Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Plany Działań na rok 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Plany Działań na rok 2009."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Plany Działań na rok 2009

2 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 2 TYPY PROJEKTÓW KRYTERIA WYBORU PROJEKTY: SYSTEMOWE INNOWACYJNE WSKAŹNIKI PLAN FINANSOWY Plan działania

3 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 3 Plany Działań na rok 2009 Mają na celu przedstawienie w ujęciu rocznym założeń dotyczących m.in.: preferowanych form wsparcia (typów projektów, jakie mogą być realizowane w ramach poszczególnych działań) podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów systemowych i konkursowych, innowacyjnych i ponadnarodowych, zasad i terminów wyboru projektów. Plany Działań mają pełnić funkcję planistyczną i operacyjną.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 4 Tryb procedury konkursowej Założenia - Plany Działań na rok 2009 Konkursy otwarteKonkursy zamknięte 8.2.1 6.37.2.2 7.38.1.3 9.2 9.5 6.1.1 6.1.2 6.2 7.2.1 8.1.1 9.1.1 9.1.2 9.4 Wprowadzenie kryteriów specyficznych Zastosowanie zróżnicowanej procedury konkursowej

5 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 5 Plany Działań na 2009 rok Standardowe kryteria dla komponentu regionalnego Minimalna wartość projektu w zależności od Działania Maksymalny i minimalny okres realizacji projektu Projekt jest realizowany na terenie Województwa Małopolskiego Biuro projektu na terenie Województwa Małopolskiego Ograniczenie liczby składanych wniosków przez jednego beneficjenta

6 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 6 Najważniejsze kryteria utworzenie 6 subregionów (6.1.1) objęcie szczególnym wsparciem osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 45 roku życia (6.1.1, 8.1.1) kompleksowość wsparcia (łączenie kilku typów wsparcia) premiowanie projektów szkoleniowych kończących się egzaminem premiowanie projektów realizowanych w partnerstwie (8.1.3, 7.2.1, 9.2) wspieranie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji (8.2.1,8.2.2) premiowanie projektów komplementarnych do inwestycji realizowanych w ramach innych źródeł Wspólnotowych (9.1, 9.2, 9.4) promowanie obszarów o wysokim odsetku mieszkańców korzystających z pomocy społecznej

7 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 7 KONKURSY OTWARTE 6.3; 7.3; 9.5 I i II 7.2.2 III 8.1.3 II 8.2.1 II 9.2 I Inicjatywy lokalne Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Partnerstwo lokalne na rzecz adaptacyjności Współpraca nauki i przedsiębiorstw Szkolnictwo zawodowe

8 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 8 Priorytet VI 6.1.1 Wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych Grupa docelowa - osoby po 45 roku życia Kompleksowość wsparcia: –indywidualne plany działania –szkolenia –doradztwo –zatrudnienie 1 subregion – 1 projekt Minimalny okres realizacji 36 miesięcy Beneficjent składa 1 wniosek Partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy Wykorzystanie metod wypracowanych w EQUAL

9 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 9 Priorytet VI 6.1.1 – Wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych Dąbrowski Brzeski Gorlicki Wadowicki Suski Tatrzański Oświęcimski Chrzanowski Olkuski Proszowicki Miechowski Wielicki Bocheński Limanowski Nowotarski Tarnowski Nowosądecki Kraków Nowy Sącz Tarnów Krakowski Myślenicki

10 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 10 Priorytet VI 6.1.2. Rozwój służb zatrudnienia Konkurs zamknięty na projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. –poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, szkolenia, doradztwo, Wybrane kryterium dostępu Wymagany jest wkład własny budżetu jst szczebla powiatowego w wysokości 11% wartości projektu oraz wkład własny Funduszu Pracy w wysokości 4% wartości projektu.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 11 Priorytet VI 6.2. Wsparcie przedsiębiorczości Wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie: –doradztwa (indywidualnego i grupowego) oraz szkoleń –przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu –wsparcie pomostowe w okresie do 6/do 12 miesięcy Wybrane kryteria dostępu/strategiczne Nie więcej niż 23 % z jednoosobowych działalności gospodarczych rejestrowanych jest na terenie Miasta Krakowa. Łączenie wszystkich instrumentów wsparcia Beneficjent składa 1 wniosek Okres realizacji 2-3 lata Realizacja w partnerstwie 6 instytucji działających na terenie 6 subregionów

12 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 12 Priorytet VI 6.3. Inicjatywy lokalne Projekty przyczyniające się do: –aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich –wsparcia lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych –rozwoju dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego Wybrane kryteria dostępu/strategiczne Maksymalny okres realizacji wynosi 12 miesięcy. Projekt realizowany przez podmiot działający na terenie gminy/powiatu którego dotyczy projekt. Minimalna wartość projektu 10 tys. zł/maksymalna 50 tys. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanego w EQUAL

13 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 13 2009 r. Kontraktacja 2009 Wydatki 2009 Ogółem publiczne Budżet państ wa Budżet JST Fundusz pracy PFRON Działanie 6.198 686 73584 582 03818 726 301520 21865 335 519 Poddziałanie 6.1.125 000 00015 501 952 Poddziałanie 6.1.28 400 0003 793 3513 224 349520 21848 784 Poddziałanie 6.1.365 286 735 Działanie 6.247 000 00014 936 870 Działanie 6.3500 000670 358 RAZEM PRIORYTET VI146 186 735100 189 26634 333 529520 21865 335 519 w tym projekty innowacyjne00 w tym projekty współpracy ponadnarodowej *3 644 786500 946

14 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 14 Priorytet VII 7.2.1. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekty zakładające udzielenie wsparcia dla: – tworzenia i funkcjonowania podmiotów integracji społecznej – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wybrane kryteria dostępu/strategiczne Projekt kompleksowy – łączący szkolenia i poradnictwo z innymi formami wsparcia Partnerstwo z instytucjami zajmującymi się integracją społeczną. Realizacja staży, subsydiowanego zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy. 100 % uczestników projektu zamieszkuje obszar powiatu, na którym odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej wynosi powyżej 10% Wykorzystanie modelu EQUAL

15 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 15 Priorytet VII 7.2.2. Wsparcie instytucji otoczenia ekonomii społecznej Wsparcia finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących m.in.: – usługi prawne, księgowe, marketingowe – doradcze i szkoleniowe z zakresu założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej Wybrane kryteria dostępu/strategiczne Minimalna wartość projektu wynosi 1 mln zł Dodatkowo premiowane będą projekty zapewniające wykorzystanie modeli ośrodków wspierania przedsiębiorczości społecznej, zaprojektowanych na podstawie ośrodków testowanych i zwalidowanych w ramach PIW EQUAL

16 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 16 Priorytet VII 7.3. Inicjatywy lokalne Projekty przyczyniające się do: –integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich –wsparcia lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –rozwoju dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego Wybrane kryteria dostępu/strategiczne Maksymalny okres realizacji wynosi 12 miesięcy Projekt realizowany przez podmiot działający na terenie gminy/powiatu którego dotyczy projekt. Minimalna wartość projektu 10 tys. zł/maksymalna 50 tys. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL

17 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 17 Projekty innowacyjne Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży Wybrane kryteria dostępu/strategiczne Projekt jest realizowany w partnerstwie Beneficjent składa 1 wniosek Minimalna wartość projektu 350 tys. zł Wypracowanie i implementacja modelu we współpracy z partnerem zagranicznym

18 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 18 2009 r. Kontraktacja 2009 r. Wydatki 2009r. Ogółem publiczneBudżet państwaBudżet JSTFundusz PracyPFRON Działanie 7.1 29 656 612 26 828 6882 262 340141 396424 188 Poddziałanie 7.1.121 161 835 18 939 8411 959 375141 396121 223 Poddziałanie 7.1.25 770 777 5 164 847302 965 Poddziałanie 7.1.32 724 000 Działanie 7.2 27 000 00020 044 162 Poddziałanie 7.2.120 000 00016 197 430 Poddziałanie 7.2.27 000 0003 846 732 Działanie 7.3 1 500 0001 499 083 RAZEM PRIORYTET VII58 156 61251 199 857 48 371 9332 262 340141 396424 188 w tym projekty innowacyjne8 908 619255 999 w tym projekty współpracy ponadnarodowej8 908 619255 999

19 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 19 Priorytet VIII 8.1.1 – Rozwój kwalifikacji zawodowych typ 1 Projekty obejmujące: – ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw Wybrane kryteria dostępu/strategiczne W ramach jednego projektu są realizowane wyłącznie szkolenia otwarte albo wyłącznie szkolenia zamknięte. Beneficjent składa 1 wniosek Projekty skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw.

20 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 20 Priorytet VIII 8.1.1 – Rozwój kwalifikacji zawodowych typ 3 Projekty obejmujące: – szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji Wybrane kryteria dostępu/strategiczne Wymagany wkład własny uczestnika projektu wynosi 10% łącznej wartości kosztów szkolenia. Szkolenia językowe są realizowane wyłącznie w formie kursu kończącego się egzaminem zewnętrznym i certyfikatem albo jako część szkolenia zawodowego Projekty zakładające szkolenia zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatu lub uzyskaniem uprawnień. Projekt skierowany jest do osób powyżej 45 roku życia

21 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 21 Priorytet VIII 8.1.3. Partnerstwo na rzecz adaptacyjności Projekty obejmują: –tworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców –promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw –upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity Wybrane kryteria dostępu Realizacja projektu przez co najmniej 5 partnerów, z których każdy prowadzi działalność statutową o odmiennym charakterze.

22 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 22 Priorytet VIII 8.2.1. Współpraca nauki i przedsiębiorstw Projekty obejmujące: –staże i szkolenia praktyczne pracowników firm w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w firmach –promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, szczególnie firm typu spin off lub spin out –szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out Kryterium strategiczne Projekty zakładające realizację szkoleń i doradztwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej typu spin off i spin out w obszarach wskazanych w RSI (m.in. inżynieria środowiskowa, materiałowa, chemiczna, biologia i biotechnologia, technologie informacyjne, ochrona zdrowia).

23 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 23 Projekty innowacyjne Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50 plus Wybrane kryteria dostępu/strategiczne Projekt jest realizowany w partnerstwie Beneficjent składa 1 wniosek Minimalna wartość projektu 350 tys. zł Wypracowanie i implementacja modelu we współpracy z partnerem zagranicznym

24 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 24 2009 r. Kontraktacja 2009 r. Wydatki 2009r. Ogółem publiczneBudżet państwaBudżet JST Fundusz PracyPFRON Działanie 8.1 39 200 00049 130 91749 104 60126 316 Poddziałanie 8.1.138 000 00041 067 463 Poddziałanie 8.1.205 409 038 Poddziałanie 8.1.31 200 000900 000 Poddziałanie 8.1.401 754 4161 728 10026 316 Działanie 8.2 5 000 0008 427 2728 010 498416 774 Poddziałanie 8.2.15 000 0002 870 293 Poddziałanie 8.2.205 556 9795 140 205416 774 RAZEM PRIORYTET VIII 44 200 00057 558 18957 115 099443 090 w tym projekty innowacyjne9 138 621287 791 w tym projekty współpracy ponadnarodowej9 138 621287 791

25 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 25 Priorytet IX 9.1.1. Przedszkola Projekty obejmujące tworzenie nowych oraz wsparcie istniejących przedszkoli (oraz innych form wychowania przedszkolnego) Wybrane kryteria dostępu/strategiczne Projekty realizowane w gminach o wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej 30%. Wymagany jest wkład własny, którego wysokość wynosi 15 % wartości projektu w przypadku wniosków o dofinansowanie realizacji projektu składanych przez jst lub ich jednostki organizacyjne. Projekty zakładające realizację innych form wychowania przedszkolnego. Projekty komplementarne z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny.

26 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 26 Priorytet IX 9.1.2. Programy rozwojowe Projekty obejmujące realizację kompleksowych programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne Wybrane kryteria dostępu/strategiczne Program rozwojowy szkoły obejmuje co najmniej organizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i/lub przedsiębiorczości. Projekty realizowane przez szkoły, placówki oświatowe lub ich organy prowadzące bądź też realizowane w partnerstwie z w/w podmiotami. Beneficjent składa 1 wniosek dotyczący danego typu szkół Dodatkowo premiowane projekty: –dotyczące szkół gimnazjalnych zawierające elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego, –realizowane w szkołach, w których wyniki z egzaminów zewnętrznych były niższe od średniej wojewódzkiej, –Kompleksowe –Komplementarne ze zrealizowanymi z innych środków UE

27 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 27 Priorytet IX 9.2. Szkolnictwo zawodowe Projekty obejmujące realizację kompleksowych programów rozwojowych szkół placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe Wybrane kryteria dostępu/strategiczne Realizacja w partnerstwie organów prowadzących szkoły i placówki kształcenia zawodowego związane z określoną branżą. Partnerstwo powinno obejmować obszar więcej niż 1 powiatu (z wyjątkiem powiatów grodzkich) Wymagany jest wkład własny (15% wartości projektu) w przypadku projektów składanych przez jst lub ich jednostki organizacyjne. Dodatkowo premiowane projekty: –realizujące programy modułowe (teoria i praktyka w warunkach pracownianych) w zakresie kształcenia zawodowego, –zakładające współpracę z pracodawcami (zwłaszcza staże i praktyki), –zakładające wparcie istniejących placówek praktycznej nauki zawodu. –Komplementarne ze zrealizowanymi z innych środków UE

28 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 28 Priorytet IX 9.4. Kadry edukacji Projekty obejmujące doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, pracowników placówek kształcenia zawodowego, instruktorów nauki zawodu Wybrane kryteria dostępu/strategiczne Projekty zakładające doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wymagany jest wkład własny (15% wartości projektu) w przypadku projektów składanych przez jst lub ich jednostki organizacyjne. Dodatkowo premiowane projekty: –zakładające doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, przy współpracy z przedsiębiorcami, –zakładające włączenie praktyków - pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach w proces kształcenia nauczycieli.

29 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 29 Priorytet IX 9.5. Inicjatywy lokalne Projekty przyczyniające się do: –tworzenia i wsparcia działalności inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców tych obszarów, –podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, –realizacji działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych podnoszących świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. Wybrane kryteria dostępu Maksymalny okres realizacji wynosi 12 miesięcy. Projekt realizowany przez podmiot działający na terenie gminy/powiatu którego dotyczy projekt. Minimalna wartość projektu 10 tys. zł/maksymalna 50 tys.

30 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 30 Projekty innowacyjne Modernizacja kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami rynku pracy Wybrane kryteria dostępu/strategiczne Projekt jest realizowany w partnerstwie Beneficjent składa 1 wniosek Minimalna wartość projektu 350 tys. zł Wypracowanie i implementacja modelu we współpracy z partnerem zagranicznym Projekt innowacyjny w trybie systemowym : DiAMEnT – Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty (MCDN)

31 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 31 2009 r. Kontraktacja 2009 r. Wydatki 2009r. Ogółem publiczne Budżet państwaBudżet JSTFPPFRON Działanie 9.1 45 000 00027 406 60627 174 420232 186 Poddziałanie 9.1.120 000 0007 911 9807 793 300118 680 Poddziałanie 9.1.225 000 00015 598 823 Poddziałanie 9.1.303 895 8033 782 297113 506 Działanie 9.2 30 000 00016 232 89314 354 4501 878 443 Działanie 9.3 01 248 080 Działanie 9.4 5 500 0005 238 4614 452 692785 769 Działanie 9.5 1 500 0002 816 487 RAZEM PRIORYTET IX 82 000 00052 942 527 50 046 1292 896 398 w tym projekty innowacyjne 23 000 0001 500 000 w tym projekty współpracy ponadnarodowej 00

32 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 32 Instytucja Pośrednicząca II WUP Kraków, Plac Na Stawach 1 e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. (12) 424 07 37 Instytucja Pośrednicząca UMWM Kraków, Wielicka 72 e-mail: pokl@malopolska.mw.gov.pl tel. (12) 29 90 700

33 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 33


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Plany Działań na rok 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google