opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz; - opłaty administracyjne za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzenie ścieków itp.; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

23 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty pośrednie c.d. - koszty obsługi księgowej (tj. koszty wynagrodzenia głównego księgowego lub innych osób księgujących wydatki; w przypadku zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu – koszty usługi); - amortyzacja środków trwałych (np. budynku); - koszty ubezpieczeń majątkowych; - koszty ochrony; - sprzątanie pomieszczeń (w tym środki do utrzymania czystości pomieszczeń, dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację pomieszczeń, itp.). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

24 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty pośrednie W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki dotyczące zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu, bowiem wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia mogą dotyczyć wyłącznie konkretnych zadań w ramach projektu a więc są wykazywane jako wydatki bezpośrednie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

25 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty pośrednie – sposoby rozliczania 1. Koszty pośrednie mogą być rozliczane jako koszty bezpośrednie, o ile zostaną bezpośrednio przypisane i rozliczane w odniesieniu do danego zadania oraz pod warunkiem umieszczenia ich w metodologii 2. Koszty pośrednie mogą być rozliczane ryczałtem, pod warunkiem uwzględnienia ich w metodologii Niedopuszczalna jest natomiast sytuacja, w której te same koszty są jednocześnie wykazywane w ramach kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich, powodując w konsekwencji podwójną refundację wydatków. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

26 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty pośrednie - rozliczanie Wnioskodawca ma obowiązek przedstawienia w budżecie wniosku o udzielenie wsparcia uzasadnienia dla wykazanej we wniosku wartości kosztów pośrednich, które zamierza w projekcie rozliczyć. Uzasadnienie powinno wskazywać metodologię, zgodnie z którą Wnioskodawca wyliczył wartość kosztów pośrednich. Metodologia powinna być przygotowana w odniesieniu do każdej kategorii kosztów pośrednich, które Wnioskodawca uwzględnił w budżecie projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich podlega weryfikacji na etapie oceny wniosku o udzielenie wsparcia i może po ocenie finansowej na etapie zatwierdzania wniosku podlegać negocjacjom pomiędzy Wnioskodawcą a PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

27 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty pośrednie – rozliczane ryczałtem Przykład metodologii Metodologia wyliczania kosztów rozliczanych ryczałtem może bazować na obrotach jednostki z okresu poprzedzającego realizację projektu, niemniej jednak rodzaje przyjmowanej przez wnioskodawcę metodologii mogą być różne (np. w oparciu o koszty/przychody lub plan finansowy). Obroty jednostki powinny pochodzić z okresu równego, co do długości, okresowi realizacji projektu. Pierwszy krok to określenie współczynnika kosztów bezpośrednich w odniesieniu do obrotów/kosztów itd. np. 25,63% koszty personelu obsługowego, koszty zarządu- przykład obliczania - koszty zarządu (8 m-cy * 10 000 PLN (faktyczne wynagrodzenie prezesa) * 25,63% = 20 504 PLN) - koszty personelu obsługowego: 1) sekretarka (8 m-cy * 3 600 (wynagrodzenie) * 25,63% = 7 381,44 PLN)

28 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty pośrednie – rozliczane ryczałtem c.d koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w projekcie W celu wyliczenia kosztów wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w projekcie, należy wyliczyć stosunek powierzchni biura projektu (20 m2) w stosunku to powierzchni użytkowej wykorzystywanej przez Wnioskodawcę na prowadzoną działalność (250 m2) = 8%. Przykład obliczania: koszty czynszu (8 m-cy * 980 PLN * 8% = 627,20 PLN)

29 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty pośrednie - przykład ujmowania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem w budżecie Kategoria Koszty pośrednie Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem T/N Proszę wpisać wartość procentową kosztów pośrednich rozliczaną ryczałtem w ramach projektu - zgodnie z przedstawioną metodologią 4 Proszę wpisać wartość kwotową kosztów pośrednich rozliczaną ryczałtem w ramach projektu -zgodnie z przedstawioną metodologią 20 000 Proszę wpisać maksymalna wartość procentową kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jaka może być rozliczana w ramach projektu- zgodnie z wytycznymi finansowymi -10%, 15% lub 20% 10% Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

30 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty pośrednie Wydatki dotyczące kosztów pośrednich rozliczane ryczałtem we wniosku o płatność można rozliczać tylko i wyłącznie w przypadku rozliczania wydatków bezpośrednich, gdyż limit procentowy kosztów pośrednich jest uzależniony od rozliczanej kwoty wydatków bezpośrednich. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

31 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty pośrednie - przykład ujmowania kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie poniesionych wydatków w budżecie Kategoriaj.m. 2009 IlośćCena jednostkowaŁącznie Zadanie 1 – Zarządzanie Czynszmiesiąc12627,207526,40 itd.

32 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty pośrednie - przykład ujmowania kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie poniesionych wydatków w budżecie Przykładowe uzasadnienie do czynszu, które musi znaleźć się w budżecie wniosku: W celu wyliczenia kosztów wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w projekcie (czynsz na biuro projektu), należy wyliczyć stosunek powierzchni biura projektu (20 m2) w stosunku to powierzchni użytkowej wykorzystywanej przez Wnioskodawcę na prowadzoną działalność (250 m2) = 8%. Przykład - koszty miesięczny czynszu na biuro = 980 PLN * 8% = 627,20 PLN

33 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty pośrednie - przykład ujmowania kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie poniesionych wydatków w budżecie Kategoria Koszty pośredni rozliczane na podstawie poniesionych wydatków T Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem N Proszę wpisać wartość procentową kosztów pośrednich rozliczaną ryczałtem w ramach projektu - zgodnie z przedstawioną metodologią Nie dotyczy Proszę wpisać wartość kwotową kosztów pośrednich rozliczaną ryczałtem w ramach projektu -zgodnie z przedstawioną metodologią Nie dotyczy Proszę wpisać maksymalna wartość procentową kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jaka może być rozliczana w ramach projektu- zgodnie z wytycznymi finansowymi -10%, 15% lub 20% Nie dotyczy

34 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty bezpośrednie i pośrednie - zasady rozliczania wydatków w PARP: Aby rozliczyć wydatki Podmiot musi rozliczyć wydatki na kwotę wyższą lub równą 20 tys. PLN (nie dotyczy ostatniego wniosku o płatność) i przedstawić do PARP: wniosek o płatność wraz z: - opinią audytora, - arkuszem kalkulacyjny PEFS ( w sytuacji, gdy osoby przerwały bądź zakończyły udział w projekcie). W przypadku, gdy Podmiot nie poniósł wydatków na kwotę wyższą bądź równą 20 tys. PLN, wówczas do PARP przedstawiany jest wniosek o płatność zerową. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

35 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty bezpośrednie i pośrednie Przykład metodologii rozliczania wydatków w projekcie przy założeniu, że Podmiot rozlicza w ramach projektu wydatki pośrednie w formie ryczałtu w wysokości 10 % kosztów bezpośrednich. Podmiot w pierwszym okresie rozliczeniowym poniósł wydatki na kwotę: 10 000 zł – wydatki bezpośrednie 1 000 zł – wydatki pośrednie Razem do rozliczenia 11 tys. zł. Ze względu na nie przekroczenie kwoty 20 tys. zł. Podmiot nie może rozliczyć w PARP kwoty 11 tys. zł. Kwota ta zostaje przeniesiona na następny okres rozliczeniowy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

36 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Koszty bezpośrednie i pośrednie Podmiot w drugim okresie rozliczeniowym poniósł wydatki na kwotę: 50 000 zł – wydatki bezpośrednie 5 000 zł – wydatki pośrednie Razem do rozliczenia 55 tys. zł. Podmiot może rozliczyć w PARP kwotę 55 tys. zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

37 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Finansowanie projektu Płatności w ramach projektu: 1. Zaliczka 2. Płatności okresowe stanowiące: a) refundację wydatków bezpośrednich oraz wydatków pośrednich wykazanych we wniosku o płatność, b) zaliczkę - w przypadku rozliczania zaliczki na wydatki nie związane z zakupem sprzętu i wyposażenia. W takim przypadku wysokość ponownej zaliczki uzależniona jest od kwoty rozliczanej zaliczki w bieżącym wniosku o płatność. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

38 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Finansowanie projektu Podmiot otrzymuje z PARP zaliczkę na realizację zadań zatwierdzonych we wniosku o udzielenie wsparcia. Kwota zaliczki stanowi sumę: - 20% całkowitej kwoty wsparcia pomniejszoną o kwotę przeznaczoną na zakup sprzętu i wyposażenia oraz -80% zaliczkę na zakup sprzętu i wyposażenia Zaliczka ta musi zostać rozliczona najpóźniej wraz z płatnością okresową, która poprzedza przedostatnią płatność okresową Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

39 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Finansowanie projektu Przykład wyliczenia wysokości zaliczki: Podmiot uzyskał wsparcie w wysokości 1 000 000 PLN w tym na wydatki dotyczące zakupu sprzętu i wyposażenia 100 000 PLN( 10%) w tym na pozostałe wydatki w projekcie 900 000 PLN Obliczamy wysokość zaliczki: 100 000 PLN * 80%= 80 000 PLN (zaliczka na sprzęt i wyposażenie) 900 000 PLN * 20%= 180 000 PLN (zaliczka na pozostałe wydatki w projekcie) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

40 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Rozliczanie zaliczki 1. Rozliczenie zaliczki na sprzęt i wyposażenie; 2. Rozliczenie zaliczki na pozostałe wydatki w ramach projektu. Ad. 1 Wydatki poniesione przez Podmiot na sprzęt i wyposażenie w pierwszej kolejności rozliczają przekazaną na nie zaliczkę. Oznacza to, że Podmiot z chwilą przedłożenia do PARP wniosku o płatność w którym ujmowane są wydatki za sprzęt musi dokonać automatycznego rozliczenia zaliczki. Pozostała kwota zagregowana na sprzęt i wyposażenie zostanie zwrócona Podmiotowi na zasadzie refundacji wydatków. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

41 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Rozliczanie zaliczki Ad. 2. Rozliczenie zaliczki na pozostałe wydatki w ramach projektu. Podmiot z kolejnych płatności okresowych powinien potrącać sobie kwoty niezbędne do rozliczenia zaliczki. Jednakże w chwili, gdy Podmiot rozliczy część zaliczki we wnioskach o płatność a do płatności w której musi rozliczyć zaliczkę pozostaje jeszcze kilka płatności okresowych w takim przypadku Podmiot będzie mógł otrzymać kolejną zaliczkę przy spełnieniu jednego warunku, iż kwota zaliczki nie przekroczy wysokości rozliczonej zaliczki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

42 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Rozliczanie zaliczki Ad. 2. Rozliczenie zaliczki na pozostałe wydatki w ramach projektu. Przykład Podmiot otrzymał zaliczkę na ww. wydatki w wysokości 100 tys. zł Projekt trwa 16 miesięcy ( 8 okresów rozliczeniowych)-rozliczenie zaliczki musi nastąpić do 6 płatności okresowej. W ramach 4 rozliczenia Podmiot rozliczył w PARP już 60 tys. zł zaliczki ( we wniosku o płatność zmniejsza się dostępny limit środków dostępnych w ramach zaliczki) do rozliczenia pozostało 40 tys. zł W ramach 5 rozliczenia Podmiot poniósł wydatki z konta Projektu w wysokości 40 tys. zł i chciałby je ponownie odzyskać, wtedy wnioskuje o ponowną wypłatę zaliczki w wysokości 40 tys. zł. W ramach 6 rozliczenia Podmiot poniósł wydatki z konta Projektu w wysokości 50 tys. zł. W związku z tym, iż musi on rozliczyć zaliczkę do 6 płatności okresowej we wniosku dokonuje rozliczenia zaliczki i zmniejszenia limitu środków dostępnych w ramach zaliczki do zera. PARP wypłaca na rzecz Podmiotu 10 tys. zł, gdyż kwota ta stanowiła środki własne Podmiotu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

43 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Harmonogramy Harmonogram płatności Harmonogram realizacji projektu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©

44 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Dziękuję za uwagę.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©44


Pobierz ppt "2009 Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Zasady aplikowania o środki w ramach II konkursu na realizację projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej Omówienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google