Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej KONSULTACJE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI 2007 – 2013 I REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej KONSULTACJE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI 2007 – 2013 I REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej KONSULTACJE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI 2007 – 2013 I REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007- 2013 DLA WOJWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO Ireneusz Ratuszniak Wrocław, 13 kwiecień 2006

2 www.rpo.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej ORGANIZACJA PRAC Grupa robocza powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wsparciem w pracach grupy służy Zespół Redakcyjny i niezależni eksperci (np. GUS) Konsultacje – od 13 stycznia 2006 r.

3 www.rpo.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej KONSULTACJE SPOŁECZNE Konsultacje prowadzone są w OTWARTEJ FORMULE ze szczególnym uwzględnieniem: – Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu – Subregionalnych Grup Konsultacyjnych pod przewodnictwem Prezydentów: Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia, – W formule otwartej w trakcie konferencji oraz z wykorzystaniem Internetu (forum dyskusyjne, baza danych projektów) oraz bezpośrednich kontaktów – Rządu RP i administracji rządowej w terenie – Województw sąsiednich

4 www.rpo.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Priorytety wynikają ze zdiagnozowanych w analizie społeczno – gospodarczej zjawisk Priorytety realizują postanowienia krajowych i europejskimi dokumentów strategicznych Jeden priorytet RPO odpowiada nie więcej niż jednemu priorytetowi art. 4 Rozporządzenia Rady (ad memoire, monitoring) Jeden typ projektu nie może być zgłaszany do więcej niż jednego programu i do więcej niż jednego priorytetu w programie ZAŁOŻENIA W TYM ZAKRESIE CZĘŚCI STRATEGICZNEJ:

5 www.rpo.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej ZAŁOŻENIA W TYM ZAKRESIE CZĘŚCI STRATEGICZNEJ : Przedsięwzięcia z zakresu wspierania przedsiębiorczości realizowane będą w ramach jednego priorytetu Obszary wiejskie – obszary zlokalizowane poza miastami i w miastach do 10 tyś. mieszkańców. Priorytet odnowa miast realizowany będzie w miastach powyżej 10 tyś. mieszkańców i opiera się na doświadczeniach programu – URBAN W celu priorytetu wskazano minimalne wartości budżetu przeznaczone na obszary wiejskie.

6 www.rpo.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej CEL GŁÓWNY RPO I SRWD Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju

7 www.rpo.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Cele szczegółowe Regionalnego Programu Operacyjnego 1.Wzrost innowacyjności dolnośląskiej gospodarki (Innowacyjność)I. Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność 2.Wspieranie rozwoju MŚP na Dolnym Śląsku (MŚP) 3.Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo informacyjne) 4. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)II. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej 5. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku (Środowisko) 6. Zapewnienie bezpieczeństwa regionu dla realizacji zrównoważonego rozwoju (Bezpieczeństwo) 7. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego regionu (Energetyka) 8. Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego (Turystyka) 9. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury na Dolnym Śląsku (Kultura) III. Poprawa i wyrównanie infrastrukturalnych warunków bytu mieszkańców w sferze społecznej 10. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) 11. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) 12. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) 13. Pomoc techniczna

8 www.rpo.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA Ustalenie linii demarkacyjnej pomiędzy Programami sektorowymi i Programem rozwoju obszarów wiejskich Programy Współpracy Terytorialnej Wybór wykonawcy oceny ex-ante

9 www.rpo.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU Podstawowy poziom dofinansowania 85%. Dofinansowanie liczone od wartości wydatków kwalifikowanych Dofinansowanie dla działań objętych pomocą publiczną zgodnie z zatwierdzonymi przez Komisję Europejską programami pomocy. Początek okresu kwalifikowalności – 01.01.2007 Weryfikacja wariantowych propozycji budżetu z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego – HERMIN

10 www.rpo.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej USTALENIE LINII DEMARKACYJNEJ WIĄŻĄCE DECYZJE DOTYCZĄCE PODZIAŁU ŚRODKÓW POMIĘDZY PROGRAMAMI USTALENIE UDZIAŁU BUDŻETU PAŃSTWA WE WDRAŻANIU RPO NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA

11 www.rpo.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Wnioskodawca 1.Wniosek uproszczony + matryca logiczna 2.Dokument potwierdzający współfinansowanie 3.Dokument potwierdzający dysponowanie nieruchomością 4.Informacja o ew. konflikcie dot. sieci NATURA 2000 5.Studium wykonalności (zakres do dyskusji) Weryfikacja formalna JW Weryfikacja merytoryczna JW + EKSPERCI (ZLECONE DORADZTWO) Lista projektów spełniających kryteria formalne I merytoryczne Decyzja o zakwalifikowaniu do wsparcia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODPISANIE UMOWY -EW. OKREŚLENIE W UMOWIE - TERMINU DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI (POZWOLENIE NA BUDOWE) Termin uzupełnienia dokumentacji UZUPEŁNIENIE + EW PIERWSZY WNIOSEK O PŁATNOŚĆ (JW. +JP) BRAK UZUPEŁNIENIA + ROZWIĄZANIE UMOWY (JW.) KONTROLA JK + OSTATNIA PŁATNOŚĆ (JW. +JP) PROJEKTY PROSTE ZAŁOŻENIA: 1.Rezygnacja z konkursów opartych na systemach punktowych na korzyść wyboru projektów realizujących strategię. 2.Wybór wniosków na podstawie minimalnej potrzebnej dokumentacji 3.Termin od złożenia wniosku do podpisani umowy nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych BENEFICJENT REALIZACJA PROJEKTU

12 www.rpo.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej HARMONOGRAM PRAC – DO REALIZACJI Rozdziały dot. procedury zarządzania programem oraz budżet programu – kwiecień / maj 2006 r. trzecia wersja programu – maj 2006 r. Ocena ex – ante (zlecenie MRR) Prognoza oddziaływania na środowisko (prace w toku ) Pomoc publiczna (schematy pomocy) Weryfikacja zasady dodatkowości (MRR i MF– na szczeblu centralnym) Dalsze konsultacje społeczne

13 www.rpo.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO ETAPU KONSULTACJI 24.04.2006 r. www.rpo.umwd.pl

14 www.rpo.umwd.pl, www.zporr.dolnyslask.pl, www.interreg3a.dolnyslask.pl, www.umwd.pl/wfe Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej KONSULTACJE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI 2007 – 2013 I REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google