Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-deklaracje 15 lutego 2012r. Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku System e-Deklaracje – informacje podstawowe opracowała – Małgorzata Bodzak – Wieloosobowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-deklaracje 15 lutego 2012r. Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku System e-Deklaracje – informacje podstawowe opracowała – Małgorzata Bodzak – Wieloosobowe."— Zapis prezentacji:

1 e-deklaracje 15 lutego 2012r. Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku System e-Deklaracje – informacje podstawowe opracowała – Małgorzata Bodzak – Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych

2 e-deke-deklaracjelaracje

3 e-dekle-deklaracjearacje System e-Deklaracje jest systemem umożliwiającym przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. e-Deklaracje to także narzędzie nowoczesnej, efektywnej i przyjaznej administracji skarbowej. System e-Deklaracje został uruchomiony 1 stycznia 2008r., natomiast zakończenie wprowadzania systemu e-Podatki - pełnej wersji usług elektronicznych online dla obywateli i podmiotów gospodarczych, planowane jest na koniec 2012 r. e-Deklaracje są częścią e-Podatków, realizowaną w pierwszej kolejności.

4 e-dee-deklaracjeklaracje Składanie deklaracji i zeznań podatkowych w formie elektronicznej: łatwe szybkie tanie

5 e-deke-deklaracjelaracje Ideą wprowadzenia programu e-deklaracje ma być m.in.: Ograniczenie formalności; Oszczędność czasu; Oszczędność kosztów; Upowszechnienie elektronicznych kanałów komunikacji z administracją; Poprawa jakości świadczonych usług przez administrację

6 e-deklare-deklaracjeacje Czy warto wysłać PIT-11 i PIT-40 przez system e-deklaracje? Ministerstwo Finansów, izby i urzędy skarbowe potwierdzają, że TAK, a wiceminister finansów Pan Andrzej Parafianowicz wylicza: koszty ponoszone na wysłanie listu przez Pocztę Polską to 5,65zł list z potwierdzeniem i 3,75 bez potwierdzenia. Jeśli przyjąć, że firma rozlicza kilka tysięcy informacji PIT-11 koszty te diametralnie wzrastają.

7 e-deklae-deklaracjeracje Pierwszym krokiem i jedynym warunkiem przy wysyłaniu dokumentów elektronicznych jest złożenie, do właściwego dla płatnika urzędu skarbowego druku UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).

8 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Z 2001 roku nr 130, poz z póżn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2007 roku nr 246 poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku mieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Z 2009 roku nr 226 poz.1821)

9 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011roku w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2011 Nr 286 poz. 1681) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 259, poz ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 259, poz. 1768)

10 Podstawa prawna ORDYNACJA PODATKOWA – od roku: Art. 3a. § 1. Deklaracje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 3 mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 2. Organ podatkowy lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie elektronicznej, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mając na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami podatkowymi oraz częstotliwość składania deklaracji.

11 Podstawa prawna ORDYNACJA PODATKOWA – od roku: Art. 3b. § 1. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać: 1) dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach, 2) jeden podpis elektroniczny. § 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 1) uchylony; 2) sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

12 Podstawa prawna ORDYNACJA PODATKOWA – od roku: Art. 80a. § 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. § 2a. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników. § 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa, uwzględniając zakres pełnomocnictwa i dane identyfikujące podatnika, płatnika lub inkasenta oraz pełnomocnika.

13 e-deklaracje Interaktywne formularze zeznań i deklaracji podatkowych oraz szczegółowe instrukcje, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi oraz inne przydatne informacje znajdują się na stronie:

14 Formularz UPL-1 (3) na co zwrócić uwagę Na pierwszej stronie formularza UPL-1(3) należy uzupełnić wszystkie pozycje umożliwiające poprawną identyfikację podmiotu jak i osoby upoważnionej. NIP, nazwa, adres siedziby to podstawowe dane W wersji Nr 3 zgłoszenia UPL wskazać należy NIP lub pesel upoważnionego, imię i nazwisko oraz adres do doręczeń. Wypełnić również należy okres obowiązywania takiego umocowania. Złożyć podpis zgodny z informacja zawartą w KRS.

15 Formularz UPL-1 (3) WAŻNE Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie podlega opłacie skarbowej – zwolnione na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz,U. Nr 225, poz.1635, z późn. zm.). część IV kolumna 4 pkt 5.

16 Co to jest podpis kwalifikowany W wirtualnym świecie podpis elektroniczny jest odpowiednikiem podpisu własnoręcznego składanego pod dokumentem. Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub, z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Dokument opatrzony podpisem elektronicznym ma moc prawną.

17 Co zapewnia podpis elektroniczny Stosowanie podpisu elektronicznego pozwala na: zachowanie poufności – ochronę danych przed ujawnieniem wobec osób nieuprawnionych integralność – pewność, ze nikt nie ingerował w treść uwierzytelnienie nadawcy – wiarygodną identyfikację tożsamości nadawcy wiadomości niezaprzeczalność – uniemożliwienie wyparcia się określonego działania

18 Gdzie uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny? Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne (wydających e-podpis) znajduje się na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji (prowadzone przez Narodowy Bank Polski):

19 Kontakt: Pomoc Techniczna systemu e-Deklaracje (pomoc w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu) tel Kiedy wystąpi problem z e-deklaracją

20 Rośnie popularność e-deklaracji Dane resortu finansów wskazują na coraz powszechniejsze korzystanie z możliwości załatwienia spraw z urzędem skarbowym przez internet. Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń Styczeń

21 Przydatne strony

22 POMORSKI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU Dziękuję za uwagę wykorzystane materiały Strona internetowa Ministerstwa Finansów Strona internetowa Izby Skarbowej w Krakowie Wywiad opublikowany w Gazecie Prawnej


Pobierz ppt "E-deklaracje 15 lutego 2012r. Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku System e-Deklaracje – informacje podstawowe opracowała – Małgorzata Bodzak – Wieloosobowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google