Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTEGRACJA Opr. Monika Wajda-Mazur.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTEGRACJA Opr. Monika Wajda-Mazur."— Zapis prezentacji:

1 INTEGRACJA Opr. Monika Wajda-Mazur

2 W świetle przepisów uczeń niepełnosprawny to: uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają opinie i orzeczenia
Opinia ma dla szkoły wartość opiniodawczą. To znaczy, że decyzję w danej sprawie podejmuje dyrektor szkoły, posiłkując się jedynie opinią wydaną po przeprowadzeniu specjalistycznych badań w poradni. Orzeczenie natomiast jest dokumentem zawierającym w sprawie dziecka decyzję zespołu orzekającego działającego przy poradni. Orzeczenie ma wartość decyzyjną, a wykonanie tej decyzji jest dla dyrektora obligatoryjne.

4 i form pracy oraz organizacji nauki.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może otrzymać uczeń, który wymaga stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki.

5 Uczeń niepełnosprawny to uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Kształcenie specjalne może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach lub oddziałach integracyjnych oraz w szkołach lub oddziałach specjalnych i w ośrodkach. Uczeń niepełnosprawny to uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. (nie należy mylić go z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – o charakterze dysleksji)

6 przysługuje dzieciom i młodzieży:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dzieciom i młodzieży: z upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym), z autyzmem lub cechami autyzmu, niedowidzącym i niewidomym, niedosłyszącym i niesłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną

7 zawsze należy do rodziców.
Wyboru szkoły, odpowiedniej placówki, najkorzystniejszego dla dziecka rozwiązania, zawsze należy do rodziców.

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 19 z 2005r., poz. 167)

9 Dyrektor przedszkola lub szkoły ustala zajęcia, w których ze względu
§ 5 Dyrektor przedszkola lub szkoły ustala zajęcia, w których ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, uczestniczą nauczyciele i specjaliści, o których mowa w ust. 1.

10 b/ zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez specjalistów,
Dyrektor szkoły, organizując kształcenie specjalne ma obowiązek zapewnić uczniowi: a/ dostosowanie wymagań do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, b/ zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez specjalistów, c/ odpowiednie pomoce dydaktyczne, d/ likwidacje barier architektonicznych, e/ możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego, f/ pomoc psychologiczno-pedagogiczną rodzicom i nauczycielom.

11 integracyjnych i specjalnych, uczniom niepełnosprawnym zapewnia się:
We wszystkich typach szkół: ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, uczniom niepełnosprawnym zapewnia się: A/ możliwość realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, B/ odpowiednie formy i metody pracy, C/ dostosowane programy nauczania, D/ udział w zajęciach rewalidacyjnych.

12 Zajęcia rewalidacyjne
Każdemu uczniowi niepełnosprawnemu (posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) mamy obowiązek zorganizować zajęcia rewalidacyjne. Mogą to być, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb ucznia, zajęcia: rozwijające, kompensujące, korygujące, usprawniające, terapeutyczne, wyrównujące.

13 Zajęcia rewalidacyjne
W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności należy uwzględnić następujące zajęcia rewalidacyjne: korekcji wad postawy, korekcji wad wymowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, inne, wynikające z programów rewalidacji (zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu) w tym: - „ rewalidacja” zaburzonych funkcji czy organów, - wyrównywanie braków programowych.

14 Zajęcia rewalidacyjne
Ilość godzin dla każdego dziecka dyrektor szkoły uzgadnia z organem prowadzącym. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach jednorodnych. Zawsze po lub przed lekcjami (czasami zamiast, ale pod warunkiem, że np. uczeń ma zwolnienie z lekcji w-fu, nie chodzi na religię,.. - na tej godzinie może mieć zajęcia rewalidacyjne). Rodzaj zajęć musi być zgodny z zaleceniami na orzeczeniu. Zajęcia muszą być prowadzone przez specjalistę z danego zakresu edukacji. Program zajęć rewalidacyjnych powinien być przedstawiony do wglądu i akceptacji rodzicowi.

15 Tzw. „czyste” zajęcia rewalidacyjne
Prowadzone są przez nauczyciela z uprawnieniami z danego zakresu pedagogiki specjalnej: z uczniem upośledzonym umysłowo pracuje oligofrenopedagog; z uczniem niedowidzącym i niewidomym pracuje tyflopedagog; z uczniem niedosłyszącym i niesłyszącym pracuje surdopedagog; z uczniem niepełnosprawnym ruchowo i przewlekle chorym specjalista z zakresu pedagogiki terapeutycznej lub leczniczej; Do pracy z uczniami o innych niepełnosprawnościach dyrektor kieruje nauczyciela (o ukończonych odpowiednich kursach i szkoleniach) posiadającego kwalifikacje zgodne z rodzajem niepełnosprawności.

16 Programy edukacyjne Nauczyciel dostosowuje program nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii wydanej przez PPP

17 Programy edukacyjne Każdy uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinien mieć ustalone pisemnie (i przestrzegane) przez zespół nauczycieli: metody, formy i organizację pracy, w tym: cele edukacyjno - terapeutyczne, metody pracy - najbardziej skuteczne, formy pracy, organizację pracy w szkole, sposób odrabiania pracy domowej, system kontaktu z rodzicami lub z opiekunami dziecka, sposoby motywowania ucznia do pracy, inne (ważne sprawy, procedury).

18 Programy edukacyjne Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym zawsze pracują w oparciu o własny, indywidualny program, opracowany zgodnie z podstawą programową przewidzianą rozporządzeniem MENiS (inna podstawa programowa).

19 Programy edukacyjne Uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym) obowiązują te same przedmioty nauczania co ich pełnosprawnych rówieśników - realizują je zgodnie ze swoimi możliwościami, predyspozycjami oraz zgodnie z dostosowanymi treściami programowymi. Uczniów niepełnosprawnych nie możemy zwolnić z żadnych innych zajęć oprócz: a/ z drugiego języka obcego (uczeń z niesłyszący lub z dużym niedosłuchem), b/ z informatyki i technologii informatycznej, c/ z zajęć wychowania fizycznego. Dyrektor może zwolnić ucznia z tych zajęć na podstawie właściwej dokumentacji od lekarza lub z PP-P.

20 Ocenianie Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym zawsze otrzymują ocenę opisową, bez względu na etap edukacyjny, na którym się znajdują. Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim otrzymują ocenę opisową w klasach I-III szkoły podstawowej, a od klasy IV otrzymują oceny wyrażone stopniem ze wszystkich przedmiotów nauczania. Takiego ucznia oceniamy wyłącznie w odniesieniu do stopnia realizacji jego indywidualnego, dostosowanego programu, bez porównywania z uczniem pełnosprawnym – uczeń ma również możliwość otrzymywania piątek i szóstek. Uczniowie z innymi rodzajami niepełnosprawności, ale intelektualnie na poziomie normy lub nieco poniżej (brak stwierdzenia upośledzenia) oceniani są tak samo (porównywalnie), jak ich pełnosprawni rówieśnicy (nacisk należy położyć na wysiłek ucznia i znalezienie jego „mocnej” strony).

21 ŚWIADECTWA Uczniowie upośledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują świadectwa na specjalnym druku (zawsze ocena opisowa). Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim mają takie same druki jak wszyscy uczniowie, ale z zapisem nad wynikami klasyfikacji „Uczeń realizował program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w PP-P w …” (oceny wyrażone stopniem od klasy IV). Uczniowie niepełnosprawni, ale w normie intelektualnej otrzymują świadectwa takie same jak wszystkie dzieci.

22 Dokumentacja Statut szkoły nie wymaga zmian - polska szkoła jest
z założenia placówką ogólnodostępną. Program wychowawczy szkoły, a tym samym programy wychowawcze klas powinny zwierać zapisy o nauce tolerancji, akceptacji, przełamywaniu barier. WSO szkoły posiada zapisy o tym, jak oceniamy uczniów niepełnosprawnych. Arkusze ocen. Dziennik lekcyjny – tu mogą znajdować się wyłącznie opracowane „Metody, formy i organizacja pracy...” dla poszczególnych uczniów, nie mogą znajdować się opinie i orzeczenia dot. uczniów niepełnosprawnych.

23 Sprawdziany i egzaminy
Nie piszą ich uczniowie: umiarkowanie i znacznie upośledzeni umysłowo, lekko upośledzeni ze sprzężeniem, uczniowie zwolnieni przez lekarza. (zwalnia OKE po zgłoszeniu przez dyrektora szkoły).

24 Warunki dostosowania podczas sprawdzianu i egzaminu
Na podstawie opinii lub orzeczenia dostosowuje dyrektor stosownie do rodzaju niepełnosprawności (dłuższy czas, osobna komisja, pomoc osoby dorosłej, zastosowanie alternatywnych metod komunikacji, inny arkusz). W szczególnych przypadkach PP-P dookreśla rodzaj dostosowania sprawdzianu czy egzaminu. Uczniowie niepełnosprawni mogą zrezygnować z dostosowań – rodzice składają wówczas podanie do dyrektora szkoły.

25 Podręczniki Takie same, jakie mają uczniowie pełnosprawni
Dodatkowo można zamawiać za pośrednictwem Kuratorium Oświaty podręczniki wykorzystywane w szkołach i placówkach specjalnych Podręczniki przychodzą nieodpłatnie z wydawnictwa bezpośrednio do szkoły. Dodatkowe podręczniki winny być wykorzystywane na zajęciach rewalidacyjnych, do odrabiania prac domowych oraz jako pomoc -„podpowiedź” dla nauczyciela.

26 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "INTEGRACJA Opr. Monika Wajda-Mazur."

Podobne prezentacje


Reklamy Google