Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-Administracja- zagadnienia podstawowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-Administracja- zagadnienia podstawowe"— Zapis prezentacji:

1 E-Administracja- zagadnienia podstawowe
GR. I Rafał Cibis, Anna Materla, Rafał Rybicki, Justyna Sujka

2 POJECIE DOKUMENTU: brak ogólnej definicji dokumentu
dokument urzędowy -wystawiony przez powołane do tego organy, sporządzony w przepisanej formie oraz stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone [art. 244§1 KPC] [ art. 76§1 KPA] dokument prywatny- każdy dokument, który nie odpowiada wymaganiom przewidzianym w dla dokumentu urzędowego; stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie zawarte w tym dokumencie [art.245KPC ] doktryna PC: dokument powinien składać się z materiałów trwałych, zdolnych do utrwalenia treści oświadczenia woli art.78KC ważnym elementem dokumentu jest forma pisemna oraz podpis, który powinien zawierać cechy indywidualne (lecz powtarzalne) projekt KC: Art Dokumentem jest informacja obejmująca treść oświadczenia woli lub innego oświadczenia, utrwalona w sposób umożliwiający jej zachowanie i odtworzenie. Art Dla zachowania formy dokumentowej należy złożyć oświadczenia woli w postaci dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

3 DOMNIEMANIA DLA DOKUMENTÓW NA GRUNCIE KPA:
Domniemanie zgodności z prawdą oświadczenia organu, od którego dokument pochodzi [art. 76 § 1 i 3 KPA] - jest wzruszalne, może być obalone, lecz jedynie poprzez przeprowadzenie dowodu przeciwko treści dokumentu Domniemanie prawdziwości (dokument pochodzi od organu, który go wystawił) -przeciwne rozwiązanie doprowadziłoby do sytuacji, w której organ orzekający musiałby badać każdy dokument w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście pochodzi on od wystawcy Kwestia dokumentów prywatnych nie została uregulowana – przyjmujemy zatem, że zasadniczo podlegają one swobodnej ocenie dowodów organu orzekającego.

4 POJĘCIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO:
„stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych” (art. 3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) za dokument elektroniczny uznaje się także dane elektroniczne, dane w postaci elektronicznej, dane w formie elektronicznej, dane informatyczne i informacje w formie elektronicznej (art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy) brak wymogu stosowania podpisu elektronicznego wymagane jest więc zapisanie tego dokumentu na nośniku, nie mogą to być tylko przesłane dane

5 POJĘCIE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:
„rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną” (art.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) art. 61 KC: Oświadczenia woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią projekt KC: -przepis ogólny art. 93§1 Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, w której doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią w zwykłym toku czynności.

6 POJĘCIE INFORMATYCZNEGO NOŚNIKA DANYCH:
„materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci analogowej.” (art. 3 pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne). za informatyczny nośnik danych należy tez uznać elektroniczny nośnik informacji, elektroniczny nośnik informatyczny, elektroniczny nośnik danych, komputerowy nośnik informacji, komputerowy nośnik danych, nośnik elektroniczny, nośnik magnetyczny, nośnik informatyczny oraz nośnik komputerowy, jeśli te pojęcia zostały zawarte w innych przepisach

7 POJĘCIE SIECI I SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO:
System teleinformatyczny: „zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne” (art.2 pkt 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) definicja stosowana także w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Sieć teleinformatyczna: brak definicji legalnej odwołanie w Planie Informatyzacji Państwa – w kontekście utworzenia „STAP” – Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej art.269a1 KK (zakłócenie systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej), art.269b KK

8 PODWÓJNY OBIEG DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH I ELEKTRONICZNYCH O TEJ SAMEJ TREŚCI:
„Kopie pism w formie dokumentów elektronicznych sporządza się i udostępnia w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby sporządzającej kopię, a składającego się z treści udostępnianego dokumentu elektronicznego i elementów informacyjnych określających co najmniej informację, kto sporządził kopię, datę jej sporządzenia oraz nazwę urzędu i jego adres. Elementy informacyjne dokumentu muszą być zgodne z danymi zawartymi w kwalifikowanym certyfikacie osoby sporządzającej kopie.” (§7 ust.1 rozporządzenia MSWiA w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych) „Kopia pisma w formie dokumentu elektronicznego może być sporządzona w postaci uwierzytelnionego wydruku komputerowego.”(§7 ust.3) istnieje podwójny obieg dokumentów tradycyjnych i elektronicznych, ponieważ przepisy nie nakazują niszczenia dokumentów papierowych po ich zdigitalizowaniu przepisy ani nie nakazują stosowania wyłącznie dokumentów elektronicznych (przeprowadzania elektronizacji dokumentów papierowych), ani nie zwalniają od stosowania przepisów poświęconych postępowaniu z dokumentacją papierową w przypadku jej skanowania

9 MIESZANY OBIEG DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH I ELEKTRONICZNYCH RÓŻNEJ TREŚCI:
nieaktualne instrukcje kancelaryjne nie uwzględniają obiegu dokumentów elektronicznych „Dokumenty elektroniczne świadczące o wykonywaniu działalności podmiotów, powstające w nich lub napływające do nich, jeżeli odzwierciedlają przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw, podlegają ewidencjonowaniu w systemie teleinformatycznym” (§2 rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi) „Postępowanie z dokumentami ewidencjonowanymi i metadanymi prowadzi się przy użyciu systemu teleinformatycznego” (§6 wyżej wymienionego rozporządzenia) istnieje odrębny obieg dokumentów elektronicznych, dokonywany w specjalnym systemie teleinformatycznym, który powinien spełniać określone wymogi (§6 rozporządzenia) w jednej sprawie mogą występować dokumenty tradycyjne (papierowe) oraz elektroniczne (mieszany obieg dokumentów)

10 ODRĘBNE DEFINICJE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:
w polskim ustawodawstwie istnieją regulacje dotyczące dokumentu urzędowego i prywatnego, brak jednak bezpośrednich odniesień do dokumentu elektronicznego dopuszczalne jest uznanie elektronicznego dokumentu urzędowego lub prywatnego konieczność zachowania odpowiedniej formy takich dokumentów występuje brak pojęć innych odrębnych dokumentów elektronicznych takich jak sadowy, komorniczy czy notarialny dokument elektroniczny

11 DOKUMENT ELEKTRONICZNY A ELEKTRONICZNY PODPIS:
do ważności dokumentu elektronicznego na podstawie definicji zawartej w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nie jest wymagalny podpis podania w formie dokumentu elektronicznego i inne pisma w postaci elektronicznej wnoszone do organu administracji za pomocą poczty elektronicznej oraz formularzy internetowych powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu niezałączenie podpisu lub złożenie niewłaściwego podpisu traktowane jest przez organ jako brak formalny, skutkujący wezwaniem do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania podpis elektroniczny nie jest wymagany w obiegu dokumentów elektronicznych między jednostkami organizacyjnymi i praconikami jednego urzędu

12 ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH:
dokumenty elektroniczne dzielą się na niepodlegające ewidencjonowaniu (§3 rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi); usuwa się je w sposób przyjęty w danym podmiocie (w prawie wewnętrznym) dokumenty elektroniczne ewidencjonowane- to te, które świadczą o wykonywaniu działalności podmiotów, powstające w nich lub napływające do nich, jeżeli odzwierciedlają przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw oraz podlegają ewidencjonowaniu w systemie teleinformatycznym; podmioty te mają obowiązek prowadzenia wykazu rodzajów dokumentów (co należy odróżnić od wykazu akt) dokumenty elektroniczne ewidencjonowane dzielą się na dokumentację niearchiwalną i materiały archiwalne dokumentacja niearchiwalna jest przechowywana w specjalnym systemie teleinformatycznym, a po upływie określonego czasu przechowania może podlegać brakowaniu dokumenty archiwalne przekazywane są po upływie określonego czasu do archiwum państwowego

13 NISZCZENIE (BRAKOWANIE) DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH:
Dokumentacja niearchiwalna: ulega brakowaniu po upływie okresu przechowywania, jeżeli utraciła praktyczne znaczenie dla potrzeb danego podmiotu oraz dla celów kontrolnych (ocena przydatności); do zniszczenia wymagana jest zgoda, którą wyraża albo dyrektor właściwego archiwum państwowego (zgoda jednorazowa) albo Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (zgoda generalna) Dokumentacja archiwalna: przekazywana do archiwum państwowego wskazanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych po upływie 10 lat od ich wytworzenia (termin ten może ulec zmianie po porozumieniu lub jeśli dotyczy wyjątków) Dokumenty elektroniczne niepodlegające ewidencjonowaniu: usuwa się je w sposób przyjęty w danym podmiocie

14 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "E-Administracja- zagadnienia podstawowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google