Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY"— Zapis prezentacji:

1 STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKTACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA

2 zakres i podstawy stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia r. Prawo zamówień publicznych przez beneficjentów funduszy strukturalnych UE; omówienie podstawowych pojęć i zasad Prawa zamówień publicznych; omówienie procesu udzielania zamówienia publicznego; prawidłowość wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawowe przesłanki; omówienie zaleceń Ministra Rozwoju Regionalnego dla beneficjentów strukturalnych UE dotyczących interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych; omówienie Komunikatu 2006/C 179/02 dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych w odniesieniu do projektów aplikujących o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013; stosowanie przepisów ustawy Pzp przez beneficjentów, a kwalifikowalność wydatków; Nowelizacja Prawa zamówień publicznych – omówienie głównych kierunków zmian;

3 I. ZAKRES I PODSTAWY STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE

4 Beneficjenci obowiązani są stosować przepisy o zamówieniach publicznych w takim zakresie, w jakim:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, lub Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, mają zastosowanie do beneficjenta i realizowanego projektu.

5 Beneficjenci będący zamawiającymi w rozumieniu przepisów ustawy Pzp obowiązani są stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w pełnym zakresie; Beneficjenci nie będący zamawiającymi w rozumieniu przepisów ustawy Pzp obowiązani są stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku kumulatywnego wystąpienia następujących przesłanek: ponad 50% wartości udzielanego zamówienia finansowane jest ze środków funduszy strukturalnych; wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;

6 Beneficjenci nie będący zamawiającymi w rozumieniu przepisów ustawy Pzp, lub udzielający zamówień, które ze względu na szacunkową wartość nie podlegają przepisom ustawy Pzp, obowiązani są do: wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę; przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans wykonawców na rynku ofert; dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu;

7 II. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH POJĘC I ZASAD PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PODSTAWOWE POJĘCIA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane; ZAMAWIAJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana do stosowania przepisów ustawy Pzp; Katalog przesłanek, pozwalających na kwalifikację podmiotu, jako zamawiającego określa art. 3 ust. 1 ustawy Pzp;

8 podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy.
CENA – przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający obowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Cena w w/w rozumieniu obejmuje również : podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy. Cena w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest zatem zawsze ceną brutto i taką wartość zamawiający przyjmuje do porównania i oceny ofert.

9 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
art. 29 ust. 1 przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń , uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty; art. 29 ust. 2 przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję; art. 29 ust. 3 przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych , patentów i pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”

10 art. 30 ust. 1 – zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy; art. 31 ust. 1 – Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych art. 31 ust. 2 –jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno- użytkowego; Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;

11 SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
art. 32 ust. 1 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite wynagrodzenie wykonawców, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością; art. 32 ust. 2 zamawiający nie może w uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości; art. 33 ust. 1 – w przypadku zamówień na roboty budowlane ustala się na podstawie: kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

12 art. 34 ust. 1 podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw lub prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo których zamawiający zamierza udzieli w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie; art. 34 ust. 2 wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może by dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; art. 34 ust. 3 określa zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia z uwzględnieniem okresu jego trwania; art. 35 ust. 1 – szacowania wartości zamówienia na usługi lub dostawy dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania, a w przypadku robót budowlanych, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania;

13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA –
jest podstawowym dokumentem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określającym zarówno przedmiot zamówienia, wymagania dotyczące realizacji zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, jak i informacje dotyczące procesu ubiegania się o przedmiotowe zamówienie; Podstawowe elementy SIWZ określa art. 36 ust. 1 ustawy Pzp. Są to: nazwa i adres zamawiającego; tryb udzielenia zamówienia ; opis przedmiotu zamówienia; termin wykonania zamówienia; opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

14 wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami wymagania dotyczące wadium; termin związania ofertą; opis sposobu przygotowywania ofert; miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; opis sposobu obliczenia ceny;

15 opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

16 W przypadku, gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej SIWZ zawiera również:
  opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;  maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;    informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;    opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;   adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

17 informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych, informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej; 8.  wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

18 Zasady MODYFIKACJI treści SIWZ określa art. 38 ust. 4 -6 ustawy Pzp
Zasady MODYFIKACJI treści SIWZ określa art. 38 ust ustawy Pzp. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem wskazanego przepisu: art. 38 ust. 4 w uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmieni treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja udostępniana jest na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie; art. 38 ust. 4 a jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

19 art. 38 ust. 4b z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu; Ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, uchylono art. 38 ust. 5 ustawy Pzp, zakazujący modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

20 2. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ZASADA UCZCIWEJ KONKURENCJI I RÓWNEGO TRAKTOWANIA WYKONAWCÓW – art. 7 ust. 1 ustawy Pzp jest to podstawowa zasada udzielania zamówień publicznych w kontekście której oceniane powinny być wszystkie czynności dokonywane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

21 ZASADA BEZSTRONNOŚCI I OBIEKTYWIZMU
– art. 7 ust. 2 ustawy Pzp Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Konsekwencją zasady bezstronności i obiektywizmu są m.in.: art. 17 ust. 1 określający podstawy wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; art. 17 ust. 2 nakładający na osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązek złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie; art. 19 określający zasady powoływania komisji przetargowej; art. 24 ust. 2 pkt 1), zgodnie z którym wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlegają wykonawcy, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

22 ZASADA JAWNOŚCI POSTĘPOWANIA
art. 8 ust. 1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, a ograniczenie jawności może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie. Wyrazem zasady jawności postępowania są m.in.: zasady upubliczniania ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia; art. 96 ust. 3, zgodnie z którym protokół postępowania jest jawny. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, ofert wstępnych lub dialogu. WYJĄTEK od zasady jawności postępowania określa art. 8 ust. 3, zgodnie z którym: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Nie mogą zostać skutecznie zastrzeżone informacje podawane podczas otwarcia ofert, tj.: nazwa (firma), adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

23 ZASADA PISEMNOŚCI POSTĘPOWANIA
art. 9 ust. 1 Zasadą jest prowadzenie postępowania w formie pisemnej. Odzwierciedleniem wszystkich czynności zamawiającego dokonywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest protokół postępowania prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zasadę pisemności postępowania LIBERALIZUJE przepis art. 27 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

24 ZASADA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W JĘZYKU POLSKIM
art. 9 ust. 2 Zasadą jest prowadzenie postępowania w języku polskim. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą by składane, Również dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. WYJĄTEK: Przepis art. 9 ust. 3 pozwala zamawiającemu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

25 PRYMAT TRYBÓW KONKURENCYJNYCH
art. 10 ust. 1 Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, podstawowym trybami udzielania zamówień są przetarg nieograniczony i ograniczony, jako zapewniające najszersze urzeczywistnienie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Pozostałe tryby udzielania zamówień mają zastosowanie wyłącznie w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w ustawie.

26 III. OMÓWIENIE PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wszczęcie postępowania. Ocena złożonych ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej. Udzielenie zamówienia lub unieważnienie postępowania.

27 WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
Za chwilę wszczęcia postępowania uznaje się moment upublicznienia przez zamawiającego informacji o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego. Momentem wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacjach z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnym jest zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu. W postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki, za moment wszczęcia postępowania uznaje się przekazanie zaproszenia do negocjacji.

28 PRZETARG NIEOGRANICZONY
ogłoszenie o zamówieniu/ zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej wartość < „progi unijne”- 7 dni /20 dni wartość ≥ „progi unijne” /47 dni lub 29/36 dni składanie ofert

29 PRZETARG OGRANICZONY ogłoszenie o zamówieniu
wartość < „progi unijne”- 7 dni wartość ≥ „progi unijne” - 30/37 dni lub 10/15 dni składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wartość < „progi unijne” - 7/14 dni wartość ≥ „progi unijne” – 40/36/10 dni składanie ofert

30 NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM
ogłoszenie o zamówieniu wartość < „progi unijne”- 7 dni wartość ≥ „progi unijne” - 30/37 dni lub 10/15 dni składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zaproszenie do składania ofert wstępnych nie mniej niż 10 dni składanie ofert wstępnych

31 zaproszenie do negocjacji zaproszenie do składania ofert
negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego zaproszenie do składania ofert termin – nie mniej niż 10 dni składanie ofert

32 DIALOG KONKURENCYJNY ogłoszenie o zamówieniu
wartość < „progi unijne”- 7 dni wartość ≥ „progi unijne” - 30/37 dni składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zaproszenie do dialogu konkurencyjnego

33 zaproszenie do składania ofert
dialog konkurencyjny zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. zaproszenie do składania ofert termin nie krótszy niż 10 dni składanie ofert

34 NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA
zaproszenie do negocjacji zaproszenie do składania ofert zamawiający wyznacza termin uwzględniający czas niezbędny na przygotowanie i złożenie oferty składanie ofert

35 ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI zaproszenie do negocjacji
negocjacje

36 zaproszenie do składania ofert
ZAPYTANIE O CENĘ zaproszenie do składania ofert składanie ofert

37 II. OCENA ZŁOŻONYCH OFERT
Po upływie terminu składania ofert, Zamawiający dokonuje oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. 1. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W pierwszej kolejności następuje ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przedłożone wraz z ofertą dokumenty. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający obowiązany jest wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli: oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane, wymagań określonych przez zamawiającego, pełnomocnictwa lub złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

38 Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert.

39 Skutkiem nieuzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie jest wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp. Skutkiem negatywnej oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jest wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp.

40 2. MERYTORYCZNA OCENA OFERTY zgodność oferty z ustawą;
zgodność treści złożonej oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia; sposób obliczenia i wysokość ceny; omyłki rachunkowe i pisarskie; nieważność; ocena z punktu widzenia zastosowanych przez zamawiającego kryteriów oceny ofert;

41 SKUTKI MERYTORYCZMEJ OCENY OFERTY
ODRZUCENIE OFERTY WYBÓR OFERTY

42 Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)   jest niezgodna z ustawą; 2)   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5)   została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6)   zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7)   wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) 8)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

43 oczywiste omyłki pisarskie
Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 87 ust. 2, zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

44 III. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1)   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2)   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  3)   wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

45 IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
art. 94 ust. 1 – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie nie krótszym niż 7 dni. art. 94 ust. 1a – Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

46 V. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Art. 93. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:   1)   nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;   2)   w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;  3)   w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;    4)   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  5)   w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 6)   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;  7)   postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

47 IV. PRAWIDŁOWOŚC WYORU TRYBU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W OPARCIU O USTAWOWE PRZESŁANKI

48 TRYBY WYMAGAJĄCE WYKAZANIA WYSTĄPIENIA SZCZEGÓLNYCH PRZESŁANEK
TRYBY PODSTAWOWE przetarg nieograniczony przetarg ograniczony TRYBY WYMAGAJĄCE WYKAZANIA WYSTĄPIENIA SZCZEGÓLNYCH PRZESŁANEK negocjacje z ogłoszeniem dialog konkurencyjny negocjacje bez ogłoszenia zamówienie z wolnej ręki zapytanie o cenę licytacja elektroniczna

49 WYJĄTKI Art. 5. 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, których przedmiotem są usługi wymienione w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi lub w załączniku XVII B do dyrektywy nr 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, a także przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku informowania w tych przypadkach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

50 V. OMÓWIENIE ZALECEŃ MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE DOTYCZĄCYCH INTERPRETACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

51 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu – art. 26 ustawy Pzp
Zalecenie: Zamawiający obowiązany jest weryfikować i wykluczać z udziału w postępowaniu wykonawców w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 4-9 ustawy Pzp również w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi bankowe lub ubezpieczeniowe. Przepis ustawy Pzp: art. 26 ust. 5. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów ust w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe oraz usługi w zakresie kultury, a także zamówień udzielanych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2. - PRZEPIS UCHYLONY ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

52 Weryfikacja ta następuje na podstawie dokumentów, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 3) i 4) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, tj.: aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert;

53 2. Modyfikacja istotnych warunków zamówienia – art. 38 ustawy Pzp
Zalecenie: W przypadku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający obowiązany jest poinformować o tym fakcie poprzez publikację dodatkowego ogłoszenia, a także przedłużyć minimalny termin składania ofert. Przepisy ustawy Pzp: art. 38 ust. 4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. art. 38 ust 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie (zmiana wprowadzona ustawą z dnia 4 września 2008 r.)

54 zaleca się, aby zamawiający przekazał informację o modyfikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich za pomocą formularza Ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. Przedłużenie terminu w przypadku modyfikacji prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu powinno nastąpić o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. W przypadku jeżeli na skutek dokonanej modyfikacji konieczna była istotna zmiana ogłoszenia o zamówieniu, termin składania ofert powinien być liczony od nowa.

55 Informacja dot. możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane lub usługi – art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp Zalecenie: Zamawiający obowiązany jest wskazać zamiar udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, nie tylko w SIWZ, ale również w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym, uwzględniając wartość zamówienia podstawowego łącznie z wartością zamówień uzupełniających. Przepisy ustawy Pzp art. 67 ust. 1 pkt 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; - zmiana wprowadzona ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw;

56 5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia oferenta przed zawarciem umowy – art. 140 ust. 2 ustawy Pzp
Zalecenie: Zmiany sposobu spełnienia świadczenia należy traktować jako odstępstwo od ogólnej zasady wyrażonej w art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i w konsekwencji interpretować ściśle i zawężająco. Przepisy ustawy Pzp: art. 140 ust. 2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. PRZEPIS UCHYLONY ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

57 6. Zmiana postanowień umowy – art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zalecenie:
Zamawiający może wprowadzać zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w przypadku kumulatywnego wystąpienia następujących przesłanek: zaistnienia obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian; zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, i za które zamawiający nie ponosi odpowiedzialności; zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo – skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to, co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności; Przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp powinny być interpretowane zawężająco. Przepis ustawy Pzp: Art. 144. 1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. - zmiana wprowadzona ustawą z dnia 4 września 2008 r.

58 VI. OMÓWIENIE KOMUNIKATU 206/C 179/02 OBOWIĄZUJĄCEGO W DZIEDZINIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRE NIE SĄ LUB SA JEDYNIE CZĘŚCIOWO OBJĘTE DYEKTYWAMI W SPARWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

59 Komunikat odnosi się między innymi do:
zamówień opiewających na kwoty nieprzekraczające wartości progowych, od których zastosowanie mają dyrektywy w sprawie zamówień publicznych; (kwoty te określone są Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, w oparciu, o które Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. określone zostały kwoty zamówień i konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich) zamówień na usługi wskazane w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE oraz w załączniku XVIIB do dyrektywy 2004/17/WE, opiewające na kwoty przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy; (są to : usługi hotelarskie i restauracyjne, transportu kolejowego, transportu wodnego, dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe, usługi prawnicze, usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu, usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe, usługi społeczne i zdrowotne, usługi kulturalne, rekreacyjne i sportowe, inne usługi, uprzywilejowane również na gruncie przepisów ustawy Pzp m.in. w oparciu o przepis art. 5 ust. 1 ustawy Pzp).

60 swobodny przepływ towarów prawo przedsiębiorczości
Podmioty zamawiające obowiązane są do stosowania przy zawieraniu umów w ramach zamówień publicznych zasad wynikających z traktatu WE, do których należą: swobodny przepływ towarów prawo przedsiębiorczości niedyskryminacja i równe traktowanie przejrzystość proporcjonalność wzajemne uznawanie

61 Komisja wskazuje na podstawowe normy udzielania zamówień, opracowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, zaczerpnięte z postanowień i zasad zawartych w traktacie WE, wskazując jednocześnie na zapewniający realizację tych zasad obowiązek przejrzystości, będący gwarancją równego traktowania i niedyskryminacji. Obowiązek ten powinien być realizowany na rynku wewnętrznym poprzez upublicznienie informacji, zapewniające rynkowi otwarcie na konkurencję.

62 lokalne środki publikacji Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
zalecane środki publikacji: Internet krajowe dzienniki urzędowe, krajowe dzienniki specjalizujące się w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych, gazety o zasięgu krajowym lub regionalnym lub publikacje specjalistyczne; lokalne środki publikacji Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

63 Zamówienia powinny być udzielane zgodnie z postanowieniami i zasadami zawartymi w traktacie WE w celu zapewnienia uczciwych warunków konkurencji wszystkim podmiotom gospodarczym poprzez: niedyskryminujący opis przedmiotu zamówienia równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji odpowiednie terminy przejrzyste i obiektywne podejście

64 Realizację wskazanych przez Komisję zasad gwarantować powinno:
wprowadzenie możliwości dokonania kontroli bezstronności procedur przetargowych

65 VII. STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, A KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

66 Za niekwalifikowalne uznawane są wszelkie wydatki poniesione w ramach projektu zrealizowanego z pominięciem lub naruszeniem ustawy Pzp, bądź niezgodnie z jej przepisami oraz przepisami prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych w zakresie jakim beneficjent obowiązany był wskazane przepisy stosować. !!!!!

67 KATEGORIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych ba wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych Przykłady: w przypadku zamówień publicznych w całości objętych dyrektywą 2004/18/WE oraz zamówień sektorowych objętych w całości 2004/17/WE KATEGORIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAŹNIK PROCENTOWY DO OBLICZENIA WARTOSCI KOREKTY FINANSOWEJ niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE 100% niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do UOPWE przy jednoczesnym zapewnieniu „odpowiedniego poziomu upublicznienia”; 25% niewłaściwe stosowanie kryteriów oceny ofert skutkujące naruszeniem art. 91 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp; określenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert;

68 KATEGORIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
w przypadku zamówień publicznych, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/17/WE lub 2004/18/WE KATEGORIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAŹNIK PROCENTOWY DO OBLICZENIA WARTOSCI KOREKTY FINANSOWEJ dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia prowadzący do naruszenia przepisu art. 29 ust. 3 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia; 25% stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert 5% niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia UOPWE poprzez jego nieprzekazanie; 2%

69 KATEGORIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
w przypadku zamówień nieobjętych dyrektywą 2004/18/WE KATEGORIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAŹNIK PROCENTOWY DO OBLICZENIA WARTOSCI KOREKTY FINANSOWEJ niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP i na stronie internetowej; 25% bezprawne udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki; dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia; 10% stosowanie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert; 5%

70 VIII. NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2008
ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN

71 1. OGŁOSZENIA art. 11 ust. 4 Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numer. art. 12 ust. 4 Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający może zmienić, przekazując Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej wskazanej w dyrektywie. dodano art. 41 pkt 15) Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

72 art. 12a 1. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. 2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania: 1) ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – w trybie przetargu nieograniczonego; 2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.”;

73 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia art. 24 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania W myśl przepisu art. 24 a Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1) przekazuje jego odpis Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, który w myśl przepisu art. 154 pkt 5a prowadzi, ogłasza i aktualizuje na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. art. 26 ust. 5 – uchylono

74 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – art. 38
ust. 4 otrzymuje brzmienie: W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

75 dodano ust. 4a: Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

76 dodano ust. 4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. uchyla się ust. 5,

77 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. uchyla się ust. 7

78 4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
art. 67 ust. 1 pkt 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

79 5. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
art. 85 – PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ust. 4 otrzymuje brzmienie Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

80 w art. 87 ust. 2 – POPRAWIENIE OMYŁEK
otrzymuje brzmienie: Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.;

81 z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3);
w związku ze zmianą przepisu art. 87 ust. 2 : art. 89 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3); art. 89 w ust. 1 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3);

82 6. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w art. 94 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie nie krótszym niż 7 dni. 1a. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

83 7. KONTROLA UPRZEDNIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Rozdział 3 Oddział 3 Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia), jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla: Robót budowlanych – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro Dostaw lub usług – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych kwotę euro

84 8. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
protest TERMIN WNIESIENIA: w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza tzw. „progów unijnych” – 7 dni jeżeli wartość zamówienia przekracza tzw. „progi unijne” – 10 dni - od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

85 Jeżeli postępowanie prowadzone jest w innym trybie niż przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 10 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.. 11 ust. 8. FORMA: zgodnie z art. 27 ust. 1-3

86 Odwołanie art od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1a 1a. W postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia odrzucenia oferty Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoważne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu

87 WEJŚCIE W ŻYCIE Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 4 września 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw: Do postępowań o udzielenie zamówienia i konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisów dotyczących zmiany ogłoszeń, zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprawiania omyłek w ofercie, i przesłanek odrzucenia oferty, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; Do protestów wnoszonych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do wnoszonych w następstwie odwołań i skarg, stosuje się przepisy działu VI ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

88


Pobierz ppt "STOSOWANIE PRZEPISÓW USTAWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google