Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROW – działania samorządowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROW – działania samorządowe"— Zapis prezentacji:

1 PROW 2014-2020 – działania samorządowe
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Wsparcie inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020

3 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – realizuje: priorytet 6: „Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” oraz priorytet 3: „Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie”. 2. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - scalanie gruntów realizuje priorytet 5: „Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnych, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjna i odporną na zmianę klimatu.

4 Budżet działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”: Euro Euro (budowa lub modernizacja targowisk) z czego środki EFRROW stanowią odpowiednio: Euro Euro Pozostałe środki to wkład krajowy pochodzący ze środków własnych beneficjenta. „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - scalanie gruntów”: Euro (EFRROW i środki krajowe).

5 Wsparcie gmin w realizacji zadań własnych w PROW – działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Działanie składa się z 3 poddziałań w ramach których realizowane są typy operacji. Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii: budowa lub modernizacja dróg lokalnych; gospodarka wodno – ściekowa. Poddziałanie: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, zakup obiektów zabytkowych z przeznaczeniem na cele publiczne.

6 Poddziałanie: Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne; kształtowanie przestrzeni publicznej (centra miejscowości); inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

7 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych oraz infrastruktury towarzyszącej. Beneficjenci: Gmina, powiat lub ich związki. Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 mln zł na  beneficjenta w okresie realizacji Programu.

8 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
. Kryteria wyboru: dochód  podatkowego gminy, (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej, specyfika regionu. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja zapewni dostęp do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców.

9 Gospodarka wodno – ściekowa.
Beneficjenci: - gmina, - spółka, w której udziały mają wyłącznie JST, - związek międzygminny Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 mln zł na  beneficjenta w okresie realizacji Programu.

10 Gospodarka wodno – ściekowa.
Kryteria wyboru: dochód  podatkowego gminy, (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej, lokalizacja na terenie na którym istnieje największa potrzeba poprawy stanu wód zgodnie ze zaktualizowanym programem wodno – środowiskowym kraju, łączna realizacja gospodarki wodno –ściekowej, specyfika regionu. W przypadku operacji o tej samem liczbie punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja umożliwi oczyszczenie większej objętości ścieków.

11 gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej Zakres wsparcia: budowa, modernizacja lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury; kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu  przestrzennego. Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.

12 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej
Kryteria wyboru (obiekty pełniące funkcje kulturalne): dochód  podatkowy gminy (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym), bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), specyfika regionu. W przypadku gdy operacje dotyczące obiektów pełniących funkcje kulturalne uzyskają taką samą liczbę punktów wybrana będzie operacja, której realizacja umożliwi przeprowadzenie większej liczby inicjatyw społecznych. Kryteria wyboru (kształtowanie przestrzeni publicznej): wartość zabytkowej układu urbanistycznego, komplementarność z innymi inwestycjami  na obszarze objętym operacją, lokalizacja inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o potencjale turystycznym),

13 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej c.d.
Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach zakresu dotyczącego budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne i kształtowania przestrzeni publicznej oraz operacje realizowane w ramach podziałania „Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej”.

14 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje: Odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne. Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST. Kryteria wyboru: nadanie nowej funkcji odnowionemu obiektowi, wartość zabytku, lokalizacja inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o potencjale turystycznym), specyfika regionu. W przypadku operacji, o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na jednego jej mieszkańca.

15 Beneficjenci: Gmina, powiat lub ich związki.
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów. Koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych; koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Beneficjenci: Gmina, powiat lub ich związki. Operacja może być realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców; Kryteria wyboru: Preferencje dla targowisk, w których udział powierzchni handlowej przeznaczonej dla rolników w stosunku do całkowitej powierzchni jest większy Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

16 INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE
Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - scalanie gruntów Zakres wsparcia:  W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych. Koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej); Koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej; koszty ogólne. Beneficjenci: Starosta Warunki: (i) operacje zgodne z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów, w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia, (ii) dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów, (iii) zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji, dla której przeprowadzono badanie oddziaływania na środowisko, (iv) w przypadku ich realizacji na obszarach NATURA 2000 oraz innych obszarach chronionych - zgodne z planami zadań ochronnych i planami ochrony. .

17 INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE
Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - scalanie gruntów Kryteria wyboru: preferencje dla operacji, które będą miały wpływ na poprawę stanu środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych. Maksymalna wysokość pomocy na opracowanie projektu scalenia nie może przekroczyć kwoty: równowartości 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego; równowartości 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw. Maksymalna wysokość pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć kwoty: równowartości euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego; równowartości euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.

18 Działanie LEADER

19 LEADER a RLKS

20 Obszar kwalifikujący się do wsparcia
LEADER będzie realizowany na obszarach wiejskich definiowanych jako obszar całego kraju z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez min mieszkańców obszarów wiejskich i max mieszkańców i obejmować obszar przynajmniej 2 gmin z obszarów wiejskich Jedna forma prawna - stowarzyszenie mające osobowość prawną i działające w oparciu o przepisy ustawy o realizacji PROW oraz o RLKS

21 Wybór LGD/LSR Wybór dokonywany przez komisje utworzone przez poszczególne SW Jednolite kryteria dostępu i wyboru w całym kraju Skoordynowany termin ogłoszenia konkursu w całym kraju Wsparcie eksperckie do oceny LSR Konieczność poprawy LSR zgodnie ze wskazaniami komisji Wybór nie później niż 2 lata po zatwierdzeniu przez KE Umowy Partnerstwa

22 ZADANIA LGD (art. 34 ust. 3 rozporządzenia 1303/2013)
Rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i realizowania operacji (plan komunikacyjny) Opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury i kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów spoza sektora publicznego i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej Zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie ich pod względem ważności w zależności od ich wkładu w realizację celów strategii

23 ZADANIA LGD (art. 34 ust. 3 rozporządzenia ramowego)
Opracowanie i publikowanie zaproszeń do składania wniosków lub trwająca procedura składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru Przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie Wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia oraz, w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do organu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem Monitorowanie realizacji strategii rozwoju lokalnego i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią

24 LEADER w PROW 2014-2020 Pełna nazwa działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Podziałania: Wsparcie przygotowawcze, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania, Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

25 Budżet działania LEADER
Wkład EFRROW – Euro Wkład krajowy – Euro Razem – Euro Uwaga. W przypadku podmiotów sektora finansów publicznych poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalififikowalnych. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

26 Wsparcie przygotowawcze
Warunki kwalifikowalności Obszar objęty działalnością beneficjenta jest obszarem wiejskim lub zawiera obszar wiejski (2 gminy, tys. mieszkańców). Członkowie - po jednym przedstawicielu z każdego sektora z każdej gminy. Beneficjenci Stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST Rodzaj wsparcia Dotacja w formie zryczałtowanej płatności Wsparcie nie może być łączone ze wsparciem przygotowawczym w ramach innych programów współfinansowanych ze środków funduszy EFSI Planowana (zostanie podwyższona) wysokość płatności ryczałtowej uzależniona od wielkości obszaru planowanego do objęcia LSR: tys. – PLN 60 – 100 tys. – PLN 100 – 150 tys. – PLN

27 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele określone w LSR. Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).

28 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Zakres wsparcia (1): 1) wspierania udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; 2) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR poprzez: a) podejmowania działalności gospodarczej podlegającej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców przy Krajowym Rejestrze Sądowym, b) dywersyfikację źródeł dochodu w gospodarstwie poprzez podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej podlegającej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, c) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, d) rozwijanie przedsiębiorstw, e) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, w powiązaniu z operacjami, o których mowa w lit. a – d;

29 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Zakres wsparcia (2): 3) tworzenia sieci  podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, współpracujących w zakresie: świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych; 4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem budowy lub modernizacji targowisk, objętych wsparciem w ramach działania Podstawowe usługi….

30 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Zakres wsparcia (3): 5) zachowania dziedzictwa lokalnego tj. o cechach wynikających z historii lub tradycji danego obszaru; 6)rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: turystycznej lub rekreacyjnej, kulturalnej, drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego; 7) promowania: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury.

31 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Beneficjenci: Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Kryteria wyboru: Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian określone zostaną przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR. Zmiana kryteriów wyboru będzie wymagała zgody samorządu województwa, z którym LGD podpisała umowę na realizację LSR. Co najmniej 50% budżetu LSR musi być zaplanowana na wsparcie operacji mających na celu tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy.

32 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – do 300 tys. zł. Grantobiorcy – do 100 tys. zł. Limit na operacje – 300 tys. zł z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego  tys. zł. Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 tys. zł. Limit na operację własną – 50 tys. zł. Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 tys. zł. Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 tys. zł. Intensywność pomocy wynosi do 100%.

33 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
LGD może być Beneficjentem jedynie w przypadku: „operacji własnych LGD” (bez uszczerbku dla art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia ogólnego wskazującego na konieczność stosowania niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru, pozwalającej unikać konfliktów interesów); „projektów grantowych” tj. operacji, gdzie beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD, i to LGD jest wskazywana w systemie jako beneficjent; operacja taka składa się z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR; wszystkie granty wchodzące w skład projektu grantowego, są projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do realizacji, założonych dla danego projektu grantowego, celów i wskaźników. W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

34 Projekty współpracy Rodzaj operacji
Przygotowanie i realizacja projektu współpracy Beneficjenci LGD wybrane do realizacji LSR Kryteria wyboru Jednolite dla całego kraju opiniowane przez Komitet Monitorujący Rodzaj wsparcia Refundacja Intensywność pomocy Do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość wsparci 50 tys. zł - minimalna wartość projektu międzyterytorialnego limit pomocy na LGD – do 5% wsparcia kierowanego na daną LSR w ramach poddziałań Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju oraz Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.

35 Kryteria wyboru do projektów współpracy
Cele projektu współpracy są zgodne z więcej niż jednym celem szczegółowym LSR wszystkich LGD uczestniczących w realizacji danego projektu współpracy Projekt współpracy ma innowacyjny charakter rozumiany jako wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych W realizację projektu współpracy zaangażowany jest co najmniej jeden partner zagraniczny Projekt współpracy zakłada, że w wyniku jego realizacji zostanie utworzone przynajmniej jedno miejsce pracy Zarządzanie projektem współpracy -udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami o zakresie podobnym do zakresu ocenianego projektu współpracy Budżet projektu współpracy zakłada proporcjonalny i racjonalny podział wydatków między partnerów Projekt współpracy jest projektem: 1) zintegrowanym, w którym co najmniej jedno zadanie realizowane przez każdego z partnerów projektu współpracy jest odmienne w swym zakresie od zadań realizowanych przez pozostałych partnerów projektu współpracy albo 2) symetrycznym, w którym takie same lub podobne w swym zakresie zadania są realizowane przez partnerów projektu współpracy.

36 Projekty współpracy (koszty kwalifikowalne)
zakup dóbr, usług, roboty budowlane, organizacja i przeprowadzanie spotkań/wyjazdów/wydarzeń itp., najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń, maszyn, materiałów lub przedmiotów, przygotowanie badań, analiz, opracowań, dokumentacji, tłumaczenia, najem lub dzierżawa pomieszczeń, obiektów lub gruntu, promocja i informacja, wynagrodzenie za pracę oraz usługi świadczone w związku z przygotowaniem lub realizacją projektu współpracy, inne koszty związane z realizacją operacji. Koszty dotyczące animacji współpracy, w tym koszty związane z poszukiwaniem partnerów projektu współpracy, nie są kosztem kwalifikowalnym działania. Zadania w tym zakresie mogą podlegać finansowaniu ze środków KSOW.

37 Projekty współpracy (warunki kwalifikowalności)
Projekt współpracy: jest zgodny z LSR wszystkich wnioskujących LGD, jest realizacją wspólnego przedsięwzięcia, przyczyni się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR wszystkich wnioskujących LGD (tych wskaźników, których osiągnięcie zaplanowano poprzez projekt współpracy)

38 Projekty współpracy a LSR
Projekt współpracy może być zawarty w LSR. Jeśli projekt jest w LSR zawarty, musi to mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach. Wskaźnik powinien mieć określoną wartość wyjściową i docelową. Wymagany poziom osiągnięcia wskaźnika na koniec realizacji LSR: minimum 50%. Jeśli projekt nie jest zawarty w LSR, jego realizacja będzie możliwa jeżeli do LSR zostaną dodane nowe wskaźniki lub zostanie podwyższony poziom obecnych, ze wskazaniem, że zostaną osiągnięte poprzez projekt współpracy. Pozostałe zasady analogiczne jak w przypadku projektu od początku zawartego w LSR.

39 Koszty bieżące i aktywizacja
Beneficjenci LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Możliwość uzyskania wsparcia zapewniona jest dla wszystkich LGD wybranych do realizacji LSR Rodzaj wsparcia finansowanie ryczałtowe określone przy zastosowaniu wartości procentowej do jednej lub kilku kategorii kosztów.

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROW – działania samorządowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google