Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach."— Zapis prezentacji:

1 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 14 listopada 2013 Konferencja regionalna „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska” Uwarunkowania społeczne związane z biogazowniami Małgorzata Kucharska

2 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Do 2020 roku w Polsce ma funkcjonować 2000 biogazowni według rządowych planów. „w każdej gminie powinna funkcjonować przynajmniej jedna biogazownia” Deklaracje i Perspektywy Polski

3 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Inwestorzy Władze gminy Okoliczni mieszkańcy i rolnicy Korzyści z produkcji biogazu

4 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Inwestorzy : sprzedaży wyprodukowanego prądu i ciepła, na sprzedaży certyfikatów i nawozu powstałego z przefermentowanego osadu. Gmina: pozyska dodatkowe pieniądze z podatków, pozbędzie się uciążliwych odpadów produkowanych w rolnictwie i zakładach przetwórstwa rolno – spożywczego, stanie się przyjazna dla potencjalnych inwestorów. Korzyści z produkcji biogazu

5 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Okoliczni mieszkańcy i rolnicy: pozyskają tanią energię elektryczną i cieplną, pozyskają nowy rynek zbytu dla lokalnej produkcji rolnej będą mogli zagospodarować nieuprawiane areały pod rośliny energetyczne wykorzystywane w biogazowni np.: kukurydzę Dodatkowo dzięki nawożeniu osadem pofermentacyjnym będą mogli ograniczyć zużycie nawozów sztucznych i pestycydów. Korzyści z produkcji biogazu

6 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” mniejsze wydatki na zakup pestycydów i środków ochrony roślin niezależność od dużych dostawców energii elektrycznej i cieplnej – bezpieczeństwo energetyczne zwłaszcza podczas awarii sieci mniejsze wydatki na zakup energii elektrycznej i cieplnej nowe miejsca pracy poprawę środowiska życia – zmniejszenie ilości składowanych odpadów w okolicy Korzyści z produkcji biogazu

7 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Rozwój lokalnej infrastruktury Sfermentowana biomasa umożliwia lepsze wykorzystanie azotu i jego mniejsze wypłukiwanie Zmniejszenie uciążliwych zapachów towarzyszących nawożeniu pól gnojowicą Zniszczenie nasion chwastów przez utylizację odpadów zwierzęcych, co zmniejsza zużycie środków ochrony roślin. Korzyści z produkcji biogazu

8 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Komunikacja i dialog społeczny kluczowe dla każdej inwestycji

9 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Uwarunkowania lokalizacyjne budowy biogazowni rolniczej Dostępność terenu pod instalację Dostępność substratów do biogazowania Możliwość przyłączenia do sieci energetycznej Możliwość zagospodarowania ciepła odpadowego Możliwość zagospodarowania produktów biogazowania

10 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Dostępność terenu pod instalację Powierzchnia: 2-3ha dla biogazowni o mocy 1 MW Prawo do dysponowania gruntem - prawo własności/umowa dzierżawy Wstępne badania geotechniczne Przeznaczenie terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uwarunkowania związane z ochroną środowiska

11 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Dostępność terenu pod instalację Zlokalizowanie instalacji względem terenów zabudowanych - nie mniej niż 300m ze względu na hałas, odory oraz spaliny pojazdów dostarczających substraty oraz wywożących osad pofermentacyjny (lokalizowanie instalacji po stronie zawietrznej względem zabudowy) Uzbrojenie terenu – sieć energetyczna (ew. gazowa), sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, komunikacja drogowa

12 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Dostępność substratów dla biogazowni Najważniejszy czynnik decydujący o powodzeniu projektu Posiadanie własnych lub dzierżawionych terenów pod uprawy Kontraktowanie upraw przeznaczonych do biogazowni (Wieloletnie umowy na dostawę substratów) Posiadanie lub umowa na dostawę innych niż roślinne substraty dla biogazowni (odchody zwierzęce, gnojowica, odpady z przemysłu spożywczego) Logistyka zbierania oraz transportu substratów Stały skład substratów przez cały rok

13 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Możliwość przyłączenia do sieci energetycznej Element niezbędny do realizacji projektu Dostępność linii energetycznej na terenie planowanej biogazowni lub w niedalekiej odległości Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci Zakłada się, że obiekty do 2 MW mogą być przyłączone do sieci średniego napięcia 15kV, ale to zakład energetyczny określa maksymalną możliwą do przyłączenia w danym odcinku sieci moc

14 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Możliwość zagospodarowania ciepła Element decydujący o powodzeniu ekonomicznym projektu Możliwość wprowadzenia ciepła do lokalnej sieci ciepłowniczej Odbiór ciepła przez inne podmioty – zakłady przemysłowe, szklarnie, chłodnie (Wieloletnie umowy na odbiór ciepła) Istotne jest aby odbiór ciepła był przez cały rok choć rzadko kiedy będzie odbierane w stałej ilości

15 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Możliwość zagospodarowania produktów z biogazowani Element zapewniający trwałość projektu Posiadanie lub dzierżawa areałów do rozprowadzenia odpadów pofermentacyjnych (Niewielkie odległości) Odbiór odpadów pofermentacyjnych przez rolników (Wieloletnie umowy na odbiór odpadów) Budowa zbiorników do przechowywania odpadów

16 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Wybór lokalizacji pod biogazownię Lokalizacja i wielkość biogazowni rolniczej powinna uwzględniać: 1. bliskość gospodarstw produkujących gnojowicę, obornik i inne substraty odpadowe, 2. możliwość pozyskania innych substratów, 3. możliwość sprzedaży energii elektrycznej, 4.możliwość sprzedaży energii cieplnej, 5.możliwość zagospodarowania substancji pofermentacyjnej, 6.możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury i zabudowań.

17 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Czy akceptacja społeczna jest ważna Wybór lokalizacji musi uwzględniać nie tylko kwestie środowiskowe i logistyczne ale również społeczne Uzyskanie akceptacji lokalnej społeczności dla budowy biogazowni jest dziś kluczowa dla jej powstania Protesty mieszkańców blokują na wiele lat inwestycje energetyczne (wiatraki, biogazownie, spalarnie śmieci), Sprzeciw może pojawić się na każdym etapie inwestycji.

18 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Akceptacja społeczna Inwestor na początku etapu inwestycji powinien: Uzyskać przychylność władz lokalnych Zaprosić wytwórców odpadów, oraz odbiorców nawozu pofermenatcyjnego do współpracy Stworzyć dobre relacje z sąsiadami Zadbać o dobre relacje ze społecznością lokalną, ( okazuje gotowość do dialogu).

19 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Plan komunikacji i łagodzenia ewentualnych konfliktów Inwestor poprzez: kontakt bezpośredni, buduje zaufanie które może być wykorzystane w procesie konsultacji społecznych. rozmowy przy okrągłym stole mogą być skutecznym środkiem w budowaniu bliższych relacji z miejscową społecznością i nawiązywaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi

20 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Plan komunikacji i łagodzenia ewentualnych konfliktów c.d. zaproszenie osób z doświadczeniem praktycznym, które mogą przesądzić o pozytywnym wyniku spotkania zwiedzanie innych biogazowni może mieć duży wpływ na sposób postrzegania zakładu. kampanie medialne (plakaty, radio, TV, gazety, Internet) konferencja prasowa programy szkolne i wakacyjne – unijne projekty naukowo- badawcze

21 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Województwo świętokrzyskie ŚWIĘTOKRZYSKI PARK OZE RZĘDÓW – TUCZĘPY innowacyjną płaszczyzna współpracy przedsiębiorców, naukowców i samorządowców lokalnych

22 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Dzisiaj W Polsce funkcjonuje obecnie: - jedynie około 23 dużych biogazowni rolniczych - zaledwie 50 inwestycji ma pozwolenie na budowę -350 nowych inwestycji jest w fazie planowania lub procesu zdobywania pozwoleń…. Tymczasem już ponad 150 inwestycji napotyka na silny i jawny opór społeczny w postaci protestów mieszkańców, ekologów czy doniesień medialnych. Kolejne kilkadziesiąt może być zagrożone takimi protestami ze względu na brak komunikacji społecznej inwestorów oraz władz.

23 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Lokalne protesty Lokalne protesty przeciwko inwestycjom biogazowym

24 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Protest w Ostrowcu Świętokrzyskim Biogazownia miała powstać na terenie miasta-w dawnej Cukrowni „Częstocice" Ostrowieccy radni są przeciwni budowie biogazowni na terenie miasta. Podjęli w tej sprawie specjalną uchwałę. Mieszkańcy boją się smrodu i brudu Zdaniem prezydenta Ostrowca, który zaznacza że nie jest przeciwnikiem budowy biogazowni, najlepszym rozwiązaniem byłoby usytuowanie takiej inwestycji na terenach wiejskich, mniej zaludnionych, tam gdzie naturalne odpady są wytwarzane.

25 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Protesty mieszkańców „NIE Biogazowniom ” Kiedy rodzi się protest? Impulsem dla rozpoczęcia protestów społecznych mogą być nawet niewielkie błędy komunikacyjne na poziomie wsi i gmin Każdy protest mieszkańców czy „wpadka” technologiczna inwestora jest podchwytywana przez oponentów oraz media i dociera do szerokiej opinii publicznej Brak rzetelnej komunikacji ze strony inwestorów i lokalnych władz otwiera pole do aktywnych działań przeciwników - ideologicznych lub „okazjonalnych”.

26 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Dlaczego lokalne społeczności protestują przeciwko „ekologicznym” inwestycjom Obawa przed zmianą- nowa inwestycja wzbudza wątpliwości co do bezpieczeństwa i komfortu życia Brak wiarygodnych źródeł informacji nt. biogazowni które obalałyby mity szerzone przez przeciwników Aktywne działania przeciwników, operujące na emocjonalnych, często wybiórczych danych Efekt NIMBY- akceptacja potrzeby rozwoju sektora OZE, ale „nie w moim sąsiedztwie”

27 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Dlaczego NIE Biogazowniom Zarzuty wobec biogazowni : -uciążliwy zapach, który wynika m.in. z niewystarczającej odległości od zabudowań -skażenie wody oraz gleby pod uprawy -negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców

28 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Dlaczego NIE Biogazowniom cd. -znaczny spadek cen gruntów w okolicy -ograniczenie szans rozwoju agroturystyki -zwiększenie uciążliwego ruchu na drogach, a także ich niszczenie przez samochody dowożące substraty - wykorzystanie w procesie szczątków zwierzęcych

29 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Skąd mieszkańcy czerpią informacje o biogazowniach Szukają sami: z internetu – liczne strony protestujących z relacji mieszkańców gmin, gdzie biogazownie już działają (np.:Liszkowo) z publikacji medialnych, bazujących na złych materiałach przeciwników Wiedzę dostarczają przeciwnicy: poprzez rozmowy indywidualne materiały drukowane-ulotki, broszury spotkania i np. pokazy filmów z internetu

30 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Skąd mieszkańcy czerpią informacje o biogazowniach cd. „Negatywną” wiedzę dostarcza sam inwestor: wyjazdy do działających biogazowni, gdzie okazuje się, że lokalni mieszkańcy są niezadowleni z inwestycji brak jednolitej i wiarygodnej komunikacji podczas spotkań z mieszkańcami

31 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Formy protestów Przykładowe działania: – Doniesienia do prokuratury na urzędników zaangażowanych w proces pozwoleń czy na samego inwestora/urbanistę – Spotkania – odwiedzanie w domach mieszkańców – i informowanie o negatywnych aspektach działania biogazowni. – Zbieranie podpisów przeciwko budowie biogazowni. – Happeningi podczas zebrań Rady Gminy

32 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Formy protestów Przykładowe działania: – Organizacja stowarzyszeń przeciwników, które stają się stroną postępowań – Tworzenie i dystrybucja lokalnych gazetek anty biogazowych – Składanie wniosków o referenda gminne w sprawie biogazowni a nawet odwołania wójta/rady. – Składanie skarg i odwołań do CBA, ABW

33 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Skutki protestów Brak prowadzenia komunikacji i dialogu przez władze inwestora z mieszkańcami po pewnym czasie może skutkować : – Zmianą nastawienia części społeczności z neutralnej na negatywną – Zmianą nastawienia urzędników (przy uchwalaniu zmian w MPZP czy studium) – Zmianą wydźwięku i zainteresowania mediów lokalnych.

34 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Rzeczywisty poziom protestów Zniekształcony obraz rzeczywistego poparcia społecznego dla inwestycji OZE Głośne akcje małej grupy przeciwników, mogą sugerować, że większość mieszkańców jest przeciwna Decydenci ulegają presji i zmieniają swój stosunek do inwestycji Tymczasem nastroje społeczne mogą być zupełnie inne…

35 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Rzeczywisty poziom protestów Ośrodek badania opinii publicznej w Katowicach w 2011 r. przeprowadził badania dotyczące akceptacji mieszkańców jednej z planowanych inwestycji wiatrowych w woj. dolnośląskim. Wbrew publikacjom medialnym oraz odczuciom decydentów okazało się, że realne poparcie wygląda zupełnie inaczej… – 69% mieszkańców popierało budowę farmy wiatrowej w badanej gminie – 94% mieszkańców gminy dostrzegało potrzebę nowych inwestycji w swojej gminie

36 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Komunikacja z obywatelami Trzy podstawowe poziomy komunikacji z obywatelami przy realizacji inwestycji energetycznych: – jednokierunkowe informowanie o planach i działaniach podejmowanych przez inwestora oraz o ich ewentualnych konsekwencjach. – wzajemna komunikacja, np. w postaci konsultacji społecznych – dzięki temu partnerzy społeczni mogą artykułować swoje interesy i potrzeby. – współdecydowanie obywateli, kiedy mają oni wpływ na wybrane aspekty inwestycji

37 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Jak zaplanować komunikacje z lokalnymi społecznościami

38 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Polacy domagają się informacji! Według badań Zakładu Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie (2010 r): badanych uważa, że wzrost akceptacji dla nowych inwestycji OZE jest możliwy, jeśli mieszkańcy otrzymają rzetelną informację o wadach i zaletach technologii. 84% badanych widzi potrzebę konsultacji społecznych w sprawach inwestycji. 71% badanych widzą w roli animatorów wójta. 79% badanych uczestniczyło w zebraniach informacyjnych w gminie, dotyczących nowych inwestycji energetycznych 17%

39 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Wiarygodne źródło informacji Kto jest wiarygodnym źródłem wiedzy dla lokalnych społeczności - na przykładzie badań opinii publicznej dot. energetyki jądrowej: 70% badanych wskazało, że to władze państwowe i samorządowe powinny informować nt. oddziaływania planowanych inwestycji. ogromny odsetek mieszkańców wskazuje jako pożądane źródło wiedzy też naukowców z polskich ośrodków akademickich najmniej wiarygodni są wg. respondentów przedstawiciele inwestora jako mający interes ekonomiczny

40 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Polacy chcą współdecydowania Poprzestanie na pierwszym poziomie informowania i edukowania społeczeństwa nie zaspokaja oczekiwań społeczeństwa a może nawet przyczynić się do zaognienia konfliktu

41 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Jak zaplanować komunikacje z lokalnymi społecznościami Działania komunikacyjne na wstępnym etapie – nawet w bardzo ograniczonej formie i przy niewielkim zaangażowaniu - pozwalają: – wprowadzić do świadomości mieszkańców pozytywne, wiarygodne komunikaty - „zasada pierwszeństwa” – zniwelować zagrożenie protestu - „gaszenie pożarów w zarodku” – zbudować zaufanie i poczucie transparentności działań i informacji

42 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Jak zaplanować komunikacje z lokalnymi społecznościami Brak proaktywnego działania informacyjnego odbierany jest bardzo negatywnie i może stać się poważnym zarzutem medialnym, formalnym oraz społecznym: – większość skarg dotyczy braków w procesie konsultacji społecznych – najczęstszy zarzut przeciwników w stosunku do władz to fakt „działania po cichu z inwestorem i ignorowania obaw mieszkańców”.

43 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Jak zaplanować komunikacje z lokalnymi społecznościami Wiarygodna informacja i promocja Edukacja powinna : – rozpoczynać się jak najwcześniej – być proaktywne – wywoływanie dyskusji i samodzielne inicjowanie wyjaśniania obaw – zawierać wiarygodne, pełne i zrozumiałe informacje – nie unikać odpowiedzi na trudne pytania – zapewniać wsparcie informacyjne lokalnym decydentom i pozytywnie nastawionym mieszkańcom – docierać do najbardziej zainteresowanych i tych których zdanie oddziaływają na resztę

44 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Wiarygodna informacja Jakie powinny być informacje: wiarygodne i łatwo dostępne atrakcyjne wizualne i zrozumiałe odpowiadające na lokalne obawy zawierające informacje o wpływie na kluczowe aspekty życia Czego unikać w informacjach: naciągania faktów czy liczb„ekspertów” trudnych sformułowań i obszernych elaboratów aroganckiego podejścia przekonywania z „pozycji Warszawy” a nie małej miejscowości

45 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Działania informacyjne

46 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Każdy szuka informacji o inwestycji

47 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Współpraca Współpraca inwestora z lokalnymi władzami – wójtami, radnymi, i sołtysami – czyli „gospodarzami” w gminie i wsiach: – współpraca przy kampaniach informacyjnych / konsultacjach społecznych; – współpraca przy projektach zaangażowania lokalnego inwestora; – współpraca przy – często nowych dla danej gminy – zagadnieniach prawnych i proceduralnych związanych z inwestycją.

48 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Spotkania informacyjne Spotkania informacyjne to jeden z bardziej pożądanych przez mieszkańców rodzajów dialogu. Odpowiednio przygotowane pod kątem materiałów, spikerów oraz organizacji pozwalają na dotarcie z informacją do szerokiego grona W przypadku złego przygotowania albo dużej aktywności przeciwników mogą zamienić merytoryczną debatę w „agresywną wymianę zdań gdzie nie ma miejsca na dyskusję” W przypadku takiej formy występuje ryzyko: zmiany nastawienia lokalnych władz pod wpływem „głośnych protestów” negatywnych relacji medialne zmiany postrzegania inwestycji/inwestora przez dotychczas neutralnych mieszkańców

49 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Zagrożenia i błędy przy konsultacjach społecznych  źle zaplanowany przebieg spotkania (brak agendy, brak prezentacji, brak wsparcia merytorycznego - specjaliści )  nieadekwatne materiały informacyjne – zbyt ogólne, zbyt marketingowe lub zbyt … nudne  agresywne działania przeciwników podczas spotkania (zakłócenie porządku, uniemożliwienie przemówienia, wyzwiska, ataki personalne itd.)  przyjazd „autorytetów” antybiogazowych (politycy, „eksperci” ekolodzy ) z własnymi materiałami i prezentacjami  brak przygotowania przedstawicieli inwestora pod kątem umiejętności „miękkich” – nerwowe reagowanie na krytykę, brak umiejętności negocjacji z grupą itd.

50 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” „ Dobre” spotkania informacyjne

51 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Lokalne zaangażowanie inwestora Większość lokalnych inwestorów OZE stosuje metodę ciszej i szybciej. Nie prowadzą żadnej kampanii informacyjnej, nie odpowiadają na pytania, nie wspierają informacyjnie decydentów w edukowaniu społeczności Nie angażują się długofalowo w działania społeczne. Działają ad hoc… Efekty takich działań to brak zaufania, poczucie „oszukiwania i wykorzystywania” a docelowo nawet lokalne protesty

52 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Cel zaangażowania inwestora Realne wsparcie dla większości mieszkańców, które poczują się beneficjentami inwestycji: – działania skierowane na społeczności poszczególnych wsi a nie całą gminę – pomysły odpowiadające rzeczywistym potrzebom i wychodzące od przedstawicieli społeczności – programy długofalowe

53 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Lokalne zaangażowanie

54 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Specyfika mediów Media to „czwarta władza” która wpływa nie tylko na polityków, ale również na sukcesy lub porażki firm a tym samym ich produkty czy inwestycje. Media stają się coraz bardziej tabloidowe. Katastrofy, tragedie zwykłych ludzi oraz życie prywatne znanych osób to elementy, które przyciągają czytelników.

55 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Co interesuje dziennikarzy cd. Pozytywne tematy – jeżeli rzeczywiście takie są – zawsze są okraszone kontrargumentami/wątpliwościami. Dziennikarz musi zawsze pokazać drugą stronę sporu… inaczej redaktor/czytelnik uznają, że napisał „opłaconą laurkę”. Najlepiej „sprzedają się” problemy z inwestycją: protesty, wyrządzone szkody, obawy dotyczące zdrowia, czy widmo rozjeżdżonych dróg.

56 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Współpraca z mediami cd. Informować o inwestycji i podejmowanych działaniach Dostarczać wiarygodnych opracowań i danych nt biogazowni Tłumaczyć i wyjaśniać zagadnienia związane z inwestycją Mówić prawdę Nie zrażać się jeśli dziennikarz po pierwszym spotkaniu nie będzie przekonany do naszych racji

57 „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "„Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google