Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BGK – PEWNY PARTNER Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu samorządów w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego BGK – PEWNY PARTNER.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BGK – PEWNY PARTNER Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu samorządów w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego BGK – PEWNY PARTNER."— Zapis prezentacji:

1 BGK – PEWNY PARTNER Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu samorządów w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego BGK – PEWNY PARTNER

2 2 MISJA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 80 lat Banku Gospodarstwa Krajowego 1924 r. – powołanie BGK przez premiera Władysława Grabskiego. Sierpień 1944 r. – wznowienie działalności przez Oddział BGK w Lublinie r. – zawieszenie działalności operacyjnej BGK r. – reaktywowanie działalności operacyjnej Banku 14 marca 2003 r. – Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiąca podstawę funkcjonowania Banku.

3 BGK – PEWNY PARTNER 3 MISJA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, obsługa sektora finansów publicznych, wspieranie państwowych programów społeczno- gospodarczych, wspieranie samorządowych programów rozwoju regionalnego, nowoczesność i wysoka jakość oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami,

4 BGK – PEWNY PARTNER 4 GŁÓWNE ZADANIA BGK Realizacja celów polityki społeczno-gospodarczej państwa poprzez wsparcie sektorów i obszarów uznanych za ważne dla rozwoju i stabilizacji społeczno-gospodarczej (fundusze celowe i programy rządowe) Funkcja agenta bankowego państwa i rządu - obsługa bankowo-finansowa w określonych obszarach (budżet centralny i samorządy terytorialne, obsługa długu zagranicznego) Funkcja komercyjna - produkty i usługi w sieci oddziałów na terenie całego kraju (rachunki, kredyty, obligacje komunalne, itd.)

5 BGK – PEWNY PARTNER 5 STRATEGIA 2005 – 2009 PROGRAMY REALIZACYJNE Współpracy z centrami jednostkami sektora finansów publicznych Współpracy z jednostkami samorządowymi oraz wspieranie rozwoju regionalnego Wspierania budownictwa mieszkaniowego Wspierania rozwoju sektora MSP Współpracy z przedsiębiorstwami państwowymi i spółkami Skarbu Państwa (z wyłączeniem przedsiębiorstw infrastrukturalnych) Wspierania rozwoju infrastruktury o znaczeniu ogólnopaństwowym Wspieranie eksportu

6 BGK – PEWNY PARTNER 6 STRATEGIA 2005 – 2009 GRUPY KLIENTÓW

7 BGK – PEWNY PARTNER 7 FUNDUSZE CELOWE ZARZĄDZANE PRZEZ BGK Krajowy Fundusz Mieszkaniowy Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich Fundusz Żeglugi Śródlądowej Fundusz Termomodernizacji Fundusz Hipoteczny Krajowy Fundusz Drogowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych Fundusz Dopłat Fundusz Poręczeń Unijnych

8 BGK – PEWNY PARTNER 8 PROGRAMY RZĄDOWE ZARZĄDZANE PRZEZ BGK Program dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych (DOKE) Program Łatwy Eksport Program kredytów na cele rozwoju regionalnego dla samorządów terytorialnych ze środków EBI Program dopłat do oprocentowania kredytów powodziowych Program dopłat do oprocentowania kredytów dla lekarzy i pielęgniarek Program dopłat do oprocentowania kredytów na restrukturyzację przemysłu lekkiego Program Praca dla młodych – pożyczki ze środków MGiP Program kredytów preferencyjnych dla gmin górniczych Program poręczeń i grantów finansowych dla inwestycji energooszczędnych (GEF) - projekt Program dopłat do oprocentowania kredytów na restrukturyzację przemysłowego potencjału obronnego Od roku 2005 obsługa bankowa Funduszu Ochrony Zdrowia

9 BGK – PEWNY PARTNER 9 WSPÓŁPRACA BGK Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH – UZYSKANE EFEKTY budowa 60 tys. mieszkań na wynajem, docieplenie blisko 3 tys. domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, ok. 2 tys. premii termomodernizacyjnych, ponad 14 tys. poręczeń do kredytów na kwotę ponad 620 mln PLN, sfinansowanie 24 projektów infrastruktury regionalnej ze środków EBI około 70 wniosków kredytowych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, 6,5 tys. kredytów aktywizujących osoby bezrobotne.

10 BGK – PEWNY PARTNER 10 Całkowity koszt projektu: Koszty kwalifikowane (100%) Koszty niekwali- fikowane Środki z funduszu strukturalnego np. 65% Wkład własny prefinansowanie (m.in. kredytem, pożyczką) kredyt dotacje środki własne kredyt BGK – udział w projektach współfinansowanych przez UE – model montażu finasowego projektu

11 BGK – PEWNY PARTNER FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH

12 BGK – PEWNY PARTNER 12 Finansowanie projektów inwestycji komunalnych dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Infrastruktura ochrony środowiska Regionalna infrastruktura społeczna Rozwój turystyki i kultury Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach Finansowanie projektów inwestycji komunalnych dotyczących rozwoju lokalnego: Obszary wiejskie Obszary podlegające restrukturyzacji Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojskowe Lokalna infrastruktura społeczna FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH

13 BGK – PEWNY PARTNER 13 Warunki udzielania kredytu: BGK ocenia czy: przyszły inwestor będzie mógł spłacić kredyt i odsetki, przyszły inwestor może zapewnić wkład własny, planowana inwestycja (której projekt ma być finansowany z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych) może uzyskać refinansowanie ze środków UE. Po pozytywnej ocenie założeń projektu pod kątem możliwości uzyskania przy ich realizacji refundacji części kosztów ze środków UE, BGK udziela preferencyjnego kredytu z tego funduszu. FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH

14 BGK – PEWNY PARTNER FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH WARUNKI KREDYTOWE: Wysokość kredytu/ okres kredytowania/ karencja: tysięcy złotych na jeden projekt - do 80% zaplanowanych kosztów netto - okres kredytowania – 36 miesięcy - możliwa karencja w spłacie kredytu – 18 miesięcy Zabezpieczenie: - weksel własny lub inne zaproponowane przez wnioskodawcę Oprocentowanie kredytu: - 0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski (obecnie 3,5 %, tj. ½ od 7,0%)

15 BGK – PEWNY PARTNER FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH

16 BGK – PEWNY PARTNER 16 BGK udziela gwarancji i poręczeń w oparciu o zawarte z bankami kredytującymi: - umowy o współpracy, regulujące ogólne warunki udzielania gwarancji i poręczeń ze środków Funduszu. Według stanu na dzień r. BGK podpisało 30 umów o współpracy. - umowy poręczenia portfela kredytowego, zawierające zasady i warunki udzielania poręczeń portfela kredytowego. FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – system współpracy z sektorem bankowym

17 BGK – PEWNY PARTNER 17 1.Bank BPH S.A. 2.Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 3.Bank Handlowy w Warszawie S.A. 4.Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. 5.Bank Ochrony Środowiska S.A. 6.Bank Pocztowy S.A. 7.Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 8.Bank Przemysłowy S.A. 9.Bank Współpracy Europejskiej S.A. 10.Bank Zachodni WBK S.A. 11.BRE Bank S.A. 12.Daimler Chrysler Services Bank Polska S.A. 13.Danske Bank Polska S.A. 14.Dresdner Bank Polska S.A. 15.Fortis Bank Polska S.A. 16. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 17.HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. 18. INVEST-BANK S.A 19. Krakowski Bank Spółdzielczy 20. Kredyt Bank S.A 21.Mazowiecki Bank Regionalny S.A 22. Nordea Bank S.A 23. NORD/LB Bank Polska 24. PKO Bank Polski S.A. 25. WestLB Bank Polska S.A. 26. Bank Millenium S.A. 27. Dominet Bank S.A. 28. ING Bank Śląski S.A. 29. DZ BANK Polska S.A. 30. Raiffeisen Bank Polska S.A. Banki współpracujące z BGK w ramach FPU (stan na dzień r.)

18 BGK – PEWNY PARTNER 18 Poręczenia lub gwarancje udzielane są: do 80% kwoty kredytu, do 80% wartości nominalnej emisji obligacji, - w przypadku finansowania nakładów podlegających refinansowaniu ze środków UE. do 60% kwoty kredytu, do 60% wartości nominalnej emisji obligacji, W przypadku finansowania wkładu własnego kredytobiorcy. FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – cele i zakres udzielanych poręczeń/gwarancji

19 BGK – PEWNY PARTNER 19 Tryb zwykły, Tryb rozszerzony, Tryb portfelowy. FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – tryby udzielania poręczeń/gwarancji

20 BGK – PEWNY PARTNER 20 Gwarancja lub poręczenie nie mogą być udzielone po uruchomieniu kredytu Gwarancja/poręczenie obejmuje wykorzystaną i niespłaconą kwotę kredytu proporcjonalnie do wypłaconych środków. Gwarancja/poręczenie nie obejmuje tej części kredytu, która została przeznaczona na zapłacenie prowizji. Gwarancją lub poręczeniem spłaty kredytu nie może być objęty kredyt udzielony przez BGK Gwarancja lub poręczenie wygasają w przypadku wykorzystania środków z kredytu lub emisji obligacji niezgodnie z przeznaczeniem. FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – tryby udzielania poręczeń/gwarancji

21 BGK – PEWNY PARTNER 21 Maksymalna kwota jednostkowej gwarancji lub poręczenia nie może przekroczyć: - w trybie zwykłym i trybie rozszerzonym równowartości w złotych 5 mln EUR - w trybie portfelowym równowartości w złotych 100 tys. EUR. FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – kwota gwarancji lub poręczenia

22 BGK – PEWNY PARTNER 22 Jednorazowa opłata prowizyjna wynosi: dla poręczenia od 0,5% do 1,5%, dla gwarancji od 1,0% do 2,0%. - uiszczana przez kredytobiorcę lub - potrącana z kwoty udzielonego kredytu FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – koszty poręczenia, gwarancji

23 BGK – PEWNY PARTNER 23 Podstawowym zabezpieczeniem gwarancji lub poręczenia jest weksel "in blanco". Weksel taki musi być: 1. wystawiony na urzędowym blankiecie wekslowym, 2. opłacony znakami opłaty skarbowej, 3. posiadać klauzulę bez protestu" i podpis wystawcy. FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH – zabezpieczenie

24 BGK – PEWNY PARTNER 24 KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

25 BGK – PEWNY PARTNER 25 Przedmiot kredytowania: Finansowanie przedsięwzięć samorządów terytorialnych o charakterze infrastrukturalnym z następujących sektorów: Infrastruktura wodna i wodno-kanalizacyjna Infrastruktura transportowa Infrastruktura sektora produkcyjnego Ochrona środowiska naturalnego Infrastruktura sektora opieki zdrowotnej i edukacji Inne nietypowe projekty związane z infrastrukturą KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

26 BGK – PEWNY PARTNER 26 Beneficjenci kredytu: Jednostki samorządu terytorialnego: gminy powiaty województwa związki wyżej wymienionych JST podmioty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego (min. 50% udziałów) Inne podmioty realizujące inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej, których beneficjentem będzie JST KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

27 BGK – PEWNY PARTNER 27 Warunki kredytu: Kwota kredytu Przedsięwzięcia wspierane środkami programów pomocowych UE - do 90% kosztów inwestycji (razem ze środkami UE) Przedsięwzięcia realizowane w ramach regionalnych programów rozwoju - do 50% kosztów inwestycji Możliwość refinansowania poniesionych kosztów Waluta kredytu EUR lub PLN Okres kredytowania Maksymalnie do 2021 r. z możliwą karencją w spłacie kredytu – do 2008 r. KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

28 BGK – PEWNY PARTNER 28 Oprocentowanie zmienne określane na okresy 3-miesięczne, obejmuje: stawkę EBI ( odpowiadającą w przybliżeniu EURIBOR lub WIBOR) oraz marżę BGK (negocjowana, max. do 1,5%) Obecnie stawka ta wynosi: - 2, 08% w euro - 6,93 % w złotych Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - 0,5% kwoty kredytu Inne prowizje i/lub opłaty (np. koszty ustanowienia zabezpieczeń) KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

29 BGK – PEWNY PARTNER POŻYCZKI NA PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

30 BGK – PEWNY PARTNER 30 Prefinansowanie jest to pożyczka o charakterze kredytu pomostowego, udzielona ze środków budżetu państwa na realizację projektów/działań dofinansowywanych z funduszy strukturalnych UE. Kwota prefinansowania nie może być wyższa niż kwota wkładu UE w projekt/działanie, która będzie przez UE przekazywana na zasadzie zwrotu poniesionych wydatków (refundacja). Wkład UE stanowi spłatę pożyczki budżetowej. Co to jest prefinansowanie?

31 BGK – PEWNY PARTNER 31 Prefinansowanie skierowane jest do określonych w art. 5 ustawy o finansach publicznych jednostek sektora finansów publicznych (JSFP). Jednostkami tymi są: Organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich organy i związki, Fundusze celowe, Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, Państwowe szkoły wyższe, Jednostki badawczo-rozwojowe, Kto może skorzystać z prefinansowania?

32 BGK – PEWNY PARTNER 32 Kto może skorzystać z prefinansowania? - cd Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowe lub samorządowe instytucje kultury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia i zarządzane przez nie fundusze, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, Państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego

33 BGK – PEWNY PARTNER 33 Pożyczka ze środków budżetu państwa podlega oprocentowaniu, które oparte będzie na stawce bazowej, wyliczanej na podstawie stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki wypłacanej w tym kwartale. Stopa ta wg ostatniego przetargu w III kwartale wynosi 7,336%. Oprocentowanie ustalone dla transz pożyczki wypłaconych w danym kwartale, będzie stałe przez cały okres utrzymywania się zadłużenia z tytułu danej transzy. Oprocentowanie pożyczki ze środków budżetu państwa

34 BGK – PEWNY PARTNER 34 Oprocentowanie pożyczki będzie zróżnicowane w zależności od Programu Operacyjnego: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - 0,02 stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich – 0,02 stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, Sektorowy Program Operacyjny Transport – 0,75 stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, Oprocentowanie pożyczki budżetowej – cd.

35 BGK – PEWNY PARTNER 35 Oprocentowanie może też być zróżnicowane w ramach jednego PO. Przykładem może być ZPORR, w którym: a)Dla Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury, służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów oraz Priorytetu 3 – Rozwój lokalny oprocentowanie będzie wynosić: 0,25 stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych w odniesieniu do pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymują część wyrównawczą subwencji ogólnej i nie dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem, odpowiednio, na część równoważącą subwencji ogólnej i część regionalną subwencji ogólnej, Oprocentowanie pożyczki budżetowej – cd.

36 BGK – PEWNY PARTNER 36 Oprocentowanie pożyczki budżetowej – cd. Dla Priorytetu 1 – cd 0,5 stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych w odniesieniu do pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego, które nie otrzymują części wyrównawczej subwencji ogólnej i nie dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem, odpowiednio, na część równoważącą subwencji ogólnej i część regionalną subwencji ogólnej, 0,75 stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych w odniesieniu do pożyczek dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego;

37 BGK – PEWNY PARTNER 37 b)Dla priorytetu II – wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach: 0,25 stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych – dla działania 2.2 wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 2.5 promocja przedsiębiorczości, 2.6 regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, Pożyczka udzielona na Działania 2,1; 2.3; 2.4 nie podlega oprocentowaniu c)Dla priorytetu IV – Pomoc techniczna: 0,25 stopy rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych. Oprocentowanie pożyczki budżetowej – cd.

38 BGK – PEWNY PARTNER 38 Warunkiem skorzystania z pożyczki ze środków budżetu państwa (prefinansowania) jest: podpisanie przez JSFP umowy o pożyczkę z budżetu państwa. podpisanie przez JSFP umowy o dofinansowanie projektu lub działania ze środków Unii Europejskiej. Warunki prefinansowania

39 BGK – PEWNY PARTNER 39 Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Bank Gospodarstwa Krajowego zobligowany został do prowadzenia rachunku bankowego do obsługi finansowej realizowanego projektu/działania (art. 30h.). może uzyskać, od ministra właściwego dla danego PO, upoważnienie do zawierania umów pożyczek ze środków budżetu państwa (art.30k.). Zadania BGK

40 BGK – PEWNY PARTNER 40 W związku z zapisami art. 30h i 30k ustawy o finansach publicznych Prezes Zarządu BGK w dniu 27 sierpnia 2004r. podjął decyzję (ZPZ 103/2004) o wprowadzeniu w życie instrukcji służbowej określającej zasady i tryb prowadzenia rachunków otwieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla potrzeb obsługi projektów/działań prefinansowanych ze środków pożyczki ze środków budżetu państwa. Zadania BGK - cd.

41 BGK – PEWNY PARTNER 41 Do zadań Oddziału BGK prowadzącego obsługę projektów/ działań prefinansowanych ze środków pożyczki budżetowej będzie należało: przyjmowanie od JSFP wniosków o otwarcie rachunków bankowych, otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych JSFP do obsługi pożyczki budżetowej. przyjmowanie i weryfikacja faktur dostarczanych przez JSFP oraz realizacja płatności za te faktury Procedura przekazania środków pożyczki

42 BGK – PEWNY PARTNER 42 przekazywanie na rachunek Ministra Finansów odsetek należnych od wykorzystanej pożyczki, przekazywanie na rachunek Ministra Finansów spłat pożyczki budżetowej, monitorowanie rachunków JSFP, sporządzanie informacji o braku środków na rachunkach JSFP na spłatę odsetek od środków pożyczki budżetowej. Zadania Oddziału - cd.

43 BGK – PEWNY PARTNER 43 Otwarcie rachunku następuje po złożeniu w oddziale BGK wniosku o otwarcie rachunku, niezbędnych dokumentów formalnych wraz z kopią wniosku o prefinansowanie, Otwarcie rachunku następuje po złożeniu w oddziale BGK wniosku o otwarcie rachunku, niezbędnych dokumentów formalnych wraz z kopią wniosku o prefinansowanie, Struktura rachunku projektu/działania: Struktura rachunku projektu/działania: Rachunek pożyczki JSFP,Rachunek pożyczki JSFP, Rachunek środków własnych JSFP,Rachunek środków własnych JSFP, Rachunek kosztów – jeśli jest konieczny,Rachunek kosztów – jeśli jest konieczny, Rachunek o nazwie Konto odsetek JSFPRachunek o nazwie Konto odsetek JSFP Rachunki projektu identyfikowane są poprzez numer SIMIK Rachunki JSFP – struktura rachunku do obsługi pożyczki ze środków budżetu państwa

44 BGK – PEWNY PARTNER 44 Złożenie przez JSFP w Oddziale Banku wniosku o pożyczkę wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem lub Zarząd Województwa, Podpisanie przez Biuro Funduszy Unijnych umowy pożyczki z JSFP, Przekazanie kopii umowy pożyczki do oddziału prowadzącego obsługę rachunków. Zawarcie umowy pożyczki o uruchomienie środków pożyczki ze środków budżetu państwa

45 BGK – PEWNY PARTNER 45 Złożenie przez JSFP w Oddziale Banku umowy o dofinansowanie projektu/działania, Przekazanie harmonogramu transz pożyczki opracowanego przez pożyczkobiorcę, Przekazanie kopii umowy z wykonawcą/usługodawcą realizującym zlecenie Uruchomienie pożyczki ze środków budżetu państwa

46 BGK – PEWNY PARTNER 46 1.Wniosek o zasilenie rachunku pożyczki MF w środki będzie składany przez BFU 15-tego dnia każdego miesiąca. 2.Podstawą do wystąpienia o środki będą harmonogramy płatności transz dostarczane przez JSFP, stanowiące załączniki do umowy o dofinansowanie. Zasilenie rachunku pożyczki MF w środki

47 BGK – PEWNY PARTNER 47 1.Oddział dokonuje: a)weryfikacji faktur i wystawionych przez JSFP przelewów, b)sprawdzenia stanu środków na rachunku środków własnych JSFP i rachunku pożyczki MF, c)opłacenia faktury. 2.W celu opłacenia faktury należy: a)przeksięgować środki z rachunku pożyczki MF na rachunek pożyczki JSFP, b)obciążyć rachunek pożyczki JSFP kwotą płatności. Uruchamianie pożyczki ze środków budżetu państwa – cd.

48 BGK – PEWNY PARTNER 48 Płatność dokonana ze środków pożyczki będzie pokrywała część płatności za fakturę. Zgodnie z umową o dofinansowanie pozostałą część płatności JSFP będzie pokrywała z rachunku środków własnych. Uruchomiona pożyczka jest przez oddział rejestrowana na Koncie odsetek JSFP. Konto odsetek JSFP ma charakter rachunku kredytowego. Prowadzenie obsługi projektów współfinansowanych pożyczką ze środków budżetu państwa

49 BGK – PEWNY PARTNER 49 Pożyczka ze środków budżetu państwa będzie oprocentowana zgodnie z zapisami umowy pożyczki. Należne od pożyczki odsetki będą co miesiąc przekazywane przez oddział na rachunek odsetek MF, obciążając rachunek środków własnych JSFP. W przypadku gdy dla projektu stworzony będzie rachunek kosztów, odsetki będą co miesiąc przekazywane przez oddział na rachunek odsetek MF, obciążając rachunek kosztów JSFP Prowadzenie obsługi projektów korzystających z prefinansowania w zakresie naliczenia i spłat odsetek

50 BGK – PEWNY PARTNER 50 Zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie następuje po otrzymaniu przez JSFP środków z budżetu Unii Europejskiej. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej będą przekazane przez Instytucję zarządzającą lub pośredniczącą z rachunku w NBP, na rachunek pożyczki JSFP. Środki te będą niezwłocznie przekazywane przez oddział na rachunek spłat MF Prowadzenie obsługi projektów korzystających z prefinansowania w zakresie spłaty pożyczki

51 BGK – PEWNY PARTNER a Rachune k środków własnych JSFP 2 Schemat przepływu środków – wypłata pożyczki

52 BGK – PEWNY PARTNER Naliczenie odsetek od zadłużenia z tyt. pożyczki Zasilenie przez JSFP rachunku w środki na pokrycie odsetek 2 Schemat przepływu środków – naliczenie i spłata odsetek

53 BGK – PEWNY PARTNER a Wpływ środków z UE 1 Schemat przepływu środków – spłata pożyczki

54 BGK – PEWNY PARTNER 54 Warunki finansowe obsługi projektów / działań przez BGK 1.Za prowadzenie rachunków Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującą w Banku w dniu pobierania tych należności. Zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji Bank pobiera między innymi następujące opłaty: otwarcie rachunku bankowego - 40,00 wydanie potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego - 20,00 prowadzenie rachunku bankowego oprocentowanego - 30,00 telefoniczne udzielanie informacji o saldach na rachunkach – miesięcznie 20,00 wykonanie przelewu na rachunek w innym banku - 4,0 2.Rachunki bankowe (poza rachunkiem, na którym będzie ewidencjonowana pożyczka budżetowa) będą oprocentowane zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą - obecnie 0,35%. 3.Oprocentowanie rachunku pożyczki określone zostanie w umowie pożyczki.

55 BGK – PEWNY PARTNER 55 Biuro Funduszy Unijnych jest jednostką organizacyjną Centrali Banku odpowiedzialną za prawidłowy przebieg obsługi finansowej projektów/działań, realizowanych z udziałem środków strukturalnych UE. Osobami odpowiedzialnymi w BFU za poszczególne zagadnienia są: w zakresie kontaktów z JSFP – Paweł Lisowski (022) , w zakresie zawieranych umów pożyczki – Agnieszka Stój (022) , w zakresie operacyjno - sprawozdawczym – Irena Szymczak (022) Biuro Funduszy Unijnych

56 BGK – PEWNY PARTNER 56 Al. Jerozolimskie 7, Warszawa Infolinia: Tel. (0-22) Fax (0-22) Internet:


Pobierz ppt "BGK – PEWNY PARTNER Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu samorządów w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego BGK – PEWNY PARTNER."

Podobne prezentacje


Reklamy Google