Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz ochrony przyrody w lasach Andrzej Muter Kierownik Wydziału ds. Funduszy UE NFOŚiGW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz ochrony przyrody w lasach Andrzej Muter Kierownik Wydziału ds. Funduszy UE NFOŚiGW."— Zapis prezentacji:

1 LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz ochrony przyrody w lasach Andrzej Muter Kierownik Wydziału ds. Funduszy UE NFOŚiGW

2 Schemat prezentacji LIFE+ Informacje ogólne Komponenty tematyczne LIFE+ Współfinansowanie NFOŚiGW LIFE+ Skąd czerpać informacje?

3 LIFE I ( ) 5 komponentów, dofinansowanie 30 – 100% LIFE II ( ) Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu, 3 komponenty LIFE III ( ) + 2 Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu Jednolity Akt Europejski (1986) V Program Działań na Rzecz Środowiska (1993) + Łącznie ponad 3017 projektów Początki programu LIFE LIFE + ( ) Zwiększenie budżetu, zmiana komponentów

4 Okres wdrażania i budżet programu Program wdrażany w latach (ostatni nabór) Projekty mogą być realizowane po 2013 r. Coroczne nabory wniosków Budżet całkowity programu euro działalność DG ENVI euro wsparcie projektów indywidualnych euro Alokacja dla Polski na 2010 r. ok euro Alokacja nie wykorzystana w danym roku przepada. Nabór 2009 Polska wykorzystała ok. 14 mln / 12 mln alokacji

5 Zasady współfinansowania Maksymalna stawka współfinansowania 50% kosztów kwalifikowalnych 60% k.k., 30 % – 50 % kosztów projektu przeznaczonych na konkretne działania ochronne skierowane jest na priorytetowe gatunki i siedliska. 75% k.k., > 50 % kosztów projektu przeznaczonych na konkretne działania ochronne skierowane jest na priorytetowe gatunki i siedliska. Lista gatunków ptaków priorytetowych dla LIFE+: Wypłaty dotacji: 70% (zaliczka) 30% (płatność końcowa) - < 24 miesiące, < euro z KE 40% (zaliczka) / 40% (płatność pośrednia) / 20% (płatność końcowa) 40% (zaliczka) / 20% x 2 (płatności pośrednie) / 20% (płatność końcowa) > 48 miesiące, > euro z KE

6 Miejsce LIFE+ w systemie instrumentów finansowych wspierających ochronę środowiska BADANIA NAUKOWE ZASTOSOWANIE WYNIKÓW BADAŃ W SZEROKIEJ SKALI LIFE+ SPRAWDZONE TECHNOLOGIE NARZĘDZIA METODY INNOWACJE DEMONSTRACJA PROMOCJA PROTOTYPOWE TECHNOLOGIE NARZĘDZIA METODY 7 PR FS, EFRR EFR, EFRROW

7 Ocena wniosków i wybór projektów Krajowy Punkt Kontaktowy (od IX 2008 NFOŚiGW) Komisja Europejska Wnioskodawca Ocena formalna Ocena merytoryczna decyzja o współfinansowaniu płatności, sprawozdawczość

8 Komponenty tematyczne LIFE+

9 Komponent I - Przyroda i różnorodność biologiczna ochrona gatunków lub siedlisk priorytetowych sieci Natura 2000 projekty przyczyniające się do powstrzymania procesu spadku różnorodności biologicznej Komponent II - Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska rozwój i wdrażanie nowych podejść, technologii, praktyk w zarządzaniu środowiskiem wdrażanie polityki ochrony środowiska UE wzrost udziału społeczeństwa w zarządzaniu i ochronie środowiska Komponent III - Informacja i komunikacja kampanie mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w kwestiach związanych z ochroną środowiska kampanie informacyjne, szkolenia ws. zapobiegania pożarom lasów Komponenty tematyczne

10 Rodzaje projektów LIFE+ Przyroda: najlepsze praktyki lub demonstracyjne; LIFE+ Różnorodność biologiczna: innowacyjne i/lub demonstracyjne; LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska: innowacyjne i/lub demonstracyjne; LIFE+ Informacja i komunikacja: ogólnokrajowe kampanie informacyjne podnoszące świadomość społeczną oraz inne działania komunikacji społecznej dotyczące ochrony przyrody i/lub środowiska.

11 Koncentruje się na inwestycjach długoterminowych na obszarach Natura 2000; Co do zasady powtarzalne działania nie mogą być finansowane; Co najmniej 25% budżetu musi być przeznaczone na konkretne działania w zakresie ochrony (wyjątek: inwentaryzacja i wyznaczanie morskich obszarów Natura 2000, wsparcie i dalszy rozwój obserwacji stanu ochrony naturalnych siedlisk i gatunków objętych dyrektywami ptasią i siedliskową – w rozumieniu art. 11 dyrektywy siedliskowej); Niezbędne jest zapewnienie długoterminowego efektu podjętych działań; Wynikiem projektu musi być zapewnienie ochrony zidentyfikowanych gatunków i/lub siedlisk oraz polepszenie ich stanu. LIFE+ Przyroda

12 Koncentruje się na działaniach innowacyjnych lub demonstracyjnych w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, bez względu na status Natura 2000; Co do zasady powtarzalne działania nie mogą być finansowane; Co najmniej 25% budżetu musi być przeznaczone na konkretne działania w zakresie ochrony [wyjątek: opracowanie i wdrożenie nowych wskaźników służących do monitorowania różnorodności biologicznej; opracowanie i wdrożenie metodyk oceny ryzyka związanego z wpływem na różnorodność biologiczną organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)]; Działania krótkoterminowe, których (pozytywne) wyniki należy szeroko rozpowszechniać wśród zainteresowanych grup; Projekt musi zawierać fazę testowania, oceny i rozpowszechniania proponowanej metody; Wynikiem projektu musi być musi być ocena i poznanie metody związanej z polepszeniem stanu różnorodności biologicznej. LIFE+ Różnorodność biologiczna

13 Przyroda i Różnorodność biologiczna PrzyrodaRóżnorodność biologiczna Wyłącznie realizacja postanowień dyrektyw siedliskowej i ptasiej Nawiązujące do komunikatu Komisji: Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości - Utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka Najlepsze praktyki i/lub demonstracjaDemonstracja i/lub innowacja Długoterminowe i trwałe działania dot. siedlisk i gatunków istotnych dla sieci Natura 2000 Działania demonstrujące możliwość zwiększenia różnorodności biologicznej Wykup gruntów, długoterminowa dzierżawa Dzierżawa gruntów lub opłaty kompensacyjne za użytkowanie Infrastruktura i wyposażenie kwalifikowalne w 100% Infrastruktura i wyposażenie kwalifikowalne częściowo (amortyzacji odpowiednio do 25 i 50 % odpisów amortyzacyjnych w trakcie realizacji projektu) Maksymalne dofinansowanie 75%Maksymalne dofinansowanie 50%

14 Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska wkład w rozwój i prezentację innowacyjnej polityki, technologii, metod i instrumentów; wkład w konsolidację wiedzy na rzecz rozwoju, monitoringu i oceny polityki ustawodawstwa na rzecz środowiska; wspieranie tworzenia i wdrażania technik monitorowania i oceny stanu środowiska oraz czynników presji i reakcji z nimi związanych; wspieranie wdrażania wspólnotowej polityki na rzecz środowiska, szczególnie na szczeblu lokalnym i regionalnym; Zgłaszane projekty mogą dotyczyć jednego z kilkunastu obszarów tematycznych

15 Zmiany klimatu Woda Powietrze Gleby Środowisko miejskie Hałas Chemikalia Środowisko i zdrowie Odpady i zasoby naturalne Lasy Innowacje Kierunki strategiczne Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska

16 Priorytetowe obszary działań: gromadzenie, analiza i rozpowszechnianie informacji istotnych dla polityki dotyczących wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego; podnoszenie efektywności monitorowania lasów, harmonizacja systemów gromadzenia danych oraz wzmacnianie synergii poprzez powiązanie mechanizmów monitorowania stworzonych na szczeblach: regionalnym, wspólnotowym światowym; wzmacnianie synergii pomiędzy kwestiami dotyczącymi lasów a inicjatywami i prawodawstwem środowiskowym (np. strategia tematyczna w sprawie ochrony gleby, Natura 2000, itp.); wdrażanie zrównoważonej gospodarki leśnej, w szczególności poprzez gromadzenie danych związanych z udoskonalonymi paneuropejskimi wskaźnikami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, przyjętymi w październiku 2002 w Wiedniu na spotkaniu ekspertów Konferencji Ministerialnej w sprawie Ochrony Lasów w Europie (MCPFE); budowanie potencjału na poziomie krajowym oraz wspólnotowym w celu usprawnienia koordynacji i nadzoru w zakresie monitorowania lasów. Komponent II - Lasy

17 Komponent III - Informacja i komunikacja Ogólnokrajowe kampanie informacyjne podnoszące świadomość społeczną oraz inne działania komunikacji społecznej dotyczące kwestii związanych z ochroną przyrody i/lub środowiska. Specjalistyczne szkolenia dla służb ochrony przeciwpożarowej oraz kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej dla ludności wiejskiej zagrożonej pożarami lasów.

18 Kwalifikują się: Kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej dla ludności wiejskiej zagrożonej pożarami lasów. Specjalistyczne szkolenia dla służb ochrony przeciwpożarowej nastawione na zwiększeniu zdolności przeciwdziałania pożarom lasów. Nie kwalifikują się: Działania dotyczące działalności prewencyjnej na rzecz zapobiegania pożarom lasów objęte zakresem Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności na lata Działania mające na celu zwiększenie skuteczności podczas interwencji w czasie pożaru lasu, usprawnienie łańcucha decyzyjnego lub odnoszących się do tematyki przygotowania społeczeństwa na wypadek zagrożenia spowodowanego pożarem lasu. Komponent III na rzecz lasów

19 Sukcesy PGL Lasy Państwowe Nabór 2008 Dof. KE (EUR) Dof. NFOŚ (EUR) GDLP (CKPŚ) Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów RDLP Białystok Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura Łącznie 6 wniosków z Polski Nabór 2009 (Po ocenie wniosków – etap uzgodnień) GDLP (CKPŚ) Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów (II etap) GDLP (CKPŚ) Ochrona różnorodności biologicznej w ramach sieci NATURA 2000 na obszarach leśnych-promocja najlepszych praktyk

20 Rola NFOŚiGW we wdrażaniu LIFE+ w Polsce

21 Informowanie o terminach naboru, zasadach i miejscu składania wniosków o dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ (planowane ogłoszenie przez KE naboru – początek maja 2010 r.); Prowadzenie strony internetowej Aktualności Formularz Funkcje informacyjne

22 Organizowanie corocznych szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów LIFE+ (Dzień Informacyjny LIFE r.); Przygotowanie artykułów do czasopism branżowych; Publikowanie informacji prasowych; Prezentacja Instrumentu Finansowego LIFE+ na konferencjach i szkoleniach tematycznych; Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, podręczników; Organizacja warsztatów (czerwiec, lipiec, sierpień). Funkcje informacyjne

23 Bieżąca współpraca z potencjalnymi wnioskodawcami LIFE+, w tym konsultacje przy przygotowywaniu wniosków do LIFE+; Przyjmowanie i ocena kompletności wniosków do LIFE+ (ocena formalna); Przekazywanie wszystkich otrzymanych wniosków LIFE+ do Komisji Europejskiej w terminie określonym w ogłoszeniu KE o corocznym naborze wniosków. Funkcje koordynacyjne

24 Program obejmujący wszystkie komponenty LIFE+; Wzory wniosków zbliżone do wzorów obowiązujących w LIFE+; Koszty kwalifikowane identyczne jak dla programu LIFE+; Dofinansowanie NFOŚiGW: do 45% kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 50%), do 35% kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 60%); do 20% kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 75%); Program priorytetowy NFOŚiGW: Współfinansowanie LIFE+ Funkcje finansowe

25 Harmonogram naboru 2010 roku DataDziałanie 5 maja 2010 roku Komisja Europejska opublikuje zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2009 rok 1 września 2010 roku Ostateczny termin nadsyłania wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (Dla Wnioskodawców, którzy będą ubiegać się o dofinansowanie NFOŚiGW termin ten będzie wcześniejszy – 16 sierpnia 2010 r.) 4 października 2010 roku Ostateczny termin przekazania wniosków przez NFOŚiGW do Komisji Europejskiej. październik 2010 roku – kwiecień 2011 roku Komisja Europejska przeprowadza kolejne etapy oceny otrzymanych wniosków. lipiec – sierpień 2011 roku Podpisywanie umów o przyznanie dofinansowania pomiędzy Komisją Europejską a beneficjentami. 1 września 2011 rokuNajwcześniejsza data rozpoczęcia realizacji projektu.

26 16 sierpnia 2010 roku g – Wnioski do LIFE+ i wnioski o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW – termin dla wnioskodawców, którzy starają się o współfinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW; 1 września 2010 roku g Wnioski do LIFE+ - dla wnioskodawców, którzy nie starają się o współfinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW; Terminy składania wniosków

27 Warsztaty pisania wniosków: 23 czerwca 2010 r. 28 lipca 2010 r. Dni konsultacyjne wypełnionych wniosków LIFE+: sierpnia 2010 r. Terminy warsztatów i dni konsultacyjnych

28 LIFE + Skąd czerpać informacje?

29 (pytania) tel. 0 (22) (Barbara Maksimowska) 0 (22) (Ewa Chodkiewicz) adres: ul Konstruktorska 3A 02 – 673 Warszawa Skąd czerpać informacje?

30 STRONA INTERNETOWA LIFE Skąd czerpać informacje?

31 31 Skąd czerpać informacje ? Life FOCUS zeszyty tematyczne Life BEST PROJECTS najlepsze projekty Life COMPILATIONS coroczne zestawienia projektów Przewodniki dla wnioskodawców dostępne w języku polskim !!! (także: Zasady oceny wniosków LIFE+)

32 32 Departament Ochrony Przyrody Wydział ds. Projektów UE NFOŚiGW fax. (22) Jesienna aleja kolo Swignajna Krajowy Punkt Kontaktowy


Pobierz ppt "LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz ochrony przyrody w lasach Andrzej Muter Kierownik Wydziału ds. Funduszy UE NFOŚiGW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google