Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w pracy szkół i przedszkoli w okresie poprzedzającym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w pracy szkół i przedszkoli w okresie poprzedzającym"— Zapis prezentacji:

1 w pracy szkół i przedszkoli w okresie poprzedzającym
Stosowanie przepisów prawa oświatowego w pracy szkół i przedszkoli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych Konferencje w dniach 12 i 13 czerwca 2012r.

2 Pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie udzielają porad prawnych. Interpretacji przepisów prawa dokonuje się na potrzeby indywidualnej sprawy rozstrzyganej w toku prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

3 Materiały wykorzystane podczas naszej dzisiejszej konferencji nie mają więc charakteru porady prawnej i nie stanowią wykładni prawa a służą jedynie celom informacyjnym.

4 trafnych – tzn. takich, z których nie trzeba będzie się wycofywać;
Celem naszych spotkań jest ułatwienie Państwu podejmowania autonomicznie decyzji: trafnych – tzn. takich, z których nie trzeba będzie się wycofywać; świadomych – będących aktem woli decydenta; kompetentnych – zgodnych z uprawnieniami; racjonalnych – tj. rzeczowych, zgodnych ze stanem wiedzy pedagogicznej, organizacyjnej i prawnej.

5 Program konferencji Prawo materialne dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania. Procedury dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Czynności materialno-techniczne związane z wypełnieniem dokumentacji przebiegu nauczania i przygotowaniem świadectw. Zapytania i problemy zgłaszane przez rodziców i dyrektorów szkół i przedszkoli.

6 Prawo materialne dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania

7 Prawny charakter oceniania szkolnego
Ocena to: opinia fachowa, podjętą w określonej sprawie wychowania i nauczania; również kompetencja prawna, z zasady wyłączna kompetencją nauczyciela i rady pedagogicznej, co oznacza, iż nie można za nauczyciela tej oceny postawić, ani z zasady już prawidłowo wystawionej, podważyć.

8 Procedury dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

9 „status ucznia” pojęcie
Uczeń „status ucznia” pojęcie

10 Uczeń przebywał w szpitalu
§ 12 ust.10. Dyrektor szkoły specjalnej zorganizowanej w: 1) zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, 2) jednostce pomocy społecznej przesyła dyrektorowi szkoły, do której dziecko wraca, pisemną informację o wynikach nauczania i zachowaniu uzyskanych przez dziecko w czasie pobytu w szkole specjalnej, jeżeli w tym okresie dziecko nie było klasyfikowane. Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

11 Uczeń wraca z zagranicy
a/ przyjmujemy ucznia na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. b/ przywieziona dokumentacja musi być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) - § 19 ust.1 pkt. 3 i § 22 ust.1 pkt. 1 i 2; 2. Ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999) – art. 4 pkt. 2 i art. 9.

12 Uczeń zmienia szkołę Postępowanie dyrektora wynika z następujących przepisów prawnych: art. 63 ustawy o systemie oświaty: Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku; art. 7 ust. 1 pkt 2 - Szkołą publiczną jest szkoła, która przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)

13 Prawidłowe wystawianie ocen
Wystawia je nauczyciel (osoba spełniająca warunki art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela) Zgodnie z ustawowym zapisem stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

14 Prawidłowe wystawianie ocen
Podstawa prawna: art. 7 ust. 1a; 1b;1d ustawy o systemie oświaty: 1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

15 Prawidłowe wystawianie ocen
1d. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego.

16 Prawidłowe wystawianie ocen
Nauczyciel realizuje zadania przydzielone przez dyrektora szkoły. (podstawa prawna zapisy odpowiednich załączników do rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, np. załącznik nr 2 § 10. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

17 Prawidłowe wystawianie ocen w sytuacji zwolnienia lekarskiego nauczyciela
Jeśli choroba nauczyciela obejmuje również okres, w którym należy ustalić roczne oceny – ustala je nauczyciel zastępujący (zatrudniony na zastępstwo) nauczyciela przebywającego w tym czasie na zwolnieniu lekarskim, gdyż on jest aktualnie prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.

18 Prawidłowe wystawianie ocen w sytuacji zwolnienia lekarskiego nauczyciela
W świetle zapisów art. 35 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Opinia Sądu Najwyższego wyrażona w wyroku z dnia 12 maja 2004 r (I PK 454/03 - OSNP 2005/3/32) „Praca w godzinach ponadwymiarowych nie stanowi uprawnienia nauczyciela, lecz jest jego obowiązkiem, jeżeli została zarządzona zgodnie z prawem. Stanowi ona dodatkowe obciążenie dla nauczyciela, wykraczające poza jego normalne powinności wynikające z aktu mianowania, dopuszczone przez prawo w szczególnych sytuacjach określonych art. 35 Karty Nauczyciela.”

19 Prawidłowe wystawianie ocen rocznych w sytuacji zwolnienia lekarskiego nauczyciela
Ustawa Karta Nauczyciela Art. 10. 7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5.

20 Prawidłowe wystawianie ocen rocznych w sytuacji zwolnienia lekarskiego nauczyciela
Ustawa o systemie oświaty Art. 39. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2; /…/ 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

21 Prawidłowe wystawianie ocen
Nauczyciel jest zatrudniony w szkole. (art. 40 ustawy o systemie oświaty)  1. W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna /…/ 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

22 Prawidłowe wystawianie ocen
„Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych”. Podstawa prawna: art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.),

23 Wybór podręcznika wg zapisów ustawy o systemie oświaty
Art. 22a. 1.  Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 2e.  Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

24 Prawidłowe wystawianie ocen
Ten sam akt prawny nakłada na nauczyciela obowiązek rzetelnej realizacji zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły. Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.),

25 Prawidłowe wystawianie ocen
Zasady oceniania szkolnego są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi a nauczyciel je stosuje. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów … (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) § 3. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. /…/ 4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

26 Prawidłowe wystawianie ocen - WSO
System - to układ elementów mający określoną strukturę i stanowiących logicznie uporządkowaną całość (Słownik Języka Polskiego PWN), zaś za wewnątrzszkolny system oceniania uznając przepisy prawa szkolnego stanowiące część statutu szkoły określające zasady organizacji oceniania uczniów danej szkoły (Wikipedia). W mojej opinii definicja słownikowa pojęcia „system” wyklucza możliwość obowiązywania w szkole różnych progów procentowych dla poszczególnych przedmiotów przy ustalaniu ocen ze sprawdzianów i innych prac pisemnych.

27 Udostępnianie prac uczniowskich
„§ Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)”.

28 Udostępnianie prac uczniowskich
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty nie określa specjalnych zasad udostępniania prac wykonanych przez uczniów w trakcie egzaminów wewnętrznych (poprawkowe, klasyfikacyjne). Należy uznać więc, iż obowiązkiem dyrektora szkoły jest udostępnianie prac wykonanych przez uczniów również w trakcie egzaminów wewnątrzszkolnych.

29 Egzaminy wewnątrzszkolne
Organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 83, poz.562 z późn. zm.).

30 Egzaminy wewnątrzszkolne
Egzamin klasyfikacyjny - § 17 Ustalenie rocznej oceny z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ze względu na to, iż ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny - § 19 Egzamin poprawkowy - § 21 Inne – jakie?

31 Egzamin klasyfikacyjny
§ 17. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

32 Egzamin klasyfikacyjny
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

33 egzaminy wewnątrzszkolne § 19
§ 19. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

34 egzaminy wewnątrzszkolne § 19
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

35 egzaminy wewnątrzszkolne § 19
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

36 egzaminy wewnątrzszkolne § 19
3.  Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

37 egzaminy wewnątrzszkolne § 19
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1.

38 egzaminy wewnątrzszkolne § 19
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

39 egzamin poprawkowy § 21. 1.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

40 egzamin poprawkowy 4.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

41 egzamin poprawkowy 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).

42 egzamin poprawkowy 10.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).

43 Oceny rocznie nie zostały wystawione prawidłowo – co dalej?
Działania podejmowane przez kuratora oświaty jako organu administracji właściwego do rozstrzygania sporów wynikłych na tle klasyfikowania i promowania ucznia. Kurator rozstrzyga ewentualne spory w trybie nadzoru pedagogicznego, tzn.: ustala zgodność postępowania klasyfikacyjnego i promocyjnego ucznia z wewnętrznym prawem szkolnym regulującym proces oceniania oraz cytowanym wyżej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.

44 Oceny rocznie nie zostały wystawione prawidłowo – co dalej?
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przepis art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty daje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty możliwość uchylenia uchwały Rady Pedagogicznej (w całości lub części) podjętej niezgodnie z przepisami prawa.

45 Rada Pedagogiczna

46 Uchwały Rady Pedagogicznej
Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów należy  do kompetencji stanowiących (tj. wywołujących skutki prawne) rady pedagogicznej (art. 41 ust.  1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty)

47 Uchwały Rady Pedagogicznej
Ustawa o systemie oświaty: Art. 43. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

48 Uchwały Rady Pedagogicznej
3.  Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

49 Kodeksu postępowania administracyjnego
Rada Pedagogiczna Sporządzenie protokołu art. 68 Kodeksu postępowania administracyjnego

50 Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwała w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów powinna zawierać: Informację ogólną o promocji uczniów kontynuujących naukę (np. promocję otrzymują uczniowie zgodnie z wykazami zamieszczonymi w dziennikach lekcyjnych)

51 Uchwały Rady Pedagogicznej
Wymienienie uczniów nie otrzymujących promocji; Wymienienie uczniów kończących szkołę; Wymienienie uczniów, którzy nie otrzymali promocji i szkoły nie ukończyli; Wymienienie uczniów, którzy nie zostali sklasyfikowani ; - Wymienienie uczniów , którzy: otrzymali promocję z wyróżnieniem ukończyli szkołę z wyróżnieniem

52 Uchwały Rady Pedagogicznej
Informację o wyrażeniu zgody na zdawanie egzaminów: poprawkowych wymienionym uczniom z konkretnych, wskazanych przedmiotów Klasyfikacyjnych wymienionym uczniom z konkretnych, wskazanych przedmiotów

53 Termin uchwały Rady Pedagogicznej a praktyki zawodowe w czasie wakacji
Problem – praktyki zawodowe w czasie wakacji - czy promocja warunkowa? Szczegółowe zasady organizowania dla uczniów praktycznej nauki zawodu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), które - zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 4 i 5 dopuszcza organizowanie praktyk zawodowych uczniów w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.

54 Termin uchwały Rady Pedagogicznej a praktyki zawodowe w czasie wakacji
Dopuszczenie możliwości organizowania zajęć praktycznych w trakcie ferii szkolnych oznacza, że klasyfikacja roczna w klasach odbywających praktyki zawodowe musi odbywać się po zakończeniu przez uczniów praktyk zawodowych. Rozwiązania szczegółowe (np. terminy, w których mogą odbywać się praktyki zawodowe) należy zawrzeć w statucie szkoły. Dopiero po zakończeniu ww. terminów należy dokonywać klasyfikacji rocznej klas przebywających na praktykach. Należy też pamiętać, że w przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.

55 Termin uchwały Rady Pedagogicznej a praktyki zawodowe w czasie wakacji
UWAGA! Praktyka zawodowa stanowi obowiązkową formę zajęć praktycznych dla uczniów. Jeżeli więc uczeń w terminie przewidzianym na realizację zajęć odbywających się w ramach praktyki zawodowej nie uczestniczy w tych zajęciach, zastosowanie znajduje § 17 ust. 1 i rozporządzenia z 30 kwietnia 2007 r., a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności – zapis § 17 ust. 15 ww. rozporządzenia (dotyczą egzaminów klasyfikacyjnych).

56 Zwalnianie ucznia z zajęć (nauki przedmiotu) – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.
§ Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

57 Zwalnianie ucznia z zajęć (nauki przedmiotu) - rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.
§ Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

58 Promocja uczniów klas I-III – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.
§ 11. 4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 3 i § 15 ust. 4.

59 Promocja uczniów klas I-III – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.
§ 13. 3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

60 Promocja uczniów klas I-III – rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.
§  Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

61 Ocena z religii na świadectwie szkolnym
Ocenę z religii na świadectwie szkolnym otrzymują jedynie uczniowie pobierający naukę religii w szkole lub w punkcie katechetycznym zorganizowanym na podstawie porozumienia między danym związkiem wyznaniowym a organem prowadzącym szkołę – wówczas na podstawie zaświadczenia katechety. podstawa prawna: § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

62 Ocena z religii Problem: uczniowie rezygnują z pobierania nauki religii Art. 12. 1. ustawy OSO: Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.

63 Czynności materialno-techniczne związane z wypełnieniem dokumentacji przebiegu nauczania i przygotowaniem świadectw Arkusze ocen Świadectwa Legitymacje szkolne

64 Arkusze ocen / świadectwa
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.); rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624); Uwaga! Zmiana – rozporządzeniem MEN z dnia 8 lutego 2012r. (Dz.U. poz. 205)

65 rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … § 12. 1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy.

66

67

68 protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … § 12. 2.  Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w: księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej,

69 i wyniku egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i wyniku egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum albo o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a także innych dokumentach potwierdzających dane podlegające wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.

70 Załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia - „informacje ogólne”
Arkusz ocen – informacja o projekcie edukacyjnym rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): Załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia - „informacje ogólne” 21. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum dołącza się sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela - opiekuna projektu edukacyjnego informację o udziale ucznia w realizacji tego projektu, zawierającą rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był realizowany, i temat projektu edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego - informację o tym zwolnieniu.

71 rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … § 6. Wpisów w księdze ewidencji, w księdze uczniów oraz w księdze wychowanków dokonuje się na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, wychowanka, innych dokumentów zawierających dane podlegające wpisowi do odpowiedniej księgi oraz informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły.

72 Miejsce urodzenia za granicą
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. (Dz.U z późn. zm.) § 14. 2. Nazwę miejscowości położonej za granicą wpisuje się w akcie stanu cywilnego lub w jego odpisie w pisowni oryginalnej w alfabecie łacińskim. Obok nazwy miejscowości można wpisać w nawiasie nazwę państwa.

73 rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … §12. 3. W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen. A w innych klasach?

74 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r
rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): Też można. Jak wynika z zapisów §14. ust.1. rozporządzenia jw. „Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym.” Do arkusza ocen, który został wypełniony ręcznie na standardowym druku można dołączać wydrukowaną stronę z programu komputerowego. Należy tylko pamiętać, że wzór danego arkusza ocen zastosowany w programie komputerowym musi odpowiadać wzorowi, który został określony przez rozporządzenie, a arkusz ocen musi być kompletny, zgodny ze wzorem. Wydrukowany arkusz powinien być spersonalizowany.

75 rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … §12. 4. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia.

76 rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … § 16. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią także uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych prowadzonych w formie zaocznej.

77 rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … §12. 6. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, duplikatu świadectwa, udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wydłużeniu etapu edukacyjnego oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia. 7. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

78 rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … § W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły lub wydaje, za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia.

79 § 13.1. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … § 13.1. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen. 2. W szkole dla dzieci i młodzieży księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę.

80 Świadectwa i inne druki szkolne §  14 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):  1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym /…/ 2. Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wydania świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów.

81 Świadectwa i inne druki szkolne §  14 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

82 Świadectwa i inne druki szkolne §  14 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): 3. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku: 1) zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona"; 2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio "nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana„.

83 Świadectwa i inne druki szkolne §  14 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski. 4. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.

84 Świadectwa § 14 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r
Świadectwa §  14 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): 7. Świadectwa wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. 9. Świadectwa wydawane przez szkołę podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci dyrektora szkoły powinien być wyraźny.

85 Arkusz ocen załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 20. Na arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) szkoły danego typu należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej, z uwzględnieniem § 7 rozporządzenia.

86 Świadectwa i inne druki szkolne rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): § 17. W przypadku gdy uczeń albo absolwent nie posiada numeru PESEL, na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i innych drukach szkolnych, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL, wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

87 3. Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się na arkuszu ocen.
Świadectwa i inne druki szkolne rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): § 20. 1. Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, w treści świadectwa szkolnego promocyjnego albo w indeksie dokonuje sprostowania błędu i oczywistej omyłki. /…/ 3. Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się na arkuszu ocen.

88 Dokumentacja przebiegu nauczania § 21 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): 2. W przypadku gdy zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę należy przekreślić kolorem czerwonym dotychczasowe imię (imiona) lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe imię (imiona) lub nazwisko.

89 Dokumentacja przebiegu nauczania § 21 ust
Dokumentacja przebiegu nauczania § 21 ust. 2 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): Na dole strony należy umieścić adnotację "Dokonano zmiany imienia (imion)/nazwiska", datę i czytelny podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię (imiona) lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub nazwiska albo orzeczenia sądowego.

90 Arkusz ocen § 22 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r
Arkusz ocen §  22 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): 6. Na dokumencie, na podstawie którego wydano duplikat świadectwa /…/ należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

91 Dokumentacja przebiegu nauczania rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … § 22. 1. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księgach ewidencji, o których mowa w § 3a ust. 1 i § 3b ust. 1, a także w księdze uczniów, księdze wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania.

92 Dokumentacja przebiegu nauczania rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania … 3. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.

93 Świadectwa szkolne

94 Ranga świadectwa jako dokumentu
Świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi. Podstawa prawna: art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

95 Ranga świadectwa jako dokumentu w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego
Art. 76. § 1. Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.

96 Ranga świadectwa jako dokumentu w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego
art. 244 § 1. Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Przepis ten określa domniemanie autentyczności i zgodności z prawdą, tego co zostało urzędowo zaświadczone w jego treści, stanowiąc tym samym bardzo wiarygodny środek dowodowy.

97 Ranga świadectwa jako dokumentu
Oznacza to, iż świadectwa szkolne mogą pełnić rolę środka dowodowego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Świadectwo służy do wykazania jedynie tego, co urzędowo potwierdza tj. ukończenia nauki na określonym poziomie lub uzyskania konkretnych kwalifikacji.

98 Świadectwo jako dokument urzędowy może być przedmiotem przestępstw:
Przeciwko wiarygodności dokumentów: Podrobienia lub przerobienia dokumentu (fałszowania), w celu użycia jako autentyczny (art. 270 § 1 Kodeksu karnego). Uwaga! Jeśli w szkole pojawi się sfałszowany dokument, należy zgłosić ten fakt policji lub prokuraturze, gdyż jest to przestępstwo ścigane z urzędu (art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego).

99 Świadectwo jako dokument urzędowy może być przedmiotem przestępstw:
Poświadczenia nieprawdy przy użyciu dokumentu (art. 271 kk: § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)

100 Świadectwo jako dokument urzędowy może być przedmiotem przestępstw:
Ukrywania dokumentu: Art. 276 kk. ”Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

101 Duplikat świadectwa § 22 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r
Duplikat świadectwa § 22 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): Wystawia szkoła na pisemny wniosek ucznia lub absolwenta w przypadku utraty oryginału świadectwa. Szkoła, sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i protokołów egzaminów na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa. W przypadku braku druku świadectwa, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat„ a na końcu dokumentu dodać wyrazy "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową.

102 Duplikat świadectwa § 22 i 26 ust
Duplikat świadectwa § 22 i 26 ust. 3 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): Duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią. Na dokumencie, na podstawie którego wydano duplikat świadectwa, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie. Za wystawienie duplikatu pobiera się opłatę.

103 Ranga kopii lub odpisu świadectwa jako dokumentu
Charakter dokumentu urzędowego ma również kopia świadectwa lub dyplomu, których zgodność z oryginałem poświadczył notariusz. Art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie (t.j.: Dz.U. z 2008r., Nr 189, poz z późn. zm.):   Notariusz poświadcza: 2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; .

104 Potwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii świadectwa przez dyrektora szkoły
Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624): § 23. 1. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, zaświadczenia lub innego druku szkolnego, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły.

105 Potwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii świadectwa przez dyrektora szkoły
2. Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji. 3. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

106 Potwierdzenie zgodności z oryginałem kserokopii świadectwa przez dyrektora szkoły
Uwaga! Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej nie ma uprawnień by potwierdzać zgodność z oryginałem kserokopii świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości w celach rekrutacyjnych na wyższe uczelnie.

107 Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r
Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.); § 23. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

108 „Coll” (kol) na świadectwie
„Znaczek” coll jest skrótem francuskiego słowa collation (z łac. collatio), czyli „porównanie odpisu, kopii z oryginałem”. Można też używać skrótu „kol”, gdyż istnieją spolszczenia: kolacjonować („porównywać odpis, kopię z oryginałem”) i… kolacja (czyli „porównanie odpisu, kopii z oryginałem”). (Słownik języka polskiego PWN - edycja elektroniczna:

109 „Coll” (kol.) na świadectwie
Obecnie nie ma konieczności wynikającej z zapisów prawa powszechnie obowiązującego potwierdzania sprawdzenia prawidłowości wypełnionych świadectw przez odnotowanie tego sprawdzenia przez nauczyciela w postaci np. znaku „coll” i podpisu na oryginale świadectwa.

110 „Coll” (kol) na świadectwie
Rozwiązania przyjęte w szkołach muszą więc być uregulowane zapisami prawa wewnętrznego.

111 Właściwe sporządzanie świadectw
Regulują przepisy: rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624) w postaci zapisów § § 14 – 17 oraz treści „Informacji ogólnych” załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia;

112 Właściwe sporządzanie świadectw
rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) - odpowiednie załączniki – zapisy dotyczące informacji, które powinny znajdować się na pieczęci urzędowej szkoły.

113 Właściwe sporządzanie świadectw
np. załącznik nr 2 - szkoła podstawowa § 17. 4a Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół oraz szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego zespołu lub ośrodka.

114 Właściwe wypełnianie świadectw
§ 6. 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, z zastrzeżeniem ust. 2, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

115

116

117

118 Właściwe wypełnianie świadectw - rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r
Właściwe wypełnianie świadectw - rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych § 32. Świadectwa szkolne promocyjne szkół ponadgimnazjalnych oraz świadectwa ukończenia szkół ponadgimnazjalnych, na drukach według dotychczasowych wzorów, mogły być wydawane do roku szkolnego 2010/2011 włącznie.

119 Właściwe wypełnianie świadectw
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

120 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) § 20.  4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

121 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) § 20. 4a.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

122 Właściwe wypełnianie świadectw
§ 14. 1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16. § 15 i § 16 - dotyczą wypełniania świadectw pismem komputerowym i drukowania ich.

123 Świadectwa promocyjne i indeksy – sprostowanie błędu
§ 20. 1. Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, w treści świadectwa szkolnego promocyjnego albo w indeksie dokonuje sprostowania błędu i oczywistej omyłki.

124 Świadectwa promocyjne i indeksy – sprostowanie błędu
§ 20. 2. Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu należy umieścić adnotację "Dokonano sprostowania" oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej oraz datę i pieczęć urzędową.

125 Świadectwa promocyjne i indeksy – sprostowanie błędu
§ 20. 3. Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się na arkuszu ocen.

126 Świadectwa ukończenia szkoły – sprostowanie błędu
§ 20 ust. 4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich odpisów, aneksów do świadectw dojrzałości i ich odpisów, dyplomów, suplementów oraz zaświadczeń. Świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i jego odpis, aneks do świadectwa dojrzałości i jego odpis, dyplom, suplement oraz zaświadczenie zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.

127 Świadectwa - prostowanie błędów
§ 26.2. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu.

128 Właściwe wypełnianie świadectw
§ 14. 2. Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wydania świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów.

129 Zmiany w imieniu i nazwisku absolwenta
§ 21. 1. Nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska absolwenta na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci.

130 Zmiany w imieniu i nazwisku ucznia dokonane przed ukończeniem szkoły /na podstawie aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub nazwiska albo orzeczenia sądowego/ Po dokonaniu zmiany w dokumentacji przebiegu nauczania (zgodnie z § 21 ust. 2 -  przekreślenie kolorem czerwonym dotychczasowego imienia (imion) lub nazwiska i nad nim wpisanie kolorem czerwonym nowego imienia (imion) lub nazwiska oraz umieszczenie na dole strony adnotacji "Dokonano zmiany imienia (imion)/nazwiska", daty i czytelnego podpisu osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania) kolejne świadectwa wystawiamy na nowe imię i/lub nazwisko.

131 Właściwe wypełnianie świadectw – pierwsza strona
§ 14. 2. Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wydania świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów.

132 Miejsce urodzenia za granicą
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. (Dz.U z późn. zm.) § 14. 2. Nazwę miejscowości położonej za granicą wpisuje się w akcie stanu cywilnego lub w jego odpisie w pisowni oryginalnej w alfabecie łacińskim. Obok nazwy miejscowości można wpisać w nawiasie nazwę państwa.

133 Właściwe wypełnianie świadectw – pierwsza strona
§ 17. W przypadku gdy uczeń albo absolwent nie posiada numeru PESEL, na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i innych drukach szkolnych, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL, wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

134 Właściwe wypełnianie świadectw – pierwsza strona
Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

135 Projekt edukacyjny Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ... § 21a. 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

136 Właściwe wypełnianie świadectw – pierwsza strona
§ 14 ust. 5. Jako datę wydania świadectwa przyjmuje się, z zastrzeżeniem § 16 ust. 9, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku ucznia, który zdał egzamin poprawkowy lub egzamin klasyfikacyjny po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zdania tego egzaminu.

137 Właściwe wypełnianie świadectw – pierwsza strona
Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 14. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych przez szkoły, oraz w indeksach, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod którym uczeń jest wpisany w księdze uczniów.

138 Właściwe wypełnianie świadectw – pierwsza strona
§ 14 ust. 7. Świadectwa wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. § 14 ust. 9. Świadectwa wydawane przez szkołę podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci dyrektora szkoły powinien być wyraźny.

139 Właściwe wypełnianie świadectw – załącznik nr do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 17. Świadectwa i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw i indeksów w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.

140 Oznaczenie realizacji przez ucznia przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym Zapisy § 7 załącznika nr 4 do rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, określają, iż to dyrektor liceum /.../ wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

141 Oznaczenie realizacji przez ucznia przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym Dla technologii informacyjnej przedmiotem ujętym w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym jest informatyka.

142 Oznaczenie realizacji przez ucznia przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym 11. Na świadectwach ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, świadectwach ukończenia liceum profilowanego i technikum oraz na innych drukach szkolnych dla uczniów i słuchaczy tych szkół oraz na arkuszach ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym zamieszcza się adnotację "(zakres rozszerzony)", z tym że w przypadku zajęć edukacyjnych - technologia informacyjna obok wpisuje się wyrazy "(informatyka)". Podstawa prawna: załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

143 Właściwe wypełnianie świadectw –druga strona
§ 14 ust. 3. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku: 1) zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona"; podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

144 Właściwe wypełnianie świadectw – druga strona
§ 14 ust. 3.  2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".

145 Właściwe wypełnianie świadectw
§ 14 ust. 3.  W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.

146 Właściwe wypełnianie świadectw
§ 14 ust. 4. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.

147 Właściwe wypełnianie świadectw – załącznik nr do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 7. W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z kolejnością przyjętą w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły, określonym w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

148 Rozporządzenie wprowadziło m.in. pojęcia:
Rodzaje zajęć: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.). Rozporządzenie wprowadziło m.in. pojęcia: -obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  -dodatkowe zajęcia edukacyjne, -przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, - nadobowiązkowe zajęć pozalekcyjnych.

149 Rodzaje zajęć: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.). § 2 ust.1 pkt 1 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne to zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych wyszczególnionych w ramowych planach nauczania poszczególnych typów szkół.

150 Rodzaje zajęć: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.). § 2 ust.5 pkt 2 Dodatkowe zajęcia edukacyjne to zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - także na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć.   

151 Rodzaje zajęć: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.). Wprowadzenie przez dyrektora szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców) oznacza, iż uczęszczanie uczniów na te dodatkowe zajęcia jest obowiązkowe, ocenianie uczniów z tych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach, przy czym ocena roczna z tych zajęć nie ma wpływu ani na promocję, ani na ukończenie szkoły. Roczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisuje się w przeznaczonym do tego odpowiednim miejscu w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym.

152 Rodzaje zajęć: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem § 7 cytowanego wyżej rozporządzenia „W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.” Z brzmienia tego przepisu wynika jednoznacznie, iż zajęcia pozalekcyjne nie mogą być zajęciami obowiązkowymi, co oznacza, iż nie można w sposób skuteczny prawnie zobowiązać rodziców (uczniów) do posyłania na nie dzieci. Oznacza to tym samym, iż udział w nich nie ma wpływu na uzyskane oceny z przedmiotów.

153 Właściwe wypełnianie świadectw – załącznik nr do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 8. Świadectwo szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym, w której zajęcia są prowadzone w tym języku, składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowi świadectwo według wzoru określonego dla danego typu szkoły, drukowane i wypełnione w języku polskim, część drugą - świadectwo według tego samego wzoru, drukowane i wypełnione w języku danej mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym, z tym że w części dotyczącej obowiązkowych zajęć edukacyjnych po języku polskim wpisuje się język danej mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny.

154 Właściwe wypełnianie świadectw – załącznik nr do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Symbol świadectwa dodatkowo zawiera na końcu znak "-" i literę albo litery wskazujące język danej mniejszości narodowej, etnicznej albo mniejszości posługującej się językiem regionalnym odpowiednio: B - białoruski, Cz - czeski, L - litewski, N - niemiecki, O - ormiański, Rs - rosyjski, S - słowacki, U - ukraiński, J (jidysz) albo Hr (hebrajski) - żydowski, Kr - karaimski, Ł - łemkowski, Rm - romski, T - tatarski i Ks - kaszubski.

155 Właściwe wypełnianie świadectw – załącznik nr do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 9. Na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz na innych drukach szkolnych dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację "nauczany(a) dwujęzycznie", a obok nazwy języka obcego nowożytnego, który jest drugim językiem nauczania - adnotację "poziom dwujęzyczny".

156 Właściwe wypełnianie świadectw – załącznik nr do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 10. Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej stronie świadectwa odpowiednio nad "Wynikami klasyfikacji rocznej" i "Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się adnotację "uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w .....", wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

157 Oznaczenie poziomu nauczania języka obcego - załącznik nr do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 12. Dotyczy szkół, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

158 Oznaczenie poziomu nauczania języka obcego - załącznik nr do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 12. 1) w gimnazjum: a) "III.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego, b) "III.1" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu A2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej;

159 Oznaczenie poziomu nauczania języka obcego - załącznik nr do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych w szkole ponadgimnazjalnej: a) "IV.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego, b) "IV.1p." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie podstawowym, c) "IV.1r." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie rozszerzonym, d) "IV.2" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu C1 w skali globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku uczniów oddziałów dwujęzycznych.

160 Właściwe wypełnianie świadectw
Uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał odpowiednio tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. (§ 7.4 rozp. MEN z 28 maja 2010r.)

161 Szczególne osiągnięcia ucznia
3. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 1) uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; 2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

162 Nie ujawniamy w dokumentacji przebiegu nauczania i na świadectwie:
informacji dotyczących realizowanego nauczania indywidualnego. Podstawa prawna: § 12 rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).

163 Nie ujawniamy w dokumentacji przebiegu nauczania i na świadectwie:
Udziału w zajęciach "wychowania do życia w rodzinie”. Podstawa prawna: brak takich zapisów w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

164 Legitymacje szkolne

165 Legitymacje szkolne Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. (§ 24. 1. rozporządzenia MEN z 28 maja 2010r.) Legitymacja potwierdza status ucznia konkretnej szkoły osobie, dla której została wystawiona. Fałszowanie legitymacji jest przestępstwem z art. 270 § 1 Kodeksu Karnego i grozi za nie kara w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Używanie sfałszowanej legitymacji jest przestępstwem z art. 273 § 1 Kodeksu Karnego i grozi za nie kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

166 Legitymacje szkolne Ze względu na fakt, iż rok szkolny – zgodnie z zapisami art. 63 ustawy o systemie oświaty ”rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku” - nie zabieramy legitymacji absolwentowi i uczniowi zmieniającemu szkołę z początkiem nowego roku szkolnego, a w przypadku jej zgubienia wystawiamy duplikat pobierając stosowną opłatę. Duplikaty legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią.

167 Zapytania i zgłaszane problemy do wizytatorów Kuratorium Oświaty w Szczecinie

168 Nauczanie „domowe” jest określone w art. 16 ust
Nauczanie „domowe” jest określone w art. 16 ust ustawy o systemie oświaty

169 Sytuacja prawna uczennicy w ciąży:
ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. (Dz.U.z 1993r., Nr17, poz. 78 z późn. zm.) rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.) -

170 sytuacja prawna uczennicy w ciąży
art. 2 ust. 3 ww. ustawy: Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

171 Decyzje dyrektora szkoły
decyzja administracyjna będąca rozstrzygnięciem władczym, zawierającym normy prawa administracyjnego, podlegająca trybowi odwoławczemu i zaskarżaniu; decyzja o charakterze potocznym, nie będącą aktem stosowania prawa administracyjnego ani nie zawierającym norm prawa administracyjnego.

172 Decyzje dyrektora szkoły
Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów – art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (skreślenia dokonuje dyrektor w formie decyzji administracyjnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego). Decyzja na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą - art. 16 ust 8 ustawy o systemie oświaty.

173 Decyzje dyrektora szkoły
Decyzja o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej – art. 16 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (podejmuje ją dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej). Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego – art. 16 ust 4 ustawy o systemie oświaty (podejmuje ją dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

174 Decyzje dyrektora szkoły
Decyzja w sprawie odmowy przyznania uczniom indywidualnego programu lub toku nauki – art. 66 ustawy o systemie oświaty (na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

175 Decyzje dyrektora szkoły
Decyzja o nadaniu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego – art. 9b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.

176 Ranga próbnych egzaminów zewnętrznych organizowanych w szkołach

177 Wpłaty na radę rodziców/radę szkoły

178 Ocena zachowania

179 Władza rodzicielska: USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) Władza rodzicielska jest to relacja między rodzicami a dzieckiem. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dziecko od urodzenia aż do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Władzę rodzicielską można zdefiniować rozbijając ją na trzy podstawowe elementy: 1) Pieczę nad dzieckiem 2) Zarząd majątkiem dziecka 3) Reprezentowanie dziecka

180 Władza rodzicielska Elementami władzy rodzicielskiej w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie są: obowiązek alimentacyjny; prawo do osobistej styczności z dzieckiem; prawo do dziedziczenia.

181 procedura „Niebieskiej karty”
Od 18 października 2011 r. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) , dotyczące przemocy domowej. Przepisy rozporządzenia nakładają na szkoły i placówki oświatowe konkretne zadania w ramach procedury ” Niebieskie Karty”. Obowiązki szkoły w ramach procedury ” Niebieskie Karty” związane są z: dostrzeżeniem stosowania przemocy w rodzinie wobec ucznia; zgłoszeniem problemu, które uruchomi procedury udzielania pomocy ofierze przemocy domowej.

182 procedura „Niebieskiej karty”
Dotychczas „Niebieską Kartę” zakładali policjanci i pracownicy socjalni w przypadku interwencji wobec przemocy w rodzinie. Obecnie, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy w rodzinie takie uprawnienie ma również szkoła.

183 procedura „Niebieskiej karty”
Przepis § 2 ust. 1 cytowanego rozporządzenia nakłada na szkoły i placówki oświatowe obowiązek uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, ponieważ zgodnie z zapisem art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obejmuje ona ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli miedzy innymi oświaty. Taki sformułowany zapis oznacza, iż dotyczy on zarówno placówek publicznych i niepublicznych, co oznacza, że do stosowania procedury zobowiązane są wszystkie szkoły i placówki oświatowe działające w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

184 organizacja zajęć rewalidacyjnych

185 uczeń pełnoletni w szkole

186 Skreślenie z listy uczniów
art. 39 ustawy o systemie oświaty  2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

187 Wizyty studyjne Zachęcam Państwa dyrektorów do poszukiwania rozwiązań innowacyjnych możliwych do zastosowania w szkołach również poprzez udział w programie wizyt studyjnych. Udział w wizycie studyjnej finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego grantu przyznawanego przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” (w Polsce to Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – )

188 Wizyty studyjne Wizyty studyjne dotyczą tematów zaproponowanych przez kraje uczestniczące w Programie i koncentrują się wokół zagadnień priorytetowych dla rozwoju systemów edukacyjnych w Europie, zgłaszanych przez państwa członkowskie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Propozycje wizyt studyjnych znajdują się w Katalogu wizyt studyjnych publikowanym corocznie przez Komisję Europejską i dostępnym na stronie internetowej Wizyt Studyjnych. Wybór tematu wizyty studyjnej powinien pozostawać w ścisłym związku z profilem zawodowym osoby ubiegającej się o udział w wizycie studyjnej.

189 starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Dziękuję za uwagę Spotkania prowadziła Katarzyna Parszewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie


Pobierz ppt "w pracy szkół i przedszkoli w okresie poprzedzającym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google