Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Związek Pracodawców - 7 lat działań na rzecz ochrony praw, godności i interesów pracodawców w Polsce Kamilla Banasik Małopolski Związek Pracodawców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Związek Pracodawców - 7 lat działań na rzecz ochrony praw, godności i interesów pracodawców w Polsce Kamilla Banasik Małopolski Związek Pracodawców."— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Związek Pracodawców - 7 lat działań na rzecz ochrony praw, godności i interesów pracodawców w Polsce Kamilla Banasik Małopolski Związek Pracodawców Gorlice – 5 grudnia 2006 r.

2 Kim jesteśmy? MZP powstał z inicjatywy krakowskich przedsiębiorców w listopadzie 1998 r. i został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Krakowie 12.03.1999 r. na mocy Ustawy o organizacjach pracodawców z dn. 23 maja 1991 r. MZP zrzesza ok. 100 firm (regularnie obsługujemy ok. 500, docieramy do ponad 2 tys. pracodawców) z małopolski; Skupiamy pracodawców reprezentujących różne branże (blisko 40 % związanych z szeroko rozumianym budownictwem) 92% członków to przedstawiciele małych i średnich firm. Od początku jako Związek Regionalny aktywnie współtworzymy Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

3 Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Działa od stycznia 1999 r. na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców, Skupia 57 związków pracodawców ze wszystkich regionów Polski oraz branż, a także kilkanaście firm – członków bezpośrednich, Związki zrzeszają ponad 3 tys. firm - małych, średnich i dużych; Firmy – członkowie PKPP zatrudniają ponad 500 tys. pracowników; Reprezentuje zrzeszonych pracodawców na szczeblu krajowym: zabiegając o lepsze rozwiązania dla biznesu w Sejmie (komisje), Rządzie, u Premiera i Prezydenta RP oraz w Trybunale Konstytucyjnym; Podejmuje negocjacje z centralami związków zawodowych (Trójstronna Komisja), aby uzyskać korzystne dla biznesu rozwiązania w prawie pracy i gospodarczym.

4 Reprezentatywność MZP w instytucjach Małopolski Urząd Wojewódzki: - Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (odpowiednik Trójstronnej Komisji) - Małopolski Komitet Monitorujący Rozwój Regionalny (wykorzystanie funduszy pomocowych strukturalnych i budżetowych) - Doradca ds. gospodarczych przy Wojewodzie Małopolskim Marszałek Województwa Małopolskiego: - Wojewódzka i Powiatowe Rady Zatrudnienia Urząd Miasta Krakowa: - Porozumienie Organizacji Biznesu na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości przy Prezydencie MK - Forum Krakowskie - Zespół ds. Rozwoju Budownictwa

5 Cele działania Małopolskiego Związku Pracodawców: ochrona praw, godności i interesów pracodawców – budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w społeczeństwie; ochrona praw, godności i interesów pracodawców – budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w społeczeństwie; reprezentowanie swoich członków wobec związków zawodowych, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych; reprezentowanie swoich członków wobec związków zawodowych, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych; opiniowanie przepisów dotyczących reprezentacji pracodawców, warunków i norm prowadzenia działalności gospodarczej i jej zarządzania, oraz innych spraw istotnych dla pracodawców; opiniowanie przepisów dotyczących reprezentacji pracodawców, warunków i norm prowadzenia działalności gospodarczej i jej zarządzania, oraz innych spraw istotnych dla pracodawców; organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów oraz szkoleń; organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów oraz szkoleń; wspieranie i propagowanie wartości uniwersalnych; uczciwości i rzetelności w stosunkach międzyludzkich oraz zasad etyki i wrażliwości społecznej w prowadzeniu działalności gospodarczej; wspieranie i propagowanie wartości uniwersalnych; uczciwości i rzetelności w stosunkach międzyludzkich oraz zasad etyki i wrażliwości społecznej w prowadzeniu działalności gospodarczej;

6 Wspieranie i propagowanie wartości uniwersalnych, zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej Dzięki przedsiębiorcom gospodarka rozwija się, rośnie PKB, społeczeństwo zamożnieje... Przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy, dając zabezpieczenie finansowe, szansę rozwoju, aktywności społecznej... Przedsiębiorcy działają na rzecz dobra publicznego: kultury, edukacji, zdrowia, pomocy potrzebującym... Konferencje, seminaria i inne działania uświadamiające odpowiedzialność biznesu, wdrażanie kodeksów etycznych W 2006 organizacje skupione wokół PKPP Lewiatan, z MZP na czele Kanon Etyczny Przedsiębiorcy 2005 był Rokiem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

7 Od przedsiębiorcy do pracodawcy. Ethos pracodawcy Ludzie rozpoczynający działalność gospodarczą, lub zajmujący kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach, po pierwszym zachłyśnięciu się pieniędzmi, uświadamiają sobie, że są odpowiedzialni za swoich pracowników i za ich życie, które zależy także od tego, ile będą im płacić, jakie wartości kreować i jak prowadzić proces produkcji. Biznes może być bowiem formą edukacji społecznej Dr Bolesław Rok (...) najwyższy szczebel w złotej drabinie dobroczynności: zapobiegać ubóstwu ucząc zawodu, dając komuś pracę lub w jeszcze inny sposób zapobiegając potrzebie dobroczynności Majmonides, O dobroczynności, (XII wiek) Majmonides, O dobroczynności, (XII wiek)

8 Czego oczekujemy od przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych? – badanie FKS Obszary działania firmy określone jako kluczowe dla SOB: zapewnianie pewnego zatrudnienia - 73% Dostarczanie wyrobów dobrej jakości po właściwych cenach -71%, Troska o bezpieczeństwo i higienę pracy - 69% Uczciwe traktowanie pracowników 68% Unikanie jakiegokolwiek udziału w przekupstwie i korupcji 64% Informowanie o zagrożeniach, jakie niosą produkty danej firmy 64% Nie wykorzystywania pracy dzieci 64% Osiąganie zysku w uczciwy sposób 63% Wkład w rozwój polskiej gospodarki 59% Ochrona środowiska naturalnego 58% Kierowanie się zasadami etycznymi 56% Informowanie konsumentów o składzie produktów firmy 54% Jasna i rzetelna sprawozdawczość finansowa 53% Przestrzeganie nie tylko litery, ale i ducha prawa 53% Otwarte i szczere informowanie o produktach i działalności firmy 48%

9 Projekty aktualnie realizowane przez MZP w 100 % dotyczą rynku pracy i równości w zatrudnieniu W ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL: - Akademia przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia - Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawy jakości miejsc pracy. - Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet - Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących. SPO RZL 1.6: - System aktywizacji zawodowej kobiet – kobieta pracująca… - schemat a) Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Projekty wspierane przez MZP: - Nowe przewagi konkurencyjne – odpowiedzialne przedsiębiorstwo na rynku europejskim

10 MZP i Kobiety... Kobiety w Małopolskim Związku Pracodawców to: 20 % członków organizacji, 33 % członków Komisji Rewizyjnej MZP, 43 % członków Zarządu MZP, 100 % pracowników biura MZP.

11 MZP i Kobiety... 2 z 3 projektów aktualnie realizowanych przez Małopolski Związek Pracodawców dotyczą kobiet!...

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kamilla Banasik _______________________________ Małopolski Związek Pracodawców ul. Kościuszki 43, 30-114 Kraków tel./faks (012) 2940603, 4215999 www.pracodawcy.org.pl


Pobierz ppt "Małopolski Związek Pracodawców - 7 lat działań na rzecz ochrony praw, godności i interesów pracodawców w Polsce Kamilla Banasik Małopolski Związek Pracodawców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google