Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2013 Szkolenie dla zdających 8.04.2013. ZAKRES SZKLOLENIA 1.Harmonogramy egzaminów pisemnych i ustnych 2.Czas trwania poszczególnych części egzaminu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2013 Szkolenie dla zdających 8.04.2013. ZAKRES SZKLOLENIA 1.Harmonogramy egzaminów pisemnych i ustnych 2.Czas trwania poszczególnych części egzaminu."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2013 Szkolenie dla zdających

2 ZAKRES SZKLOLENIA 1.Harmonogramy egzaminów pisemnych i ustnych 2.Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów 3.Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną 4.Zasady kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi 5.Przebieg egzaminu w części pisemnej 6.Przebieg egzaminu w części ustnej 7.Zasady postępowania w przypadkach niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych 8.Termin ogłoszenia wyników i odbioru świadectw 9.Informacja o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej, oraz kolejnych sesji egzaminacyjnych.

3 SYMBOLIKA KLAS NA HARMONOGRAMIE w LO al, bl, cl, dl, ABS LO- dla absolwentów z lat ubiegłych w LP ap, bp, cp, ABS LP - dla absolwentów z lat ubiegłych w T E at, bt, ABS TE- dla absolwentów z lat ubiegłych

4 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W ZSE IM. A. I J. VETTERÓW MAJ 2013 – CZĘŚĆ PISEMNA I USTNA! PONIEDZIAŁEKWTOREKŚrodaCZWARTEKPIĄTEK 7 J. polski -pp g.9.00 Wiedza o tańcu-pp,pr g Matematyka - pp g Historia muzyki - pp,pr g J. angielski - pp g J. angielski - pr g Matematyka - pr g J. polski - pr g j.p4at (8) [2,3,8,10,13,15,19,21] 418 GL 13 WOS - pp i pr g Filozofia - pp i pr g Chemia - pp i pr g Geografia - pp i pr g Biologia - pp i pr g Historia - pp i pr g j.p 3bl (15) [01-13,20,27] 419 GW j.p 3bl (14) [14-19,21-26, 28-29] 419 GW j.p 3al (15) [01-15] 419 Jn j.p 3al (11) [16-26] 4bt (3) [11,13,17] 419 Jn j.p 3cl (15) [13-23,26,28-31] 419 Md j.p 4at (15) [1,4,5-7,9,11,12, 14,16-18,20, 22,23] 418 GL j.p 3bp (15) [01,02, 15-24,26-28] 418 WS j.p 3bp (8+1) [03,05,07-10,12,13] [06 - dom] 418 WS j.p 3ap (1-14) abs. LP (A. Rola, Biarska P.) abs. TE (Mirewski W.) 418 Md j.a 4at (21) [1-4,6-22] 418 ZK j.a 4 bt (14) [1-10,12,14-16] 424 EL j.a 3 dl(17) [1-3,5-7,9,11,12, 14,16-19,21,23,24] 424 EL j.f 3cl(2) [3,24] 424 DS 20 Fizyka i astr - pp i pr - g Łaciński i ka pp i pr - g J. niemiecki - pp g J. niemiecki - pr g Informatyka - pp i pr g Historia sztuki - pp i pr g J. rosyjski - pp g J. rosyjski - pr g J. francuski - pp g J. francuski - pr g j.p 3cl (16) [1-12,24,25,27] 419 Md j.p 4bt (14) [01-10,12,14-16] 419 Jn j.p 3dl (12) [1-3,6-9,11-14,16] 418 RM j.p 3dl (13) [4,5,10,15,17-25] 418 RM j.p 4ct (13) [01-13] 418 Jn j.a 4ct (13) [14-26] 418 Sz j.a 4ct (13) [01-13] 418 Sz j.a 3bp (22) [1-3,5,7-10,12, 13,16-24, 26-28] 419 DZ j.p 4ct (13) [14-26] 419 WS j.a 3cl (15) [1-2,4-16] 419 DZ j.a 3bl(18) [01-07,09-19] 419 EL j.a 3bl(11) [08,20-29] 3al(11) [15,3-12] 419 ZK j.a 3al(12) [1,13,14,16,18-25] 3bp (1) -dom 424 ZK j.a 3ap (14) [01-14] abs. LP (Rola A.) 424 DZ j.n 3bl (1)– [11], 3dl(9) [4,5,8,10,13,15,20,22,25] 4bt(3) – [11,13,17] 4at (2)- [5,23] abs. TE (Mirewski W.) 424 JG 27 J. hiszpański - pp g J. hiszpański - pr g J. włoski - pp g J. włoski - pr g Rozpoczęcie egzaminów ustnych każdego dnia godz Planowana godzina egzaminu dla każdego zdającego podana będzie w harmonogramie szczegółowym (zgodnie z listą zdających w danym dniu) j.a3cl (16) [3,17-31] 419 Sz j.r3al [2,15,17,26], 3bp[15] – zdają dnia r. o godz w III LO (Pl. Wolności 4) sala 23, II piętro

5 Szczegółowy harmonogram części pisemnej z przypisanymi salami do klasy i numeru ucznia z dziennika lekcyjnego jest na tablicy maturalnej przed sekretariatem listy z nazwiskami zdających zostaną wywieszone przed sekretariatem, w dniu egzaminu będą na drzwiach sal

6 Czas trwania egzaminu pisemnego z różnych przedmiotów PRZEDMIOTYARKUSZE CZAS TRWANIA (min)** Język polski matematyka poziom podstawowy 170 poziom rozszerzony 180 Języki obce nowożytne poziom podstawowy 120 poziom rozszerzony część I 120 przerwa 30 min i część II 70 informatyka - poziom podstawowy / rozszerzony Część I75 / 90 Część II120 / 150 Historia Historia sztuki Wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy120 poziom rozszerzony180 biologia chemia fizyka i astronomia geografia poziom podstawowy120 poziom rozszerzony150

7 Materiały i przybory pomocnicze z których możesz korzystać w trakcie egzaminu pisemnego Lp.PrzedmiotMateriały i przybory 1.język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób 2.informatykakażdy zdający może mieć kalkulator prosty 3.biologiakażdy zdający może mieć linijkę 4.chemia karta wybranych tablic chemicznychkarta wybranych tablic chemicznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* 5.fizyka i astronomia karta wybranych wzorów i stałych fizycznychkarta wybranych wzorów i stałych fizycznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* 6.historiamoże mieć lupę, 7.geografia każdy zdający powinien mieć, l inijkę, każdy zdający może mieć lupę, kalkulator prosty* 8.matematyka zestaw wybranych wzorów matematycznychzestaw wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego, każdy zdający powinien mieć, cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty*

8 Pozycje opisane kolorem niebieskim przygotuje szkoła Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie –dodawania, odejmowania. –mnożenia, dzielenia –oblicza procenty –oblicza pierwiastki kwadratowe –taki kalkulator otrzymasz na stolik Otrzymasz także tablice wzorów: na matematyce, fizyce i chemii. Opisane kolorem czerwonym – przynosi sam zdający

9 Część pisemna Jeśli egzamin rozpoczyna się o godz Zdający przychodzą przed salę na godz Jeśli egzamin rozpoczyna się o godz Zdający przychodzą przed salę na godz

10 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie przed salę, której numer jest podany na Harmonogramie Egzaminu Maturalnego 2013 w ZSE im. A. i J. Vetterów (patrz tablica dla maturzystów przed sekretariatem) W dniu egzaminu pisemnego na drzwiach każdej sali będą wywieszone listy osób zdających w tej sali

11 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać !!!. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Przebieg części pisemnej

12 Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem W przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły również ze świadectwem ukończenia szkoły.

13 Przebieg części pisemnej Zdający Otrzymuje naklejki ze swoim numerem PESEL Sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce i podpisuje listę obecności podpis na liście obecności jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. Zdający zajmuje na Sali miejsce wskazane przez ZN

14 Przebieg części pisemnej i obowiązki ZN Błąd w numerze PESEL zdający koryguje na liście zdających, umieszcza na niej adnotację o stwierdzeniu błędu, po czym podpisuje listę. Naklejki z błędnym numerem PESEL zespół nadzorujący odbiera od zdającego Zdający wpisuje odręczne prawidłowy numer PESEL oraz trzyznakowy kod w miejscach przeznaczonych na naklejkę Członek ZN w miejscach przeznaczonych na naklejkę wpisuje poprawny identyfikator szkoły.

15 Przebieg części pisemnej Zdający sprawdza czy otrzymał na swój stolik odpowiedni zestaw tablic/wzorów, linijkę, kalkulator prosty zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE Słownik (ortograficzny i poprawnej polszczyzny) jest 1 na 25 osób na oddzielnej ławce w sali. Zdający korzystają z niego pojedynczo, zostawiając zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku

16 Przebieg części pisemnej Przewodniczący ZN, w obecności przedstawiciela zdających, schodzi do gabinetu Dyrektora pobiera arkusze egzaminacyjne, wnosi je do sali egzaminacyjnej i rozdaje zdającym punktualnie o godz.9.00 lub 14.00

17 Przebieg części pisemnej Egzamin lub odpowiednia część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych (godz.9.00 lub 14.00) zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

18 Przebieg części pisemnej Zdający po otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego ZN ma obowiązek sprawdzić: –czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie zadania, ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane Braki zgłasza przewodniczącemu ZN, który wydaje kompletny arkusz. Takie zdarzenie odnotowane jest w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma obowiązek potwierdzić je swoim podpisem

19 Przebieg części pisemnej UWAŻAJ, aby nie zniszczyć arkusza przy jego otwieraniu !!! Kodujesz tylko arkusz kompletny !!!!

20 Przebieg części pisemnej – zasady kodowania arkusza Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi.

21 zasady kodowania arkusza Kodowanie arkusza polega na: naklejeniu naklejek z kodami kreskowymi i wpisaniu odpowiednich danych

22 zasady kodowania arkusza TWÓJ TRZYZNAKOWY KOD TO np.: 03 Symbol klasy Numer z dziennika lekcyjnego

23 Naklejki z kodami kreskowymi

24 KODOWANIE - naklejki Zdający nakleja naklejki z kodami: –na stronie tytułowej arkusza w prostokącie opisanym Miejsce na naklejkę –na karcie odpowiedzi w miejscu opisanymMiejsce na naklejkę z nr PESEL Naklejki z kodami należy nakleić bardzo starannie !!!

25 Kodowanie arkusza egzaminacyjnego – naklej!

26 Kodowanie karty odpowiedzi – naklej !

27 Zdający czytelnie wpisuje: Swój numer PESEL i trzyznakowy kod – na górze strony tytułowej arkusza Swój numer PESEL – na górze pierwszej strony karty odpowiedzi Swój trzyznakowy kod – na odwrocie karty odpowiedzi W przypadku popełnienia błędu należy cały zapis przekreślić i poprawne dane wpisać nad wyznaczonym miejscem. KODOWANIE – wpisz !

28 Kodowanie arkusza egzaminacyjnego – wpisz!

29 Kodowanie karty odpowiedzi – wpisz ! Na drugiej stronie karty odpowiedzi wpisz swój trzyznakowy kod

30 PAMIĘTAJ! ZA POPRAWNOŚĆ ZAKODOWANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO ZDAJĄCY ODPOWIADA ZDAJĄCY

31 Strona tytułowa arkusza egzaminacyjnego Przed rozpoczęciem pracy zdający powinien uważnie przeczytać instrukcję

32 Instrukcja

33 JAK POPRAWIAĆ BŁĘNE ZAZNACZENIA ? Sposób nanoszenia poprawek – błędne zaznaczenie otoczone kółkiem

34 Bardzo ważne !!! Używaj długopisu (pióra) tylko z czarnym tuszem (atramentem) Grozi unieważnieniem egzaminu !!!

35 Przebieg części pisemnej Zdający sygnalizują zakończenie kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi przez podniesienie ręki do góry

36 Przebieg części pisemnej Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania widocznym miejscu przez przewodniczącego ZN godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym

37 Przebieg części pisemnej Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku wyjątkowej konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia zespołu nadzorującego na wyjście pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

38 Przebieg części pisemnej W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD. W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia części drugiej egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

39 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócaniu prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego Przewodniczący ZN powiadamia o tym przewodniczącego SZE (Dyrektora Szkoły), który podejmuje decyzję o unieważnieniu egzaminu Uwaga! Nie ma głośnego zwracania uwagi osobie pracującej niesamodzielnie! Przebieg części pisemnej

40 40 Unieważnienie egzaminu w szkole Dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku: –stwierdzenia wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE –niesamodzielnej pracy zdającego –zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

41 41 Unieważnienie egzaminu przez dyrektora OKE Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: –stwierdzenia przez egzaminatora podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego –stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu –zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

42 Przebieg części pisemnej Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN: odbiera pracę, paski kodowe i numerek sprawdza poprawność kodowania, zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

43 Przebieg części pisemnej Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań arkusza danego poziomu lub części egzaminu Zdający odkładają na brzeg stołu: pracę, paski kodowe, numerek pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie ZN i sprawdzają poprawność kodowania i odbierają prace, oraz paski kodowe i numerek.

44 Przebieg części pisemnej Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali Jeden przedstawiciel zdających z każdej szkoły zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac Jego nazwisko jest zapisane w protokole

45 Przebieg części pisemnej W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub informatyki przewodniczący ZN ogłasza przerwę Zdający wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac. Przerwa trwa 30 min, ale zdający wracają na salę po 20 min i podpisują nową listę obecności

46 Przebieg części pisemnej Po przerwie zdający, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub informatyki wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca otrzymują arkusz II. Egzamin przebiega dalej zgodnie procedurą opisaną wcześniej.

47 Pisemny egzamin z informatyki – część II – 14.00Zdający ma prawo sprawdzić, w ciągu jednej godziny (13.00 – 14.00), poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w przeddzień egzaminu –21maja w obecności administratora pracowni oraz członka ZN. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13a).

48 Pisemny egzamin z informatyki –część II każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny i nośnik DANE zawierający pliki do zadań tego arkusza egzaminacyjnego, obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL, znajdującym się na pulpicie, oraz na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na innym stanowisku.

49 Pisemny egzamin z informatyki – część II Zdający, niezwłocznie po egzaminie, po nagraniu przez administratora pracowni płyty CD–R dokumentującej prace zdających, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD–R z podpisem WYNIKI katalogu (folderu) oznaczonego swoim numerem PESEL wraz ze wszystkimi plikami, jakie przekazał do oceny. Folder powinien zawierać wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13b).

50 Część ustna egzaminu z języka polskiego Termin złożenia przez zdających bibliografii upływa dnia Złożenie bibliografii w tym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z j. polskiego Ramowy plan prezentacji zdający (jeśli posiada) okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu - nie może on przekraczać 1 strony formatu A4

51 Konsekwencje niezłożenia bibliografii do r Niezłożenie bibliografii jest równoznaczne z nieobecnością na egzaminie obowiązkowym. Nieobecność na egzaminie obowiązkowym uniemożliwia zdawanie egzaminu w sesji poprawkowej. 51

52 Załącznik do harmonogramu – czas egzaminu – j. polski Nr. kolejny zdającegoGodz. rozpoczęcia egzaminuGodz. zakończenia egzaminu przerwa

53 Część ustna egzaminu z języka polskiego Jeśli w czasie prezentacji korzystasz ze sprzętu komputerowego, to przyjdź i sprawdź jego działanie dnia 2013 o godz maja 2013 o godz w sali 418 w sali 418

54 Część ustna egzaminu z języka polskiego Egzamin przebiega w następujący sposób: zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście, lista będzie wywieszona na tablicach informacyjnych w holu szkoły na parterze. Egzamin rozpoczyna się o godz 8.00 (wchodzi pierwsza osoba z listy) Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części

55 Część ustna egzaminu z języka polskiego W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut zdający prezentuje przygotowany temat: Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.

56 W czasie prezentacji zdający może korzystać tylko z: materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, które zostały ujęte w wcześniej złożonej bibliografii planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu. Objętość planu nie może przekraczać jednej strony formatu A4 Część ustna egzaminu z języka polskiego

57 Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i bibliografii. zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy jeśli zdający: nie wygłosi prezentacji zaprezentuje inny temat niż zgłoszony w deklaracji Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i bibliografii. zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy jeśli zdający: nie wygłosi prezentacji zaprezentuje inny temat niż zgłoszony w deklaracji

58 Kiedy zespół przedmiotowy nie przeprowadza rozmowy z absolwentem? Jeśli zdający nie wygłosił prezentacji lub przedstawił inny temat niż zadeklarowany, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy. Egzamin jest niezdany, ale zdający ma uprawnienia do zdawania egzaminu w sesji poprawkowej. 58

59 Część ustna egzaminu z języka polskiego Wyniki tej części egzaminu przewodniczący PZE ogłasza tego samego dnia: – o godz. 12 dla zdających przed przerwą – po zakończeniu egzaminu dla zdających po przerwie

60 Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego Egzamin trwa 15 minut. Przebieg egzaminu: –Rozmowa wstępna –Rozmowa z odgrywaniem roli –Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania –Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i udzielenie odpowiedzi na dwa pytania. Zdający może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

61 Egzamin ustny z języka obcego-1 zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności w sali przebywa jeden zdający egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu

62 Egzamin ustny z języka obcego -2 egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu

63 Egzamin ustny z języka obcego -3 po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role 2.w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; 3. w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

64 Egzamin ustny z języka obcego -4 Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy

65 Egzamin ustny z języka obcego Każdego dnia egzamin ustny rozpoczyna się o godz. 8.00Każdego dnia egzamin ustny rozpoczyna się o godz Abiturienci wchodzą na egzamin zgodnie ze swoją pozycją na liście (Lp.)Abiturienci wchodzą na egzamin zgodnie ze swoją pozycją na liście (Lp.) Wyniki egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego będą ogłaszane: - dla abiturientów zdających przed przerwą o godz , - dla zdających po przerwie po zakończeniu egzaminu w dniu egzaminu.

66 Egzamin ustny z języka obcego GODZINY EGZAMINU MATURALNEGO Kolejność zdających według listyGodziny egzaminu – – – – – – – – – – – – PRZERWA (1 godz.) – – – – – – – – – – 16.15

67 Egzamin ustny Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne.

68 Kursy z języków obcych nowożytnych 68

69 Termin dodatkowy Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

70 Termin dodatkowy Zwolnienie lekarskie winno zawierać: Imię i nazwisko zdającego Datę urodzenia Adres zamieszkania Nr. PESEL

71 Termin dodatkowy Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora CKE

72 Termin dodatkowy -sesja czerwcowa Egzamin pisemny: od 3 do 19 czerwca –w szkołach wyznaczonych przez OKE –godziny rozpoczęcia egzaminów: 9.00 i Egzamin ustny: od 3 do 19 czerwca – w swojej szkole, termin podaje dyrektor szkoły 72

73 Tryb odwoławczy Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających, zdających w jednej sali lub w stosunku do poszczególnych zdających, i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu pisemnego ustala dyrektor CKE

74 Termin poprawkowy Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: –przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony –nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, –w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników ( do 5 lipca) egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.

75 Termin poprawkowy Część pisemna – 27 sierpnia, godz Część ustna – od 26 do 30 sierpnia Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu pisemnego zostanie umieszczona na stronie Egzaminy ustne odbędą się w szkołach macierzystych zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora Szkoły w terminie do 10 sierpnia Wydanie świadectw: 13 września 2013 roku 75

76 Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE. Każdy ze zdających otrzymał swoje hasło dostępu do informacji o swoich wynikach na stronie w systemie OBIEG dla ucznia

77 Hasło umożliwia zdającemu sprawdzenie w systemie OBIEG swoich wyników i porównanie ich z wynikami w szkole, województwie i w kraju 77

78 Świadectwa dojrzałości Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa są wydawane, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego. Po świadectwo należy zgłośnić się osobiście z dokumentem tożsamości i podpisaną kartą obiegową

79 Świadectwa dojrzałości Świadectwo maturalne może odebrać inna osoba tylko wtedy, gdy złoży kartę obiegową i upoważnienie wcześniej potwierdzone notarialnie lub przez sekretariat szkoły podpisane osobiście przez absolwenta

80 Lublin, dnia ………………………………… ………………………………………. (imię i nazwisko ucznia/ klasa) ………………………………………. (adres) ………………………………………. (tel. komórkowy) UPOWAŻNIENIEUPOWAŻNIENIE Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………, ur. …………………………….. (imię i nazwisko) (data urodzenia) w …………………………………………….………. legitymująca/y się dowodem osobistym (miejsce urodzenia) nr …………………………………………………. wydanym przez ……………………………………….. ………………………………………… w dniu ……………………………………………. upoważniam …………………………………………………………………………….. legitymującą/ego się (imię i nazwisko osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa) dowodem osobistym nr …………………………………………………. wydanym przez ……………………………………………………..………….. w dniu ………………………………………….. do odbioru ………………………………………………………………………………………………………… (nazwa/ rodzaj dokumentu lub inne) ………………………………………………….. (podpis upoważniającego) ADNOTACJE SZKOŁY: (pieczątka szkoły) Potwierdzam własnoręczność podpisu ……………………………………………………………… (data i podpis pracownika szkoły)

81 Świadectwa dojrzałości Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 28 czerwca września 2013 ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości w szkole

82 Świadectwa dojrzałości W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego wpisuje się 0%.

83 Świadectwa dojrzałości W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się 0%.

84 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO Zdający zdał egzamin, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania

85 Kolejne sesje egzaminacyjne Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego 2013 z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej, może ponownie przystąpić do tego egzaminu lub egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego według tych samych zasad.

86 Kolejne sesje egzaminacyjne Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu absolwent składa do dyrektora macierzystej szkoły, w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, a deklarację ostateczną do 7 lutego tego roku.

87 Kolejne sesje egzaminacyjne Prawo przystąpienia do egzaminu w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej i części ustnej lub przystąpienia do egzaminów z przedmiotów dodatkowych ma wyłącznie absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości.

88 Kolejne sesje egzaminacyjne Absolwent może przystąpić w danym roku do egzaminów z nie więcej niż sześciu przedmiotów wybranych jako dodatkowe.

89 Kolejne sesje egzaminacyjne Absolwent, który chce podwyższyć wynik części ustnej egzaminu z języka polskiego może: wskazać w deklaracji poprzednio wybrany temat lub wybrać inny temat z aktualnej szkolnej listy tematów.

90 Kolejne sesje egzaminacyjne Absolwent może podwyższyć wyniki części pisemnej egzaminów obowiązkowych z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym

91 Kolejne sesje egzaminacyjne Absolwent może podwyższyć wyniki egzaminu obowiązkowego z języka obcego nowożytnego w części ustnej i pisemnej na poprzednio zdawanym poziomie – podstawowym

92 Kolejne sesje egzaminacyjne Absolwent może podwyższyć wyniki egzaminów zdawanych jako dodatkowe w części ustnej i / lub części pisemnej jeżeli zdawał na poziomie podstawowym - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym jeżeli zdawał na poziomie rozszerzonym - wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

93 Kolejne sesje egzaminacy jne Absolwent, który podwyższył wynik lub przystąpił do egzaminu/ów z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wraz z odpisem. Aneks do świadectwa i jego odpis wydawane są przez OKE i przekazywane absolwentom w macierzystej szkole za potwierdzeniem odbioru.

94 Źródła informacji Pełną informację o egzaminie maturalnym 2013 znajdziesz w Internecie na stronach Informacje o organizacji matury w naszej szkole znajdują się: –na tablicach informacyjnych przy sekretariacie i przy pokoju nauczycielskim –w sekretariacie szkoły –na stronie internetowej szkoły

95 KONIEC PREZENTACJI powodzenia !!!! Życzę udanej matury !


Pobierz ppt "MATURA 2013 Szkolenie dla zdających 8.04.2013. ZAKRES SZKLOLENIA 1.Harmonogramy egzaminów pisemnych i ustnych 2.Czas trwania poszczególnych części egzaminu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google