Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych Organizacja e-edukacji i kontrola jakości Wybrane aspekty Jerzy M. Mischke.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych Organizacja e-edukacji i kontrola jakości Wybrane aspekty Jerzy M. Mischke."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych Organizacja e-edukacji i kontrola jakości Wybrane aspekty Jerzy M. Mischke

2 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych kim jestem? emerytowany profesor Akademii Górniczo-Hutniczej założyciel jednego z pierwszych w Polsce Ośrodków Edukacji Niestacjonarnej (AGH) profesor Wyższej Szkoły Gospodarki dyrektor Ośrodka Nowych Technologii Edukacyjnych WSG pierwszy redaktor naczelny Jagiellońskiego Kompendium e-Edukacji przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego wielbiciel gór, wspinacz, narciarz mischke@agh.edu.plhttp://galaxy.agh.edu.pl/~mischke

3 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych o czym powiem? o… problemach współczesnej edukacji modelach edukacji i e-edukacji zasadach organizacji oraz poziomach organizacyjnych procesów kształcenia na odległość problemach związanych z organizacją e-edukacji rozumieniu jakości e-szkoły i e-kursu ocenie jakości e-szkoły ocenie jakości e-kursu przykładowych, szczegółowych rozwiązaniach

4 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych na dobry początek cytat… dawne wyobrażenia odpowiadające minionej przeszłości trzeba zastąpić nowymi, jeżeli bowiem ich nie uaktualnimy, nasze postępowanie odbiegnie od rzeczywistości i będziemy coraz mniej zdolni do jakiegokolwiek działania. Alvin Toffler

5 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych wprowadzenie: diabeł tkwi w celach… 1 współczesna edukacja ma problem z tym: –jak kształcić efektywniej? –czy nauczać, czy uczyć, jak się uczyć? –jak przystosować absolwenta do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy? –jak optymalizować pracę nauczycieli? –jak optymalizować finanse szkoły/uniwersytetu?

6 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych wprowadzenie: diabeł tkwi w celach… 2 dobra szkoła, dobry uniwersytet, dobra e-szkoła? naucza skutecznie i wieloaspektowo studenci/uczniowie osiągają zakładane wyniki nauczania dysponuje wykwalifikowaną kadrą nauczycieli szkoła jest przedsiębiorstwem ekonomicznie opłacalnym

7 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych modele (e-)edukacji (elementy systemu edukacyjnego) 1 (e-)edukacja formalna: –szkolna –akademicka –ustawiczna (korporacyjna) (e-)edukacja nieformalna

8 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych modele (e-)edukacji: cele 2 model (e-)szkolny –system różnych form (e-)nauczania mających na celu wspieranie pracy własnej ucznia oraz rozwój jego ogólnej sprawności umysłowej model (e-)akademicki –system różnych form (e-)nauczania mających na celu nie tyle zapewnienie studiującym określonych kwalifikacji, ile rozwój ich ogólnej sprawności umysłowej i wiedzy w danej dziedzinie nauki model (e-)korporacyjny (szkolenia) –system różnych form (e-)nauczania mających na celu uzyskanie przez osobę szkolącą się określonych kwalifikacji zawodowych

9 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych organizowanie e-edukacji: od czego zacząć…? 1 od wyznaczenia celu! cel ów powinien rozwiązywać konkretny problem edukacyjny…

10 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych organizowanie e-edukacji: na czym polega…? 2 organizowanie e-edukacji to nic innego, jak… organizowanie szkoły… trzeba wiedzieć: –po co? –dla kogo? –kim? –jak? –za ile? i… rozpisać projekt …

11 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych organizowanie e-edukacji: na czym polega…? 3 projekt e-edukacyjny należy traktować jako projekt inwestycyjny, to znaczy taki, w którym ponoszone dziś nakłady (pieniędzy, pracy, czasu itp.) przyniosą korzyści w przyszłości typy projektów inwestycyjnych: ekspansyjne (obliczone na np. poszerzanie zakresu przekazywanej wiedzy lub obszaru rekrutacji) modernizacyjne (wynikające z uwarunkowań rynku: konkurencji, oczekiwań uczniów/studentów, rodziców, nauczycieli, rynku pracy itp.) dostosowawcze (wynikające np. z konieczności dostosowania się do nowych regulacji prawnych, nowych grup odbiorców itd.) badawczo-rozwojowe J. Skrzypek: Symulacyjny model oceny ekonomicznej efektywności projektów e-learningowych, www.e-edukacja.net 2007

12 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych organizowanie e-edukacji: na czym polega…? 4 w zależności od typu projektu inne są kryteria przyjęcia go do realizacji lub zaniechania każdy projekt ocenia się ze względu na: cel lub zbiór celów, które powinny być jednoznacznie określone, mierzalne, akceptowalne, realistyczne, określone w czasie użyteczność dla ostatecznego beneficjenta niezbędne do realizacji zasoby (finanse, technologia, infrastruktura, kompetencje nauczycieli itp.) przewidywane ryzyko czas realizacji (przygotowania, realizacji i ewaluacji)

13 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych co to jest projekt e-edukacyjny? każde określone w czasie przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego produktu: e-kursu, e-studiów, e-szkoły…

14 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych poziomy organizacji projektu e-edukacyjnego poziom decyzji poziom projektowania e-procesów dydaktycznych poziom prowadzenia e-zajęć poziom ewaluacji projektu

15 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych 1–3. faza projektu e-edukacyjnego 1 analiza potrzeb organizacji oraz beneficjentów (grupy docelowej) projektu, która powinna dać odpowiedź na pytanie, czy e-nauczanie w ogóle jest potrzebne… pomysł na zaspokojenie tych potrzeb, czyli zakres projektu i produktu studium wykonalności pomysłu i… do dzieła!

16 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych pomysł na b-learning w WSG: –e-sylabusy –e-konsultacje –e-wykłady –e-projekty/b-projekty –b-przedmioty –b-języki 1–3. faza projektu e-edukacyjnego 2

17 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych 4–6. faza projektu e-edukacyjnego budowa zespołu projektowego opracowanie planu i harmonogramu działań, określenie zasad współpracy oraz komunikacji, a także finansowania projektu realizacja projektu wraz z kontrolą zmian e-kurs nie powinien być wyłącznie indywidualną sprawą pojedynczego nauczyciela, powinien służyć całej szkole lub instytucji edukacyjnej

18 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych najczęściej obserwowane problemy organizacyjne współpraca z osobami kierującymi szkołą, uniwersytetem, instytucją edukacyjną organizacja czasu pracy nad projektem współpraca twórcy kursu z zespołem projektowym bieżąca kontrola jakości produktu presja czasu prowadzenie e-zajęć: kontrola nad grupą i zapewnienie jej odpowiedniej dynamiki, motywacja, rozwiązywanie problemów natury technicznej oraz konfliktów wewnątrzgrupowych itp. itd. ocena skuteczności dydaktycznej …

19 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych kontrola jakości jest istotnym elementem projektu e-edukacyjnego! kontrola jakości w projekcie e-edukacyjnym nie powinna być traktowana jako ostatni, czy mało istotny element projektu nie można mówić, że projekt e-edukacyjny zakończył się sukcesem, jeśli równie dobrze nie oceniamy jakości końcowego produktu, np. e-kursu… pomiędzy dobrą organizacją projektu a jakością e-nauczania istnieje swoista zależność

20 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych na czym polega jakość e-szkoły? jakość merytoryczna oferty elastyczność oferty organizacja instytucji (struktura, procedury itp.) oraz organizacja procesów e-kształcenia kwalifikacje kadry zaplecze techniczne i technologiczne szkoły

21 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych na czym polega jakość e-kursu? wartość merytoryczna i metodyczna materiałów dydaktycznych adekwatność założonych celów nauczania z wybranym modelem kształcenia i stosowanymi rozwiązaniami metodycznymi oraz potrzebami uczniów/studentów niezawodność techniczna stosowanych rozwiązań informatycznych sprawność organizacyjna szkoły oraz elastyczność dostosowania zajęć do potrzeb uczniów/studentów

22 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych ocena jakości e-szkoły na poziomie organizacji e-szkoły na poziomie oferty (programów nauczania i kadry) na poziomie realizacji procesów kształcenia na poziomie… ewaluacji podejmowanych działań

23 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych ocena jakości e-kursu 1 na poziomie organizacji oraz obsługi ucznia/studenta i nauczyciela na poziomie projektowania e-kursu na poziomie realizacji kursu w Internecie na poziomie… ewaluacji kryteria oceny e-kursów SEA

24 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych ocena jakości e-kursu: standardy SEA 2 ocena organizacji e-kursu w aspektach: –dydaktycznym –technologicznym –dostępności ocena projektu e-kursu w aspektach: –dydaktycznym –technologicznym –dostępności ocena realizacji e-kursu w Internecie w aspektach: –dydaktycznym –technologicznym –dostępności ocena planu ewaluacji e-kursu

25 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych ocena jakości e-kursu: organizacja 3 przykładowe rozwiązania wspierające organizację e-kursu: –system CRM, wirtualny sekretariat/dziekanat –otwarte forum dyskusyjne –infolinia telefoniczna i internetowa –techniczny help desk –łatwy kontakt z e-nauczycielem –opiekun kursu

26 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych ocena jakości e-kursu: projektowanie 4 przykładowe rozwiązania wspierające projektowanie e-kursu: –kryteria (kwestionariusz) oceny projektu (koncepcji) e-nauczania –kryteria (kwestionariusz) oceny wykonania projektu (e-kursu) –kryteria (kwestionariusz) oceny jakości e-materiałów dydaktycznych

27 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych ocena jakości e-kursu: prowadzenie 5 przykładowe rozwiązania wspierające prowadzenie e-kursu: –ocena przygotowania merytorycznego i dydaktycznego nauczycieli –opiekun kursu –monitoring systemu informatycznego –pomoc techniczna –kwestionariusz oceny pracy nauczyciela

28 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych ocena jakości e-kursu: ewaluacja 5 przykładowe rozwiązania wspierające ewaluację e-kursu: –ankieta (kwestionariusz ankiety) satysfakcji ucznia/studenta, w tym ocena przez niego e-materiałów, organizacji kursu oraz współpracy z e-nauczycielem i opiekunem kursu –ankieta (kwestionariusz ankiety) satysfakcji e-nauczyciela –raporty systemu informatycznego dotyczące przebiegu e-kursu oraz raport jego administratora –raport e-nauczyciela –raport opiekuna kursu –raport zewnętrznego ewaluatora

29 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych ocena jakości e-kursu: uwagi 6 w modelu z nauczycielem dobry jakościowo e-kurs nie gwarantuje skuteczności dydaktycznej warunkiem osiągnięcia rynkowego i dydaktycznego sukcesu szkoły, jest badanie elementów e-kursu w symulowanych sytuacjach, analiza trendów zmian oraz stopniowe oraz skoordynowane poprawianie jakości i efektywności

30 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych cytat na koniec… wiele dyskutujemy o pragnieniu posiadania doskonałych szkół, a tymczasem jesteśmy zadowoleni, że mamy przeciętne. G. Dryden, J. Vos: Rewolucja w uczeniu

31 Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji… ? ?


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Gospodarki Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych Organizacja e-edukacji i kontrola jakości Wybrane aspekty Jerzy M. Mischke."

Podobne prezentacje


Reklamy Google