Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 w Jankowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 w Jankowicach"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 w Jankowicach
ID grupy: 96/7_p_g1 Opiekun: mgr Maciej Ciachorowski Kompetencja: przedsiębiorczość. Temat projektowy: Dowody miłości, czyli skąd państwo ma pieniądze? Semestr/rok szkolny: Semestr III/ rok szkolny 2010/2011

3 Nasz zespół: Anna Stefańska Dorota Słowy Karol Hus Janina Prabucka
Maciej Błażyński Marika Maliszewska Natalia Mrozowska Paulina Brzozowska Paulina Lewandowska Tomasz Lizakowski Martyna Radzimska Martyna Garlewska Agnieszka Masłowska

4 DOWODY MIŁOŚCI - CZYLI SKĄD PAŃSTWO MA PIENIĄDZE?
W tym semestrze wybraliśmy temat projektowy Dowody miłości – czyli skąd państwo ma pieniądze? Liderem grupy została Natalia Mrozowska, kronikarzem – Marika Maliszewska, a pomocnikiem kronikarza - Anna Stefańska.

5 CO TO SĄ PODATKI? Podatki- to nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenia pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. 

6 RODZAJE PODATKÓW W POLSCE
W Polsce obowiązuje dwanaście podatków ogólnie podzielonych na: podatki bezpośrednie i pośrednie.

7 PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE
Podatki bezpośrednie to: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli różnica między przychodami a kosztami ich uzyskania; obecnie wynosi 18% i 32%; podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – podatek od osób prawnych. Stawka podatku jest jednakowa dla wszystkich i wynosi 19%; podatek od spadków i darowizn opodatkowane jest m.in. nabycie własności tytułem: spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych, ustalona wg stanu rzeczy w dniu. nabycia i cen rynkowych.

8 PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE
Podatki bezpośrednie to: podatek od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne m.in. umowa sprzedaży, zamiany rzeczy, pożyczki, darowizny. Maksymalna procentowa stawka podatku wynosi 2%, a kwotowa zł. podatek rolny opodatkowane są grunty sklasyfikowane jako użytki rolne. Stawki podatku rolnego wynoszą: dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 haprzeliczeniowego dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

9 PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE
Podatki bezpośrednie to: podatek leśny Płacą go właściciele lub użytkownicy gruntów leśnych. Jego wysokość stanowi równowartość 0,22 m3 drewna z 1 ha. podatek od nieruchomości podatek lokalny pobierany przez samorząd gminny, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku.

10 PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE
Podatki bezpośrednie to: podatek od środków transportowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 t. Wysokość tego podatku określają w drodze uchwały rady gmin. podatek tonażowy nakładany na dochody osiągane przez armatorów eksploatujących morskie statki handlowe. Stawka dochodu ustalana jest w euro i zależy od pojemności statku.

11 PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE
Podatki pośrednie to: podatek od towarów i usług (VAT) – płaca go wszyscy nabywcy towarów i usług. Jest on pobierany na każdym etapie: od produkcji surowca do sprzedaży gotowego towaru. Podstawowa stawka VAT wynosi 22%, jednak niektóre towary mają obniżoną stawkę.

12 PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE
Podatki pośrednie to: podatek akcyzowy – pobierany od towarów uznanych za luksusowe, wyrobów alkoholowych, tytoniowych i paliw. Wysokość podatku akcyzowego może sięgnąć nawet 95% ceny sprzedaży. Jest ustalany przez Ministra Finansów.

13 PODATKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE
Podatki pośrednie to: podatek od gier – podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi miedz innymi: suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów, suma wpłaconych stawek; w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek. Podatek od gier wynosi od 2,5 do 50%.

14 AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PODATKÓW
Podstawowym dokumentem mówiącym o obowiązku płacenia podatków w Polsce jest Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r. - obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczpospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne; - każdy ma obowiązek przestrzegania praw Rzeczpospolitej Polskiej;  - każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie;  - obowiązkiem obywatela jest obrona Ojczyzny;  każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność na spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

15 AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PODATKÓW
Kolejnym ważnym dokumentem mówiącym o podatkach w Polsce jest Ordynacja Podatkowa - USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) Dokument zawiera informacje dotyczące: 1) zobowiązań podatkowych; 2) informacji podatkowych; 3) postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających; 4) tajemnicy skarbowej.

16 AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PODATKÓW
Rozporządzenia Ministra Finansów, np.: - w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego; - w sprawie właściwości organów podatkowych; - w sprawie informacji podatkowych; - sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; - w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku; - w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; - i wiele innych rozporządzeń dostępnych na witrynie Ministerstwa Finansów.

17 PODATKI W HISTORII W starożytności podatkami były obciążone tylko niektóre grupy ludności. System podatkowy w starożytnym Egipcie polegał na zabieraniu rolnikom części zbiorów, rzemieślnicy natomiast oddawali część swych wyrobów na potrzeby wojska i administracji (resztę sprzedawali), a kupcy składali daniny.

18 PODATKI W HISTORII W starożytnym Rzymie obok łupów wojennych i danin wprowadzono świadczenia pieniężne

19 PODATKI W HISTORII W średniowieczu podatki miały niewielkie znaczenie, ponieważ dochody władcy pochodziły przeważnie z posiadłości ziemskich, przywilejów i ceł. W warunkach gospodarki naturalnej i obowiązującego prawa książęcego, przeważająca część świadczeń przybierała formę danin.

20 PODATKI W HISTORII W XV wieku rozwinął się system podatkowy we Francji i Anglii. Podatek dochodowy wprowadzono w Wielkiej Brytanii już w XVIII wieku, a w Prusach dopiero w 1891.

21 PODATKI W HISTORII W XIX wieku obciążeni e podatkami znacznie wzrosło, a podatki stały się instrumentem polityki finansowej

22 DOCHODY I WYDATKI POLSKI

23 DOCHODY I WYDATKI POLSKI

24 SKALA PODATKOWA Skala podatku dochodowego od osób fizycznych to główny przepis określający wysokość zobowiązań podatkowych. Na jej podstawie określa się, w jakiej wysokości podatek dochodowy zapłaci podatnik od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym. Wraz ze wzrostem dochodu rośnie stawka podatku dochodowego. Nie oznacza to jednak, że uzyskując dochody w kwocie 90'000 zł zapłacimy podatek dochodowy wg stawki 32%. Pierwsze 85'528 zł opodatkowane są stawką 18%, a dopiero cała nadwyżka - czyli dochody powyżej 85'528 zł obłożone są stawką 32% podatku dochodowego. Ponadto każda osoba fizyczna wykorzystuje tzw. kwotę wolną od podatku. W praktyce oznacza ją kwota zmniejszenia podatku w I przedziale skali podatkowej, w roku 2010 i 2011 wynosi ona 556 zł 02 gr.

25 Podstawa obliczenia podatku w złotych Kwota zmniejszająca podatek
SKALA PODATKOWA Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi Ponad Do 85'528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna 46 zł 33 gr Roczna 556 zł 02 gr Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3.091 zł

26 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Ubezpieczenia społeczne w Polsce podzielone zostały na: renty: polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom niezdolnym do pracy. emerytury: polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom, które osiągnęły wiek emerytalny.

27 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Ubezpieczenia społeczne w Polsce podzielone zostały na: świadczenia chorobowe polegają na wypłacie określonej kwoty w razie chorób oraz za urlopy macierzyńskie. świadczenia powypadkowe polegają na wypłacie określonej kwoty w postaci odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

28 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Ubezpieczenia społeczne w Polsce realizowane są przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - dla pracowników najemnych oraz ludności utrzymującej się z pozarolniczej działalności gospodarczej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) - dla ludności utrzymującej się z rolniczej działalności gospodarczej.

29 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Od stycznia 1999r wydatki na służbę zdrowia finansowane są z kieszenie podatnika. Składki te najpierw trafiają do ZUS-u, a następnie do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ.), które zajmują się zarządzaniem tymi pieniędzmi.

30 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Ubezpieczenia zdrowotne cz. II Zakłady opieki zdrowotnej dokonują wyceny swoich usług medycznych i zabiegają o zawarcie umów z NFZ. Wybiera tylko te placówki, które przedstawią najlepszą ofertę. Za wykonanie usług medycznych, NFZ płaci placówkom medycznym zgodnie z przedstawionym przez nie cennikiem.

31 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
System opieki zdrowotnej w Polsce od wielu lat przeżywa poważne trudności, które obecnie objawiają się m.in. : utrudnionym dostępem do lecznictwa specjalistycznego i długimi kolejkami oczekujących na świadczenia; niezadowalającą jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych, niskimi płacami w sektorze opieki zdrowotnej i masową emigracją specjalistycznych kadr medycznych do pozostałych krajów Unii Europejskiej,

32 Podatki liniowe czy progresywne?
Podatek liniowy Podatek progresywny Podatek jest obliczany w oparciu o jedną stawkę opodatkowania, co oznacza, że wszyscy podatnicy płacą taką samą część (np. 18%) swoich dochodów w formie podatku. Podatek liniowy został wprowadzony w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Stawka opodatkowania waha się między 10% a 35%. Podatnik o wyższych dochodach będzie odprowadzał większą część swojego dochodu w formie podatku, niż podatnik o niższym dochodzie. Obecnie większość rozwiniętych gospodarek świata (w tym Polska) stosuje progresywne skale opodatkowania w stosunku do dochodów osób fizycznych. Powoduje to większe obciążenie podatkowe osób zamożnych i relatywnie mniejsze osób o niższym dochodzie,

33 ZNANI LUDZIE O PODATKACH
Ronald Reagan: Poglądy rządu na gospodarkę można podsumować krótko: jeśli to żyje, opodatkuj to. Jeśli nadal ma się dobrze, ureguluj to. Jeśli przestanie funkcjonować, wprowadź subsydia. Benjamin Franklin: Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. 

34 ZNANI LUDZIE O PODATKACH
Albert Einstein: Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy. Cyceron: Podatki są sprężyną państwa. Oliver Wendell Holmes, Jr: Podatki są ceną jaką płacimy za rozwój cywilizacyjny.

35 Nasza wizyta w umig łasin – znaczenie podatków dla społeczności lokalnej.
W dniu 19 maja 2011 wyjechaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie. Celem wyjazdu było spotkanie z Panią Skarbnik i Panią Inspektor ds. podatków naszej gminy.

36 Nasza wizyta w umig łasin – znaczenie podatków dla społeczności lokalnej.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej, gdzie zwykle zasiada Rada Miasta, Burmistrz, Sekretarz i Skarbnik. Najpierw Pani Skarbnik i Pani Inspektor omówiły i objaśniły na czym polega ich praca.

37 Nasza wizyta w umig łasin – znaczenie podatków dla społeczności lokalnej.
Potem mówiły o podatkach, dochodach gminy, osobie fizycznej i prawnej, nieruchomościach: domach mieszkalnych, przedsiębiorstwach. Dowiedzieliśmy się m.in., że „…najwięcej pieniędzy wydaje się na oświatę, remonty dróg i różnego rodzaju dofinansowania” - powiedziała Pani Skarbnik.

38 Nasza wizyta w umig łasin – znaczenie podatków dla społeczności lokalnej.
Pani Skarbnik i Pani Inspektor oprowadził nas po swoich gabinetach, opisując swoje miejsca pracy oraz zakres obowiązków. Nie chciał jednak zdradzić wysokości zarobków urzędników skarbowych, chociaż pytaliśmy i o to.

39 Nasza wizyta w umig łasin – znaczenie podatków dla społeczności lokalnej.
Dowiedzieliśmy się, że Gmina Łasin otrzymała w sumie ok.5 mln złotych z różnych funduszy europejskich. Panie powiedziały też, że jedna trzecia dochodów gminy pochodzi z podatków. Bardzo podobał się nam ten wyjazd. Pożytecznie spędziliśmy czas.

40 ŹRÓDŁA DO PREZENTACJI Witryna Ministerstwa Finansów:
Witryna Taxconsulting: Wikipedia Wiedza o społeczeństwie wyd.Operon

41


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 w Jankowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google