Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja e-edukacji i kontrola jakości Wybrane aspekty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja e-edukacji i kontrola jakości Wybrane aspekty"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja e-edukacji i kontrola jakości Wybrane aspekty
Jerzy M. Mischke Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

2 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych
kim jestem? emerytowany profesor Akademii Górniczo-Hutniczej założyciel jednego z pierwszych w Polsce Ośrodków Edukacji Niestacjonarnej (AGH) profesor Wyższej Szkoły Gospodarki dyrektor Ośrodka Nowych Technologii Edukacyjnych WSG pierwszy redaktor naczelny Jagiellońskiego Kompendium e-Edukacji przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego wielbiciel gór, wspinacz, narciarz Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

3 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych
o czym powiem? o… problemach współczesnej edukacji modelach edukacji i e-edukacji zasadach organizacji oraz poziomach organizacyjnych procesów kształcenia na odległość problemach związanych z organizacją e-edukacji rozumieniu jakości e-szkoły i e-kursu ocenie jakości e-szkoły ocenie jakości e-kursu przykładowych, szczegółowych rozwiązaniach Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

4 na dobry początek cytat…
„dawne wyobrażenia odpowiadające minionej przeszłości trzeba zastąpić nowymi, jeżeli bowiem ich nie uaktualnimy, nasze postępowanie odbiegnie od rzeczywistości i będziemy coraz mniej zdolni do jakiegokolwiek działania.” Alvin Toffler Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

5 wprowadzenie: diabeł tkwi w celach… 1
współczesna edukacja ma problem z tym: jak kształcić efektywniej? czy nauczać, czy uczyć, jak się uczyć? jak przystosować absolwenta do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy? jak optymalizować pracę nauczycieli? jak optymalizować finanse szkoły/uniwersytetu? Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

6 wprowadzenie: diabeł tkwi w celach… 2
dobra szkoła, dobry uniwersytet, dobra e-szkoła? naucza skutecznie i wieloaspektowo studenci/uczniowie osiągają zakładane wyniki nauczania dysponuje wykwalifikowaną kadrą nauczycieli szkoła jest przedsiębiorstwem ekonomicznie opłacalnym Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

7 modele (e-)edukacji (elementy systemu edukacyjnego) 1
(e-)edukacja formalna: szkolna akademicka ustawiczna (korporacyjna) (e-)edukacja nieformalna Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

8 modele (e-)edukacji: cele 2
model (e-)szkolny system różnych form (e-)nauczania mających na celu wspieranie pracy własnej ucznia oraz rozwój jego ogólnej sprawności umysłowej model (e-)akademicki system różnych form (e-)nauczania mających na celu nie tyle zapewnienie studiującym określonych kwalifikacji, ile rozwój ich ogólnej sprawności umysłowej i wiedzy w danej dziedzinie nauki model (e-)korporacyjny (szkolenia) system różnych form (e-)nauczania mających na celu uzyskanie przez osobę szkolącą się określonych kwalifikacji zawodowych Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

9 organizowanie e-edukacji: od czego zacząć…? 1
od wyznaczenia celu! cel ów powinien rozwiązywać konkretny problem edukacyjny… Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

10 organizowanie e-edukacji: na czym polega…? 2
organizowanie e-edukacji to nic innego, jak… organizowanie szkoły… trzeba wiedzieć: po co? dla kogo? kim? jak? za ile? i… rozpisać projekt… Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

11 organizowanie e-edukacji: na czym polega…? 3
projekt e-edukacyjny należy traktować jako projekt inwestycyjny, to znaczy taki, w którym ponoszone dziś nakłady (pieniędzy, pracy, czasu itp.) przyniosą korzyści w przyszłości typy projektów inwestycyjnych: ekspansyjne (obliczone na np. poszerzanie zakresu przekazywanej wiedzy lub obszaru rekrutacji) modernizacyjne (wynikające z uwarunkowań rynku: konkurencji, oczekiwań uczniów/studentów, rodziców, nauczycieli, rynku pracy itp.) dostosowawcze (wynikające np. z konieczności dostosowania się do nowych regulacji prawnych, nowych grup odbiorców itd.) badawczo-rozwojowe J. Skrzypek: Symulacyjny model oceny ekonomicznej efektywności projektów e-learningowych, Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

12 organizowanie e-edukacji: na czym polega…? 4
w zależności od typu projektu inne są kryteria przyjęcia go do realizacji lub zaniechania każdy projekt ocenia się ze względu na: cel lub zbiór celów, które powinny być jednoznacznie określone, mierzalne, akceptowalne, realistyczne, określone w czasie użyteczność dla ostatecznego beneficjenta niezbędne do realizacji zasoby (finanse, technologia, infrastruktura, kompetencje nauczycieli itp.) przewidywane ryzyko czas realizacji (przygotowania, realizacji i ewaluacji) Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

13 co to jest projekt e-edukacyjny?
każde określone w czasie przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego produktu: e-kursu, e-studiów, e-szkoły… Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

14 poziomy organizacji projektu e-edukacyjnego
poziom decyzji poziom projektowania e-procesów dydaktycznych poziom prowadzenia e-zajęć poziom ewaluacji projektu Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

15 1–3. faza projektu e-edukacyjnego 1
analiza potrzeb organizacji oraz beneficjentów (grupy docelowej) projektu, która powinna dać odpowiedź na pytanie, czy e-nauczanie w ogóle jest potrzebne… pomysł na zaspokojenie tych potrzeb, czyli zakres projektu i produktu studium wykonalności pomysłu i… do dzieła! Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

16 1–3. faza projektu e-edukacyjnego 2
pomysł na b-learning w WSG: e-sylabusy e-konsultacje e-wykłady e-projekty/b-projekty b-przedmioty b-języki Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

17 4–6. faza projektu e-edukacyjnego
budowa zespołu projektowego e-kurs nie powinien być wyłącznie indywidualną sprawą pojedynczego nauczyciela, powinien służyć całej szkole lub instytucji edukacyjnej opracowanie planu i harmonogramu działań, określenie zasad współpracy oraz komunikacji, a także finansowania projektu realizacja projektu wraz z kontrolą zmian Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

18 najczęściej obserwowane problemy organizacyjne
współpraca z osobami kierującymi szkołą, uniwersytetem, instytucją edukacyjną organizacja czasu pracy nad projektem współpraca twórcy kursu z zespołem projektowym bieżąca kontrola jakości produktu presja czasu prowadzenie e-zajęć: kontrola nad grupą i zapewnienie jej odpowiedniej dynamiki, motywacja, rozwiązywanie problemów natury technicznej oraz konfliktów wewnątrzgrupowych itp. itd. ocena skuteczności dydaktycznej Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

19 kontrola jakości jest istotnym elementem projektu e-edukacyjnego!
kontrola jakości w projekcie e-edukacyjnym nie powinna być traktowana jako ostatni, czy mało istotny element projektu nie można mówić, że projekt e-edukacyjny zakończył się sukcesem, jeśli równie dobrze nie oceniamy jakości końcowego produktu, np. e-kursu… pomiędzy dobrą organizacją projektu a jakością e-nauczania istnieje swoista zależność Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

20 na czym polega jakość e-szkoły?
jakość merytoryczna oferty elastyczność oferty organizacja instytucji (struktura, procedury itp.) oraz organizacja procesów e-kształcenia kwalifikacje kadry zaplecze techniczne i technologiczne szkoły Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

21 na czym polega jakość e-kursu?
wartość merytoryczna i metodyczna materiałów dydaktycznych adekwatność założonych celów nauczania z wybranym modelem kształcenia i stosowanymi rozwiązaniami metodycznymi oraz potrzebami uczniów/studentów niezawodność techniczna stosowanych rozwiązań informatycznych sprawność organizacyjna szkoły oraz elastyczność dostosowania zajęć do potrzeb uczniów/studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

22 ocena jakości e-szkoły
na poziomie organizacji e-szkoły na poziomie oferty (programów nauczania i kadry) na poziomie realizacji procesów kształcenia na poziomie… ewaluacji podejmowanych działań Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

23 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych
ocena jakości e-kursu 1 na poziomie organizacji oraz obsługi ucznia/studenta i nauczyciela na poziomie projektowania e-kursu na poziomie realizacji kursu w Internecie na poziomie… ewaluacji  kryteria oceny e-kursów SEA Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

24 ocena jakości e-kursu: standardy SEA 2
ocena organizacji e-kursu w aspektach: dydaktycznym technologicznym dostępności ocena projektu e-kursu w aspektach: ocena realizacji e-kursu w Internecie w aspektach: ocena planu ewaluacji e-kursu Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

25 ocena jakości e-kursu: organizacja 3
przykładowe rozwiązania wspierające organizację e-kursu: system CRM, wirtualny sekretariat/dziekanat otwarte forum dyskusyjne infolinia telefoniczna i internetowa techniczny help desk łatwy kontakt z e-nauczycielem opiekun kursu Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

26 ocena jakości e-kursu: projektowanie 4
przykładowe rozwiązania wspierające projektowanie e-kursu: kryteria (kwestionariusz) oceny projektu (koncepcji) e-nauczania kryteria (kwestionariusz) oceny wykonania projektu (e-kursu) kryteria (kwestionariusz) oceny jakości e-materiałów dydaktycznych Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

27 ocena jakości e-kursu: prowadzenie 5
przykładowe rozwiązania wspierające prowadzenie e-kursu: ocena przygotowania merytorycznego i dydaktycznego nauczycieli opiekun kursu monitoring systemu informatycznego pomoc techniczna kwestionariusz oceny pracy nauczyciela Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

28 ocena jakości e-kursu: ewaluacja 5
przykładowe rozwiązania wspierające ewaluację e-kursu: ankieta (kwestionariusz ankiety) satysfakcji ucznia/studenta, w tym ocena przez niego e-materiałów, organizacji kursu oraz współpracy z e-nauczycielem i opiekunem kursu ankieta (kwestionariusz ankiety) satysfakcji e-nauczyciela raporty systemu informatycznego dotyczące przebiegu e-kursu oraz raport jego administratora raport e-nauczyciela raport opiekuna kursu raport zewnętrznego ewaluatora Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

29 ocena jakości e-kursu: uwagi 6
w modelu z nauczycielem dobry jakościowo e-kurs nie gwarantuje skuteczności dydaktycznej warunkiem osiągnięcia rynkowego i dydaktycznego sukcesu szkoły, jest badanie elementów e-kursu w symulowanych sytuacjach, analiza trendów zmian oraz stopniowe oraz skoordynowane poprawianie jakości i efektywności Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

30 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych
cytat na koniec… „wiele dyskutujemy o pragnieniu posiadania doskonałych szkół, a tymczasem jesteśmy zadowoleni, że mamy przeciętne.” G. Dryden, J. Vos: Rewolucja w uczeniu Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych

31 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych
dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji… ? ? Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych


Pobierz ppt "Organizacja e-edukacji i kontrola jakości Wybrane aspekty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google