Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J. Wilkin -Ekonomia Czym zajmuje się ekonomia? Dlaczego warto uczyć się ekonomii? Ekonomia jako nauka społeczna Ekonomika jako nauka o gospodarowaniu ograniczonymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J. Wilkin -Ekonomia Czym zajmuje się ekonomia? Dlaczego warto uczyć się ekonomii? Ekonomia jako nauka społeczna Ekonomika jako nauka o gospodarowaniu ograniczonymi."— Zapis prezentacji:

1 J. Wilkin -Ekonomia Czym zajmuje się ekonomia? Dlaczego warto uczyć się ekonomii? Ekonomia jako nauka społeczna Ekonomika jako nauka o gospodarowaniu ograniczonymi zasobami Zasoby, czynniki produkcji i ograniczenia wyboru Systemowe ramy gospodarowania Koncepcja człowieka ekonomicznego

2 J. Wilkin -Ekonomia Dlaczego warto uczyć się ekonomii? (nie tylko wybierając ekonomię, jako kierunek studiów?) Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu, a więc o najstarszej i ciągle najważniejszej dziedzinie aktywności człowieka; Ekonomia pozwala lepiej zrozumieć funkcjonowanie współczesnych społeczeństw, spełnia więc bardzo ważną rolę poznawczą. Jedna z czołowych ekonomistek brytyjskich Joan Robinson lubiła powtarzać: ekonomii warto uczyć się chociażby dlatego, aby nie dać się ekonomistom wodzić za nos! A wiemy, że ekonomiści spełniają bardzo ważną role w życiu publicznym i w kształtowaniu opinii publicznej!

3 J. Wilkin -Ekonomia c.d. Ekonomia spełnia też niezmiernie doniosłą funkcję praktyczną: pozwala lepiej rozwiązywać podstawowe problemy ludzkości, jakimi są niedostatki środków zaspokajających najważniejsze potrzeby człowieka; Wiedza ekonomiczna może mieć zastosowanie do wielu dziedzin aktywności człowieka, wykraczających poza typową działalność gospodarczą. Ekonomia pomaga racjonalizować czy ekonomizować nasze działania w różnych sferach życia, pozwalając rozwiązać wiele podstawowych egzystencjalnych problemów w sposób zarówno skuteczniejszy, jak i bardziej efektywny;

4 J. Wilkin -Ekonomia c.d. Ucząc się ekonomii nabywasz wiedzę, która pomoże Ci w rozwijaniu Twojej kariery zawodowej, nie tylko w biznesie, ale też w pracy prawnika, socjologa, przedstawiciela władzy publicznej czy pracownika środków masowego przekazu. W wysoko rozwiniętych krajach większość prawników czy socjologów pracuje na potrzeby instytucji gospodarczych. Prawie połowa wytworzonego dochodu narodowego w krajach wysoko rozwiniętych dzielona jest przez mechanizm władzy politycznej, a więc odpowiednie gospodarowanie tymi środkami, ich ekonomizacja ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania państwa; Znajomość ekonomii pozwala lepiej zrozumieć człowieka w jego społecznym uwikłaniu, a przez to lepiej służyć człowiekowi. Jest to wspaniała misja!

5 J. Wilkin -Ekonomia c.d. Last but not least! Studiowanie ekonomii i zdobycie gruntownej wiedzy w tej dziedzinie jest bardzo dobra inwestycją. Dobrze wykształceni ekonomiści, czy przedstawiciele innych dyscyplin mający odpowiednią wiedzę ekonomiczną są zazwyczaj wysoko opłacani i na ogół nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia. Powiadamy, że dobrzy ekonomiści są w cenie. A jak dowiecie się później, cena na rynku jest wyrazem wartości; wysoka cena oznacza, że dana rzecz jest potrzebna, poszukiwana i akceptowana. Rynek przyznaje wiedzy ekonomicznej wysoką wartość. Warto więc studiować ekonomię!

6 J. Wilkin -Ekonomia Proces gospodarowania Potrzeby człowieka: -Indywidualne, -Zbiorowe, -Niższego rzędu, -Wyższego rzędu * Ewolucja potrzeb i ich rozszerzanie się. Potencjał produkcyjny: -Zasoby naturalne (odtwarzalne i nieodtwarzalne), -Zasoby ludzkie, -Kapitał Kategorie zasobu i strumienia w ekonomii

7 J. Wilkin -Ekonomia Gospodarowanie Wykorzystywanie rzadkich (ograniczonych) zasobów w celu realizacji różnorodnych i rosnących potrzeb człowieka. Proces gospodarowania obejmuje zarówno przetwarzanie zasobów w trakcie produkcji, jak i podział, wymianę i konsumpcję wytworzonych produktów.

8 J. Wilkin -Ekonomia Czynniki produkcji Klasyczne (tradycyjne) czynniki produkcji: -Ziemia -Praca -Kapitał Współczesne rodzaje kapitału i ich znaczenie: -Kapitał materialny (produkcyjny), -Kapitał finansowy -Kapitał ludzki, -Kapitał kulturowy -Kapitał społeczny

9 J. Wilkin -Ekonomia Ewolucja znaczenia poszczególnych czynników produkcji Epoka agrarna Epoka przemysłowa Epoka postindustrialna Gospodarka oparta na wiedzy – gospodarka informacyjna Relatywna zmiana roli ziemi, pracy, technologii, wiedzy, informacji, instytucji itp

10 J. Wilkin -Ekonomia System gospodarczy Gospodarowanie zawsze dokonuje się w ramach wielu ograniczeń; zarówno naturalnych, technicznych, społecznych, jak i politycznych; Najważniejsze ograniczenia i możliwości gospodarowania wynikają z właściwości systemu gospodarczego, w jakim zachodzą procesy produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji; System gospodarczy jest zbiorem powiązanych ze sobą instytucji formalnych i nieformalnych;

11 J. Wilkin -Ekonomia System gospodarczy (2) Czym jest system? Ogólna teoria systemów i analiza systemowa; System gospodarczy a system społeczny i polityczny – wzajemne powiązania i zależności; Zinterpretuj stwierdzenie R. Kapuścińskiego: Żyjemy coraz bardziej w gospodarce, a coraz mniej w społeczeństwie Znaczenie systemowych ram działalności gospodarczej na przykładzie realnego socjalizmu

12 J. Wilkin -Ekonomia System gospodarczy (3) Systemy gospodarcze wg wielkości: -System globalny – gospodarka światowa, -System makroekonomiczny – gospodarka narodowa, -Systemy mikroekonomiczne – np. przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne, organizacja rządowa czy pozarządowa Systemy gospodarcze, jako modele teoretyczne: -Gospodarka feudalna, -Gospodarka kapitalistyczna, -Gospodarka socjalistyczna, bądź: -Gospodarka wolnokonkurencyjna, -Gospodarka monopolistyczna itp..

13 J. Wilkin -Ekonomia

14 Ekonomia, jako nauka społeczna i znaczenie społecznych ram gospodarowania Klasyfikacja nauk: -Nauki humanistyczne -Nauki społeczne -Nauki przyrodnicze -Nauki ścisłe -Nauki techniczne -Nauki medyczne -Itp..... Nauki społeczne: -Ekonomia -Filozofia -Socjologia -Prawo -Nauki polityczne -Historia -Psychologia społeczna -Nauki o zarządzaniu

15 J. Wilkin -Ekonomia Związki ekonomii z innymi dziedzinami nauki Inne nauki społeczne: -Wykorzystywanie badań empirycznych i osiągnięć metodologicznych; np. socjologii czy psychologii; -Socjologia ekonomiczna, psychologia ekonomiczna, ekonomiczna analiza prawa, ekonomiczna teoria polityki Nauki ścisłe i przyrodnicze: -Znaczenie matematyki w ekonomii: modele matematyczne, ekonometria, statystyka, cybernetyka; Nauki przyrodnicze: inspiracje metodologiczne, np. teoria ewolucji, mechanizm równowagi, adaptacja, rutyna, homeostaza itp..

16 J. Wilkin -Ekonomia Człowiek gospodarujący i ekonomizacja zachowań ludzkich Model człowieka: Homo oeconomicus: -Egoista -Indywidualista -Jednostka maksymalizująca -Jednostka racjonalna -Wie czego chce i ma uporządkowane preferencje Ekonomizacja: takie postępowanie człowieka, które prowadzi do racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów, zgodnie z zasadą maksymalizacji efektów lub minimalizacji nakładów

17 J. Wilkin -Ekonomia Człowiek gospodarujący (2) Homo oeconomicus w koncepcji Adama Smitha Człowiek (...) prawie ciągle potrzebuje pomocy swoich bliźnich i na próżno szukałby jej w ich życzliwości. Jest bardziej prawdopodobne, że nakłoni ich do pomocy, gdy potrafi przemówić do ich egoizmu i pokazać im, że jest dla nich samych korzystne, by zrobili to, czego od nich żąda. Każdy, kto proponuje drugiemu jakiś interes, postępuje w ten sposób. Daj mi to, czego ja chcę, a otrzymasz to, czego ty chcesz: oto znaczenie każdej takiej propozycji, i to jest właśnie sposób, w jaki otrzymujemy nawzajem od siebie największą część usług, których potrzebujemy. Nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własny interes. Zwracamy się nie do ich humanitarności, lecz do egoizmu i nie mówimy im o naszych potrzebach, lecz o ich korzyści.

18 J. Wilkin -Ekonomia Rys. 1:Krzywa możliwości produkcyjnych PoPo P1P1 P2P2 R S Produkty żywnościowe Produkty przemysłowe III

19 J. Wilkin -Ekonomia Podstawowe zasady ekonomii wg. G. Mankiwa Jak ludzie podejmują decyzje 1.Ludzie stają wobec dylematu: coś za coś (tradeoffs) 2.Kosztem uzyskania jednej rzeczy jest to, z ilu innych rzeczy musisz zrezygnować, by ją uzyskać 3.Racjonalni ludzie myślą używając wielkości krańcowych 4.Ludzie reagują na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne

20 J. Wilkin -Ekonomia Podstawowe zasady ekonomii wg. G. Mankiwa (2) Jak ludzie współdziałają? 5. Dzięki handlowi, każdy z jego uczestników może poprawić swój dobrobyt 6. Rynek jest zazwyczaj dobrym sposobem organizowania i regulowania działalności gospodarczej 7. W niektórych dziedzinach aktywność rządu (państwa) może poprawić rezultaty działania rynku

21 J. Wilkin -Ekonomia Podstawowe zasady ekonomii wg. G. Mankiwa (3) Jak działa gospodarka, jako całość? 8. Poziom życia w danym kraju zależy od jego zdolności do produkowania dóbr i usług 9. Ceny rosną jeśli rząd (bank centralny) drukuje za dużo pieniędzy 10. Każde społeczeństwo staje wobec krótkookresowego dylematu: inflacja czy bezrobocie

22 J. Wilkin -Ekonomia Co to jest: ekonomia? Ekonomia jest nauką społeczną o warunkach i zasadach dokonywania wyboru w sferze działalności gospodarczej i konsumpcji, pozwalającą odpowiedzieć na zasadnicze dla egzystencji człowieka pytania: co produkować, w jaki sposób i dla kogo przeznaczyć wytworzone wartości? Ekonomia próbuje też odpowiedzieć na pytanie: co należy zrobić, aby możliwości zaspokajania potrzeb ludzkich ulegały zwiększeniu.

23 J. Wilkin -Ekonomia Zalecany podręcznik: Ekonomia dla prawników i nie tylko. Pod red. M. Bednarskiego i J. Wilkina. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis


Pobierz ppt "J. Wilkin -Ekonomia Czym zajmuje się ekonomia? Dlaczego warto uczyć się ekonomii? Ekonomia jako nauka społeczna Ekonomika jako nauka o gospodarowaniu ograniczonymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google