Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym"— Zapis prezentacji:

1 Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym
Łukasz Matuszewski Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym Warszawa, 09 czerwca 2009

2 Podstawy prawne Ustawa o utworzeniu PARP z dnia 9 listopada 2000 r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz )

3 Od czego zacząć? Podstawowe informacje dotyczące pożyczek znajdują się na stronie Na stronie znajduje się całość dokumentacji dotyczącej pożyczek na innowacje, czyli regulamin udzielania pożyczek, wniosek o udzielenie pożyczki, wytyczne dotyczące sporządzenia niezbędnej dokumentacji itd.

4 Kto może ubiegać się o wsparcie?
Program „Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanym ze środków PARP” przeznaczony jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie Polski. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona wraz z innymi przedsiębiorcami na podstawie umowy spółki cywilnej, wnioskodawcami muszą być wszyscy wspólnicy spółki cywilnej łącznie.

5 Agencja nie może udzielić pożyczki: (1)
przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karne – skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; przedsiębiorcy nie będącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem, została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1); przedsiębiorcy posiadającemu zaległości z tytułu należności publicznoprawnych;

6 Agencja nie może udzielić pożyczki: (2)
przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej; przedsiębiorcy pozostającemu pod zarządem komisarycznym bądź znajdującemu się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego; przedsiębiorcy, który w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją

7 Pożyczka a charakter innowacyjny
Przez inwestycję o charakterze innowacyjnym rozumie się inwestycję związaną z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzania na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce.

8 Wydatki kwalifikujące się do wsparcia (1)
zakup i wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych; zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych; zakup i montaż maszyn lub urządzeń; budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia rozwiązania innowacyjnego;

9 Wydatki kwalifikujące się do wsparcia (2)
zakup usług doradczych, w zakresie: planowania inwestycyjnego, dotyczących: opracowania biznesplanu i studium wykonalności inwestycji, oceny wpływu inwestycji na środowisko, opracowania dokumentacji technicznej inwestycji, wdrażania innowacji lub nowych technologii, dotyczących: opracowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub rozwiązania innowacyjne, opracowania i wdrożenia strategii technologicznej przedsiębiorstwa, w tym studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązań innowacyjnych, przygotowania do wdrożenia i wdrożenia nowych technologii lub rozwiązań innowacyjnych

10 Co trzeba wiedzieć? Pożyczka jest udzielana pod warunkiem, że przedsiębiorca zapewni finansowanie inwestycji w części nieobjętej pożyczką. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką nie zalicza się wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę do dnia zawarcia umowy pożyczki, z wyjątkiem wydatków na zakup usług doradczych, przy czym zakup usług doradczych, o których mowa nie może być jedynym celem projektu. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego. Przed wypłatą pierwszej transzy pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych wg stawki 2% od wartości pożyczki, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 4 ust.1 pkt 7, art. 6 ust.1 pkt 7, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.). Agencja udziela pożyczki na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczek (całość dokumentacji dostępna na stronie internetowej PARP)

11 Na jakich warunkach udzielana jest pożyczka?
Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, poniesionych po dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki oraz 2 000 000,00 zł. Wydatki na zakup usług doradczych dotyczących inwestycji, kwalifikują się do wysokości 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką Pożyczka może być udzielona na okres nie przekraczający 10 lat (wraz z okresem karencji). Agencja może udzielić karencji w spłacie pożyczki. Okres karencji nie może wykraczać poza okres planowanego wdrożenia przedsięwzięcia ani przekroczyć 2 lat. Pożyczka jest oprocentowana nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki. Od r. stopa referencyjna wynosi 5,53%

12 Oprocentowanie Oprocentowanie pożyczki jest stałe, podstawę oprocentowania stanowi stopa referencyjna, która w zależności od oceny merytorycznej poszczególnych kryteriów ulega podwyższeniu. W zależności od oceny merytorycznej podstawowa stopa procentowa ulega zwiększeniu w kryterium: „standing finansowy” - 0 do 0,75 pkt procentowego, „okres karencji” do 0,10 pkt procentowego, „okres spłaty” do 0,40 pkt procentowego. Maksymalnie oprocentowanie może być podwyższone w wyniku dokonanej oceny o 1,25%

13 Wniosek o pożyczkę Wniosek składany jest w dwóch egzemplarzach (oryginał oraz kopia) w siedzibie PARP. Wszystkie strony wniosku oraz wszystkich załączników muszą być parafowane, wniosek podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wnioskodawcy, zaś załączane kopie dokumentów potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu. Do wniosku o udzielenie pożyczki, poza dokumentami rejestrowymi, Wnioskodawca przedstawia biznes plan zgodny z wytycznymi oraz sprawozdania finansowe za 2 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku. Ponadto zobowiązany jest do przedstawienia propozycji zabezpieczenia spłaty pożyczki. Wartość proponowanego zabezpieczenia nie może być niższa od kwoty kapitału oraz odsetek.

14 Ocena wniosku Agencja rozpatruje wnioski o udzielenie pożyczki, weryfikując i oceniając: kryteria formalne, poziom techniczny przedsięwzięcia innowacyjnego, ocenę aktualnej sytuacji finansowej wnioskodawcy, ocenę ryzyka pożyczkowego, ocenę założeń biznes planu (planu przedsięwzięcia) i wynikających z niej wniosków W trakcie rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczki Agencja może żądać dostarczenia w terminie 7 dni dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, aktualizacji danych, może również dokonać kontroli w siedzibie wnioskodawcy. Agencja powiadamia pisemnie przedsiębiorcę o rozstrzygnięciu w sprawie udzielania pożyczki

15 Umowa i zabezpieczenia
Umowa pożyczki zawierana jest w formie pisemnej, wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek. Pożyczka może być wypłacona po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia zwrotu pożyczki. Formy zabezpieczenia pożyczki: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjne), gwarancja bankowa, ubezpieczenie pożyczki przez zakład ubezpieczeń, hipoteka, zastaw rejestrowy, poręczenie instytucji finansowych, blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy lub jego ewentualnego poręczyciela, inne.

16 Wypłata pożyczki Pożyczka jest wypłacana w złotych w transzach nie przekraczających kwoty ,00 zł. Wypłata kolejnej transzy może być dokonana wyłącznie po zaakceptowaniu przez Agencję wniosku o wypłatę i rozliczeniu wydatkowania wcześniej udzielonych transz, a także po ustanowieniu niezbędnych zabezpieczeń. Wypłata transz może być łączona, za zgodą Prezesa Agencji, tylko w wypadku gdy wartość kupowanej maszyny lub urządzenia w ramach projektu przekracza ,00 zł i Pożyczkobiorca przedstawi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię faktury „pro forma” Pożyczka może być wypłacona jednorazowo, jeżeli jej kwota nie przekracza ,00 zł. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w ratach kwartalnych, płatnych w terminie do ostatniego dnia kalendarzowego kwartału.

17 Statystyka pożyczek W 2003 r. podpisano 6 umów o pożyczkę. Po uruchomieniu SPO WKP, zainteresowanie pożyczkami znacznie spadło, w efekcie czego w 2004 r. udzielono jednej pożyczki, a od 2005 r. do dziś udzielono łącznie 10 pożyczek. W latach złożono 7 wniosków o udzielenie pożyczki, jednak żaden z wniosków nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej (najczęściej wnioski nie spełniały kryterium związanego z oceną kondycji finansowej oraz oceną ryzyka). Aktualnie czynnych jest 12 pożyczek na łączną kwotę wypłaconego kapitału 8 668 931,54 PLN. Ostatnie spłaty nastąpią z końcem grudnia Średnia wysokość udzielonej pożyczki wynosi ,00 PLN (najwyższa udzielona pożyczka ,00 PLN najniższa ,71 PLN)

18 Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google