Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny” spotkanie inaugurujące Lublin 18.12.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny” spotkanie inaugurujące Lublin 18.12.2014r."— Zapis prezentacji:

1 „Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny” spotkanie inaugurujące Lublin 18.12.2014r.

2 Lubelszczyzna była w przeszłości i jest obecnie regionem rolniczym. Realizowany dawniej model gospodarki rolnej, oparty był przede wszystkim na małych prywatnych gospodarstwach rolnych, co sprzyjało zachowaniu wysokiej różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich. Cechą charakterystyczną Lubelszczyzny jest mozaika siedlisk przyrodniczych, wśród których ważną rolę pełnią siedliska trawiaste (łąki, torfowiska i murawy). Obecny model rolnictwa nie sprzyja użytkowaniu tych siedlisk przez ich właścicieli. Niska wartość ekonomiczna przy wysokich kosztach użytkowania powoduje, że tereny te są porzucane i podlegają powolnej sukcesji, lub są przekształcane na grunty orne, plantacje energetyczne lub podlegają zabudowie. Prowadzi do upraszczania struktury i degradacji tych siedlisk i do zaniku gatunków charakterystycznych i typowych dla położenia geobotanicznego Lubelszczyzny.

3 Kalendarium Czerwiec 2013 aplikacja wniosku Lipiec 2013informacja o pozytywnej ocenie wniosku pod względem spełnienia kryteriów dostępu Listopad 2013informacja o umieszczeniu wniosku na liście rankingowej Marzec 2014Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu PLO „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” zatwierdził listę rankingową i przyznał 100% wnioskowanego wsparcia 3 kwietnia 2014 r.podpisanie Umowy Partnerstwa pomiędzy Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie 7 sierpnia 2014 r. podpisanie Porozumienia Nr 520/2014/Wn-03/OP-XN-02/D w sprawie projektu „ Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny” pomiędzy Ministrem Środowiska, pełniącym funkcje Operatora Programu dla Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, reprezentowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie. Koszt ogólny projektu - 1 087 756 PLN Kwota dofinansowania - 924 593 PLN

4 Celem projektu jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej siedlisk trawiastych na terenie wschodniej Lubelszczyzny poprzez stworzenie podstaw dobrego zarządzania obszarami Natura 2000 Cel będzie osiągany poprzez: - wdrożenie zadań czynnej ochrony wynikających z projektów planów zadań ochronnych - wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat wartości oraz zasad zrównoważonego użytkowania siedlisk trawiastych, ich funkcji ekosystemowych oraz większego ukierunkowania obszarów wiejskich na bioróżnorodność.

5 Projekt realizowany będzie na terenie Dolina Środkowego Bugu PLB060003 Chełmskie Torfowiska Węglanowe Polesie PLB060019-poza PPN Torfowiska Chełmskie PLH060023 Rogów PLH060062 Żmudź PLH060075 Dobużek PLH060039 Kąty PLH060010 Stawska Góra PLH060018 Zachodniowołyńska Dolina Bugu PLH060035 DrewnikiPLH060059

6 Do głównych zadań przewidzianych w projekcie należą: opracowanie planów zadań ochronnych dla 6 obszarów Natura 2000 czynna ochrona muraw kserotermicznych polegająca na wprowadzeniu wypasu owiec ras rodzimych w trzech obszarach Natura 2000 przywrócenie właściwego stanu ochrony murawy w obszarze Natura 2000 Drewniki wzmocnienie populacji dwu zagrożonych gatunków roślin żmijowca czerwonego i szczodrzeńca zmiennego działania promocyjne

7 Opracowanie planów zadań ochronnych dla 6 obszarów Natura 2000 Plany zadań ochronnych realizowane będą dla obszarów: Dolina Środkowego Bugu PLB060003 Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB060002 Polesie PLB060019-poza PPN Torfowiska Chełmskie PLH060023 Rogów PLH060062 Żmudź PLH060075

8 Wzmocnienie populacji dwu zagrożonych gatunków roślin żmijowca czerwonego i szczodrzeńca zmiennego Głównym celem zadania jest odbudowa oraz zwiększenie liczebności istniejących populacji żmijowca czerwonego Echium russicum oraz szczodrzeńca zmiennego Chamaecytisus albus. Gatunki te należą do gatunków zagrożonych wyginięciem, które zostały wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Ostatnie stanowiska tych gatunków, zlokalizowane są na terenie wschodniej Lubelszczyzny. Zakres zadania: opracowanie dokumentacji dotyczącej możliwości ochrony szczodrzeńca zmiennego poprawa warunków siedliskowych na stanowiskach żmijowca czerwonego i szczodrzeńca zmiennego (wygrabienie wojłoku, wykoszenie) zasilanie populacji osobnikami z hodowli ex situ monitoring skuteczności

9 Przywrócenie właściwego stanu ochrony murawy w obszarze Natura 2000 Drewniki W trakcie realizacji PZO dla obszaru Drewniki, w 2012 r. wskazano, że jeden z płatów murawy kserotermicznej o powierzchni około 0,5 ha, został zniszczony, przez nawiezienie na murawę ziemi pochodzącej z wykopów wykonanych w dolinie rzeki. Po oględzinach stanowiska w maju 2013 r. stwierdzono, że pomimo usunięcia wierzchniej warstwy gleby, stan murawy jest zły. W celu poprawy jakości murawy konieczne jest zdjęcie warstwy wierzchniej gleby, do poziomu warstwy kredy oraz wycinka tarniny, co umożliwi ekspansję gatunkom kserotermicznym, które zachowały się na części murawy.

10 Wypas owiec Wypas jest jedną z najskuteczniejszych form ochrony terenów trawiastych. Do wypasu wykorzystane będą polskie rodzime owce rasy-świniarka i uhruska. Owce w ilości 40 szt. będą wypasane od maja do października na trzech obszarach Natura 2000. Zwierzęta będą przemieszczane z jednego obiektu na kolejny w miarę wykorzystywania porostu. Koordynatorem zadania jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

11 Promocja projektu Cele komunikacji: podniesienie świadomości społecznej o obszarach Natura 2000 oraz metodach zarządzania obszarami chronionymi, przekonanie rolników i mieszkańców terenów związanych z obszarami Natura 2000 o możliwościach wykorzystania tych obszarów do dywersyfikacji swojej działalności poprzez m.in. hodowlę lokalnych ras owiec uskutecznienie praktycznych metod zarządzania terenami chronionymi wśród instytucji, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz środowisk naukowych Grupy docelowe społeczności związane z obszarami Natura 2000, na których realizowany będzie projekt, w tym rolnicy, pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, pracownicy i studenci lubelskich uczelni wyższych, uczniowie szkół pracownicy instytucji realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody, w tym JST

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny” spotkanie inaugurujące Lublin 18.12.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google