Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 1.Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013
-wyniki, wnioski i rekomendacje. 2.Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014. 3.Zmiany w prawie oświatowym. 4.Projektowane zmiany w Karcie Nauczyciela. 5. Sprawy różne. Radom, 26 sierpnia 2013r.

2 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013
Ewaluacje zewnętrzne Ewaluacje całościowe – 137, ewaluacje problemowe – 352 -„Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki” i „Zarządzanie szkołą lub placówką” - 187 - „Procesy zachodzące w szkole lub placówce” i „Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów” ewaluacji „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki” – 37 ewaluacji W szkołach i placówkach Delegatury w Radomiu zrealizowano 77 ewaluacji. Tylko liczby -realizacja

3 Ewaluacje zewnętrzne Lp. Typ szkoły/placówki Liczba ewaluacji
całościowe problemowe łącznie 1. Przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego 25 54 79 2. Szkoła podstawowa 42 96 138 3. Gimnazjum 24 84 108 4. Liceum ogólnokształcące 14 45 59 5. Technikum 10 31 41 6. Zasadnicza szkoła zawodowa 5 17 22 7. Szkoła specjalna 18 23 8. Szkoły policealne 3 1 4 9. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 6 10. Placówka doskonalenia nauczycieli 2 11. Placówka oświatowo-wychowawcza - Suma 137 352 489

4 Ewaluacje zewnętrzne

5 Poziom E

6 Poziom E Typ szkoły / placówki Liczba poziomów E Wymaganie Przedszkole
6 3.3 Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 4.3 Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Szkoła podstawowa 20 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 1.3 Uczniowie są aktywni 1.4 Respektowane są normy społeczne 2.1 Szkoła ma koncepcję pracy 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 3.2 Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów 3.3 Promowana jest wartość edukacji 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 4.3 Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

7 Poziom E 9 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 1.4
Typ szkoły / placówki Liczba poziomów E Wymaganie Gimnazjum 9 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 1.4 Respektowane są normy społeczne 2.1 Szkoła ma koncepcję pracy 2.6 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 4.3 Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Liceum ogólnokształcące 3 1.1 Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 2 Placówka ma koncepcję pracy Szkoła policealna 1 Razem:

8 Uogólnione wnioski z przeprowadzonych ewaluacji
W szkołach analizuje się osiągnięcia uczniów, w tym wyniki sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z wykorzystaniem różnych metod badawczych, głównie ilościowych. Wdrażane wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów nie zawsze wpływają na poprawę wyników kształcenia. Oferta edukacyjna umożliwia uczniom wzbogacenie wiedzy, doskonalenie umiejętności, kształtowanie postaw i zachowań, uczestnictwo w inicjowanych przez szkołę i podmioty zewnętrzne projektach i programach edukacyjnych, przedsięwzięciach o charakterze społecznym i obywatelskim. 3. Inicjatywy uczniów, szczególnie szkół ponadgimnazjalnych ograniczają się do organizowania, np. imprez szkolnych, wycieczek, akcji charytatywnych. Uczniowie nie uczestniczą w tworzeniu i modyfikowaniu wewnętrznych norm wychowawczych. 4. Szkoły i placówki współpracują z przedstawicielami środowiska lokalnego, co wpływa, m.in. na poszerzenie oferty edukacyjnej, wzbogacenie wyposażenia, modernizację bazy lokalowej oraz rozwój uczniów i zdobywanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

9 Uogólnione wnioski z przeprowadzonych ewaluacji
Rodzice w ograniczonym zakresie kształtują rzeczywistość szkolną i w niewielkim stopniu angażują się w działania podejmowane przez szkoły. 6. Nauczyciele planują zadania w ramach prac zespołów, realizują je, lecz rzadko analizują ich efekty. W ofercie szkoleniowej szkół sporadycznie planuje się doskonalenie zawodowe w zakresie metod i form współpracy. 7. Realizacja działań wynikających z wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przynosi zmiany w funkcjonowaniu szkół, niewiele z nich ukierunkowanych jest na rozwój i nową jakość w edukacji.

10 Rekomendacje Kierować do szkół działania promujące realizację nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych (innowacji i eksperymentów pedagogicznych, projektów realizowanych ze środków EFS). W środowisku szkolnym i lokalnym upowszechniać, jako dobre przykłady, nie tylko osiągnięcia edukacyjne szkoły, ale także osiągnięcia w kształtowaniu wymaganych zachowań. Ukierunkować wspomaganie nauczycieli na znajomość przebiegu procesu nauczania i uczenia się (szkoła jako organizacja ucząca się). Przeprowadzić kontrolę szkół w zakresie higieny pracy umysłowej uczniów, obciążenia zajęciami i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wzbogacić ofertę szkoleń dla nauczycieli o doskonalenie w zakresie pracy zespołowej, a także stosowania aktywizujących metod nauczania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Doskonalić umiejętności w zakresie przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej oraz sposobów wykorzystywania wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w planowaniu pracy szkoły. Przeprowadzić badanie dotyczące wykorzystywania przez dyrektorów szkół wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji.

11 Zastrzeżenia do raportów z ewaluacji zewnętrznych
Ewaluacje Liczba zastrzeżeń zasadnych częściowo niezasadnych po terminie Całościowe 4 2 Problemowe 3 RAZEM 6 5 Zastrzeżenia dotyczyły: - ustalonych poziomów spełniania przez szkołę lub placówkę poszczególnych wymagań - zapisów w raportach, wniosków - spraw proceduralnych

12 Liczba przeprowadzonych ewaluacji
Ewaluacje zewnętrzne Rok szkolny Liczba przeprowadzonych ewaluacji 2009/2010 17 2010/2011 135 2011/2012 368 2012/2013 489 RAZEM 1009

13 Poziomy spełniania wymagań

14 Lub slajd 9 do wyboru

15 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2012/2013
Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 uso przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej. Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach. Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach.

16 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2012/2013
Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego. Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w ogólnodostępnych publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych. Temat kontroli

17 Kontrole planowe w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2012/2013
Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z przepisami prawa w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno– pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych. Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przepisami prawa.

18 Wnioski z kontroli planowych
wspomaganie dyrektorów szkół w zakresie zgodności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa; zatrudnianie w szkołach niepublicznych nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami; organizowanie pracy świetlicy z uwzględnieniem liczby uczniów podczas zajęć; nadzorowanie przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i  obowiązku szkolnego; umożliwienie zmiany terminu przeprowadzania kontroli w szczególnie uzasadnionych przypadkach; usprawnienie działania platformy SEO (dostępność narzędzi, terminowe publikacja arkuszy, zgodność informacji w generowanych arkuszach i protokołach kontroli).

19

20 Podmioty wnioskujące o przeprowadzenie kontroli doraźnych

21 Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych
wspomaganie dyrektorów w zakresie planowania i realizacji nadzoru pedagogicznego, monitorowanie sposobów komunikowania się przedszkola, szkoły, placówki z rodzicami (ustalenia form, dokumentowania spotkań, przekazywania informacji o rozwoju dziecka, rozwiązywania konfliktów i skarg na terenie przedszkola), monitorowanie przestrzegania przez dyrektorów przepisów związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem  egzaminów klasyfikacyjnych, uwzględnienie w kontrolach planowych tematyki zgodności statutu przedszkola, szkoły, placówki z obowiązującymi przepisami, kontynuowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

22 Zamiast 12

23 Wypadki śmiertelne z uwzględnieniem samobójstw w roku szkolnym 2012/2013

24

25 O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się
SIO wg stanu na r. 56 wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych (46 wypadków błędnie wpisano do SIO, do MKO zgłoszono 8 wypadków, w 2 przypadkach dyrektor nie dokonał zgłoszenia ) 7847 wypadków typu „inny” w 164 szkołach było więcej niż 10 wypadków w 13 szkołach było więcej niż 25 wypadków Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) § 41 ust. 2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

26 w trakcie rozstrzygnięcia
Skargi Zakres tematyczny Liczba skarg złożonych zasadnych Zarządzanie szkołą/placówką 14 11 Sprawy wychowawcze 7 5 Inne - przyjęcia do szkół/placówek, postawa etyczna nauczycieli, funkcjonowanie kuratorium oświaty (2) 4 (2) 2 (0) Organizacja nauczania 3 1 Decyzje MKO w trakcie rozstrzygnięcia

27 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Plan nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 zostanie zamieszczony na stronie internetowej do 31 sierpnia 2013r.

28 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014
Zakres ewaluacji Typ szkoły/rodzaj placówki Liczba ewaluacji Ewaluacje całościowe wszystkie typy szkół i rodzaje placówek 78  Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego:  Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju; Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.  234

29 Promowana jest wartość edukacji;
Ewaluacja problemowa w zakresie wymagań: Typ szkoły/rodzaj placówki Liczba ewaluacji Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Dzieci/uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Respektowane są normy społeczne. przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka kształcenia ustawicznego  468 Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów; Respektowane są normy społeczne. placówka oświatowo-wychowawcza Promowana jest wartość edukacji; Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. placówka doskonalenia nauczycieli, poradnia psychologiczno-pedagogiczna,  biblioteka pedagogiczna Planuje i organizuje się pacę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki; Respektowane są normy społeczne. specjalny ośrodek wychowawczy placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki; Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Respektowane są normy społeczne.  młodzieżowy ośrodek wychowawczy młodzieżowy ośrodek socjoterapii specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy

30 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014
Lp. Tematyka kontroli planowych Typ szkoły/rodzaj placówki 1. Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. publiczne: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja – 10% 2. Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły. publiczne technika -10% 3. Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. publiczne i niepubliczne zasadnicze szkoły zawodowe, technika (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkoły policealne – 5% 4. Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. publiczne placówki doskonalenia nauczycieli -100%

31 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014
5. Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. publiczne szkoły podstawowe-10% 6. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja – 5% 7. Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. publiczne szkoły podstawowe i gimnazja – 10% 8. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. publiczne gimnazja- 10% 9. Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej. -10% 10. Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. szkoły niepubliczne – 10%

32 Zmiany w prawie

33 Obowiązuje od 14 czerwca 2013r.,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ) Obowiązuje od 14 czerwca 2013r., niektóre zapisy obowiązują od 1 września 2013r. Zmiany dotyczą: przeprowadzania ewaluacji, kontroli i monitorowania zakresu wspomagania planowania i sprawozdawczości

34 Od 14 czerwca 2013r. zniesiony obowiązek uwzględniania w ewaluacji zewnętrznej wyników ewaluacji wewnętrznej możliwość przeprowadzania czynności ewaluacji zewnętrznej w ciągu kolejnych trzech tygodni możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia ewaluacji o 14 dni wskazywanie przez osoby przeprowadzające ewaluację zewnętrzną nauczycieli uczniów, wychowanków i ich rodziców, przedstawicieli organizacji i instytucji do udziału w ewaluacji przedstawianie zakresu i harmonogramu ewaluacji na zebraniu w placówce, w której nie tworzy się rady pedagogicznej

35 Od 14 czerwca 2013r. zmiana terminu sporządzania raportu - 25 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia czynności ewaluacji w szkole (ewaluacja całościowa), 20 dni roboczych (ewaluacja problemowa), określenie terminu przekazania raportu (7 dni od dnia sporządzenia raportu) dokonywanie zmian w raporcie w przypadku zasadnych zastrzeżeń przekazanie przez dyrektora informacji o zakończeniu ewaluacji radzie rodziców, samorządowi uczniowskiemu i radzie szkoły (3 dni robocze od dnia otrzymania raportu) możliwość monitorowania pracy szkoły podczas ewaluacji lub kontroli

36 Od 1 września 2013r. nowe wymagania wobec szkół i placówek - ewaluacja całościowa jest przeprowadzana w zakresie wszystkich wymagań: 12 dla szkół 12 dla przedszkoli, 11 dla MOW, MOS, SOSzW, 8 dla PPP, PDN, BP, 6 dla SOW, BURS, 5 dla placówek oświatowo - wychowawczych ewaluacja problemowa jest przeprowadzana w zakresie wybranych wymagań obowiązek przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w terminie 3 lat w przypadku ustalenia poziomu E w określonych wymaganiach

37 Od 14 czerwca 2013r. zmiana terminu sporządzenia protokołu kontroli planowej (3 dni robocze) zmiana terminu sporządzenia protokołu kontroli doraźnej (7 dni roboczych) wskazywanie w protokole terminu realizacji zaleceń dokonywanie zmian w protokole w przypadku zasadnych zastrzeżeń

38 Od 14 czerwca 2013r. uwzględnianie w planie nadzoru pedagogicznego wniosków z poprzedniego roku Plan nadzoru zawiera w szczególności: przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia; tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

39 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) – ustawa przedszkolna Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r. , niektóre zapisy obowiązują od: 1 stycznia 2014r., 1 września 2014r.; 1 stycznia 2015r.; 1 września 2015r.; 1 września 2016r.; 1 września 2017r.

40 Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Wysokość dotacji obliczana będzie jako iloczyn kwoty rocznej (w wysokości określonej w ustawie) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Kwota roczna w 2013r. wyniesie 414 zł w przeliczeniu na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, w następnych latach będzie systematycznie rosła.

41 Opłata za godziny przekraczające pięciogodzinną podstawę będzie wynosić maksymalnie złotówkę.
W kolejnych latach będzie podlegać waloryzacji - podstawą będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Gminy nie będą mogły pobierać dodatkowych opłat za zajęcia realizowane w czasie przekraczającym pięciogodzinną podstawę.

42 Oddziały przedszkolne w szkołach przekształcone zostaną w przedszkola działające w zespole ze szkołą - dzięki temu ich czas pracy nie będzie podporządkowany organizacji pracy szkoły. Przekształcenie nastąpi z mocy prawa w 2016r., dyrektorami zespołów będą dyrektorzy szkół podstawowych. Zespoły szkolno-przedszkolne będą mogły obejmować nawet kilka przedszkoli. Możliwość przekształcenia w przedszkole publiczne innych form wychowania przedszkolnego. Przedszkola niepubliczne będą mogły otrzymać dotację w wysokości 100% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym, pod warunkiem, że nie będą pobierać od rodziców wyższych opłat od tych, które ustaliła rada gminy i będą realizować podstawę programową określoną dla przedszkoli publicznych. Zapisy te będą obowiązywać od 1 września 2015 r. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w innych formach wychowania przedszkolnego.

43 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U ); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U ). Nowelizacje dotyczą głównie elementów indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. W programie tym powinien zostać określony sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia oraz działania wspierające dla jego rodziców. Zniesiona konieczność określania sposobu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (poza kwestią wymiaru godzin, w których dana forma pomocy będzie realizowana).

44 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U ). Obowiązuje od 1 września 2014 r., z wyjątkiem zapisów obowiązujących od 1 maja 2013r. i od 1 września 2013r. Zmiany są związane z wdrażaniem na kolejnych etapach edukacyjnych nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego W 2015r. po raz pierwszy sprawdzian i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone w oparciu o wymagania określone w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego i na zmienionych zasadach.

45 Doprecyzowanie przepisów dotyczących:
- oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach dla młodzieży i dla dorosłych; - przystępowania uczniów szkół i oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i językiem regionalnym do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego; - zwolnienia laureatów i finalistów olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkursu przedmiotowego z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego; - ponownego przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie; - organizacji przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego.

46 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U ) - uczniowie będą mogli otrzymać od 225 do 770 zł dofinansowania - pomoc finansowa, podobnie jak w poprzednich latach, uzależniona będzie od dochodu na osobę w rodzinie; pomoc otrzymają uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto; dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz szkół muzycznych I stopnia próg ten wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie

47 ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

48 Założenia do projektu Wynagrodzenia nauczycieli – art. 30 i 30a wskaźniki kalkulacyjne dodatek uzupełniający dla nauczycieli świadczących pracę w danym roku analiza wynagrodzeń i wypłata dodatków za 2013 r. na dotychczasowych zasadach Środki na doskonalenie zawodowe określenie zakresu doskonalenia zawodowego, na który może być przeznaczone dofinansowanie

49 Urlop wypoczynkowy nauczycieli szkół feryjnych
Założenia do projektu Urlop wypoczynkowy nauczycieli szkół feryjnych 47 dni roboczych nieprzerwane 28 dni kalendarzowych (dyrektor 14) pierwszy urlop w wymiarze 30 dni roboczych możliwość korzystania z urlopu w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych plan urlopów możliwość korzystania przez dyrektora z urlopu w ciągu całego roku

50 Urlop dla poratowania zdrowia
Założenia do projektu Urlop dla poratowania zdrowia w celu zaleconego leczenia, leczenie lub rehabilitacja uzdrowiskowa udzielany na podstawie skierowania pracodawcy przez lekarza medycyny pracy po 20 latach pracy łączny wymiar – 1 rok

51 Rejestracja zajęć i czynności
Założenia do projektu Rejestracja zajęć i czynności dostępność nauczyciela w szkole dla rodziców uczniów udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz zespołach realizujących zadania na rzecz dziecka i ucznia tworzonych przez dyrektora doskonalenie zawodowe realizowane zgodnie z zakresami określonymi w ustawie

52 Założenia do projektu Awans zmiana organu właściwego do nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego zmniejszenie liczby ekspertów (z 3 do 2 i z 2 do 1) udział w pracach komisji w charakterze obserwatora przedstawiciela rady rodziców organ sprawujący nadzór pedagogiczny - organ wyższego stopnia w sprawach dotyczących stopnia dyplomowanego organ prowadzący - nadzór w trybie art. 9h KN

53 Zajęcia realizowane ze środków unijnych
Założenia do projektu Zajęcia realizowane ze środków unijnych wynagrodzenie ustalane jak za godzinę ponadwymiarową zajęcia dodatkowe realizowane w ramach stosunku pracy zajęcia realizowane przez nauczyciela zatrudnionego w tym celu nieuwzględniane przy rozliczaniu środków przeznaczonych na wynagrodzenia

54 Postępowania dyscyplinarne
Założenia do projektu Postępowania dyscyplinarne komisje I instancji dla nauczycieli szkół publicznych przy organie prowadzącym dla nauczycieli szkół niepublicznych przy organie prowadzącym ewidencję komisje II instancji przy wojewodach uregulowanie zasad prowadzenia postępowania wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych o ukaraniu karami wydalenia z zawodu lub zakazu pracy w zawodzie

55 Założenia do projektu Informacje z Krajowego Rejestru Karnego przed nawiązaniem stosunku pracy - nauczyciel szkoły niepublicznej Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół i placówek bez względu na wymiar zatrudnienia.

56 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1.Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google