Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patrycja Drzał Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 3, 4, 9 oraz ZPORR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patrycja Drzał Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 3, 4, 9 oraz ZPORR"— Zapis prezentacji:

1 Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych
Patrycja Drzał Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 3, 4, 9 oraz ZPORR Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WD na lata 1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

2 PODSTAWY Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dot. EFRR, EFS oraz FS oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR –szczególnie art. 8 Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata wraz z Załącznikiem –Księga Identyfikacji Wizualnej NSS Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie informacji i promocji Poradnik dla Beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 oraz Priorytetu 10 –rozdział 16 Zapisy wniosku o dofinansowanie projektu – pkt K oraz umowy o dofinansowanie projektu - § 16 2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006
Art. 8 Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej (oraz art. 9): Tablica pamiątkowa (widoczna i dużych rozmiarów) w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu, który spełnia następujące warunki: - wkład publiczny przekracza € - projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych/budowlanych 2. Na tablicy podaje się: - rodzaj i tytuł operacji - logo Unii Europejskiej - odniesienie do Unii Europejskiej - odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - hasło określone przez IZ 3. Tablica informacyjna w każdym miejscu realizacji projektu, który spełnia warunki jak wyżej. Tablicę informacyjną zastępuje się pamiątkową po zakończeniu realizacji projektu. 4. Beneficjent informuje w sposób wyraźny o fakcie, że realizowany projekt jest współfinansowany z EFRR. łącznie informacje te zajmują co najmniej 25% pow. tablicy 3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

4 Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:
Rozdział 16 Informacja i promocja: 1. Obowiązkowe logotypy i informacje: - logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozp. Komisji 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej - informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego - herb Województwa Dolnośląskiego - informacja o współfinansowaniu projektu z innych źródeł, jeśli występują - nazwa inwestycji (nazwa projektu lub inne sformułowanie określające przedmiot inwestycji). 4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

5 Obowiązkowe informacje:
Zgodnie z uwagami Komisji Europejskiej, w „Planie Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013” w działaniach informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach RPO WD dodany został zapis o stosowaniu hasła: Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska Hasło powinno być stosowane obowiązkowo na dużych materiałach tj. tablicach informacyjnych i promocyjnych, billboardach, plakatach, bannerach itp. oraz opcjonalnie na innych materiałach drukowanych takich jak dokumenty programowe, broszury, ulotki, informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe itp. Hasło powinno zostać umieszczone w dowolnym miejscu materiału, jednak poza ciągiem znaków graficznych. Powyższa zmiana została zawarta w Strategii Komunikacji oraz w Księdze Identyfikacji Wizualnej NSS. 5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

6 Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:
Zabronione jest: - pozbawianie znaków graficznych jakichkolwiek elementów składowych w wersji podstawowej (np. stosowanie logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego bez podpisu), stosowanie innych kolorów czcionek niż wskazane w Księdze znaku NSS, zmiana, zniekształcenie proporcji znaków graficznych i ich elementów, stosowanie agresywnych lub wielobarwnych teł, używanie skrótów UE, EFRR, NSS i RPO WD 6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

7 Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:
2. Rozmieszczenie znaków określa Księga Identyfikacji Wizualnej NSS ( - zakładka Zasady promocji FE) Dokumenty, na których należy stosować oznaczenia: - korespondencja w sprawie projektu z wykonawcami, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WD - umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opis stanowisk takich pracowników - umowy z wykonawcami i dokumentacja przetargowa - ogłoszenia na wybór wykonawców, nabór personelu w ramach projektów - materiały konferencyjne, multimedialne, broszury i ulotki - materiały prasowe - strony internetowe zawierające informację o projekcie - oznaczenia sprzętu i urządzeń zakupionych w ramach projektu oraz wszystkich pozostałych instrumentów stosowanych przy realizacji projektu - wszystkie pozostałe instrumenty stosowane przy realizacji projektu, dla których nie określono specyficznych wymagań w wytycznych 7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca r. Wrocław, 12 czerwca 2008 r. 01

8 Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:
4. Instrumenty informacyjne: 1) Tablica informacyjna: - inwestycja infrastrukturalna/budowlana (budowa, przebudowa, modernizacja dróg, budynków, kanalizacji, sieci wodociągowych, ścieżka rowerowa, itp.) - wielkość dostosowana do wartości projektu, jednak nie mniejsza niż: a) dla inwestycji o wartości powyżej EUR – 200cm wys. x 250cm szer. b) dla inwestycji o wartości do EUR – 70cm wys. x 90cm szer. c) dla inwestycji o wartości poniżej EUR – 25cm wys. x 30cm szer. Wartość projektu określa się na podstawie kursu euro obowiązującego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. - logotypy wraz z hasłem RPO WD: Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska 8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

9 Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:
- hasło promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska - informacja o współfinansowaniu, np. „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata ”; - informacja o finansowaniu projektu z innych źródeł, jeżeli występują, np. oraz z budżetu państwa i/lub z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego; - nazwa inwestycji (nazwa projektu /inne sformułowanie określające przedmiot inwestycji) - informację o całkowitej wartości projektu oraz wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej - nazwę beneficjenta Tablicę umieszcza się w miejscu widocznym np. na początku i na końcu drogi, przy bramie wjazdowej na miejsce prac, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. 9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

10 Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:
2) Plakietka informacyjna -oznakowanie maszyn, urządzeń oraz inny rodzaj sprzętu ruchomego i wyposażenia - wymiary min. 5 cm wys. x 10 cm szer. - powinna być czytelna - logotypy, informacja o współfinansowaniu 10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

11 Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:
3) Tablica pamiątkowa: tablice informacyjne powinny zostać zastąpione tablicą pamiątkową po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu projekt dotyczący zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych/budowlanych całkowity wkład publiczny przekracza EUR widoczna i dużych rozmiarów - min. 70 x 90 cm umieszcza się na stałe na min.5 lat w terminie do 6 miesięcy od zakończenia realizacji projektu logotypy, informacja o współfinansowaniu, hasło promocyjne dla RPO WD oraz nazwa inwestycji, nazwa beneficjenta napisy trwałe i czytelne kolory nieagresywne tablica informacyjna może pozostać tablicą pamiątkową 11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

12 Wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej:
12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

13 Wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej:
13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

14 Uwagi: 6) Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji:
dla inwestycji drogowych powinny być montowane na początku i na końcu drogi. Zamiast dwóch tablic można zamontować jedną tablicę dwustronną, w przypadku budowy, remontu, modernizacji całych budynków, tablice pamiątkowe powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, - dla modernizacji pomieszczeń lub części obiektu, tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, której dotyczył projekt. Wielkość tablicy pamiątkowej będzie w tych przypadkach uzależniona od warunków powierzchniowych i może być mniejsza od wymaganej. - dla wszystkich innych inwestycji infrastrukturalnych, gdzie niemożliwe lub niecelowe byłoby umieszczenie tablicy o wymiarach 70 cm x 90 cm, należy umieścić tabliczkę z czytelną informacją o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz zawierającą wszystkie wymagane dla tablic elementy o minimalnych wymiarach 25 cm x 30 cm. 14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

15 Uwagi: 6) Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji cd.:
- w przypadku zakupu maszyn czy innego rodzaju sprzętu ruchomego należy zamieścić plakietkę informacyjną w postaci naklejki. - dla inwestycji rozproszonych np. na obszarze kilku gmin, istnieje możliwość umieszczenia jednej tablicy pamiątkowej, na której znajdzie się informacja o miejscach realizacji projektu w kilku gminach. W przypadku gdy są to miejsca identyfikowalne (np. remont niezależnych budynków oddalonych od siebie) należy umieścić kilka tablic w zależności od ilości obiektów. - dla wszystkich pozostałych inwestycji, nie opisanych powyżej należy stosować odpowiednie oznaczenia, z zachowaniem elementów wymaganych dla materiałów promocyjnych 15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01

16 Punkty informacyjno-kontaktowe w regionie:
Instytucja Zarządzająca RPO WD zapewnia wszystkim Beneficjentom oraz potencjalnym Beneficjentom możliwość uzyskania informacji nt. RPO WD w punktach informacyjno-kontaktowych: telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz podczas wizyt w punkcie, a także za pośrednictwem strony internetowej Beneficjenci RPO WD mają do dyspozycji sieć informacyjną – Punkt Informacyjno-Kontaktowy  ZPORR i RPO działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Punkt informacyjny w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej przy ul. Strzegomskiej 2-4 oraz punkty informacyjne zlokalizowane w Trzebnicy, Lubaniu, Głogowie, Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Kłodzku. Adresy punktów w regionie są dostępne na stronie 16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca r. 01

17 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WD na lata 17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 16 marca 2009 r. 01


Pobierz ppt "Patrycja Drzał Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 3, 4, 9 oraz ZPORR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google