Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMUNIKAT MINISTRÓW Louvain-La-Neuve/Leuven 28-29.04.2009 ZADANIA UCZELNI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMUNIKAT MINISTRÓW Louvain-La-Neuve/Leuven 28-29.04.2009 ZADANIA UCZELNI."— Zapis prezentacji:

1 KOMUNIKAT MINISTRÓW Louvain-La-Neuve/Leuven 28-29.04.2009 ZADANIA UCZELNI

2 Jolanta Urbanikowa2 Proces Boloński: cele Przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy (mobility, employability) Przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy (mobility, employability) Rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej Rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej Przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w (europejskim) społeczeństwie demokratycznym Przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w (europejskim) społeczeństwie demokratycznym Doskonalenie kompetencji, rozwój osobisty Doskonalenie kompetencji, rozwój osobisty

3 Jolanta Urbanikowa3 Proces Boloński: działania Czytelne, porównywalne tytuły, stopnie Czytelne, porównywalne tytuły, stopnie Trzy cykle/stopnie kształcenia Trzy cykle/stopnie kształcenia System ECTS System ECTS Promocja mobilności Promocja mobilności Współpraca międzynarodowa w obszarze QA Współpraca międzynarodowa w obszarze QA Promocja wymiaru europejskiego w SzW Promocja wymiaru europejskiego w SzW Uczenie się przez całe życie Uczenie się przez całe życie Udział studentów Udział studentów Promocja atrakcyjności EOSzW Promocja atrakcyjności EOSzW Synergia pomiędzy EOB i EOSzW (studia doktoranckie) Synergia pomiędzy EOB i EOSzW (studia doktoranckie)

4 Jolanta Urbanikowa4 Okresowe przeglądy Bologna Follow-up Group (Grupa Wdrożeniowa: przedstawiciele ministerstw i interesariuszy) Bologna Follow-up Group (Grupa Wdrożeniowa: przedstawiciele ministerstw i interesariuszy) Co dwa lata (od 2001 w Pradze…) Co dwa lata (od 2001 w Pradze…) –Podsumowanie dokonań –Określenie nowych priorytetów 28-29.04.2009 – Louvain-La- Neuve/Leuven 28-29.04.2009 – Louvain-La- Neuve/Leuven

5 Jolanta Urbanikowa5 Bologna Stocktaking Stan wdrożenia reform bolońskich Stan wdrożenia reform bolońskich –Dywanik boloński kolory - zielony, jasnozielony, żółty, pomarańczowy, czerwony –Tylko Szkocja – kolor zielony we wszystkich 10 kategoriach –Akcent na Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz na efekty kształcenia we wszystkich wymiarach SzW oraz promocja LLL

6 Jolanta Urbanikowa6

7 7

8 8

9 9 Wnioski – nowe działania Postęp we wdrożeniu reform, lecz wiele do zrobienia zwłaszcza Postęp we wdrożeniu reform, lecz wiele do zrobienia zwłaszcza –LLL (w tym uznawanie osiągnięć spoza systemu kształcenia formalnego, także na poziomie wyższym) –Mobilność (uznawanie osiągnięć) Nie wyznaczono nowych działań (action lines) Nie wyznaczono nowych działań (action lines)

10 Jolanta Urbanikowa10 Wnioski – wymiar społeczny Ministrowie i ESU – społeczny wymiar kształcenia na poziomie wyższym, znaczenie zapewnienia równych szans w dostępie do kształcenia o najwyższej jakości Ministrowie i ESU – społeczny wymiar kształcenia na poziomie wyższym, znaczenie zapewnienia równych szans w dostępie do kształcenia o najwyższej jakości –Oznacza to poprawę warunków kształcenia, usunięcie barier, stworzenie odpowiednich warunków ekonomicznych tak, aby studenci mogli korzystać z wszelkich sposobności kształcenia się na wszystkich poziomach –Państwa Sygnatariusze określą wymierne cele (2020) dot. poszerzenia uczestnictwa w SzW

11 Jolanta Urbanikowa11 Wnioski - LLL Wskazano znaczenie LLL dla poszerzenia uczestnictwa w SzW Wskazano znaczenie LLL dla poszerzenia uczestnictwa w SzW –European Charter on Lifelong Learning – EUA –Współdziałanie władz publicznych, HEIs, studentów i pracodawców na rzecz LLL –Konieczność uznawania uczenia się nieformalnego i pozaformalnego –Reformy programowe oparte na efektach uczenia się oraz potrzebach studentów

12 Jolanta Urbanikowa12 LLL – efekty uczenia się Student-centred learning requires empowering individual learners, new approaches to teaching and learning, effective support and guidance structures and a curriculum focused more clearly on the learner in all three cycles.Student-centred learning requires empowering individual learners, new approaches to teaching and learning, effective support and guidance structures and a curriculum focused more clearly on the learner in all three cycles.

13 Jolanta Urbanikowa13 LLL – projekt TUNING Wsparcie dla TUNINGu w Komunikacie Wsparcie dla TUNINGu w Komunikacie –Celem Projektu jest przyczynienie się do opracowania ram porównywalnych i kompatybilnych kwalifikacji w każdym z Państw Sygnatariuszy, określonych w kategoriach nakładu pracy, poziomu, efektów uczenia się, kompetencji i profilu Academics, in close cooperation with student and employer reprresentatives, will continue to develop learning outcomes and international reference points for growing number of subject areasAcademics, in close cooperation with student and employer reprresentatives, will continue to develop learning outcomes and international reference points for growing number of subject areas

14 Jolanta Urbanikowa14 Wnioski – Ramy Kwalifikacji w EOSzW Do 2012 roku opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji Do 2012 roku opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji Przygotowanie KRK do zweryfikowania względem Europejskich Ram Przygotowanie KRK do zweryfikowania względem Europejskich Ram –jak dotąd udało się to Ramie Angielskiej, Walijskiej, Północnoirlandzkiej, Ramie Szkockiej, Flamandzkiej w Belgii, Niemieckiej, Niderlandzkiej oraz Irlandzkiej

15 Jolanta Urbanikowa15 Wnioski - zatrudnialność W związku z bieżącą sytuacja ekonomiczną Ministrowie podkreślili znaczenie wyposażenia absolwentów w zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje tak aby mogli fully seize the opportunities in changing labour markets W związku z bieżącą sytuacja ekonomiczną Ministrowie podkreślili znaczenie wyposażenia absolwentów w zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje tak aby mogli fully seize the opportunities in changing labour markets –Praktyki w programach studiów, doskonalenie zawodowe Sceptycyzm ze strony ESU dotyczący roli biznesu i przemysłu w kształtowaniu programów studiów – prywatyzacja, komercjalizacja i komodytyzacja SzW Sceptycyzm ze strony ESU dotyczący roli biznesu i przemysłu w kształtowaniu programów studiów – prywatyzacja, komercjalizacja i komodytyzacja SzW

16 Jolanta Urbanikowa16 Wnioski - mobilność Do 2020 - 20% absolwentów EOSzW powinno mieć za sobą okres studiów lub praktyk zagranicznych Implikacje dla Implikacje dla –organizacji wyjazdów (mobility windows) –dalszej reformy programów studiów wspólne programy i DYPLOMY! wspólne programy i DYPLOMY! zbilansowane wyjazdy i przyjazdy zbilansowane wyjazdy i przyjazdy

17 Jolanta Urbanikowa17 Wnioski - mobilność Nacisk na mobilność doktorantów, nauczycieli (a także nienauczycieli) Nacisk na mobilność doktorantów, nauczycieli (a także nienauczycieli) Considering that teachers are key players, career structures should be adapted to facilitate mobility of teachers, early stage researchers and other staff.

18 Jolanta Urbanikowa18 Wnioski – narzędzia zapewniające przejrzystość multidimensional transparency tools multidimensional transparency tools –Typologie/klasyfikacje –Rankingi –W powiązaniu z dotychczas obowiązującymi standardami QA (re. ENQA Standards and Guidelines… 2005) –Opór ze strony EUA, ESU, Wlk.Brytanii + –Propozycja BFUG w 2012

19 Jolanta Urbanikowa19 Proces Boloński 2020 EOSzW w nowej dekadzie – Komunikat odnosi się do: Europa wiedzy – kreatywność, innowacyjność Europa wiedzy – kreatywność, innowacyjność Zmiany demograficzne – uczenie się przez całe życie, zwiększenie dostępu do SzW Zmiany demograficzne – uczenie się przez całe życie, zwiększenie dostępu do SzW Globalizacja, rozwój technologiczny – nowe formy uczenia się; podejście zorientowane na studenta; upodmiotowienie uczących się; nowe wyzwania - rozwój nowych kompetencji; Globalizacja, rozwój technologiczny – nowe formy uczenia się; podejście zorientowane na studenta; upodmiotowienie uczących się; nowe wyzwania - rozwój nowych kompetencji; Kryzys – zrównoważona odbudowa gospodarki i wzrost na podbudowie tradycyjnej, lecz otwartej, jedności nauki i nauczania Kryzys – zrównoważona odbudowa gospodarki i wzrost na podbudowie tradycyjnej, lecz otwartej, jedności nauki i nauczania

20 Jolanta Urbanikowa20 Sukcesy Większa przejrzystość i uznawalność kwalifikacji Większa przejrzystość i uznawalność kwalifikacji EOSzW mocniej oparty na zharmonizowanej strukturze tytułów i stopni oraz uzgodnionych standardach i instrumentach zapewniania jakości i przejrzystości oferty dydaktycznej i nadawanych kwalifikacji (dyplomów) EOSzW mocniej oparty na zharmonizowanej strukturze tytułów i stopni oraz uzgodnionych standardach i instrumentach zapewniania jakości i przejrzystości oferty dydaktycznej i nadawanych kwalifikacji (dyplomów)

21 Jolanta Urbanikowa21 Priorytety do 2012 Równy (sprawiedliwy) dostęp do SzW i zapewnienie szans na ukończenie studiów; Równy (sprawiedliwy) dostęp do SzW i zapewnienie szans na ukończenie studiów; Uczenie się przez całe życie Uczenie się przez całe życie Zatrudnialność Zatrudnialność Uczenie (się) zorientowane na studenta Uczenie (się) zorientowane na studenta Badania, innowacje, dydaktyka Badania, innowacje, dydaktyka Większe umiędzynarodowienie Większe umiędzynarodowienie Jeszcze więcej mobilności Jeszcze więcej mobilności Dane i narzędzia zapewniające przejrzystość Dane i narzędzia zapewniające przejrzystość Różne źródła finansowania Różne źródła finansowania

22 Jolanta Urbanikowa22 Elementy konstrukcyjne reformy Learning outcomes – efekty uczenia się kluczowe dla realizacji priorytetów Learning outcomes – efekty uczenia się kluczowe dla realizacji priorytetów Przy zachowaniu różnorodności oferty dydaktycznej i różniących się (choć harmonizowanych) struktur pozwalają na Przy zachowaniu różnorodności oferty dydaktycznej i różniących się (choć harmonizowanych) struktur pozwalają na –Porównywalność kwalifikacji –Ocenienie jakości kształcenia (fitness for purpose = Quality) –Przesądzają o autonomy i accountability

23 Jolanta Urbanikowa23 Fundamenty System ECTS System ECTS –Nakład pracy + efekty uczenia się Patrz : nowy Przewodnik Patrz : nowy Przewodnik Standardy kształcenia po nowemu Standardy kształcenia po nowemu –Programy studiów oparte na efektach –Suplement do dyplomu W miejsce treści – efekty uczenia się W miejsce treści – efekty uczenia się Uczenie się przez całe życie Uczenie się przez całe życie

24 Jolanta Urbanikowa24 Krajowa Rama Kwalifikacji Wszechobejmujący system odniesień Dostęp do SzW Dostęp do SzW –Także nieformalne i pozaformalne uczenie się –Walidacja efektów uczenia się Progresja w ramach systemu Progresja w ramach systemu –Pozioma i pionowa Transfer Transfer –Uznawanie efektów Informacja Informacja

25 Jolanta Urbanikowa25 Zadania dla Uczelni Wymiar społeczny (re Debata - Młodzi Socjaliści) Wymiar społeczny (re Debata - Młodzi Socjaliści) LLL LLL KRK KRK Zatrudnialność Zatrudnialność Mobilność Mobilność Rankingi Rankingi

26 Jolanta Urbanikowa26 Zadania dla Uczelni Wynikają z Komunikatu, czyli związane są z dalszym wdrażaniem Procesu Bolońskiego z Komunikatu, czyli związane są z dalszym wdrażaniem Procesu Bolońskiego Z regulacji krajowych Z regulacji krajowych –Propozycja reformy systemu MNiSzW Standardy kształcenia po nowemu Standardy kształcenia po nowemu Nowe rozumienie ECTS Nowe rozumienie ECTS Suplement do dyplomu Suplement do dyplomu –Do 2012 odniesienie dyplomów do poziomu European Qualifications Framework ( 5?,6,7,8)

27 Jolanta Urbanikowa27 Zadania dla Uczelni Upowszechnienie pojęcia efektów uczenia się Upowszechnienie pojęcia efektów uczenia się Budowa programów studiów (modułów, kursów) opartych na efektach uczenia się) Budowa programów studiów (modułów, kursów) opartych na efektach uczenia się) –Umożliwiających mobilność Semestr mobilny Semestr mobilny –Zapewniających zatrudnialność Stakeholders, losy absolwentów Stakeholders, losy absolwentów –Kursy, formy zajęć zapewniające nabycie odpowiednich kompetencji (umiejętności) –Metody pomiaru dydaktycznego zapewniające rzetelne sprawdzenie efektów uczenia się Przyswojenie pojęcia uczelni umożliwiającej uczenie się przez całe życie LLL University Przyswojenie pojęcia uczelni umożliwiającej uczenie się przez całe życie LLL University –Otwieranie się na nowe grupy uczących się –Redefiniowanie pojęcia uniwersytet otwarty

28 Jolanta Urbanikowa28 Zadania dla Uczelni Jakość – dopasowanie do celu Jakość – dopasowanie do celu Cel – umożliwienie nabycia zakładanych efektów uczenia się Cel – umożliwienie nabycia zakładanych efektów uczenia się Jeżeli efekty zostały osiągnięte i potrafimy to udowodnić (PKA sprawdzi, czy są takie mechanizmy i procedury) – to jest JAKOŚĆ Jeżeli efekty zostały osiągnięte i potrafimy to udowodnić (PKA sprawdzi, czy są takie mechanizmy i procedury) – to jest JAKOŚĆ

29 Jolanta Urbanikowa29 Zadania dla uczelni - ECTS ECTS wraz z opartymi na efektach kształcenia Ramami Kwalifikacji sprawia, że ECTS wraz z opartymi na efektach kształcenia Ramami Kwalifikacji sprawia, że –programy oraz kwalifikacje stają się przejrzyste –uznawanie dyplomów jest łatwiejsze Efekty kształcenia: stwierdzenia określające, co student wie, rozumie, potrafi zrobić po zakończeniu okresu kształcenia Konieczność weryfikacji i doskonalenia Konieczność weryfikacji i doskonalenia

30 Jolanta Urbanikowa30 ECTS - regulacje w PL Ustawa - Prawo o Szkolnictwie Wyższym 2005 – Art.165 Ustawa - Prawo o Szkolnictwie Wyższym 2005 – Art.165 Rozporządzenie MNiSzW 2006 – w sprawie warunków przenoszenia osiągnięć studenta Rozporządzenie MNiSzW 2006 – w sprawie warunków przenoszenia osiągnięć studenta Rozporządzenie MNiSzW 2007 – w sprawie standardów kształcenia Rozporządzenie MNiSzW 2007 – w sprawie standardów kształcenia Rozporządzenie MNiSzW 2008 w sprawie rodzajów tytułów zawodowych … i wzorów dyplomów Rozporządzenie MNiSzW 2008 w sprawie rodzajów tytułów zawodowych … i wzorów dyplomów –1 ECTS = efekty kształcenia /25-30h pracy studenta –Zajęcia zorganizowane + praca indywidualna studenta –60 ECTS rocznie –27-33 ECTS w semestrze –ECTS spoza macierzystej uczelni uznaje się jeśli kształcenie zgodne z porozumieniem o realizacji programu kształcenia –I stopień 180-240; II - 90-120; jednolite - 270-360; III - ?

31 Jolanta Urbanikowa31 Regulacje lokalne Zarządzenie nr 13 z 25.08.06 Rektora UW § 5 (punkty zaliczeniowe) 1) Wszystkim elementom programu studiów … przypisuje się punkty zaliczeniowe. Liczba punktów jest atrybutem przedmiotu.

32 Jolanta Urbanikowa32 Zarządzenie Rektora UW 2) Punkty zaliczeniowe odzwierciedlają łączny czas pracy studenta (udział w zajęciach, odrabianie prac domowych, przygotowanie do egzaminu itd..) niezbędny do opanowania wiedzy i nabycie umiejętności wymaganych do zaliczenia przedmiotu … Jeden punkt zaliczeniowy odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

33 Jolanta Urbanikowa33 ECTS USERS GUIDE 09 http://ec.europa.eu/education/ lifelong-learning- policy/doc/ects/guide_en.pdf lifelong-learning- policy/doc/ects/guide_en.pdf

34 Jolanta Urbanikowa34 Podstawowe cechy ECTS (Key Features) Punkty ECTS mają wymiar czasu: Mierzą nakład pracy średniego studenta potrzebny do osiągnięcia spodziewanych efektów kształcenia, z uwzględnieniem zarówno zajęć w formie zorganizowanej (wykłady, ćwiczenia, praktyki, laboratoria) jak i pracy własnej studenta

35 Jolanta Urbanikowa35 Podstawowe cechy ECTS (Key Features) Punkty ECTS nie są związane z wkładem pracy nauczyciela/wykładowcy Punkty ECTS nie są związane z wkładem pracy nauczyciela/wykładowcy Punkty ECTS nie są związane z wagą, prestiżem czy znaczeniem przedmiotu do którego są przypisane Punkty ECTS nie są związane z wagą, prestiżem czy znaczeniem przedmiotu do którego są przypisane Punkty ECTS są związane z Punkty ECTS są związane z –Poziomem kształcenia (np. licencjacki, magisterski) –Efektami kształcenia Punkty mają wartość bezwzględną Punkty mają wartość bezwzględną

36 Jolanta Urbanikowa36 Przypisywanie ECTS Do całego programu Do całego programu Do poszczególnych składowych programu: modułów, kursów, pracy dyplomowej, praktyk Do poszczególnych składowych programu: modułów, kursów, pracy dyplomowej, praktyk Odbywa się to jako część projektowania programu studiów (z uwzględnieniem Ram Kwalifikacji, deskryptorów poziomów i kwalifikacji) Odbywa się to jako część projektowania programu studiów (z uwzględnieniem Ram Kwalifikacji, deskryptorów poziomów i kwalifikacji) Proces top-down Proces top-down –Od profilu programu (celów i cech) do poszczególnych kursów

37 Jolanta Urbanikowa37 Punkty ECTS 60 punktów rocznie 60 punktów rocznie –30 punktów semestr I stopień: 180 – 240 ECTS I stopień: 180 – 240 ECTS II stopień: 90 – 120 ECTS II stopień: 90 – 120 ECTS –Jednolite 270 – 360 ECTS III stopień: prace w toku: projekt Rady Głównej III stopień: prace w toku: projekt Rady Głównej

38 Jolanta Urbanikowa38 Szacowanie liczby punktów - typowe studia stacjonarne Rok akademicki to 36 do 40 tygodni pracy studenta Rok akademicki to 36 do 40 tygodni pracy studenta Liczba godzin pracy tygodniowo - 40 do 45 Liczba godzin pracy tygodniowo - 40 do 45 Liczba godzin pracy w roku to około 1500 do 1800 godzin Liczba godzin pracy w roku to około 1500 do 1800 godzin Studia magisterskie pięcioletnie to 7500 do 9000 godzin pracy i 300 punktów Studia magisterskie pięcioletnie to 7500 do 9000 godzin pracy i 300 punktów 1 punkt to 25 do 30 godzin pracy studenta 1 punkt to 25 do 30 godzin pracy studenta 1 tydzień studiów to około 1.5 punktu 1 tydzień studiów to około 1.5 punktu Przedmiot 6-punktowy to 20% semestralnego obciążenia studenta pracą Przedmiot 6-punktowy to 20% semestralnego obciążenia studenta pracą

39 Jolanta Urbanikowa39 Uwagi Punktów nie przyznajemy wyłącznie za uczestnictwo w zajęciach Punktów nie przyznajemy wyłącznie za uczestnictwo w zajęciach Student musi uzyskać odpowiednie efekty kształcenia (nabyć wiedzę/umiejętności); a więc niezbędna jest jakaś forma sprawdzenia osiągnięć – ocenianie Student musi uzyskać odpowiednie efekty kształcenia (nabyć wiedzę/umiejętności); a więc niezbędna jest jakaś forma sprawdzenia osiągnięć – ocenianie –Casus w-f – jakie efekty? Student poświęca na dany kurs (na opanowanie efektów) więcej czasu, niż wynosi liczba godzin kontaktowych. Student poświęca na dany kurs (na opanowanie efektów) więcej czasu, niż wynosi liczba godzin kontaktowych. Można przyjąć (orientacyjnie), że 1 godzinie kontaktowej odpowiada 1-2 godziny pracy własnej; zatem 1 punkt ECTS odpowiada ok. 10 godzinom kontaktowym Można przyjąć (orientacyjnie), że 1 godzinie kontaktowej odpowiada 1-2 godziny pracy własnej; zatem 1 punkt ECTS odpowiada ok. 10 godzinom kontaktowym

40 Jolanta Urbanikowa40 Zalecenia Punkty należy alokować kolegialnie na poziomie jednostki (udział studentów) Punkty należy alokować kolegialnie na poziomie jednostki (udział studentów) Alokacja top-down Alokacja top-down Przedmioty semestralne lub co najwyżej roczne Przedmioty semestralne lub co najwyżej roczne Punkty zdobyte nie przepadają Punkty zdobyte nie przepadają Punkty związane z zaliczeniem przedmiotu a nie z oceną Punkty związane z zaliczeniem przedmiotu a nie z oceną

41 Jolanta Urbanikowa41 Zalecenia Regularnie weryfikować punktację (np. przez ankietowanie studentów – ile czasu poświęcają na poszczególne kursy) - vide TUNING Regularnie weryfikować punktację (np. przez ankietowanie studentów – ile czasu poświęcają na poszczególne kursy) - vide TUNING Przy konstrukcji nowych programów studiów; z góry określić, że w programie kursy są opatrzone punktacja stanowiąca wielokrotność np. 3 (lub 5) Przy konstrukcji nowych programów studiów; z góry określić, że w programie kursy są opatrzone punktacja stanowiąca wielokrotność np. 3 (lub 5)

42 Jolanta Urbanikowa42 Uznawanie punktów Zdobytych w ramach jednej instytucji zagwarantowane automatycznie Zdobytych w ramach jednej instytucji zagwarantowane automatycznie Zatwierdzonych w LA (programy mobilności) automatyczne Zatwierdzonych w LA (programy mobilności) automatyczne free movers – zależy od uczelni macierzystej free movers – zależy od uczelni macierzystej Nie można zakwestionować liczby punktów (można nie uznać przedmiotów) Nie można zakwestionować liczby punktów (można nie uznać przedmiotów) Uznawanie zależy od efektów kształcenia Uznawanie zależy od efektów kształcenia Zasady uznawania podane do publicznej wiadomości (kryteria obiektywne) Zasady uznawania podane do publicznej wiadomości (kryteria obiektywne) W przypadku nieuznania ciężar dowodu na uczelni W przypadku nieuznania ciężar dowodu na uczelni Student ma prawo do odwołania Student ma prawo do odwołania

43 Jolanta Urbanikowa43 Uznawanie Zasady Konwencji Lizbońskiej Zasady Konwencji Lizbońskiej uznawać, jeśli nie ma bardzo ważnych przeszkód uznawać, jeśli nie ma bardzo ważnych przeszkód

44 Jolanta Urbanikowa44 Punkt punktowi nierówny Student zbiera/akumuluje punkty, które składają się na program/dyplom (a nie dowolne) Student zbiera/akumuluje punkty, które składają się na program/dyplom (a nie dowolne) Program studiów powinien dokładnie określać margines swobody studenta (opcje, liczba punktów za kursy dowolnie wybrane przez studenta etc - dotyczy to także zaliczania przedmiotów poza macierzystą uczelnią) Program studiów powinien dokładnie określać margines swobody studenta (opcje, liczba punktów za kursy dowolnie wybrane przez studenta etc - dotyczy to także zaliczania przedmiotów poza macierzystą uczelnią) Ogólna zasada: im bardziej elastyczny program, tym bardziej precyzyjne reguły (w tym: terminy zapisu na kursy, możliwość zmian programu indywidualnego, warunki zaliczenia roku etc.) Ogólna zasada: im bardziej elastyczny program, tym bardziej precyzyjne reguły (w tym: terminy zapisu na kursy, możliwość zmian programu indywidualnego, warunki zaliczenia roku etc.)

45 Jolanta Urbanikowa45 Punkty wielokrotnego użytku Jeśli student studiuje 2 lub więcej kierunków, lub po ukończeniu jednego kierunku podejmuje studia na innym kierunku, to można uznać punkty za kursy, których efekty się powtarzają (np. lektoraty, technologie informacyjne, matematyka, filozofia...); decyzja należy do kierownika jednostki Jeśli student studiuje 2 lub więcej kierunków, lub po ukończeniu jednego kierunku podejmuje studia na innym kierunku, to można uznać punkty za kursy, których efekty się powtarzają (np. lektoraty, technologie informacyjne, matematyka, filozofia...); decyzja należy do kierownika jednostki USOS – podpięcie przedmiotu (i punktów) do dwóch różnych programów USOS – podpięcie przedmiotu (i punktów) do dwóch różnych programów

46 Jolanta Urbanikowa46 Punkty na zaś Student może zbierać punkty, które mu nie będą zaliczone do realizowanego kierunku studiów; mogą one być wykorzystane, gdy podejmie studia na innym kierunku Student może zbierać punkty, które mu nie będą zaliczone do realizowanego kierunku studiów; mogą one być wykorzystane, gdy podejmie studia na innym kierunku –Przykład: student chemii zalicza kursy z filozofii lub kulturoznawstwa w wymiarze przekraczającym pulę zajęć do wyboru przewidzianą programem studiów chemicznych; punkty nadmiarowe mogą mu się przydać, jeśli podejmie studia na jakimś kierunku humanistycznym Punkty się nie starzeją, ani dewaluują (do wykorzystania przez całe życie) Punkty się nie starzeją, ani dewaluują (do wykorzystania przez całe życie) Odzwierciedlenie w Suplemencie do Dyplomu Odzwierciedlenie w Suplemencie do Dyplomu

47 Jolanta Urbanikowa47 ECTS a uznawanie doświadczeń Punkty przyznajemy za osiągnięcie określonych efektów kształcenia (wiedza, umiejętności), Punkty przyznajemy za osiągnięcie określonych efektów kształcenia (wiedza, umiejętności), Możliwość przyznania punktów za osiągnięcie tych efektów poza regularnym systemem kształcenia (np. w miejscu pracy, w systemie kształcenia nieformalnego etc.) Możliwość przyznania punktów za osiągnięcie tych efektów poza regularnym systemem kształcenia (np. w miejscu pracy, w systemie kształcenia nieformalnego etc.) Obecne przepisy to umożliwiają – dyskrecjonalne uprawnienie dziekana Obecne przepisy to umożliwiają – dyskrecjonalne uprawnienie dziekana –Patrz OGUNy na zaocznych

48 Jolanta Urbanikowa48 Problemy Podstawowe błędy przy przypisywaniu punktów: Podstawowe błędy przy przypisywaniu punktów: –Przekonanie o względnej wartości punktów ECTS –mechaniczne przeliczanie godzin kontaktowych na punkty –uwzględnianie ważności przedmiotu lub wykładowcy Nieporozumienia: Nieporozumienia: –Studenci: wystarczy uzbierać 60 punktów i mam zaliczony rok… –Wykładowcy: jestem przeciw ECTS, bo będę musiał uznawać kursy, jakie student zaliczył w mało renomowanej uczelni

49 Jolanta Urbanikowa49 Zadania dla uczelni cd. Doskonalenie systemu informatycznego wspomagania (USOS) – (przejrzystość, jawność) Doskonalenie systemu informatycznego wspomagania (USOS) – (przejrzystość, jawność) Współpraca wewnątrzuczelniana i międzyuczelniana (udział studentów) Współpraca wewnątrzuczelniana i międzyuczelniana (udział studentów) –Nowe programy –Rzetelne badanie nakładu pracy –Umiędzynarodowienie (joint programmes) Odzwierciedlenie zmian w regulaminie, zasadach studiowania (np. możliwość otrzymania dyplomu po zebraniu odp. liczby punktów) Odzwierciedlenie zmian w regulaminie, zasadach studiowania (np. możliwość otrzymania dyplomu po zebraniu odp. liczby punktów) Kompetencje komunikacyjne i międzykulturowe pracowników i studnetów & CLIL Kompetencje komunikacyjne i międzykulturowe pracowników i studnetów & CLIL

50 Jolanta Urbanikowa50 Zadania - efekty uczenia się Opisanie istniejących programów w kategoriach efektów: Opisanie istniejących programów w kategoriach efektów: –Stwierdzenia dotyczące tego co uczący się wie, rozumie i potrafi zademonstrować po zakończeniu procesu uczenia się (kursu, modułu, programu); –zademonstrowane przez uczącego się, obserwowalne, mierzalne –Generyczne (ogólne, uniwersalne, kluczowe) niezwiązane z programem studiów –Szczegółowe (specyficzne, związane z programem studiów) –Taksonomie (Bloom, Niemierko, inne)

51 Jolanta Urbanikowa51 Niedoległa przyszłość? Centralnie określone standardy w kategoriach efektów generycznych w odniesieniu do dziedzin/dyscyplin Centralnie określone standardy w kategoriach efektów generycznych w odniesieniu do dziedzin/dyscyplin Programy studiów definiowane, konstruowane w uczelniach – szczegółowe efekty uczenia się Programy studiów definiowane, konstruowane w uczelniach – szczegółowe efekty uczenia się –Uwzględnienie misji, strategii, zasobów, potrzeb … OECD 3.VII.2008 – PISA dla Szkolnictwa Wyższego OECD 3.VII.2008 – PISA dla Szkolnictwa WyższegoAHELO Roadmap for the OECD Assessment of Higher Education Learning Outcomes, feasibility study Europejski ranking uczelni Europejski ranking uczelni

52 Jolanta Urbanikowa52 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "KOMUNIKAT MINISTRÓW Louvain-La-Neuve/Leuven 28-29.04.2009 ZADANIA UCZELNI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google