Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia o profilu praktycznym w życiu uczelni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia o profilu praktycznym w życiu uczelni"— Zapis prezentacji:

1 Studia o profilu praktycznym w życiu uczelni
NOWE PERSPEKTYWY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W POLSCE.STUDIA O PROFILU PRAKTYCZNYM W POLSKICH UCZELNIACH – IN STATU NASCENDI Konferencja w ramach cykli: „Rozwój Edukacji Akademickiej” (REA) – Uniwersytet Gdański “Network of LLL Institutions” - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Gdańsk, 19 czerwca 2012 roku Studia o profilu praktycznym w życiu uczelni Marek Frankowicz Zespół Ekspertów Bolońskich Uniwersytet Jagielloński PWSZ w Tarnowie EURASHE

2 Student nowej generacji: „Novum Trivium”
3 typy kompetencji: Dziedzinowe Umiejętność przeżycia w innym kulturowo środowisku Przedsiębiorczość Absolwent powinien umieć napisać Pracę/raport ze swojej dziedziny Esej wyrażający swoje myśli i uczucia Biznes plan Henry Etzkowitz, Newcastle University Business School

3 „Professional Higher Education”
W innych krajach: PHE często związana z typem uczelni; systemy dualne etc. Dyskusja nt. PHE – również „professional doctorate”, „professor of practice” etc. Problem SCHE (short cycle HE, „poziom 5” EQF)

4 Harmonising Approaches to Professional Higher Education in Europe (HAPHEE – prounced Happy ) projekt zgłoszony przez EURASHE, czekamy na rezultaty selekcji

5 Prawo o Szkolnictwie Wyższym
Art Użyte w ustawie określenia oznaczają: 18e) profil kształcenia - profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych albo profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych; Art. 9a. 2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym może zaliczyć do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub osoby, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora.

6 Prawo o Szkolnictwie Wyższym
Art. 168a. 1. Uczelnia może prowadzić studia o profilu praktycznym z udziałem podmiotów gospodarczych. 2. Sposób prowadzenia i organizację studiów, o których mowa w ust. 1, określa umowa zawarta w formie pisemnej między uczelnią a podmiotem gospodarczym. Umowa może określać: 1) możliwość prowadzenia zajęć ze studentami, w szczególności praktycznych, przez pracowników podmiotów gospodarczych; 2) udział podmiotu gospodarczego w opracowaniu programu nauczania; 3) sposób dofinansowania studiów przez podmiot gospodarczy; 4) efekty kształcenia; 5) sposób realizacji praktyk i staży.

7 Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia § W przypadku, gdy jednostka organizacyjna uczelni prowadzi studia na danym kierunku i poziomie kształcenia na profilach ogólnoakademickim i praktycznym, zakładane efekty kształcenia opisuje się odrębnie dla każdego profilu. § Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów dla profilu praktycznego, odbywają się w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej i umożliwiają bezpośrednie wykonywanie odpowiednich czynności praktycznych przez studentów. 3. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym n kierunku o profilu praktycznym są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, adekwatne do prowadzonych zajęć.

8 Łoże Prokrusta? Unia Europejska MNSzW PKA
Prokrusta łoże - system, doktryna, polityka itp., które (w sposób gwałtowny) zmuszają do dostosowania się do czegoś a. do ulegania czemuś bez względu na indywidualne różnice a. specjalne okoliczności. (Kopaliński)

9 Janusowe oblicza profilowania studiów
Plusy ujemne Biurokratyzacja Możliwość utrudnień w przechodzeniu na II stopień (przy zmianie profilu) Ryzyko stworzenia „studiów klasy B” Plusy dodatnie Zwiększenie uwagi na znaczenie kompetencji praktycznych Lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy Ściślejsze więzi z interesariuszami zewnętrznymi Refleksja nad misją i strategią uczelni

10 Doświadczenia PWSZ w Tarnowie
1996/7: projekt TEMPUS „Tarnow University College” – stworzenie modelu kształcenia zawodowego na poziomie wyższym Od 1998: studia na dobrze określonych specjalnościach zawodowych, programy zbliżone do akademickich (np. ochrona środowiska) oraz autorskie programy praktyczne (np. agroekonomia) Po wprowadzeniu standardów kształcenia: konieczność psucia dobrych programów (aby dostać akredytację) Obecnie: nowe otwarcie – okazja do przemyślenia koncepcji studiów na poszczególnych kierunkach i wprowadzenia korzystnych zmian

11 Określanie profilu (studia I stopnia)
Pytanie zasadnicze: co się dzieje z absolwentami danych studiów I stopnia? Jeśli większość kontynuuje studia o profilu akademickim, to lepszy jest profil ogólnoakademicki Jeśli większość kontynuuje studia o profilu praktycznym bądź podejmuje pracę – lepszy może być profil praktyczny

12 Moja definicja zatrudnialności
Employability is the art of transforming learning outcomes into earning incomes FROM LEARNING TO EARNING!

13 Jest wiele innych tego typu przykładów
Zatrudnialność Firma LEGO zatrudnia archeologów Banki i biura maklerskie zatrudniają absolwentów kierunków ścisłych Jest wiele innych tego typu przykładów

14 PWSZ w Tarnowie: Uchwała Senatu nr 18 z 30 marca 2012 zatwierdziła natepujące efekty kształcenia
ADMINISTRACJA PROFIL PRAKTYCZNY CHEMIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EKONOMIA PROFIL PRAKTYCZNY ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI ELEKTROTECHNIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI FILOLOGIA POLSKA PROFIL PRAKTYCZNY I STOPIEŃ PROFIL PRAKTYCZNY II STOPIEŃ PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI II STOPIEŃ FIZJOTERAPIA PROFIL PRAKTYCZNY INFORMATYKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI INZYNIERIA MATERIAŁOWA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI MATEMATYKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI NEOFILOLOGIA PROFIL PRAKTYCZNY OCHRONA ŚRODOWISKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WYCHOWANIE FIZYCZNE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

15 Spojrzenie „od końca” Zamiast „przyjmijmy studentów i uczmy ich tego, na czym się mniej więcej znamy”… Refleksja: jakie kompetencje potrzebne w życiu i w pracy mogą nabyć studenci dzięki studiom przez nas prowadzonym

16 Podstawowe kryterium:
ZDROWY ROZSĄDEK Non sunt multiplicanda entia praeter necessitatem Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Studia o profilu praktycznym w życiu uczelni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google