Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Reklama Advertising Karolina Sarzyńska Grupa projektowa: V Trener: mgr Monika Dudzińska

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Advertising (from Lat. Reclamo, reclamare) - information combined with the persuasive message. Usually designed to induce the purchase or use certain goods or services, promote specific issues or ideas (eg, branding). Advertising takes many forms - from the reliable information about the characteristics of the product, encountered mainly in the specialized press, after praising the product without substantial reliable information about the subject of advertising, which is often attributed to television advertising. Sometimes advertising is in the form hidden - for example, the company's own technology, organize presentations or write articles for the specialist press about them - which is on the border advertising and education or objects are presented, which are goods of a certain brand, placed in the context of a feature film. Sometimes advertising is combined with the benefits for people deciding to make use of the subject of advertising - for example, the company sponsored training trips or pseudoszkoleniowe attractive places - which is on the border advertising and corruption. Reklama (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki). Reklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej. Czasami reklama występuje w formie ukrytej – np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat – co jest na pograniczu reklamy i edukacji lub ukazywane są przedmioty, będące towarami określonej marki, umieszczone w kontekście filmu fabularnego. Czasem reklama łączona jest z korzyściami dla osób decydujących o skorzystaniu z przedmiotu reklamy – np. firmy sponsorują wyjazdy szkoleniowe lub pseudoszkoleniowe w atrakcyjne miejsca – co jest na pograniczu reklamy i korupcji.

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stages of designing ads Etapy projektowania reklamy Creating awareness of the product, company or brand. Stimulating people to a product, company or brand. Excitation of desire bid. Calling the expected action (eg purchase). Tworzenie świadomości produktu, firmy lub marki. Wzbudzanie zainteresowania produktem, firmą lub marką. Wzbudzanie pożądania oferty. Wywoływanie oczekiwanej akcji (np. zakupu).

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Benefits Ad Korzyści reklamy General information about the product. Funding of sport media, cultural. Shaping social attitudes. Powszechna informacja o produkcie. Finansowanie mediów działalności sportowej, kulturalnej. Kształtowanie postaw społecznych.

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Functions of advertising Funkcje reklamy Educational Information Sales support (reminders, instructions) Competitive Handling Complementarity Edukacyjna Informacyjna Wspierania sprzedaży (przypominanie, nakłanianie) Konkurencyjna Manipulacyjna Komplementarności

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki A good ad should fulfill four functions: - Informing consumers satisfied with information about the product introduced to the market, - Coercer, was to persuade consumers that the product that best meets their needs, - Fixing, depends on the desired number of consumers wyrobieniu and perpetuates the belief that our product is better than the competition, - Educational, advertising recipients can find out about existing products on the market and how to meet their needs. Dobra reklama powinna spełniać cztery funkcje: - informującą, spełniona poprzez informacje konsumentów o danym produkcie wprowadzonym na rynek, - nakłaniająca, polega na przekonaniu konsumentów, że dany produkt najlepiej zaspokoi ich potrzeby, - utrwalająca, polega na wyrobieniu pożądanych liczby konsumentów i utrwala ich w przekonaniu, że nasz produkt jest lepszy niż konkurencji, - edukacyjna, adresaci reklamy mogą dowiedzieć się o istniejących produktach na rynku i sposobach zaspokojenia ich potrzeb.

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki The task of advertising is to influence consumers and encourage them to purchase. Zadaniem reklamy jest wywrzeć wpływ na konsumenta oraz zachęcić go do zakupu. The purpose of advertising is to bring the consumer to the product: a) supports the new product on the market, b) assisting in the development of desirable markets, c) to facilitate implementation of the sellers, d) maintaining contact with the target market, e) causing immediate purchase. Celem reklamy jest zbliżenie konsumenta do produktu: a) wspiera proces nowego produktu na rynek, b) pomoc w opracowaniu pożądanych rynków zbytu, c) ułatwienie realizacji sprzedawcom, d) utrzymanie kontaktów z rynkiem docelowym, e) wywoływanie natychmiastowego zakupu.

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Types of advertising media due to Rodzaje reklamy ze względu na media Internet advertising television advertising print ad radio advertising billboard (advertising transit advertising mobile advertising ambient advertising outdoor Advertising spam reklama internetowa reklama telewizyjna reklama prasowa reklama radiowa billboard (reklama reklama tranzytowa reklama mobilna reklama ambientowa reklama zewnętrzna spam

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Types of advertising due to content Rodzaje reklamy ze względu na treść subliminal advertising Advertising information ad-like advertising support ad the stabilizing hidden advertising. misleading advertising burdensome advertising reklama podprogowa reklama informacyjna reklama przypominająca reklama wspierająca reklama stabilizująca reklama ukryta. reklama wprowadzająca w błąd reklama uciążliwa

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki For advertising features can include: Do cech reklamy możemy zaliczyć: - Dissemination of messages in the communication process with the market the company, - The impact on the recipient, paid by the sender, - Placement of advertising on a variety of surfaces, - Persuasion in influencing the recipient, - Impersonal communication, - Impact on human thoughts, emotions, actions, - Presentation of the product, - An explicit impact on the recipient. - rozpowszechniania wiadomości w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, - oddziaływanie na odbiorcę, opłacone przez nadawcę, - umieszczanie przekazu reklamowego na różnego rodzaju powierzchniach, - perswazja w oddziaływaniu na odbiorcę, - bezosobowa komunikacja, - wpływ na ludzkie myśli, emocje, działania, - prezentacja produktu, - jawne oddziaływanie na odbiorcę.

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Risks associated with advertising Zagrożenia płynące z reklamy Reklamobiorcy misleading. The induction of excessive consumption needs. Promotion of social behavior and habits negatively affect the individual. Manufacturing indifference to social communication. Manipulation of customers through the use of item, such as sexual desire, addiction to cigarettes and other. Wprowadzenie w błąd reklamobiorcy. Wzbudzanie nadmiernych potrzeb konsumpcyjnych. Promocja zachowań społecznych i zwyczajów negatywnie wpływających na jednostkę. Wyrabianie obojętności na przekaz społeczny. Manipulacja odbiorcami przez użycie środków pozaracjonalnych, jak np. popęd seksualny, uzależnienie od papierosów i inne.


Pobierz ppt "Kompetentny ekonomista i logistyk- sukces na rynku edukacyjno – zawodowym! Człowiek – najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google