Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca z rodzicami sukcesem szkoły Autor: Joanna Dembowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca z rodzicami sukcesem szkoły Autor: Joanna Dembowa"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca z rodzicami sukcesem szkoły Autor: Joanna Dembowa

2 (w szczególności rodzica i dziecka) regulują:
Prawa Człowieka (w szczególności rodzica i dziecka) regulują:

3 Konstytucja RP Art. 53 3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Art. 72 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

4 Ustawa o systemie oświaty (z dnia 7 września 1991 r.)
Art. 1 System oświaty zapewnia w szczególności: – wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Art. 18 Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszenie dziecka do szkoły, 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

5 Ustawa o systemie oświaty daje rodzicom prawo do:
udziału przedstawiciela rodziców w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły (art. 36a ust.5, pkt. 2), posiadania swoich przedstawicieli w krajowej, wojewódzkiej i lokalnych radach oświatowych (art ), wyboru swoich przedstawicieli do składu rady szkoły (art. 51).

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.
daje rodzicom prawo do: ■ informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, ■ informacji o przewidywanych semestralnych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i z zachowania, ■ obecności rodziców (w charakterze obserwatorów) na egzaminie klasyfikacyjnym z przyczyn negatywnej oceny z przedmiotu uzyskanej w toku nauki.

7 KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ONZ dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowana 30 września 1991 r. Art. 18 1. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. 2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji Państwa- Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom (...) oraz zapewnią rozwój instytucji zakładów i usług w zakresie opieki nad dziećmi.

8 Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców
7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej. 8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację (...). Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Będą one reprezentowały rodziców i ich interesy.

9 Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców
9. (…) Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania. 10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej. Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów w kontakcie: szkoła-dom.

10 Rada Rodziców -„to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców, działająca według opracowanego regulaminu i wspierająca funkcjonowanie szkoły.” Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 r.(Dz. U. nr 80, poz. 542) wprowadza konieczność powołania w szkołach Rad Rodziców

11 Kompetencje Rady Rodziców
1.Uprawnienia związane z jakością nauczania opiniuje wybrane przez szkołę programy nauczania i podręczniki, współdecyduje o wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych, opiniuje program i harmonogram efektywności kształcenia, np. starania o certyfikat ISO.

12 Kompetencje Rady Rodziców -cd
2. Zadania związane z wychowaniem uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyki szkoły, opiniuje harmonogram poprawy efektywności wychowania i bezpieczeństwa w danej placówce/szkole, ustala w porozumieniu z dyrektorem wzór mundurka i sytuacji, w których nie obowiązuje noszenie jednolitego stroju.

13 Kompetencje Rady Rodziców -cd
3. Uprawnienia w zakresie polityki kadrowej może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela, opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, może delegować swojego przedstawiciela do zespołu odwoławczego oceny pracy nauczyciela.

14 Kompetencje Rady Rodziców -cd
4. Inne działania Rady Rodziców: opiniuje wniosek i wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń bądź organizacji pozaszkolnych (np. ZHP, ZHR, LOP, PCK), wspiera (również finansowo) samorząd uczniowski i pomaga w organizowaniu akcji charytatywnych, aukcji, organizuje różne formy pomocy dla uczniów, pomoc w organizowaniu wycieczek, zielonych szkół itp. 5. Sprawy dotyczące finansów

15 Model współpracy Podejmowanie wspólnego dialogu, przy założeniu, że każdy ma prawo do własnego zdania. Stosowanie rozwiązań uwzględniających dobro wszystkich, bez trzymania się uparcie indywidualnych korzyści. Zgoda na wzajemną odpowiedzialność (rodziców i nauczycieli) za jakość współpracy. Stosowanie demokratycznych metod negocjowania i uzgadniania poglądów. Otwarte i systematyczne przekazywanie sobie informacji. Stworzenie przestrzeni (pomieszczenia) do spotkań rodziców i nauczycieli i działalności Rady Rodziców.

16 Wpływ zaangażowania rodziców na skuteczną edukację:
osiągnięcia uczniów wzrastają proporcjonalnie do stopnia zaangażowania rodziców w życie szkoły, wyniki sprawdzianów poprawiają się o 40% przy wysokim poziomie kontaktu rodziców ze szkołą, szkoła uzyskuje wyższą pozycję w rankingach.

17 Współpraca z rodzicami – stan realny
słabe zainteresowanie rodziców problemami oświaty i szkoły, do której uczęszcza dziecko nadmierne zaabsorbowanie rodziców kwestiami bezpieczeństwa dzieci, a słabe – nauczaniem przekonanie rodziców o konieczności płatnego douczania dzieci (korepetycje) i minimalizacja oczekiwań wobec szkoły nierzadko słabe kompetencje pedagogiczne, szczególnie młodych nauczycieli (lęk przed uczniami i rodzicami)

18 Postawy rodziców:  ZAWSZE „PRZECIW” OBOJĘTNI ZAWSZE „ZA”

19 Oczekiwania rodziców wobec szkoły
Wyposażenia wychowanków w niezbędną wiedzę Bieżącej informacji o postępach i problemach dziecka. Wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka. Fachowych porad w zakresie wychowania i pokonywania trudności.

20 Oczekiwania rodziców wobec szkoły - cd
Wsparcia w pokonywaniu kłopotów dziecka, a nie obarczaniu odpowiedzialnością za nie. Otwartości nauczycieli na sugestie i prośby rodziców. Poszanowania prywatności.

21 Krytyczne uwagi nauczycieli wobec rodziców:
Bierność podczas zebrań. Niechęć podejmowania jakichkolwiek działań. Krytyka szkoły, podważanie autorytetu nauczycieli, okłamywanie w zakresie niektórych form zachowań własnych dzieci. Brak zainteresowania nauką w sytuacji, gdy dziecko osiąga pozytywne wyniki.

22 Jak aktywizować rodziców do współpracy z wychowawcą?
Wspólne rozwiązywanie problemów klasowych. Pomoc „trójki klasowej” w kontaktach z „trudnymi rodzicami” oraz z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Udział rodziców w takich formach pracy szkoły jak: wycieczki, lekcje otwarte, hospitacje diagnozujące, święta szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej. Podziękowania dla rodziców. Pozyskiwanie sponsorów spośród rodziców.

23 Narzędzia diagnostyczne wychowawcy
Kwestionariusz ankiety Kwestionariusz wywiadu Arkusz obserwacji Badania socjometryczne Testy

24 Recepta na dobrą współpracę z rodzicami
Poznaj dziecko i jego środowisko rodzinne. Zapoznaj rodziców z prawami ich dzieci. Precyzyjnie formułuj myśli. Przemyśl formę i treść rozmowy, dobierając odpowiedni czas i miejsce. Chcąc przekazać złe wiadomości o dziecku, zacznij od wyszukania pozytywnych jego cech. Wszelkie wiadomości przekazuj w sposób spokojny, zrozumiały dla rodziców. Nie myśl, że zawsze masz rację i, że wszystko wiesz.

25 Recepta na dobrą współpracę z rodzicami-cd
Mów głośno i stanowczo o swoich wymaganiach, oczekiwaniach, aby były one zrozumiałe dla rodziców. Nie trzymaj się kurczowo utartych schematów. Uważnie obserwuj, słuchaj, poszukuj. W przypadku krytyki ze strony rodziców nie obrażaj się. Przemyśl, spokojnie przeanalizuj zarzuty.

26 Recepta na dobrą współpracę z rodzicami - cd
Na bieżąco monitoruj postępy dzieci, aby rodzic mógł być informowany o postępach i problemach dziecka. Nigdy nie zostawiaj rodzica z problemem – zawsze oferuj pomoc, pokazując sposoby radzenia sobie z problemem. Pamiętaj, że dystans między nauczycielem i rodzicem można zmniejszyć, wymaga to wiele trudu, ale pamiętaj, że zyskują tu przede wszystkim dzieci!

27 Dobre rady na udaną wywiadówkę
Najważniejszy jest wybór tematu Dobrze przemyśl cel, jaki chcesz osiągnąć Starannie przygotuj się pod względem merytorycznym i organizacyjnym Zadbaj o dobrą atmosferę spotkania Na początku zebrania przedstaw jasno rodzicom jego temat i cele

28 Dobre rady na udaną wywiadówkę - cd
Na forum wywiadówki o sukcesach ucznia mówimy imiennie, a o negatywach ogólnie i problemowo. Najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia omawiamy szczerze i indywidualnie. Największą uwagę przywiązujemy do spraw opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, a nie organizacyjnych i finansowych. Wybierając metody pracy wykorzystaj, drogę przez różne kanały sensoryczne: wzrokowy, słuchowy, ruchowy.

29 Dobre rady na udaną wywiadówkę -cd
Postaraj się, aby z takiego spotkania rodzice wyszli z jakimś konkretnym materiałem w ręku (fragment artykułu, cytat, wskazówki do pracy z dzieckiem) Nie naciskaj rodziców, aby wyciągali wnioski z waszych działań, raczej zachęcaj do swobodnych refleksji. Dokonaj ewaluacji. Powróć do omawianych zagadnień na następnym zebraniu – w formie, jaką sama uznasz za przydatną.

30 Jak rozmawiać z rodzicem, czyli dobra komunikacja
Podkreśl mocne strony dziecka. Podawaj fakty - nie uogólniaj, nie oceniaj, nie wracaj do zamierzchłej przeszłości, koncentruj się na aktualnie rozpatrywanej sprawie. Krytykuj konkretne zachowanie, a nie dziecko jako osobę.

31 Jak rozmawiać z rodzicem…-cd
Przedstaw swoje osobiste ustosunkowanie do sytuacji. Nie podawaj gotowych rozwiązań. Jednoznacznie określ swoje oczekiwania wobec rodzica. Pozwól rozmówcy wypowiedzieć swoją opinię.

32 Jak rozmawiać z rodzicem…-cd
Okaż zrozumienie dla niepokoju, zmartwienia, bezradności rodzica. Mów o tym, co należałoby zrobić, a nie ograniczaj się do wymieniania przewinień. Pamiętaj o komunikacji niewerbalnej

33 Podstawowe zasady komunikacji
1. Pierwsze wrażenie jest trwałe – trudno je zmienić. Ważne jest pierwsze: 20 słów 20 cm twarzy (uśmiech) Gesty mowa ciała 55 % słowa ton głosu 7% %

34 Podstawowe zasady komunikacji
2. Jak ubiorem wzbudzać zaufanie? schludne ubrania ważne drobiazgi kolory stonowane (kolor czerwony przekazuje emocje, dodatki czerwone – wskazują na żywotność danej osoby).

35 Podstawowe zasady komunikacji
3.Punkt, na który patrzymy przy indywidualnych kontaktach

36 Podstawowe zasady komunikacji
4.Przy audytorium dzielimy salę na 4 części i skupiamy w każdym kwadracie trochę uwagi. Wszyscy uczestnicy otrzymali od nas w ten sposób uwagę.

37 Podstawowe zasady komunikacji
5. Organizacja przestrzeni Zerowe strefy w dogadywaniu się 0% 10% 70% 20%

38 Ustawienie ławek podczas spotkania z rodzicami
tradycyjne ( sprawdza się podczas wykładu)

39 Ustawienie ławek - cd Podkowa (zmniejsza dystans ze słuchaczami)

40 Ustawienie ławek - cd stół konferencyjny( wszyscy maja równe prawa podczas spotkania)

41 Ustawienie ławek - cd Kwadrat ( zwiększa dystans, ale pozwala na prowadzenie dyskusji)

42 Źródła: CODN „ Udział rodziców w życiu szkoły w ujęciu polskiego prawa oświatowego” Ewa Kosińska, Teresa Król edu.pl/rodzice/ „Wywiadówka inaczej. Poradnik nauczyciela Wychowawcy” MEN 2007 Poradnik Wychowawcy. Wydawnictwo Rabe Warszawa 2000


Pobierz ppt "Współpraca z rodzicami sukcesem szkoły Autor: Joanna Dembowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google