Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (projekt) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (projekt)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (projekt) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (projekt)"— Zapis prezentacji:

1

2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (projekt) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (projekt)

3 Na podstawie rozporządzenia Parlamentu i Rady 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich celami PROW 2014-2020 będą:  poprawa konkurencyjności rolnictwa;  zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu;  zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. PROW 2014 - 2020 ukierunkowany będzie głównie na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów rolnośrodowiskowych: Cel Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

4 15.05.2013 – zakończono konsultacje społeczne zarysu PROW 2014-2020 15.09.2013 – zakończono II etap konsultacji projektu PROW 2014-2020 (dla I wersji projektu) 10.02.2014 – zakończono III etap konsultacji projektu PROW 2014-2020 (dla II wersji projektu z dnia 24.01.2014) Od 14.02.2014 do 07.03.2014 – zgłaszanie uwag do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PROW 2014-2020. 15.04.2014 – Program przyjęty przez Radę Ministrów Aktualnie trwają negocjacje Programu z Komisją Europejską Etapy konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Obszarów Wiejskich www.minrol.gov.plwww.minrol.gov.pl

5 Budżet PROW 2014-2020 wg priorytetów Priorytet Działanie Stawka wkładu EFRROW 2014-2020 (%) Łączny planowany wkład Unii 2014-2020 (€) 1,2,3,4 Transfer wiedzy i działalność informacyjna 63,63% 27 361 000,00 1,2 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw 63,63% 41 360 000,00 3 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych 63,63% 21 000 000,00 2,3,4 Inwestycje w środki trwałe 63,63% 2 270 340 000,00 3 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych 63,63% 340 400 000,00 2,6 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 63,63% 1 122 351 000,00 3,6 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 63,63% 683 983 100,00 5 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów 63,63% 204 245 000,00 3 Tworzenie grup i organizacji producentów 63,63% 224 600 000,00 4 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 63,63% 674 500 000,00 4 Rolnictwo ekologiczne 63,63% 458 100 000,00 4 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 63,63% 1 546 167 000,00 1,2,3 Współpraca 63,63% 27 360 000,00 6 LEADER 63,63% 467 668 000,00 Pomoc techniczna 63,63% 132 527 195,00 Renty strukturalne 63,63% 356 318 519,00 8 598 280 814,00

6 Przegląd działań i poddziałań PROW 2014-2020 delegowanych Samorządom Województw

7 Beneficjenci Starosta Kryteria wyboru poprawa środowiska przyrodniczego poprawa walorów krajobrazowych Zakres wsparcia opracowanie projektu scalenia zagospodarowanie poscaleniowe WYSOKOŚĆ WSPARCIA: Opracowanie projektu scaleniowego: -800 euro/ha (dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) - do 650 euro/ha (pozostałe woj.) -Zagospodarowanie poscaleniowe: - do 2 tys. euro/ha (dolnośląskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) -do 1,9 tys. euro/ha (pozostałe województwa) - BUDŻET: 130 000 000 euro Kwalifikowalność kosztów: do 100 % SCALANIE GRUNTÓW

8 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich W ramach tego działania współfinansowane będą projekty z zakresu: 1.Zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 2.Budowy lub modernizacja dróg lokalnych. 3.Ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego. 4.Obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. 5.Targowiska lub obiekty budowlane na cele promocji lokalnych produktów i usług.

9 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Pomoc może być przyznana jeśli operacja realizowana jest w miejscowości, należącej do:  gminy wiejskiej lub  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub  gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;  realizowana jest w miejscowościach zlokalizowanych poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (dot. operacji wod-kan)  nie ma charakteru komercyjnego;  jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, w przypadku gdy taki istnieje lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;  spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;  realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem.  Ma na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejąca siecią drogową (dot. dróg lokalnych)

10 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Zakres 1/5 Operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych Beneficjenci gmina, spółka jst związek międzygminny Kryteria wyboru (preferencje) Łączenie zakresu wod-kan, pasywna infrastruktura szerokopasmowa - kanały technologiczne Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Zakres 2/5 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Beneficjenci gmina, powiat lub ich związki Kryteria wyboru (preferencje) WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 2 miliony na beneficjenta Konkurs – decyduje liczba punktów zapewnienie dostępu do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców; zapewnienie dostępu do miast z ważnymi obiektami i instytucjami pasywna infrastruktura szerokopasmowa - kanały technologiczne; Niski wskaźnik dochodu podatkowego i wysokie bezrobocie WYSOKOŚĆ WSPARCIA: 3 miliony na beneficjenta

11 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego: Beneficjenci gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jst, Kryteria wyboru (preferencje) operacje realizowane na obszarze o potencjale turystycznym Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury Zakres 4/5.Obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej: Beneficjenci gmina, instytucja kultury dla której organizatorem jest jst – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, gmina– w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej Kryteria wyboru (preferencje) operacje umożliwiające przeprowadzenie większej ilości inicjatyw społecznych operacje realizowane na obszarze o potencjale turystycznym WYSOKOŚĆ WSPARCIA: - do 500 tys. zł /miejscowość WYSOKOŚĆ WSPARCIA: - do 500 tys. zł /miejscowość

12 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury Targowiska lub obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów i usług: Beneficjenci gmina/związek gmin powiat/ związek powiatów Kryteria wyboru (preferencje) preferencje dla operacji umożliwiających dostęp do punktów sprzedaży większej liczbie rolników WYSOKOŚĆ WSPARCIA: - do 1 mln zł. zł /beneficjenta/okres realizacji PROW 2014-2020 BUDŻET 100 000 000 euro Planowana liczba beneficjentów: 270 Kwalifikowalność kosztów: do 63,63 %

13 LEADER – LEADER – wsparcie rozwoju lokalnego  LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW, który realizowany może być na obszarze całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000.  Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez 30 000 do 150 000 mieszkańców oraz obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie.  Preferowane będą LGD grupujące więcej gmin, ponieważ istnieje większa transparentność działań

14 LEADER – LEADER – wsparcie rozwoju lokalnego 1)wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR; 2)rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 3)dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 4)podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy; 5)rozwój produktów lokalnych; 6)rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk; 7)zachowanie dziedzictwa lokalnego; 8)rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: a)turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, b)technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

15 LEADER (I) WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE Pomoc ma formę ryczałtowej płatności (premii) Beneficjenci stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego Kryteria wyboru doświadczenie wnioskodawcy jakość przedłożonej koncepcji rozwoju lokalnego Koszty kwalifikowalne: - administracyjne, w tym osobowe; - działań szkoleniowych przygotowujących lokalnych partnerów do opracowania i wdrażania LSR; - związane z opracowaniem LSR, w tym koszty badań, analiz, opracowań i prowadzenia konsultacji ze społecznościami lokalnymi wspierających przygotowanie LSR oraz koszty doradztwa; - nawiązywania i pogłębiania współpracy z innymi obszarami wiejskimi, w tym czynności przygotowawcze w stosunku do projektów współpracy. BUDŻET DZIAŁANIA LEADER 734 545 695 euro Planowana liczba LGD: 300 Min. 2 gminy, obszar 30-150 tys mieszkańców

16 LEADER (II) REALIZACJA OPERACJI W RAMACH LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU Pomoc ma formę refundacji kosztów Beneficjenci (w zależności od zakresu operacji ) osoby fizyczne osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, jst z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. LGD - jedynie w przypadku:  „operacji własnych LGD”  operacji parasolowych” tj. operacji, gdzie beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD, i to LGD jest wskazywana w systemie jako beneficjent; operacja taka składa się z szeregu „mikro-projektów”, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR; wszystkie „mikro-projekty” wchodzące w skład „operacji parasolowej”, są projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do realizacji, założonych dla danej „operacji parasolowej”, celów i wskaźników.

17 LEADER (II) REALIZACJA OPERACJI W RAMACH LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU Kwota i wysokość wsparcia 1.Maksymalna kwota wsparcia zostanie określona przez LGD 2.Intensywność pomocy od 50 do 100 % 3.Limit na projekty z zakresu infrastruktury technicznej 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu 4.Inne operacje realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych 500 000 zł na miejscowość 5.maksymalnie przy realizacji LSR jsfp mogą otrzymać do 50 % całkowitych środków przeznaczonych na to działanie 6.Maksymalna pomoc w zakresie lokalnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego wynosi 500 tys. /beneficjenta pozostałe operacje 300 tys./beneficjenta w okresie realizacji Programu 7.Operacje parasolowe: wartość pojedynczego mikroprojektu - 50 tys. zł całkowita wartości operacji parasolowej – 400 tys. zł W przypadku jsfp wartość realizowanych przez nie mikroprojektów nie może przekroczyć 20% wartości danej operacji parasolowej

18 LEADER (III) WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY Pomoc ma formę refundacji kosztów 100% Beneficjenci LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Kryteria wyboru operacji: min. 60 % punktów w ocenie wspólnych dla całego kraju kryteriów wyboru (IV) KOSZTY BIEŻĄCE, AKTYWIZACJA Pomoc 95 % kosztów kwalifikowanych operacji Beneficjenci LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Kryteria wyboru operacji: możliwość wsparcia wszystkich LGD wybranych do realizacji LSR

19 Ogłoszenie konkursu na wybór LSR nastąpi w terminie jednakowym w całym kraju a ocena LSR i LGD zostanie dokonana w oparciu o kryteria dostępu i wyboru jednolite w całym kraju. Wsparcie przygotowawcze zostanie uruchomione najpóźniej w I kwartale 2015 roku. Wybór LSR nastąpi nie później niż 2 lata po zatwierdzeniu przez KE Umowy Partnerstwa. Opublikowanie zaproszenia dla LGD do wniosków na wybór ich LSR nastąpi nie później niż 9 miesięcy przed ostateczną datą przewidzianą na wybór LSR do ich realizacji przez LGD. LEADER

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

21


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (projekt) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (projekt)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google