Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne dokumentowania procesu dydaktyczno-wychowawczego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne dokumentowania procesu dydaktyczno-wychowawczego"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne dokumentowania procesu dydaktyczno-wychowawczego
w szkole Opracowanie Elżbieta Rostkowska Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Gorzów Wlkp. listopad 2011

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003; Dz U. z 2009 Nr 116, poz. 977; Dz. U. z 2010 Nr 156, poz. 1047)

3 Wykaz dokumentów dotyczących przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
Księga ewidencji Księga uczniów Księga wychowanków Dziennik lekcyjny Wewnątrzszkolny System Oceniania Dziennik zajęć przedszkola Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

4 Wykaz dokumentów dotyczących przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
Arkusz ocen ucznia Uchwały rady pedagogicznej (klasyfikowanie i promowanie, ukończenie szkoły) Księga arkuszy ocen Indeks Protokoły sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i protokoły postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Protokoły egzaminów

5 Wykaz dokumentów dotyczących przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki Dziennik pedagoga Dziennik psychologa Dziennik świetlicy Dziennik zajęć i czynności z art. 42 ust.2 pkt 2 KN Indywidualna teczka dokumentacji badań i czynności uzupełniających pedagoga, psychologa,logopedy, lekarza Dziennik zajęć stałych Dziennik zajęć okresowych i okazjonalnych Dziennik elektroniczny

6 KSIĘGA EWIDENCJI (szkoła podstawowa)
Wpisuje się: według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL adres zamieszkania dziecka, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania. informacje o: paragraf 3a ust.2. pkt. 2) a) do f)

7 KSIĘGA EWIDENCJI (gimnazjum)
Gimnazjum prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami szkoły podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie gimnazjum do księgi ewidencji wpisuje się; dane o uczniu takie same jak w SP

8 KSIĘGA EWIDENCJI (gimnazjum)
do księgi ewidencji wpisuje się; 2) informacje o: szkole, w tym o szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, albo ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, w którym dziecko spełnia obowiązek szkolny spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora gimnazjum, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny poza szkołą

9 KSIĘGA UCZNIÓW Wpisuje się: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL
datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto, odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

10 KSIĘGA WYCHOWANKÓW imię (imiona) i nazwisko,
Wpisuje się: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia wychowanka, numer PESEL imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, adres dotychczasowego miejsca zamieszkania wychowanka, datę przyjęcia do placówki oraz datę i przyczynę skreślenia z listy wychowanków, nazwę i adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony.

11 KSIĘGA UCZNIÓW I KSIĘGA WYCHOWANKÓW
Wpisów w księdze uczniów i wychowanków dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczniów i wychowanków, na podstawie: dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, wychowanka, innych dokumentów zawierających dane podlegające wpisowi do odpowiedniej księgi, informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły.

12 Numer PESEL w dokumentach
księdze ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, księga ewidencji dzieci i młodzieży, księga uczniów, księga wychowanków, (w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) Uzupełnić do dnia 1 marca 2011 roku

13 DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA
w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci daty i miejsca urodzenia nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów), adresy ich zamieszkania obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu tematy zajęć podpis nauczyciela

14 daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania,
DZIENNIK LEKCYJNY Wpisuje się: w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i  adresy ich zamieszkania, tygodniowy plan zajęć edukacyjnych,

15 imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia,
DZIENNIK LEKCYJNY Wpisuje się: imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia, obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, podpis nauczyciela tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania,

16 DZIENNIK LEKCYJNY – opisowe oceny roczne i oceny zachowania w kl
DZIENNIK LEKCYJNY – opisowe oceny roczne i oceny zachowania w kl. I – III sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego §7 ust. 3a

17 DZIENNIK LEKCYJNY Inne wpisy: do dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szkołę dla dorosłych nie wpisuje się danych dotyczących rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy pełnoletnich, wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może być także dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie, określonym w statucie szkoły.

18 DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Można prowadzić wszystkie rodzaje dzienników Za zgodą organu prowadzącego można prowadzić wyłącznie dzienniki elektroniczne System informatyczny powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dzienników Prowadzenie dziennika wymaga m.in.: zabezpieczenia przed dostępem do osób nieuprawnionych i przed zniszczeniem, rejestrowania zmian i ich autorów, zapisania na informatycznym nośniku danych po zakończeniu roku szkolnego Wpisanie tematu zajęć przez nauczyciela jest potwierdzeniem przeprowadzenia przez niego zajęć

19 DZIENNIK ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH
Wpisuje się: w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, klasę i okresy nauki, prowadzone zajęcia edukacyjne, liczbę opuszczonych godzin zajęć, w tym godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, uwagi o wychowankach, zajęcia organizowane w dniach nauki,

20 DZIENNIK ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH
zajęcia powtarzające się okresowo, plan pracy na okres informacje o kontaktach z rodziną wychowanka, tygodniowe założenia wychowawcze i realizację planu pracy, oceny śródroczne i roczne zaliczenia uzyskane przez wychowanków z poszczególnych zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania.

21 DZIENNIK ZAJĘĆ dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć
..... jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

22 indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem,
DZIENNIK ZAJĘĆ dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć Wpisuje się: w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.

23 DZIENNIK ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
Wpisuje się: w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów i wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, obecność uczniów na zajęciach, indywidualny program zajęć, opis przebiegu zajęć z każdym uczniem,

24 DZIENNIK ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
W przypadku dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo uczestnictwa w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, przedszkole i szkoła prowadzą odrębnie dla każdego ucznia i wychowanka odpowiednio: dziennik indywidualnych zajęć dziennik indywidualnego nauczania dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

25 DZIENNIK ZAJĘĆ ŚWIETLICY (nowy § 8 a)
wpisuje się: plan pracy świetlicy, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, klasa do której uczęszczają, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć, podpis nauczyciela wychowawcy potwierdzający przeprowadzenie zajęć.

26 Dziennik zajęć i czynności art. 42 ust.2 pkt 2 KN (nowy § 11a)
wpisuje się: imiona i nazwiska uczniów, daty i tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczba godzin zajęć lub czynności, obecność uczniów, podpis nauczyciela.

27 ARKUSZ OCEN UCZNIA księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym,
Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w: księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

28 ARKUSZ OCEN UCZNIA Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na postawie których ich dokonano

29 ARKUSZ OCEN UCZNIA – zmiany
uzupełnienie katalogu dokumentów stanowiących podstawę wpisu w arkuszu ocen (protokół sprawdzianu wiadomości i umiejętności, protokół zmiany rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania), rezygnacja z wpisywania adnotacji o wydaniu świadectwa dojrzałości i jego odpisu, rodzic albo dorosły uczeń mogą za pokwitowaniem wziąć odpis arkusza ocen przy przejściu do innej szkoły, uchylenie ust. 4 i 9 w § 12 (dotyczyło sposobu wypełniania co jest opisane w rozporządzeniu w sprawie świadectw ....)

30 KSIĘGA ARKUSZY OCEN Zawiera: ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę (w szkole dla dzieci i młodzieży), ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę (w szkole dla dorosłych). Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się: pieczęcią szkoły, pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.

31 KSIĘGA ARKUSZY OCEN (w szkole dla dzieci i młodzieży)
Pierwsza strona „Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych w .... roku”. Ostatnia strona „Księga zawiera: (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę, (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę."

32 KSIĘGA ARKUSZY OCEN (w szkole dla dorosłych)
Pierwsza strona „Księga arkuszy ocen słuchaczy, którzy ukończyli lub opuścili szkołę w roku szkolnym…”. Ostatnia strona „Księga zawiera: (podać liczbę) arkuszy ocen słuchaczy, którzy ukończyli szkołę (podać liczbę) arkuszy ocen słuchaczy, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę."

33 Indeks INNA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU NAUCZANIA
Dokument potwierdzający uzyskane oceny i złożenie egzaminów. Wydaje szkoła dla dorosłych kształcąca w formie zaocznej Dopuszcza się możliwość wydawania indeksów słuchaczom szkoły dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej, a także uczniom szkoły policealnej dla młodzieży.

34 Protokoły ze sprawdzianów uzdolnień kierunkowych INNA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU NAUCZANIA
kandydatów do klas i gimnazjów sportowych, mistrzostwa sportowego oraz do szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

35 INNA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU NAUCZANIA
Protokoły postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Egzaminy (klasyfikacyjne, poprawkowe ....) uczniów należy dokumentować w protokołach egzaminów zgodnie z odrębnymi przepisami. Protokoły egzaminów włącza się do arkuszy ocen uczniów. Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły.

36 INNA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU NAUCZANIA
Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki. Pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych prowadzonych w formie zaocznej. Dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i lekarza (dla każdego dziecka, ucznia lub wychowanka,objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną).

37 Dziennik pedagoga, psychologa, logopedy lub doradcy zawodowego
Należy wpisywać: tygodniowy plan swoich zajęć , zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, wykaz dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog lub psycholog współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

38 indywidualna teczka ucznia ....
Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia lub wychowanka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego i lekarza

39 Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki
Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w: księgach ewidencji, księdze uczniów, księdze wychowanków, arkuszu ocen ucznia dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania

40 Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki
Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania

41 Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki
dokonuje się przez: skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty ( ) złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania (Rostkowska)

42 Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki
celujący Rostkowska bardzo dobry

43 Podstawa prawna - świadectwa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624)

44 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych załącznik 1. – Informacje ogólne załącznik Wykaz wzorów świadectw, dyplomu, suplementu, zaświadczeń i innych druków szkolnych załącznik Wzory świadectw, dyplomu, suplementu zaświadczeń i innych

45 Świadectwa i druki szkolne
świadectwa szkolne promocyjne (oraz z wyróżnieniem) świadectwa ukończenia szkoły (oraz z wyróżnieniem) arkusze ocen indeksy legitymacje szkolne zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

46 Świadectwa i druki szkolne
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum świadectwo dojrzałości aneks do świadectwa dojrzałości dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

47 Świadectwa i druki szkolne
Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne – to druki ścisłego zarachowania. Szkoły i OKE prowadzą imienną ewidencję tych wydanych dokumentów (imię i nazwisko ucznia, numer PESEL, numer wydanego dokumentu, podpis ucznia)

48 Wypełnianie świadectw
§ 14 i § 15 rozporządzenia oraz załącznik 1. Co piszemy na świadectwach? imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr ucznia z księgi uczniów, nazwa szkoły, imię szkoły, nazwy zajęć, oceny, szczególne osiągnięcia uczniów – uzyskane wysokie miejsca, nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem, wolontariat, (zał.1, ust.3 pkt 1) i 2))

49 Wypełnianie świadectw
Co wypełniamy całymi słowami? Data wystawienia świadectwa Podpisy na świadectwach Odcisk pieczęci urzędowej Collowanie „zwolniony” albo „zwolniona” „klasyfikowana” albo „nieklasyfikowana”

50 Inna dokumentacja Duplikaty świadectw i dyplomów (wystawiane w przypadku utraty oryginału) Kopie (poświadczanie zgodności z oryginałem) Sprostowanie błędów i oczywistych omyłek Legitymacje szkolne Legalizacja świadectw do obrotu prawnego z zagranicą (kurator oświaty) Opłaty

51 Wzory arkuszy ocen (nr ministerstwa)
informacje o uczniu (bardzo ważna informacja m.in. o sporządzeniu odpisu) wyniki klasyfikacji rocznej Prowadzimy na danych wzorach do czasu ukończenia nauki w tej szkole

52 Duplikaty Wystawia się w przypadku utraty oryginału na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania (przebiegu sprawdzianu lub egzaminu). Wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w okresie wystawiania oryginału. Wyraz „DUPLIKAT” umieszczany u góry pierwszej strony, pod tekstem należy dodać „oryginał podpisali” (wymienić osoby lub stwierdzić nieczytelność podpisów, data wydania duplikatu, nie umieszcza się fotografii ucznia).

53 Duplikaty W razie braku oryginału druków przygotowuje się duplikat według wzoru wówczas obowiązującego na formularzu przygotowanym przez szkołę. W dokumencie na bazie czego wystawiamy duplikat umieszczamy adnotację o jego wydaniu i odnotowujemy tożsamość osoby, która go odbiera (potwierdzoną dowodem osobistym). W przypadku likwidacji szkoły duplikat wydaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.

54 Duplikaty W przypadku likwidacji OKE duplikaty wydaje inna komisja okręgowa. W przypadku braku dokumentacji przebiegu nauczania odtworzenie oryginału może nastąpić w drodze postępowania sądowego. Duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.

55 Kopie Warunki poświadczania kopii z oryginałem:
złożenie w aktach tej szkoły wydawanie dla celów rekrutacji: - świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (do trzech kopii w obydwu przypadkach)

56 Kopie Na każdej stronie kopii należy umieścić:
adnotację „stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę wystawienia kopii, pieczęć urzędową szkoły, podpis i pieczęć imienną dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

57 Odpisy świadectwa dojrzałości
PO EGZAMINIE DOJRZAŁOŚCI - na druku świadectwa dojrzałości - wyraz „ODPIS’’ (prawy górny róg) - fotografia PO EGZAMINIE MATURALNYM - jest wypełniony pismem komputerowym i drukowany łącznie z napisem „ODPIS” oraz wizerunkiem pieczęci urzędowej i podpisem dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Absolwenci otrzymują oryginał świadectwa i jeden odpis

58 Sprostowanie błędów i oczywistych omyłek
Na wniosek ucznia lub z inicjatywy szkoły w treści świadectwa promocyjnego albo w indeksie.

59 Sprostowanie błędów i oczywistych omyłek
Na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych, na końcu dokumentu umieszczamy adnotację: „dokonano sprostowania” oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia świadectwa lub indeksu, data, pieczęć urzędowa

60 Sprostowanie błędów i oczywistych omyłek
Informację o sprostowaniu umieszcza się w arkuszu ocen. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw i dyplomów ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich odpisów, dyplomów uzyskania tytułu zawodowego oraz zaświadczeń (te, które zawierają błędy lub omyłki podlegają wymianie).

61 Opłaty Świadectwa, dyplomy, odpisy świadectw dojrzałości, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, a także kopie są wydawane odpowiednio przez szkoły, komisje okręgowe i przedszkola nieodpłatnie. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu.

62 Opłaty Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

63 Zmiany dla szkół ponadpodstawowych,
Usunięto zapisy dotyczące świadectw dla szkół ponadpodstawowych, szkolnych promocyjnych na drukach wg wzorów szkół zatwierdzanych przez kuratora oświaty, ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych, oraz dyplomów uzyskania tytułu zawodowego

64 Zmiany warto zwrócić uwagę
Nowe świadectwa i druki (zał. 2 i 3) warto zwrócić uwagę informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wzór nr 70), jeden wzór świadectw ukończenia szkoły danego typu (w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – G wzór nr 16) wzór świadectwa dojrzałości dla absolwentów, którzy zdadzą egzamin maturalny na warunkach obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010 (wzór nr 77) wzory arkuszy ocen i świadectw dla uczniów klas pierwszych SP i G w roku szkolnym 2009/2010 (G wzór nr 55)

65 Zmiany – świadectwa usunięto:
wpis nazwa zawodu na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej, zapis, że dana osoba otrzymała promocję lub ukończyła szkołę na podstawie uchwały rady pedagogicznej, wprowadza się: we wszystkich wzorach świadectw pozycję przeznaczoną na wpisanie numeru PESEL, możliwość wpisania na świadectwach nazwy zespołu w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu,

66 Zmiany wprowadza się przepis określający, jakie dane powinny być zawarte w ewidencji wydawanych przez szkoły świadectw i innych druków szkolnych, możliwość wydawania absolwentowi szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe, na jego wniosek zaświadczenia zawierającego nazwę zawodu, w którym było prowadzone kształcenie

67 Zmiany – Przepisy przejściowe
Na drukach według dotychczasowych wzorów wydawane są do roku szkolnego 2010/2011 włącznie: świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, świadectwa szkolne promocyjne na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty, świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

68 Zmiany – Przepisy przejściowe
Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole, Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum oraz świadectwa ukończenia gimnazjum wydawane są na drukach według wzorów określonych w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia

69 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawy prawne dokumentowania procesu dydaktyczno-wychowawczego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google