Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poddziałanie 8.1.1 PO KL – szkolenia i doradztwo dla MMŚP Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poddziałanie 8.1.1 PO KL – szkolenia i doradztwo dla MMŚP Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Poddziałanie 8.1.1 PO KL – szkolenia i doradztwo dla MMŚP Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie Informacyjne Olsztyn, 2 kwietnia 2012 r.

2 2 Konkurs Nr I/POKL/8.1.1/2012 Konkurs otwarty; Konkurs otwarty; Dostępne środki: 32 000 000 PLN; Dostępne środki: 32 000 000 PLN; Nabór wniosków: 03.04 – 31.12.2012 r. Nabór wniosków: 03.04 – 31.12.2012 r. (zawieszenie nie wcześniej niż 25 kwietnia); Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN. Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

3 3 Typy projektów możliwe do realizacji ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno- technicznym przedsiębiorstwa; ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno- technicznym przedsiębiorstwa; doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

4 4 Szkolenia ogólne i specjalistyczne Szkolenia ogólne służą uzyskaniu uniwersalnej wiedzy, która może być wykorzystana zarówno u aktualnego, jak i u przyszłego pracodawcy oraz na innych polach aktywności zawodowej. Wiedza ta nie jest zatem ściśle związana ze specyfiką działalności danego przedsiębiorstwa i może zostać wykorzystana również w innych przedsiębiorstwach z tej samej (bądź innej) branży lub sektora.

5 5 Szkolenia ogólne i specjalistyczne Szkolenia specjalistyczne oznaczają szkolenia polegające na przekazywaniu wiedzy głównie i bezpośrednio związanej z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracownika w przedsiębiorstwie oraz na przekazywaniu umiejętności, których wykorzystanie w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie jest możliwe.

6 6 Szkolenia - wykluczenie Projekty nie mogą obejmować szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP), tj. niekwalifikowane ze środków EFS są szkolenia, które dotyczą okresowego potwierdzania kwalifikacji na danym stanowisku pracy by nie stracić uprawnień do wykonywania zawodu bez względu na fakt czy obowiązek finansowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy na pracowniku.

7 7 Doradztwo Doradztwo - usługa udzielona beneficjentowi pomocy publicznej, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez podmiot udzielający usługi doradczej. Usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności, ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, takich jak np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, regularne usługi prawne, usługi w zakresie reklamy.

8 8 Doradztwo - przykłady Wdrożenie systemu ocen pracowniczych; Optymalizacja procesów komunikacji na rożnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwie ; Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania wiedzą/wiekiem w przedsiębiorstwie.

9 9 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem: osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani oświatowej; podmiotów określonych w art. 207 ustawy o finansach publicznych, tj. podmiotów, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się: wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur, pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Beneficjenci

10 10 Warianty realizacji projektów Sam dla siebieDla innych Projektodawca – Firma X Beneficjent pomocy (firma delegująca pracowników na szkolenia, korzystająca z usług doradczych): Firma X Projektodawca – Firma A (np. firma szkoleniowa, stowarzyszenie itp.) Beneficjenci pomocy (firmy delegujące pracowników na szkolenia, korzystające z usług doradczych): Firma XFirma X Firma YFirma Y Firma ZFirma Z

11 11 Warianty realizacji projektów – wady i zalety Sam dla siebie znajomość rzeczywistych potrzeb firmy i uwarunkowań rynku, na którym funkcjonuje; bezpośredni nadzór nad realizacją szkoleń czy doradztwa, gwarantujący ich wysoką jakość; pełna niezależność w doborze zakresu tematycznego i form wsparcia oraz harmonogramu ich realizacji; minimalizacja kosztów obsługi projektu (istotne również z punktu widzenia WUP ); wysoka efektywność kosztowa wsparcia; możliwość zdobycia cennego doświadczenia projektowego; możliwość elastycznego dostosowania założeń projektu do ewentualnych zmian w trakcie jego realizacji; konieczność zaangażowania znacznych zasobów kadrowych, technicznych i niekiedy finansowych; brak doświadczenia w realizacji projektów i nieznajomość procedury aplikowania o środki; pełna odpowiedzialność za osiągnięcie założeń projektu i jego prawidłowe rozliczenie; ograniczenia dla małych firm wynikające z minimalnej wartości projektu – 50 tys. zł;

12 12 Warianty realizacji projektów – wady i zalety Dla innych łatwość spełnienia warunku dotyczącego minimalnej wartości projektu; doświadczenie w realizacji projektów i znajomość procedur; Projektodawca przejmuje ciężar papierkowej roboty oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu; przedsiębiorca delegujący pracowników na szkolenia nie jest obciążony obowiązkami wynikającymi z realizacji projektu; możliwość wysłania na szkolenie 1-2 osób z firmy i udział w projekcie samozatrudnionych; możliwość realizacji zróżnicowanych tematycznie szkoleń w ramach jednego projektu z zachowaniem racjonalności i efektywności ponoszonych wydatków; tematyka szkoleń często nie wynika z rzeczywistych potrzeb firm, ale z oferty szkoleniowej Projektodawcy; wysokie koszty obsługi projektu obniżenie efektywności kosztowej wsparcia; większe ryzyko rezygnacji uczestników w trakcie realizacji projektu; brak bezpośredniej kontroli nad realizacją szkoleń przez przedsiębiorców delegujących pracowników; konieczność dostosowania harmonogramu realizacji projektu do możliwości każdej z firm większe ryzyko zakłócenia trybu pracy w przedsiębiorstwie;

13 13 Grupa docelowa Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy[1] i ich pracownicy[1] [1] W rozumieniu art.4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr. 155, poz. 1095, z późn. zm.) - ilekroć mowa o przedsiębiorcy.

14 14 Grupa docelowa – definicja pracownika Na potrzeby udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis w ramach PO KL, przez pracownika rozumie się: Pracownika w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.); Właściciela, pełniącego funkcje kierownicze; Wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych!!!

15 15 Kryteria dostępu 1.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa warmińsko - mazurskiego, przy czym: a. grupę docelową stanowią konkretni przedsiębiorcy, którzy posiadają jednostkę organizacyjną (tj. siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego i/lub pracownicy konkretnych przedsiębiorstw zatrudnieni w przedsiębiorstwach, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (typ operacji 1); b. grupę docelową stanowią konkretni przedsiębiorcy, którzy posiadają jednostkę organizacyjną (tj. siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego (typ operacji 2).

16 16 Kryteria dostępu W treści wniosku wymagane jest podanie z nazwy wszystkich przedsiębiorstw objętych wsparciem. Jeżeli limit znaków w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych będzie niewystarczający, Wnioskodawca zobowiązany jest wymienić podmioty objęte wsparciem w polu Metodologia wyliczania dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis.

17 17 Kryteria dostępu 2.Projektodawca * składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. * - Kryterium odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie partnera. 3.Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. Realizacja projektu rozpocznie się najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2013 r. 4.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

18 18 Kryteria strategiczne 1.Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby defaworyzowane na rynku pracy tj. w wieku 50+ i/lub niepełnosprawne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach* 10 pkt. * - Osoba o niskich kwalifikacjach oznacza osobę posiadającą wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe oraz wykształcenie ponadgimnazjalne (średnie lub zasadnicze zawodowe).

19 19 Kryteria strategiczne 2.Skierowanie wsparcia do przedsiębiorstw (i ich pracowników) prowadzących działalność w następujących branżach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego: rolno- spożywczej, turystycznej, budownictwie (w tym w tzw. zielonej gospodarce), spawalnictwie, usługach dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli 10 pkt. W przypadku przedsiębiorstw działających w tzw. zielonej gospodarce wsparcie obejmuje szkolenia z zakresu proekologicznych rozwiązań w tematyce: systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, przetwarzania odpadów.

20 20 Kryteria strategiczne Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku skierowania wsparcia do 100% przedsiębiorstw prowadzących działalność w ww. branżach. W razie wystąpienia wątpliwości dotyczących przyporządkowania danego rodzaju działalności do konkretnej branży, Projektodawca może zwrócić się do IOK, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, z prośbą o indywidualne rozpatrzenie danej sprawy.

21 21 Kryteria strategiczne 3.Komplementarność projektu z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko- mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS 5 pkt. 4.Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie przedsiębiorstwa, które do czasu ogłoszenia konkursu* nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w woj. warmińsko-mazurskim w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL, w latach 2007-2010 10 pkt * - Grupę docelową stanowi 100% przedsiębiorstw, które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w woj. warmińsko-mazurskim w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL do dnia 27.03.2012r.

22 22 Kryteria strategiczne 5.Projekt zawiera moduł doradztwa uwzględniającego tematykę związaną z efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwie i efektywnością korzystania z zasobów naturalnych, w powiązaniu z jednym z priorytetów dokumentu Strategii Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 5 pkt.

23 23 Pomoc publiczna W przypadku gdy pomoc udzielana jest na szkolenia specjalistyczne, maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć: 45% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na mikro- lub małe przedsiębiorstwo; 35% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na średnie przedsiębiorstwo.

24 24 Pomoc publiczna W przypadku gdy pomoc udzielana jest na szkolenia ogólne, maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć: 80% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na mikro- lub małe przedsiębiorstwo; 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na średnie przedsiębiorstwo.

25 25 Pomoc publiczna W przypadku gdy pomoc udzielana jest na zakup usług doradczych maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć : 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych przypadających na mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

26 26 Pomoc de minimis Wydatki związane z realizacją szkoleń lub zakupem usług doradczych mogą być objęte pomocą de minimis; Dofinansowanie na poziomie 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych; Dopuszczalny limit pomocy de minimis – 200 tys. euro (bierzemy pod uwagę 3 ostatnie lata + wartość pomocy przewidzianą w projekcie).

27 27 Pomoc publiczna – informacje we wniosku Oznaczenie w Szczegółowym budżecie wydatków objętych pomocą publiczną/pomocą de minimis; Przedstawienie metodologii wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną; Informacje dotyczące spełnienia efektu zachęty; Opis sposobu udzielania pomocy publicznej; Monitoring udzielanej pomocy publicznej.

28 28 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl b.szurminski@up.gov.pl; m.falkowska@up.gov.pl; k.dobrenko@up.gov.pl


Pobierz ppt "Poddziałanie 8.1.1 PO KL – szkolenia i doradztwo dla MMŚP Kamil Dobrenko Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google