Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACJA PROGRAMOWA W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO, WDRAŻANA W KLASACH INTEGRACYJNYCH Opracowanie: MARIA SZEFLIŃSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACJA PROGRAMOWA W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO, WDRAŻANA W KLASACH INTEGRACYJNYCH Opracowanie: MARIA SZEFLIŃSKA."— Zapis prezentacji:

1 INNOWACJA PROGRAMOWA W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO, WDRAŻANA W KLASACH INTEGRACYJNYCH Opracowanie: MARIA SZEFLIŃSKA –KOWALCZYK Konsultacja metodyczna Ewa Sprawka ŁCDNiKP

2 Innowacja polega na rozszerzeniu treści programowych wynikających z podstawy programowej oraz programu wychowania fizycznego autorstwa Mirosławy Śmiglewskiej i dostosowaniu ich do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, a tym samym umożliwienie im pełnego, efektywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego razem z dziećmi zdrowymi.

3 Cele: Kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych i postawy tolerancji wśród młodzieży Kształtowanie poczucia akceptacji siebie, przynależności do grupy rówieśniczej, umiejętności pokonywania lęku, zahamowań, barier i własnych słabości Wspieranie harmonijnego rozwoju psycho - ruchowego dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami fizycznymi, umysłowymi i emocjonalnymi

4 Cele: Wdrażanie dzieci niepełnosprawnych do aktywności ruchowej - rozwijanie w nich umiejętności czerpania z niej radości i satysfakcji Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych

5 Proponowane zmiany przebiegają dwutorowo:
1. rozszerzenie treści programowych o działy zawierające: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne. Kinezjologię Edukacyjną P. Dennisona

6 Proponowane zmiany przebiegają dwutorowo:
2. dostosowanie treści zawartych w wybranym programie do realizacji z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez: dopasowanie metod, form i środków dydaktycznych do potrzeb i możliwości tych dzieci rozszerzenie szczególnie istotnego działu programowego „Poznanie prawidłowej sylwetki”

7 uwzględnia szeroką diagnozę psychologiczno-pedagogiczną uczniów
Innowacja docelowo przewidziana jest do realizacji we wszystkich klasach integracyjnych na drugim etapie kształcenia uwzględnia szeroką diagnozę psychologiczno-pedagogiczną uczniów Obecnie w szkole uczy się 53 dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

8 Są to uczniowie z następującymi jednostkami chorobowymi:
Autyzm dziecięcy Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim Epilepsja Niedosłuch Niedowidzenie Stany po usunięciu guza mózgu Cukrzyca Niepełnosprawność ruchowa Zespół zaburzeń emocjonalnych

9 Towarzyszą im zaburzenia rozwojowe i adaptacyjne takie jak:
dysharmonijny rozwój intelektualny niedojrzałość emocjonalno-społeczna opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego zaburzenia zachowania i emocji zaburzenia rozwoju mowy i słuchu przewlekłe schorzenia narządu ruchu, niedowłady kończyn sprzężone zaburzenia rozwojowe

10 Do najważniejszych zasad podczas wdrażania innowacji zaliczamy:
dostosowanie tempa pracy do możliwości uczniów indywidualizacja w zakresie metod, form i środków dydaktycznych stosowanie pozytywnego motywowania unikanie rywalizacji

11 Innowacja programowa realizowana jest na zajęciach wychowania fizycznego w wymiarze czterech godzin tygodniowo. Zajęcia w klasach odbywają się w grupach koedukacyjnych. Lekcje prowadzi dwóch nauczycieli - jeden pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, które pod jego kontrolą wykonują zadania indywidualne i zespołowe, drugi realizuje zadania z całą grupą.

12 wyniki badania Wstępna ewaluacja
W celu zbadania systematyczności uczestnictwa uczniów niepełnosprawnych na zajęciach, przeanalizowano dzienniki pod kątem frekwencji. wyniki badania zwolnienia długoterminowe odnotowano w trzech przypadkach zgodnie z zaleceniami lekarskimi, średnia frekwencja obliczana pod koniec każdego semestru wyniosła 87% , 89% sporadycznie brak stroju, zgłaszanie złego samopoczucia, zwolnienia od rodziców związane były z przebytą chorobą

13 wyniki badania Wstępna ewaluacja
W celu zbadania postępu w sprawności motorycznej uczniów realizujących innowację analizie poddano wyniki testów sprawnościowych. wyniki badania We wszystkich badanych próbach sprawnościowych odnotowano postęp, który procentowo był zbliżony do postępu uczniów nie objętych innowacją. Innowacja nie obniża skuteczności i efektywności zajęć w stosunku do uczniów zdrowych.

14 wyniki badania Wstępna ewaluacja
W celu zbadania stopnia zaangażowania dzieci na zajęciach, analizie poddano: liczbę plusów zdobytych za aktywny udział w lekcji (uzyskanych zgodnie z zasadami PSO). wyniki badania Uczniowie niepełnosprawni otrzymywali zdecydowanie więcej plusów za podejmowanie zadań, niż uczniowie z klas nie objętych innowacją. Zdecydowanie wzrosło zaangażowanie tych uczniów na lekcji.

15 Wnioski z obserwacji prowadzonej podczas zajęć
W pierwszym semestrze wdrażania innowacji zachowanie dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych cechowały: niepewność, obawa przed nowymi zadaniami, unikanie ich, wycofywanie z zabaw, szczególna ostrożność np.: „strach przed piłką”. Wraz z upływem czasu wyraźnie widać pewną zmianę w nastawieniu do zajęć. Uczniowie niepełnosprawni byli bardziej aktywni i otwarci: prowadzili rozgrzewkę, brali czynny udział w zabawach, pełnili rolę kapitana, wybierali składy, dostosowanie przyboru ułatwiało im opanowanie pewnych umiejętności technicznych w zakresie gier zespołowych.

16 Wnioski z obserwacji prowadzonej podczas zajęć
Zaobserwowano zmianę w zachowaniach dzieci zdrowych, które w celu uniknięcia konfliktów zaproponowały by: nie stosować punktacji w grach, drużyny dobierać losowo, nagradzać oklaskami osobę, która dobrze wykonała zadanie. Najmniejsze zmiany w zachowaniu odnotowano u dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi.

17 wnioski Dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych chcą stawiać przed sobą wyzwania, chcą próbować swoich sił, udaje im się pokonywać własne słabości, gdy mają poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i pozostawioną możliwość wyboru.


Pobierz ppt "INNOWACJA PROGRAMOWA W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO, WDRAŻANA W KLASACH INTEGRACYJNYCH Opracowanie: MARIA SZEFLIŃSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google