Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakres i struktura ZSI ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakres i struktura ZSI ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk."— Zapis prezentacji:

1 Zakres i struktura ZSI ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk e-mail: piotr.chwastyk@pwsz.nysa.pl www.chwastyk.pwsz.nysa.pl

2 Zintegrowany system informatyczny klasy ERP określić można jako system optymalizujący procesy biznesowe zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa poprzez oferowanie gotowych narzędzi pozwalających automatyzować wymianę danych z kooperantami w całym łańcuchu logistycznym. Zintegrowany system informatyczny ERP

3 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP kompleksowość funkcjonalna - obejmuje swym zakresem wszystkie sfery działalności techniczno- ekonomicznej przedsiębiorstwa; realizowana jest w ramach struktury funkcjonalnej, integracja danych i procesów - dotyczy wymiany danych, zarówno wewnątrz obiektu (między modułami), jak i z jego otoczeniem (np. poprzez elektroniczną wymianę danych - EDI); realizowana jest w ramach struktury informacyjnej,

4 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP elastyczność strukturalna i funkcjonalna - zapewnia maksymalne dostosowanie rozwiązań sprzętowo programowych (realizowana w ramach struktury technicznej i struktury funkcjonalnej) do potrzeb obiektu w chwili instalowania i uruchamiania systemu, jak również umożliwia dynamiczne jego dopasowywanie przy zmiennych wymaganiach i potrzebach generowanych przez otoczenie,

5 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP otwartość - gwarantuje zdolność rozszerzania systemu o nowe moduły, skalowana architektura (zazwyczaj klient-serwer) oraz tworzenie połączeń z systemami zewnętrznymi, np. z systemami partnerów rynkowych,

6 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP zaawansowanie merytoryczne - zapewnia pełne informatyczne wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych z wykorzystaniem mechanizmów swobodnej ekstrakcji i agregacji danych, wariantowania, optymalizacji, prognozowania itp., a także praktyczne oparcie systemu m.in.: na koncepcjach zarządzania logistycznego z dostawami dokładnie na czas (JiT - Just in Time), sterowaniu produkcją zgodnie ze standardami MRP II (Manufacturing Resource Planning - planowanie zasobów produkcyjnych), na metodzie MRP II Plus (MRP - Money Resource Planning - rozwinięcie MRP II o procedury finansowe, np. cash flow, na metodzie ABC (ABC -Activity Based Costing), na kompleksowym zarządzaniu jakością zgodnie z ideą TQM (Total Quality Management) oraz standardami norm ISO 9000,

7 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP zaawansowanie technologiczne - gwarantuje zgodność z aktualnymi standardami sprzętowo- programowymi z możliwością migracji na nowe platformy sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, mediów i protokołów komunikacyjnych; oferuje interfejs graficzny i wykorzystanie zazwyczaj relacyjnej bazy danych (z uwagi na łatwość tworzenia zapytań) z zastosowaniem narzędzi programistycznych czwartej generacji itp.,

8 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP zgodność z polskimi przepisami np. z ustawą o rachunkowości, a w szczególności: zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu technologii informatycznej, zasad ustalania i raportowania wyników finansowych obiektu gospodarczego, zasad sporządzania sprawozdań finansowych itp.

9 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP System zintegrowany, realizujący ideę systemu CIM w przedsiębiorstwie produkcyjnym, stanowi w istocie połączenie zautomatyzowanego systemu produkcji z ogólnym funkcjami planowania, finansowania, zaopatrzenia, zbytu, zarządzania zasobami ludzkimi itp.,

10 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP gospodarczy system informacyjny (BIS - Business Information System) - realizowany jest przy wykorzystaniu systemu MRP II/ERP i zawiera następujące elementy: planowanie i zarządzanie produkcją (operatywny plan produkcji, zasady filozofii JiT itp.), planowanie i zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi, zarządzanie zaopatrzeniem, zapasami i dostawami, zarządzanie zasobami finansowymi i ludzkimi,

11 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM - Computer Aided Manufacturing) - łączy w sobie planowanie wykonania produkcji, projektowanie procesów produkcyjnych, oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, robotów i innych urządzeń i maszyn produkcyjnych oraz pomocniczych,

12 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP elastyczne systemy produkcyjne (FMSs - Flexible Manufacturing Systems) - obejmują obróbkę mechaniczną, montaż, magazynowanie, transport, podawanie materiałów i prefabrykatów, procesy sterowania produkcją, określanie kolejności obróbki, harmonogramowanie, planowanie i bilansowanie zdolności produkcyjnych, sterowanie jakością w czasie rzeczywistym, kontrolę jakości metodami stykowymi i bezstykowymi.

13 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP

14 System ERP na tle ewolucji technologii informatycznych

15 Porównanie wybranych systemów ERP

16 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP Spełnienie wymogów MRP II rozumie się następująco: wariant minimalny - planowanie sprzedaży, zarządzanie popytem, planowanie potrzebnych zasobów, wstępne planowanie zdolności produkcyjnych, połączenia (interface) do modułów finansowych,

17 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP Spełnienie wymogów MRP II rozumie się następująco: wariant rozwinięty - dochodzą dodatkowo: moduły harmonogramowania spływu produkcji, zarządzanie stanowiskiem roboczym, planowanie zasobów dystrybucyjnych, zarządzanie pomocami warsztatowymi, moduły pomiaru i symulacji,

18 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP Spełnienie wymogów MRP II rozumie się następująco: wariant zaawansowany - dochodzą dodatkowo: zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi i technologicznymi, integracja z systemami CAD/CAM, zarządzanie remontami, jakością, serwisem, dystrybucją, rachunkowość zarządcza, kontroling, generowanie raportów, zarządzanie strumieniami środków płatniczych, multimedia, przeglądarki baz danych itp.

19 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP Ogólny model ZSI określa trzy typy integracji: działalności produkcyjnej połączonej fizycznie poprzez system komputerowy (sieć komputerową), informacyjnej, polegającej na wykorzystaniu wspólnej bazy danych, funkcjonalnej, bazującej na powyższych dwóch rodzajach integracji i dotyczącej spójnego podejścia do koordynacji całości działań.

20 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP Praktyczne rozwiązania klasy ZSI charakteryzują się bogatym zestawem modułów, obejmujących pełen zakres funkcjonowania obiektu gospodarczego. Dla typowego przedsiębiorstwa produkcyjnego może on wyglądać następująco: rejestr główny - utrzymuje dane finansowe przedsiębiorstwa, rejestr sprzedaży (należności) - obejmuje rejestr odbiorców, dane o wystawianych dokumentach sprzedaży i związanych z nimi płatnościami, rejestr zakupów (zobowiązania) - umożliwia zarządzanie zobowiązaniami, wynikającymi z zakupów towarów i usług, środki trwałe - obejmują zarządzanie procesami związanymi z finansową obsługą środków trwałych,

21 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP gospodarka materiałowa - obejmuje dane o każdym materiale, surowcu, produkcie, towarze, umożliwiając zarządzanie zasobami magazynowymi, obsługa zakupów - wspomaga cykl zakupów od zamawiania (włącznie z ewentu­alnymi kontraktami długookresowymi i automatycznym ponawianiem zamówień), przez przyjęcie do magazynu, po rozliczenie dostawy z fakturą, obsługa sprzedaży - oznacza wsparcie od rejestracji zamówień przez klienta (włącznie z ewentualnymi kontraktami długookresowymi), przez dokumentację magazynową po wystawienie faktury oraz obsługę zwrotów i reklamacji z wystawieniem faktury korygującej,

22 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP planowanie ogólne - działalności włącznie z planowaniem planów produkcji, zakupów, transportu, potrzeb dystrybucyjnych i kontrolą sieci dystrybucyjnej, zarządzanie bazą danych produkcyjnych - obejmuje bazę danych o materiałach, półproduktach, produktach, metodach wytwarzania, stanowiskach roboczych, operacjach i narzędziach, umożliwiając tworzenie i modyfikacje specyfikacji materiałowych i procesów technologicznych, wspomaganie produkcji - zawiera analizy zarządzania stanowiskami roboczymi, strumienie ich zadań oraz zapasami w toku produkcji, łącznie z kontrolą produkcji o stanie realizacji zleceń, wydanych materiałach i obciążeniu stanowisk roboczych obejmującą system jakości,

23 Cechy zintegrowanego systemu informatycznego ERP planowanie zdolności produkcyjnych - obejmuje obliczanie obciążeń każdego stanowiska pracy w podziale na okresy przy uwzględnianiu stanu robót w toku i zleceń, co umożliwia korygowanie i bilansowanie zdolności produkcyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi - zawiera ewidencję pracowników i obliczanie płac wraz ze świadczeniami socjalnymi i szkoleniami, elektroniczna wymiana danych - dotyczy wymiany danych również z systemami partnerów rynkowych, analizy i raporty informacji - oznacza możliwość analiz danych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (m.in. analizy sprzedaży, prognozowanie popytu) oraz symulację zdarzeń w czasie rzeczywistym w oparciu o bazę danych.


Pobierz ppt "Zakres i struktura ZSI ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zarządzania Prowadzący: dr inż. Piotr Chwastyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google