Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akty prawa publicznego, przyjęte w roku szkolnym 2009/2010, zmieniające sytuację prawną szkół i placówek. Informacja prawna dotycząca realizacji godzin,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akty prawa publicznego, przyjęte w roku szkolnym 2009/2010, zmieniające sytuację prawną szkół i placówek. Informacja prawna dotycząca realizacji godzin,"— Zapis prezentacji:

1 Akty prawa publicznego, przyjęte w roku szkolnym 2009/2010, zmieniające sytuację prawną szkół i placówek. Informacja prawna dotycząca realizacji godzin, o których mowa w art.42 ust.2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu wprowadzonym 21 XI 2008 roku (Dz.U. nr 1 z 2009 roku, poz.1)

2 R. o dopuszczalnych formach realizacji 2 godzin zajęć z wychowania fizycznego – D.U 136 z 2009 r, poz.1116, (zajęcia alternatywne) R.zm. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - D.U 139 z 2009r.poz.1130, (przeglądy, szafki) R.zm. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - D.U 136 z 2009 r, poz.1117, D.U. 174 z 2009r. poz.1352, R o sposobie realizacji edukacji dla bezpieczeństwa - D.U 139 z 2009r.poz.1131 (zajęcia, podział na grupy, obozy zajęć praktycznych)

3 R.(Minister Zdrowia) w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy - D.U. 139 z 2009r.poz.1132 (obowiązkowe kursy), R.(Minister Zdrowia) w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad młodzieżą - D.U. 139 z 2009r.poz.1133 (kwestia pielęgniarek, współpraca z POZ), R.zm. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach - D.U. 141 z 2009r.poz.1150, D.U.156 poz.1046,D.U.156 poz.1046),

4 R.zm. o nadzorze pedagogicznym -D.U. 168 z 2009r.poz.1324,(ewaluacja, kontrola,wspomaganie) - R. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek - D.U. 184 z 2009r.poz.1436 (kwalifikacje, wymogi formalne), R. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - D.U.213 z 2009r.poz.1537 (organizacja, zasady działania, kwalifikacje pracowników), U. zmiana Karty Nauczyciela -D.U.213 z 2009r. poz.1650(samorządy liczą średnie wynagrodzeń, ewentualne wyrównania)

5 - U.zm. o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - D.U.219 z 2009r.poz. 1705(dotacje dla przedszkoli), R.zm. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania - D.U.218 z 2009r.poz.1696 (obozy i kolonie, zgłoszenia wypoczynku poza miejscem zamieszkania przez organizatora), R.zm w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy- D.U.222 z 2009r.poz.1755,D.U. 131,poz.885

6 R. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat - D.U.2,poz.3 (znaczne opóźnienie w nauce), R. zm w sprawie organizacji roku szkolnego - D.U.2,poz.4 (wolne podczas egzaminów), R. sposób opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst - R. sposób opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst - D.U.6,poz.35, U. zm. zmiana ustawy o systemie oświaty - D.U.44,poz.250 (pomoc materialna jst dla ucznia), D.U.54,poz.320 (kompetencje jst),

7 R. zm. przyjmowanie osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia - D.U.57,poz.361 (zasady, obowiązki dyrektora, potwierdzanie dokumentów z przebiegu nauki za granicą, opłaty), R. regulamin konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej - D.U.60,poz.373 (przebieg konkursu), R.zm. klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego - D.U.60,poz.374 (doszły nowe zawody),

8 R.zm. sprawy praktycznej nauki zawodu -D.U.61, poz.378, R.zm. szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania, sposobu noszenia - D.U.63, poz.392 (możliwość nadawania pośmiertnego), R. szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - D.U.95, poz.612 (wsparcie materialne wyprawka i dodatkowa pomoc dla terenów zalanych), D.U.117, poz.783, D.U. 153 poz.1028;

9 R.w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych –D.U.97 poz.624 (pamiętać o nowych wzorach); R. standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - D.U.103 poz.652; R. podstawa programowa kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik - D.U.125 poz.845, U.zm. o systemie oświaty – D.U.148,poz.991 (dotyczy przedszkoli),

10 R.zm. (MSWiA) rodzaje dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu – D.U. 149, poz.999. R. podstawa programowa kształcenia w zawodach elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej,korektor i stroiciel instumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik informatyk, technik rachunkowości, zegarmistrz -D.U.154, poz.1033

11 - - R.(Minister Zdrowia) badania lekarskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – D.U.155,poz.1045, - – - R.zm. W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – D.U.156, poz.1047 Wg deklaracji MEN na podpis ministra oczekują rozporządzenia związane z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

12 Czas pracy nauczyciela to okresy, w których nauczyciel wykonuje określone przepisami prawa obowiązki i pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły. Zgodnie z redakcją art. 42 ust. 2 KN w ramach 40 godzinnego tygodniowego czasu pracy 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 KN lub ustalonym na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust. 7 KN; 2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów w tym obowiązujące godziny karciane, 3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

13 Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 2b KN, w ramach: 1) zajęć pensum, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 KN, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego; 2) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego - z wyjątkiem części ustnej.

14 Od 1 IX 2009 r. zasady dotyczące realizowania obowiązkowych zajęć nauczyciela podlegających ewidencjonowaniu, określonych w treści art. 42 ustawy, dotyczą nauczycieli: - - szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazajalnych, - - szkół specjalnych wszystkich szczebli edukacji, - - pracujących w szkołach psychologów, pedagogów, bibliotekarzy, wychowawców świetlic szkolnych, - - szkół istniejących w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach szkolno- wychowawczych i w zakładach zdrowotnych, z pominięciem wychowawców w tych placówkach. - - Z zajęć zwolniony jest dyrektor, wicedyrektor, p.o dyrektora.

15 Zajęć z art.42 ust.2 lit.a,b nie prowadzą wychowawcy przedszkoli, nauczyciele CKU, kolegiów nauczycielskich, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół artystycznych, szkół przy placówkach dyplomatycznych. Problematyczna jest sytuacja nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych istniejących w szkołach podstawowych i nauczycieli zatrudnionych w bursach i internatach szkół realizujących zajęcia przedmiotowe w istniejących w nich szkołach.

16 Dla nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum wymiar zajęć wynosi 2 godziny (w ub roku szkolnym 1 godzina) a dla ponadgimnazjalnej 1 godzinę. Dla nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum wymiar zajęć wynosi 2 godziny (w ub roku szkolnym 1 godzina) a dla ponadgimnazjalnej 1 godzinę. Okres rozliczeniowy wynosi pół roku. Szkoła winna określić dokładnie ten termin. Okres rozliczeniowy wynosi pół roku. Szkoła winna określić dokładnie ten termin. Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma proporcjonalnie obniżoną ilość obowiązujących go godzin. Nauczyciel mający przydzielone godziny ponadwymiarowe nie ma proporcjonalnego zwiększenia. Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma proporcjonalnie obniżoną ilość obowiązujących go godzin. Nauczyciel mający przydzielone godziny ponadwymiarowe nie ma proporcjonalnego zwiększenia. Okresy rozliczeń i mechanizm wyliczania można wprowadzić zarządzeniem dyrektora. Okresy rozliczeń i mechanizm wyliczania można wprowadzić zarządzeniem dyrektora.

17 Godziny są rejestrowane w dziennikach zajęć pozalekcyjnych – tak jak wszystkie inne (lista obecności, tematyka zajęć) i podlegają kontroli dokumentacji. Godziny są rejestrowane w dziennikach zajęć pozalekcyjnych – tak jak wszystkie inne (lista obecności, tematyka zajęć) i podlegają kontroli dokumentacji. W okresie usprawiedliwionej nieobecności godziny nie są realizowane, dni tej nieobecności należy sumować i za każe 5 (tydzień pracy n-la) zmniejszać przewidzianą ilość. Odlicza się też czas ferii zimowych i letnich, dni przerwy w nauce wynikające z organizacji roku szkolnego. W okresie usprawiedliwionej nieobecności godziny nie są realizowane, dni tej nieobecności należy sumować i za każe 5 (tydzień pracy n-la) zmniejszać przewidzianą ilość. Odlicza się też czas ferii zimowych i letnich, dni przerwy w nauce wynikające z organizacji roku szkolnego. Czas trwania godziny zgodnie z rozporządzeniem o ramowych statutach dla nauczyciela przedmiotowca trwa 45 minut, jeśli są to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub prowadzone przez pedagoga, psychologa, bibliotekarza – 60 minut. Czas trwania godziny zgodnie z rozporządzeniem o ramowych statutach dla nauczyciela przedmiotowca trwa 45 minut, jeśli są to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub prowadzone przez pedagoga, psychologa, bibliotekarza – 60 minut.

18 Ustawodawca w przypadku nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum (w tym specjalnych) określił dwa rodzaje zajęć, które w określonym wymiarze nauczyciel musi zrealizować. Są to: Ustawodawca w przypadku nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum (w tym specjalnych) określił dwa rodzaje zajęć, które w określonym wymiarze nauczyciel musi zrealizować. Są to: – zajęcia opieki świetlicowej, lub – zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły (z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych) w wymiarze 2 godzin w tygodniu w wymiarze 2 godzin w tygodniu Z kolei nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej (w tym specjalnej) obowiązany jest prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły (z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych) w wymiarze 1 godziny w tygodniu. Z kolei nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej (w tym specjalnej) obowiązany jest prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły (z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych) w wymiarze 1 godziny w tygodniu.

19 Godziny przeznaczone do dyspozycji dyrektora są to godziny, które mogą być przeznaczone na bardzo szeroki zakres działań dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczych, określonych treścią rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dodatkowe godziny przeznaczone do dyspozycji dyrektora szkoły nie mogą być przeznaczane na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Oznacza to, że godziny te nie mogą zwiększać obowiązkowej liczby zajęć określonych w treści art. 42 ust. 3 KN. Godziny przeznaczone do dyspozycji dyrektora są to godziny, które mogą być przeznaczone na bardzo szeroki zakres działań dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczych, określonych treścią rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Dodatkowe godziny przeznaczone do dyspozycji dyrektora szkoły nie mogą być przeznaczane na zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Oznacza to, że godziny te nie mogą zwiększać obowiązkowej liczby zajęć określonych w treści art. 42 ust. 3 KN.

20 Godziny mogą być przeznaczone na: Godziny mogą być przeznaczone na: 1)zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa (stara) podstawa programowa kształcenia ogólnego - także na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć,

21 3)realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, lub w postaci odrębnych zajęć – w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa (stara) podstawa programowa kształcenia ogólnego, 4)zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym - w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa (stara) podstawa programowa kształcenia ogólnego,

22 5) nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych - w szkołach z nauczaniem w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub języku regionalnym, 6) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce, Akceptując zajęcia w ramach godzin powinni Państwo o tym pamiętać.

23 Po zakończeniu narad materiał zostanie podany na stronie internetowej ŁKO. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Akty prawa publicznego, przyjęte w roku szkolnym 2009/2010, zmieniające sytuację prawną szkół i placówek. Informacja prawna dotycząca realizacji godzin,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google