Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Priorytet VIII – Poddziałanie 8.1.2 Konkurs otwarty Nr II/POKL/8.1.2/2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Priorytet VIII – Poddziałanie 8.1.2 Konkurs otwarty Nr II/POKL/8.1.2/2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 1 Priorytet VIII – Poddziałanie 8.1.2 Konkurs otwarty Nr II/POKL/8.1.2/2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 2 Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 5 000 000,00 PLN

3 3 Procedura przyspieszonego wyboru Weryfikacja formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, dokonana zostanie w oparciu o kryteria formalne i kryteria dostępu w ciągu 5 dni roboczych od daty ich wpływu. Jeśli wniosek nie spełnia kryteriów dostępu, jest odrzucany, o czym Instytucja Wdrażająca pisemnie informuje projektodawcę w terminie 3 dni od daty zatwierdzenia Karty oceny formalnej. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie kryteriów formalnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie podejmuje decyzję, czy stwierdzone uchybienia umożliwiają ocenę merytoryczną wniosku. W przypadku decyzji, iż uchybienia formalne we wniosku uniemożliwiają ocenę merytoryczną, IOK w terminie 3 dni od daty zatwierdzenia Karty oceny formalnej, wzywa Projektodawcę do uzupełnienia uchybień formalnych we wniosku o dofinansowanie w terminie nie krótszym niż 4 dni.

4 4 Procedura przyspieszonego wyboru c.d. W przypadku wezwania projektodawcy do uzupełnienia uchybień formalnych we wniosku, na dalszym etapie oceny i podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania, pod uwagę brana jest data ponownego złożenia (uzupełnionego) wniosku o dofinansowanie tzn. w przypadku, gdy o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosków, w pierwszej kolejności może być dofinansowany wniosek, który został złożony w terminie późniejszym, ale był poprawny formalnie, niż wniosek złożony w terminie wcześniejszym, ale przekazany projektodawcy do uzupełnienia ze względu na uchybienia formalne. Dopuszcza się jedynie jednorazowe wezwanie Projektodawcy do uzupełnienia uchybień formalnych we wniosku. W przypadku gdy Projektodawca nie złoży uzupełnionego wniosku we wskazanym terminie lub gdy złożony wniosek nadal zawiera uchybienia formalne, wniosek jest odrzucany.

5 5 Procedura przyspieszonego wyboru c.d. W przypadku, gdy wniosek jest poprawny formalnie lub gdy uchybienia formalne umożliwiają jego dalszą ocenę, wniosek w ciągu 3 dni od daty zatwierdzenia Karty oceny formalnej, kierowany jest do oceny merytorycznej, dokonywanej w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym. Wnioski, w których stwierdzono uchybienia formalne, a które mimo to zostały skierowane do oceny merytorycznej, nie są kierowane do ponownej oceny formalnej.

6 6 Procedura przyspieszonego wyboru c.d. W terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, lecz nie późniejszym niż 3 dni od daty zakończenia oceny merytorycznej danego wniosku, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie pisemnie poinformuje projektodawcę o wynikach oceny merytorycznej, przyjęciu wniosku do dofinansowania lub jego odrzuceniu, ewentualnej konieczności negocjacji i/lub uzupełnienia wniosku w związku z uchybieniami formalnymi, o ile zostały takie stwierdzone na etapie oceny formalnej, a członkowie KOP podjęli decyzję o skierowaniu wniosku do oceny merytorycznej. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje również projektodawcę o przewidywanym terminie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

7 7 Wsparcie dla osób zwolnionych 1), przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym: Szkoleń 2) i poradnictwa zawodowego poradnictwa psychologicznego, 1) Dotyczy pozostających bez zatrudnienia osób, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 2) W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego, uczestnikom projektu może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

8 8 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu c.d. pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/ mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania 3), 3) Jednorazowy dodatek relokacyjny (mobilnościowy) wypłacany jest w wysokości równej sześciokrotności 100% wartości zasiłku dla bezrobotnych osobie, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Spełnianie kryterium odległości jest weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez uczestnika projektu. Dodatek ten może być przyznany najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r.

9 9 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu c.d. pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy 4), 4) Jednorazowy dodatek motywacyjny, zatwierdzony 2 czerwca 2009 r., wypłacany jest w wysokości równej trzykrotności różnicy pomiędzy dotychczasowym (tj. wyższym), a nowym (tj. niższym) wynagrodzeniem brutto, lecz maksymalnie w wysokości 4000 PLN osobie, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Dotychczasowy pracodawca oznacza pracodawcę, z którym uczestnik projektu pozostawał w stosunku pracy, stosunku służbowym lub zawierał umowy cywilno-prawne w okresie bezpośrednio poprzedzającym przystąpienie do projektu. Dodatek ten może być przyznany najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r.

10 10 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu c.d. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów 5) : doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 5) Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz Działania 6.2, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

11 11 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu c.d. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN 6), 6) Beneficjent ma obowiązek dokonywania kontroli prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków.

12 12 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu c.d. wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) 7). 7) Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednocześnie w uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta istnieje możliwość przedłużenia podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesiąca włącznie od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

13 13 Typ Beneficjentów: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

14 14 Kryteria dostępu Grupę docelową projektu stanowią konkretni przedsiębiorcy przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz osoby zatrudnione u takich przedsiębiorców. Informację na ten temat Beneficjent musi ująć w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu PO KL Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem). Informację na ten temat Beneficjent musi ująć w punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu PO KL Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2009 roku. Informację na ten temat Beneficjent musi ująć w punkcie 1.8 wniosku o dofinansowanie projektu PO KL

15 15 Kryteria dostępu c.d. Dodatki motywacyjne wypłacane uczestnikom projektu zostaną w co najmniej 70% skierowane do osób, które utraciły zatrudnienie w mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie. Informację na ten temat Beneficjent musi ująć w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu PO KL Dodatki motywacyjne są wypłacane osobom, które dodatkowo zostały objęte co najmniej jedną z poniższych form wsparcia przewidzianą w ramach projektu: szkoleniami, poradnictwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym, pośrednictwem pracy. Informację na ten temat Beneficjent musi ująć w punkcie 3.3 wniosku o dofinansowanie projektu PO KL Wartość dodatków motywacyjnych przyznanych uczestnikom nie przekracza 15% wartości projektu. Informację na ten temat Beneficjent musi ująć w budżecie wniosku o dofinansowanie projektu PO KL Dodatki motywacyjne nie są wypłacane uczestnikom projektu, którzy utracili zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których zwalniani pracownicy zostali objęci wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Informację na ten temat Beneficjent musi ująć w punkcie 3.3 wniosku o dofinansowanie projektu PO KL

16 16 Kryteria strategiczne W niniejszym konkursie nie przewiduje się żadnych kryteriów strategicznych.

17 17 Grupa docelowa Projekty realizowane w ramach niniejszego konkursu muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup docelowych, spełniających stosowne kryteria dostępu: pracodawcy* i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. * W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).

18 18 Grupa docelowa c.d. W przypadku udzielania w ramach projektu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnikami projektu mogą być wszystkie osoby fizyczne (pracujące będące w okresie wypowiedzenia z przyczyn pracodawcy i/lub pozostających bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), które w dniu przystąpienia do projektu nie są przedsiębiorcami, nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej oraz nie są wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych, bądź też nie są członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, jednak nie wyklucza się udziału w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkowstwa w spółdzielni.

19 19 Grupa docelowa c.d. Beneficjentami pomocy nie mogą być osoby zatrudnione u Beneficjenta, Partnera lub Wykonawcy oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie i instytucjach wobec niego nadrzędnych. Beneficjent pomocy nie może uczestniczyć w więcej niż jednym projekcie o podobnych formach wsparcia w tym samym czasie.

20 20 Wkład własny Wkład własny Beneficjentów pomocy wynosi minimum 10% przyznanej dotacji inwestycyjnej. Wkład własny Beneficjentów pomocy nie może być wykazywany w projekcie składanym przez projektodawców.

21 21 Pomoc publiczna udzielana Beneficjentowi pomocy Pomoc publiczna = pomoc de minimis

22 22 Pomoc publiczna udzielana Beneficjentowi pomocy c.d. Zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej stosuje się do pomocy udzielanej Beneficjentowi pomocy od momentu zarejestrowania przez niego działalności gospodarczej. W związku z powyższym w Szczegółowym budżecie projektu Beneficjent zobowiązany jest precyzyjnie rozdzielić wydatki na: nieobjęte regułami pomocy publicznej (planowane do poniesienia przed zarejestrowaniem przez Beneficjentów Ostatecznych działalności gospodarczej); objęte regułami pomocy publicznej (planowane do poniesienia po zarejestrowaniu przez Beneficjentów Ostatecznych działalności gospodarczej). Wsparcie udzielane Beneficjentowi pomocy do momentu zarejestrowania przez niego działalności gospodarczej nie stanowi pomocy publicznej.

23 23 Pomoc publiczna udzielana Beneficjentowi pomocy c.d. Pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z zasadą de minimis w oparciu o: Rozporządzenie komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. W sprawie stosowania art.. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379, z 28.12.2006 r. Ustawę z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59 poz. 404); Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (art.. 31 ust. 1 pkt. 1 i 2), (Dz. U. z 2008 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.); Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 8 lipca 2009r.

24 24 Pomoc publiczna udzielana Beneficjentowi pomocy c.d. Podmiotem udzielającym pomocy publicznej w ramach Poddziałania 8.1.2 jest Beneficjent (Projektodawca). W związku z powyższym Beneficjent (Projektodawca) zobowiązany jest, na podstawie art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59 poz. 404) do wydania Beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354). Zaświadczenie to powinno być wydane w dniu udzielenia pomocy, tj. w dniu podpisania umowy pomiędzy Beneficjentem (Projektodawcą) a Beneficjentem pomocy o przyznaniu pomocy objętej zasadą de minimis.

25 25 Pomoc publiczna udzielana Beneficjentowi pomocy c.d. Beneficjenci pomocy mogą otrzymać w ramach projektu następujące formy wsparcia stanowiące pomoc publiczną: jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności, udzielana w celu ułatwienia sfinansowania pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; wsparcie pomostowe: doradztwo w efektywnym wykorzystaniu dotacji, podstawowe, przysługujące przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, przedłużone - przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesiąca (liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej).

26 26 Projekty z komponentem ponadnarodowym W ramach niniejszego konkursu przewiduje się możliwość realizacji jedynie projektów z komponentem ponadnarodowym. nie jest natomiast możliwe realizowanie projektów innowacyjnych w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

27 27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Priorytet VIII – Poddziałanie 8.1.2 Konkurs otwarty Nr II/POKL/8.1.2/2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google