Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROMOTIONAL ACTIVITIES

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROMOTIONAL ACTIVITIES"— Zapis prezentacji:

1 PROMOTIONAL ACTIVITIES
Marta Hałas Kl.3 TA Gr.III Opiekun: mgr Jolanta Martinez Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

2 PROMOTION Promocja firmy to komunikacja z klientami. Przekazuje informacje, które pomogą im w podjęciu decyzji co do nabycia towaru lub usługi . Tempo i kreatywność niektórych działań promocyjnych są prawie obce normalnej działalności .Koszty związane z promocją lub reklamą towarów i usług stanowią często znaczną część ogólnych kosztów produkcji towaru. Jednak wypromowanie zwiększa sprzedaż tak, że reklama i inne koszty są rozłożone na większej wydajności. Promotion is the business of communicating with customers. It will provide information that will assist them in making a decision to purchase a product or service. The pace and creativity of some promotional activities are almost alien to normal business activities. The cost associated with promotion or advertising goods and services often represents a sizeable proportion of the overall cost of producing an item. However, successful promotion increases sales so that advertising and other costs are spread over a larger output. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

3 What is a promotion? Promocja jest jednym z czterech elementów marketingu mix (produkt, cena, promocja, miejsce). Jest to łączna komunikacja pomiędzy sprzedającym i kupującym w celu wpływania, informowania, lub przekonywania potencjalnego kupującego o decyzji zakupu.   Specyfikacja pięciu elementów tworzy mix promocyjny lub reklamowy plan. Te elementy to sprzedaż osobiste, reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni i promocja. Mix określa, jak wiele uwagi zwrócić na każdy z pięciu podkategorii, i ile pieniędzy przeznaczyć dla każdego .Plan reklamy może mieć szeroki zakres celów, w tym: wzrost sprzedaży, akceptacja nowego produktu, tworzenie wartości marki, pozycjonowanie, konkurencja, lub tworzenie wizerunku firmy. Promotion is one of the four elements of marketing mix (product, price, promotion, place). It is the communication link between sellers and buyers for the purpose of influencing, informing, or persuading a potential buyer's purchasing decision. The specification of five elements creates a promotional mix or promotional plan. These elements are personal selling, advertising, sales promotion, direct marketing , and publicity.A promotional mix specifies how much attention to pay to each of the five subcategories, and how much money to budget for each. A promotional plan can have a wide range of objectives, including: sales increases, new product acceptance, creation of brand eguity, positioning, competitive retaliations, or creation of a corporate image. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

4 Promotion objectives There are three basic objectives of promotion. These are:[3] 1. To present information to consumers as well as others 2. To increase demand 3. To differentiate a product. Istnieją trzy podstawowe cele promocji. Są to: 1. Przedstawienie informacji dla konsumentów, jak również innych 2. Zwiększenie popytu 3. Odróżnienie produktu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

5 THE TERM PROMOTION Termin "promocja" jest zwykle wyrażeniem używanym wewnętrznie przez firmy marketingowe, ale nie publicznie lub na rynku - zwroty jak "oferta specjalna" są bardziej powszechne. The term "promotion" is usually an "in" expression used internally by the marketing company, but not normally to the public or the market - phrases like "special offer" are more common. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

6 TYPES OF PROMOTION Broszury lub ulotki- broszury mogą zawierać wiele informacji, jeśli dobrze zaprojektowane, a stają się wspólną metodą reklamy. Brochures or flyers- Brochures can contain a great deal of information if designed well, and are becoming a common method of advertising. Direct mail -- You build a mailing list of your current and desired customers. Collect addresses from customers by noticing addresses on their checks, asking them to fill out information cards, etc. Keep the list online and up-to-may want to Bezpośrednia poczta- budujesz listy swoich aktualnych klientów Zbierz adresy klientów poprzez zauważenie adresów na czekach, z prośbą o wypełnienie karty informacyjne itp. należy przechowywać listę online, itp Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

7 TYPES PROMOTION Wiadomości e -mail
messages Wiadomości e -mail Magazines -- Magazines ads can get quite expensive. Find out if there's a magazine that focuses on your particular industry Czasopisma- reklamy z czasopisma mogą być dość kosztowne. Dowiedz się, czy to magazyn, który koncentruje się na konkretnej branży Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

8 TYPES PROMOTION Newsletters - This can be powerful means to conveying the nature of your organization and its services. Biuletyny-To może być potężnym narzędziem do przekazywania pewnego rodzaju organizacji i jej usług. W sieci w grupach dyskusyjnych i czacie dyskusyjnym - jak w przypadku e- mail, można uzyskać częste zwrócenie uwagi na siebie i swoją firmę poprzez udział w internetowych grupach dyskusyjnych i czatach dyskusyjnych. Online discussion groups and chat groups - As with , you can gain frequent exposure to yourself and your business by participating in online discussion groups and chat groups. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

9 TYPES PROMOTION Posters and bulletin boards - - Posters can be very powerful when placed where your customers will actually notice them. Plakaty i tablice ogłoszeń - Plakaty mogą być bardzo silne, gdy umieszczone są tam, gdzie klienci będą rzeczywiście je zauważać. Radio announcements - A major advantage of radio ads is they are usually cheaper than television ads, and many people still listen to the radio, for example, when in their cars. Radiowe ogłoszenia - Główną zaletą reklamy radiowej jest zwykle to że, są one tańsze niż reklamy telewizyjne, a wiele osób nadal słucha radia, na przykład, w samochodach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

10 Kup jedną rzecz drugą dostaniesz
TYPES PROMOTION Telemarketing - The use of telemarketing is on the rise Telemarketing - wykorzystanie telemarketingu rośnie Kup jedną rzecz drugą dostaniesz za darmo Buy-One-Get-One-Free Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

11 TYPES PROMOTION New media - Websites and mobile phones that support a sales promotion. Nowe media - strony internetowe i telefony komórkowe, które obsługują promocję sprzedaży Darmowe prezenty -Subway rozdawał karty z sześciu pól naklejek z każdego zakupu kanapek. Kiedy karta była pełna konsument otrzymał darmowe kanapki. Free gifts e.g. Subway gave away a card with six spaces for stickers with each sandwich purchase. Once the card was full the consumer was given a free sandwich. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

12 TYPES PROMOTION Free samples -e.g. tasting of food and drink at sampling points in supermarkets. For example Red Bull (a caffeinated fizzy drink) was given away to potential consumers at supermarkets, in high streets and at petrol stations. Bezpłatne próbki - np. degustacja potraw i napojów w punktach pobierania próbek w supermarketach. Na przykład Red Bull (napój gazowany z kofeiną) był rozdawany potencjalnym konsumentom w supermarketach, przy głównych ulicach i na stacjach benzynowych. Łączone promocje -pomiędzy markami stanowiącymi własność firmy, lub z innymi markami firmy. Na przykład fast food restauracje często organizują promocje sprzedaży, gdzie zabawki, odnoszące się do konkretnego wydania filmu, są rozdawane z promowanymi posiłkami. Joint promotions- between brands owned by a company, or with another company's brands. For example fast food restaurants often run sales promotions where toys, relating to a specific movie release, are given away with promoted meals. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

13 TYPES PROMOTION Vouchers and coupons- often seen in newspapers and magazines, on packs. Bony i kupony -często postrzegane w gazetach i czasopismach, na opakowaniach. Oferty finansowe - na przykład 0% finansowania przez ponad 3 lata na wybranych pojazdach. Finance deals - for example, 0% finance over 3 years on selected vehicles. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki

15 THE END Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "PROMOTIONAL ACTIVITIES"

Podobne prezentacje


Reklamy Google