Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Sukcesu Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Sukcesu Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości,"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Sukcesu Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT

2 Zasięg terytorialny programu
Projekt adresowany jest do uczniów klas I z liceum oraz klas II technikum z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

3 Korzyści Korzyści dla szkoły:
Zwiększenie szansy na osiągnięcie przez uczniów lepszych wyników na egzaminie maturalnym z języka obcego. Poprawa jakości pracy szkoły poprzez upowszechnienie nowoczesnych narzędzi nauczania. Poprawa efektywności kształcenia dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych. Integracja ze środowiskiem lokalnym. Wzrost prestiżu szkoły dzięki podniesieniu kwalifikacji nauczycieli i zwiększeniu efektywności kształcenia. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o komponent dotyczący kluczowych kompetencji w zakresie ITC (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), biznesowego języka angielskiego lub niemieckiego i przedsiębiorczości (materiał wnoszący wartość dodaną do wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w stosunku do obowiązujących ścieżek edukacyjnych). Udostępnienie innowacyjnego programu edukacyjnego przyczyniającego się do podniesienia atrakcyjności i jakości kształcenia i wyposażenia przyszłych absolwentów szkoły w kompetencje poszukiwane na rynku pracy. Możliwość promowania szkoły na poziomie regionalnym poprzez prezentacje w kampanii informacyjno-promocyjnej - umieszczanie informacji na ich temat w publikacjach oraz na stronie WWW dotyczącej projektu.

4 Korzyści Korzyści dla uczniów:
Wzrost zainteresowania nauką dzięki atrakcyjnej formie materiałów edukacyjnych. Zdobycie umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (e-learningu). Zwiększenia aktywności edukacyjnej uczestników, ich pozytywnego nastawienia do samokształcenia oraz wykorzystywania w tym celu nowoczesnych metod uczenia się z wykorzystaniem ICT. Możliwość wykorzystania nabytych i ukształtowanych kompetencji w dalszej nauce i życiu codziennym. Udział w atrakcyjnych zajęciach szkolnych, w tym w nauce języka niemieckiego lub angielskiego i przedsiębiorczości. Poprawa wyników nauki i umiejętności w zakresie projektowania i prezentacji projektów. Nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych regionów.

5 Korzyści Korzyści dla nauczycieli:
Przeszkolenie w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, wykorzystywania w kształceniu metody projektów oraz e-learningu. Dostęp do opracowanych na potrzeby realizacji Projektu materiałów edukacyjnych znajdujących się na internetowej platformie e-learningowej  wartościowych i atrakcyjnych treści kształcenia rozwijających kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych ICT w pracy z uczniami. Możliwość wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów na forum nauczycieli biorących udział w Projekcie.

6 Składowe programu KOMPETENCJE OBYWATELSKO-SPOŁECZNE INICJATYWNOŚĆ
I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH ICT

7 Składowe programu W skład programu wchodzą trzy kompatybilne i komplementarne autorskie programy nauczania przedsiębiorczości, języków obcych oraz ICT przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

8 Program nauczania z przedsiębiorczości

9 KAŻDY Z 28 MODUŁÓW ZAWIERA: cele modułu scenariusz pracy dla ucznia teoretyczny materiał wspierający pracę ucznia przykłady praktyczne proponowany scenariusz zajęć kontaktowych test

10 Treści ogólne - ROK I EDUKACJA KONSUMENCKA 1.1. Decyzje konsumenckie.
1.2. Prawa i obowiązki konsumenta. 1.3. Oznakowanie produktów. 1.4. Wybrane elementy marketingu. 1.5. Oddziaływanie reklamy. 1.6. Asertywny konsument. 1.7. Konsument a usługi bankowe i finansowe. 1.8. Bankowość elektroniczna i bezpieczeństwo w Internecie. 1.9. Żywność i styl życia, a nasze zdrowie. 1.10. Społecznie odpowiedzialny biznes.

11 Treści ogólne - ROK II MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY - - SAMOZATRUDNIENIE CZY PRACA NAJEMNA? 2.1. Ja, jako przyszły pracownik Moja działalność gospodarcza Razem czy osobno? Formy działalności gospodarczej Potrzeby finansowe niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej Procedura uruchamiania działalności gospodarczej Podstawy ewidencjonowania działalności gospodarczej Analiza finansowa w moim biznesie Planowanie działalności gospodarczej – biznesplan. 2.9/10. Mój pierwszy biznesplan.

12 Treści ogólne - ROK III EDUKACJA FINANSOWA 3.1. Budżet – mój plan finansowy Sposoby i kryteria inwestowania Usługi bankowe - konta, lokaty i karty Usługi bankowe – kredyty Giełda Papierów Wartościowych Fundusze inwestycyjne Ubezpieczenia Moja emerytura.

13 Sposób realizacji Program nauczania przedsiębiorczości realizowany jest przy pomocy platformy e-learningowej – nowoczesnego narzędzia edukacyjnego, oraz na comiesięcznych spotkaniach kontaktowych w wymiarze dwóch godzin w miesiącu przez okres trzech lat.

14 Materiał dla ucznia

15 Materiał dla ucznia

16 Forum

17 Forum

18 Karta samooceny

19 Czat z pracownikiem naukowym UG

20 Zajęcia kontaktowe z nauczycielem

21 Program nauczania z języków obcych

22 KAŻDA Z 300 JEDNOSTEK ZAWIERA: konspekt zajęć z założeniem celów
materiały dydaktyczne przygotowane do wydruku karta samooceny ucznia Wskazówki metodyczne dla nauczyciela

23 Podręczniki używane w programie Szkoła-Sukcesu

24 AUTORSKIE MATERIAŁY DODATKOWE
Do każdej z 300 godzin zajęć przygotowaliśmy: Drukowany i powielony dla każdego ucznia autorski materiał dodatkowy, Konspekt zajęć, Poradnik metodyczny, Kartę samooceny. Nauczyciele mają do dyspozycji stały kontakt z konsultantami metodycznymi – autorami programu.

25 AUTORSKIE MATERIAŁY DODATKOWE

26 AUTORSKIE MATERIAŁY DODATKOWE

27 O PROJEKCIE DLACZEGO WARTO

28 O projekcie Fragmenty recenzji naukowej Uniwersytetu Gdańskiego programu „Szkoła Sukcesu” (…) Bardzo ważną cechą i zaletą omawianego programu jest kompatybilność i komplementarność programów nauczania języka obcego oraz przedsiębiorczości. Szczególnie wartościowe jest przedstawianie treści w taki sposób, aby słuchacze mogli mieć możliwość porównania procesów ekonomicznych, sytuacji gospodarczej, opinii, życia zawodowego i gospodarczego w kraju i za granicą. Z pewnością będzie to służyć lepszemu przyswajaniu wiedzy przez uczniów. Będzie to jednocześnie wspomagane nowoczesną technologią wykorzystywaną jako podstawa komunikacji w omawianym programie. (…) (…) program Szkoła Sukcesu jest poprawnie skonstruowany merytorycznie i ma duże szanse zmienić sposób przekazywania wiedzy młodym słuchaczom. Oczekujemy, że przyniesie rewelacyjne rezultaty i efekty programu będą służyć uczestnikom programu oraz otoczeniu nowoczesnej Europy.

29 O projekcie Wypowiedź Pana Dyrektora I LO im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu Udział w projekcie „Szkoła sukcesu” stwarza naszym uczniom nowe możliwości edukacyjne, szczególnie w zakresie nauki języka niemieckiego oraz przedsiębiorczości, istotne jest również stosowanie nowych technologii w dydaktyce obu przedmiotów a także trzyletnia perspektywa realizacji programu. Z całą pewnością przybliży on młodzieży zagadnienia współczesnego rynku i zwiększy szanse w wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Projekt pozwala skorzystać z ponadstandardowych możliwości edukacyjnych, co jest istotne w sytuacji Inowrocławia, który nie posiada własnego środowiska akademickiego, projekt ma zatem również walor wyrównujący szanse edukacyjne.

30 O projekcie Wypowiedź Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach Szkołę zgłosiliśmy do projektu, aby umożliwić uczniom zdobycie potrzebnych w dorosłym życiu wiadomości i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i oraz praktycznej umiejętności posługiwania się językiem obcym. Nasza szkoła mieści się w niewielkiej miejscowości, położonej na terenie o dużym odsetku ludzi bezrobotnych. Poprzez uczestnictwo w projekcie chcieliśmy młodzieży dać szansę wszechstronnego rozwoju oraz pokazać, jak mogą wykorzystać posiadane umiejętności. Udział w projekcie będzie dla nich szansą kontaktów z rówieśnikami z innych szkół. Zdobyte doświadczenie pozwoli młodzieży na lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież nabędzie pewności siebie i będzie bardziej konkurencyjna w poszukiwaniu pracy.


Pobierz ppt "Szkoła Sukcesu Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google