Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie cyklu szkoleń kaskadowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie cyklu szkoleń kaskadowych"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie cyklu szkoleń kaskadowych
oraz działań podejmowanych przez szkoły i placówki województwa zachodniopomorskiego w celu zapobiegania zażywaniu przez dzieci i młodzież „dopalaczy”. STYCZEŃ 2011

2 Kuratorium Oświaty w Szczecinie Dyrektorzy
poradni psychologiczno-pedagogicznych Dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy szkolni Dyrektorzy placówek, pedagodzy, psycholodzy Nauczyciele Wychowawcy Nauczyciele Wychowawcy Nauczyciele Wychowawcy Rodzice Rodzice Rodzice Rodzice Rodzice Rodzice Dzieci i młodzież

3 Konferencja skierowana do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4 Konferencja skierowana do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

5 Konferencja skierowana do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

6 Konferencja skierowana do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

7 Konferencja skierowana do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
Wejście w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wymusiło konieczność opracowania nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W nowym rozporządzeniu określone zostały warunki tworzenia i organizowania innych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz minimalny dzienny wymiar godzin nauczania, wychowania i opieki. Slajd odwołuje się do nowego brzmienia art.6 ustawy o systemie oświaty (zmieniono ust.2 i dodano ust.3).

8 przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Kolejne konferencje zorganizowane zostały przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne we współpracy z urzędami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianym bezpieczeństwem i profilaktyką dzieci i młodzieży. W okresie od 21 października do 17 listopada 2010 r. we wszystkich powiatach odbyły się 33 konferencje, w których uczestniczyło 1 341 osób.

9 przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne POWIAT NAZWA PORADNI MIEJSCE KONFERENCJI m. Szczecin Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 sala konferencyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza" w Szczecinie Urząd Miasta w Szczecinie Myśliborski Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu Dębnowski Ośrodek Kultury Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Barlinku sala konferencyjna Fundacji Talen-Promocja-Postęp w ZSP Nr 1 w Barlinku Gryfiński Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie i filia w Chojnie Starostwo Powiatowe w Gryfinie Chojeńskie Centrum Kultury Traci moc rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

10 przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. POWIAT NAZWA PORADNI MIEJSCE KONFERENCJI Łobeski Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łobzie Starostwo Powiatowe w Łobzie, Drawski Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu Policki Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Policach Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Policach Białogardzki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie Urząd Miasta w Białogardzie Choszczeński w Choszcznie Starostwo Powiatowe w Choszcznie Goleniowski w Goleniowie Starostwo Powiatowe w Goleniowie Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży w Nowogardzie Urząd Miasta Nowogard Gryficki w Gryficach Urząd Miejskiw Gryficach

11 przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne POWIAT NAZWA PORADNI MIEJSCE KONFERENCJI Kamieński Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wolinie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim Kołobrzeski Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kołobrzegu Hotel Centrum w Kołobrzegu m. Koszalin Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie delegatura w Koszalinie Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Pyrzycki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pyrzycach Starostwo Powiatowe w Pyrzycach m. Świnoujście Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świnoujściu Zespół Szkół w Świnoujściu Sławieński Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie Starostwo Powiatowe w Sławnie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie Filia w Darłowie Zespół Szkół Morskich w Darłowie Stargardzki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim Szczecinecki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczecinku Starostwo Powiatowe w Szczecinku Świdwiński Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju Starostwo Powiatowe w Świdwinie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdwinie Wałecki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wałczu sala audio-wizualna ZS Nr 4 RCKU w Wałczu, Traci moc rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

12 przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Organizatorów konferencji wspierały urzędy, służby, instytucje i organizacje zajmujące się problematyką uzależnień. Informacje na temat dopalaczy i skutków ich oddziaływania na organizm przedstawiali na poszczególnych spotkaniach m.in.: - lekarze medycyny, - terapeuci uzależnień, - przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, - przedstawiciele Prokuratury, - przedstawiciele Komend Policji, - przedstawiciele Straży Miejskiej, - przedstawiciele Placówki Straży Granicznej, - przedstawiciele PCPR, - przedstawiciele Urzędów Miast i Starostw Powiatowych, - pedagodzy, - psycholodzy. Powodem wydania nowego rozporządzenia jest nasilenie się procesów migracyjnych i związanych z nimi nowych sytuacji uczniów i oczekiwań ich rodziców. W nowym rozporządzeniu przede wszystkim uporządkowano zapisy i doprecyzowano procedury.

13 przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne W nowym rozporządzeniu rozróżniono dwa rodzaje nauczania za granicą: szkoły i punkty (dotychczas w przepisach nie było tak jednoznacznego rozróżnienia): szkoły – umożliwiają spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego; szkolne punkty konsultacyjne – umożliwiają (dzieciom uczęszczającym do szkół innego kraju) uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla punktów i planami nauczania określonymi w załącznikach do projektu rozporządzenia. 2. Zespół koordynował też poprzednio – nie było zapisu o tym, że w pracy zespołu nie przewiduje się ferii szkolnych – Zespół ni prowadzi nauczania w trybie stacjonarnym. 3. Dyrektor Zespołu na wniosek dyrektora szkoły lub kierownika punktu określa organizację roku szkolnego – pozwala to zsynchronizować pracę szkoły z systemem oświatowym danego państwa. W ZS nr 4 RCKU odbyła się powiatowa konferencja pod hasłem „Stop dopalaczom”. Organizatorem spotkania była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a wzięli w nim udział dyrektorzy i pedagodzy pracujący w szkołach na terenie powiatu wałeckiego.

14 przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne II. Unormowano procedurę tworzenia szkół i punktów. 1. Szkoły i punkty mogą zostać założone, przekształcone lub zlikwidowane przez ministra z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora Zespołu zaopiniowany przez kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej. W nowym rozporządzeniu nie mówi się o tworzeniu filii (tworzonej na wniosek np. kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, musiało być minimum 20 uczniów). 2. Określono zadania szkół i punktów. Konferencja skierowana do dyrektorów oraz pedagogów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, Ośrodka Szkolenia i Wychowania, Państwowego Domu Dziecka. Obecni byli także przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rady Miasta Barlinek, Urzędu Miejskiego,  Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku oraz proboszczowie barlineckich parafii.

15 przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 3. określono sposób kształcenia na odległość: uzupełniający program nauczania uwzględnia ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla punktów (zał. 1) Nie mówi się już tym, że takie prowadzone są w formie konsultacji i nie podaje się ich wymiaru w miesiącu). Jak poprzednio egzaminy klasyfikacyjne są podstawą do oceniania i klasyfikowania ucznia uczestniczącego w kształceniu na odległość. Jak poprzednio prace kontrolne oceniane będą przez nauczycieli zatrudnionych w Zespole, a do egzaminu kwalifikacyjnego dopuszczeni zostanie uczeń, który uzyskał ze wszystkich zajęć obowiązkowych ocenę nie niższą niż dopuszczającą. Nie ma zapisu o tym, że uczeń kształcony w taki sposób może przystapić do egzaminu na każdym etapie kształcenia, w szkole lub zespole, nie rzadziej jednak niż co 2 lata. 4. Minimalną liczbę uczniów zwiększono z 5 do 7. 5. Poprzednio ten zapis dotyczył oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich. 6. Przewidziano możliwość wydawania uczniom i absolwentom szkół i punktów pisemnych informacji o: systemie szkolnym w państwie pobytu (m.in. sposób i warunki spełniania obowiązku szkolnego lub nauki, etapy edukacyjne, typy szkół, egzaminy, system oceniania,…) zakresie zajęć edukacyjnych zrealizowanych w szkole (m.in. wykaz nauczanych przedmiotów i zajęć, ich tygodniowy wymiar). Konferencja organizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Sławnie oraz Starostwo Powiatowe w Sławnie adresowana do pedagogów i psychologów szkolnych oraz dyrektorów szkół i placówek z terenu powiatu sławieńskiego.

16 przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Dwie koszalińskie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: Miejska i Powiatowa wspólnie z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii - zorganizowały konferencję "Stop dopalaczom". na którą zaprosiły przedstawicieli szkół z Koszalina i powiatu koszalińskiego. .

17 przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Konferencje organizowane w poszczególnych powiatach przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Podczas konferencji organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Choszcznie zaprezentowano propozycje działań profilaktycznych oraz możliwe formy pomocy młodym osobom zażywającym środki zastępcze oraz ich rodzicom.

18 Podziękowanie Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować za włożenie wiele trudu i poświęcenia w zorganizowanie konferencji dla pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół „STOP DOPALACZOM”. Pragnę pogratulować sprawnej organizacji i wysokiego poziomu spotkań. Świadom jestem, że Państwa zaangażowanie umożliwiło przeprowadzenie w ciągu miesiąca 33 spotkań, w których uczestniczyło 1 341 osób. Składam także gorące podziękowania osobom, dzięki którym konferencje mogły się odbyć, a więc wszystkim prelegentom, organom prowadzącym i pracownikom poradni. Podjęte działania przyniosły oczekiwany rezultat i dzięki nim szeroka grupa osób pracujących z dziećmi i młodzieżą uzyskała niezbędną wiedzę na temat dopalaczy i skutków ich zażywania, o czym świadczą opinie wielu uczestników konferencji. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. Artur Gałęski    Zachodniopomorski Kurator Oświaty Szczecin, 6 grudnia 2010 r. 4. Uczęszczanie do szkoły działającej w systemie oświatowym danego kraju jest formą podstawową spełniania obowiązku szkolnego. Nowością jest spełnianie obowiązku nauki poza szkołą poprzez nauczanie domowe.

19 „Dopalacze” w szkolnych programach profilaktyki.
Przepisy prawa nakładają na szkołę obowiązek tworzenia i realizacji własnego programu wychowawczego i profilaktyki. Skuteczność tych programów zależy od trafności oceny problemów, zastosowania odpowiednich działań oraz szerokiej współpracy z różnorodnymi podmiotami. Pojawiające się nowe zagrożenia spowodowały konieczność włączenia w działania profilaktyczne szkół zagadnień dotyczących „dopalaczy”. W związku z tym, Kuratorium prowadziło monitorowanie szkolnych programów profilaktyki.

20 „Dopalacze” w szkolnych programach profilaktyki - poruszane zagadnienia.
Programy profilaktyczne szkół i placówek zawierają działania skierowane do trzech grup odbiorców, tj. uczniów, rodziców i nauczycieli. 1. Zapoznanie ucznia, nauczycieli i rodziców z podstawowymi informacjami dotyczącymi dopalaczy: a) czym są dopalacze? b) jakie powodują skutki dla zdrowia i i życia człowieka? c) zachowanie w sytuacjach ryzyka sięgania po te środki psychoaktywne? d) stan prawny 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez: a) kształtowanie asertywnych postaw wobec presji otoczenia b) kształtowanie postaw świadomego rezygnowania z sięgania po substancje psychoaktywne i uzależniające, c) pomoc uczniom wykazującym niewłaściwe postawy wobec własnego życia i zdrowia. d) uświadomienie przyczyn sięgania po środki uzależniające oraz środki pobudzające. e) kształtowanie postawy troski o własne zdrowie. 3. Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

21 „Dopalacze” w szkolnych programach profilaktyki - formy realizacji.
Cele zakładane w programach profilaktycznych realizowane są poprzez różnorodne formy, np: - przeprowadzenie godzin wychowawczych. - przygotowanie plakatów, ulotek, gazetek ściennych. - prowadzenie warsztatów psychoedukacyjne dla uczniów. - organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień. - organizowanie występów teatralnych o tematyce profilaktycznej - realizacja programów edukacyjnych np. programów autorskich , programów prowadzonych przez specjalistyczne placówki ds. uzależnień.

22 „Dopalacze” w szkolnych programach profilaktyki - formy realizacji.
Monitorowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych. Podnoszenie kompetencji nauczycieli w obszarze profilaktyki uzależnień. Szkolenia rady pedagogicznej Dostarczanie materiałów edukacyjnych np. konspekty zajęć dla wychowawców klas. Opracowanie procedur związanych z ewentualnym pojawieniem się dopalaczy w szkole (zadania dyrektora, pedagogów, pracowników administracji i obsługi). Przeprowadzenie pedagogizacji na zebraniach z rodzicami. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych wśród rodziców. Zajęcia warsztatowe i poradnictwo w zakresie zapobiegania uzależnieniom.

23 „Dopalacze” w szkolnych programach profilaktyki – przykładowe tematy.
"Dopalacze" - mity i prawdy. "Dopalacze" mogą Cię wypalić- poznaj fakty. "Dopalacze" - legalne zagrożenia dla każdego. Jestem osobą asertywną. Stoję na straży zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innych. Bawię się bez alkoholu i innych ""dopalaczy". Unikanie zagrożeń i zachowań ryzykownych. Na czym polega dojrzałość? Czy życie bez używek jest możliwe?

24 „Dopalacze” w szkolnych programach profilaktyki – przykładowe tematy.
Świat przez różowe okulary – nie biorę narkotyków i innych środków odurzających. Czym są "dopalacze" i dlaczego są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka? "Dopalacze" - co mogą zrobić rodzice, aby uchronić dzieci przed konsekwencjami zażywania substancji psychoaktywnych? Jak przeciwdziałać modzie na „dopalacze”? Nasze wartości i style życia narzędziem w walce z „dopalaczami”. Życie jest za krótkie, aby jeść niezdrowe tabletki - zagrożenia zażywania „dopalaczy”.

25 Programy profilaktyki szkół podstawowych - ciekawe propozycje
i rozwiązania. Realizacja zagadnień z programów: „Cukierki”, Lions-Quest, "Biorę odpowiedzialność za każdy swój krok„. Warsztaty w klasach np. ,,W zdrowym ciele - zdrowy duch„, "Asertywność i sztuka bycia sobą.", "Jak się zachować, gdy ktoś proponuje nam niedozwolone środki". Inscenizacje teatralne o tematyce profilaktycznej np. „Zwycięstwo czyli sekret gromadzenia małych osiągnięć”, "Naucz się mówić nie narkotykom i dopalaczom„. Konkursy plastyczne np.: "Jestem silny bez dopalaczy" , "Dopalaczom mówię NIE!". Pozytywne wzmacnianie samooceny, motywowanie do pracy nad sobą, wyrabianie odpowiedzialności za własne postępowanie.

26 Programy profilaktyki szkół gimnazjalnych - ciekawe propozycje i rozwiązania.
2-dniowy happening "Nie dopalaj!" Koncerty profilaktyczne Konkursy literackie i plastyczne np.: "Stop dopalaczom - kolekcjonowanie uzależnia„. Warsztaty: "Moja decyzja zależy ode mnie-dokonywanie dobrych wyborów", "Jak odmawiać”. Prezentacja reportażu " Legalne dopalacze" - ze strony internetowej programu Uwaga. Zajęcia warsztatowe w ramach "Szkoły dla rodziców„ - "Nowe zagrożenie - dopalacze! Wypalacze!” Udział uczniów i rodziców w programach profilaktycznych np.: Monaru, stowarzyszenia Erka.

27 Programy profilaktyki szkół ponadgimnazjalnych
- ciekawe propozycje i rozwiązania. Debata z udziałem młodzieży "Zgasić dopalacze, a jak?" Przedstawienie profilaktyczne "Jeśli nadejdzie jutro" Konkursy np. na prezentację multimedialną "Dopalacze - czy rzeczywiście bezpieczne?" Wykonanie i opublikowanie na stronie internetowej szkoły prezentacji na temat szkodliwości dopalaczy wykonanej przez uczniów. Realizacja programu profilaktycznego NOE, programu w formie warsztatów terapii uzależnień pn. „Droga do domu”. Przykładowe tematy warsztatów dla uczniów: - "Jak skutecznie odmawiać" - "Wzmacnianie asertywności i skutecznego odmawiania rówieśnikom” - „Dopalacze” - czym są i jak działają, jak rozpoznać ,że ktoś jest pod wpływem ich działania. - Dlaczego „dopalacze” są tak dużym zagrożeniem? - Jak rozmawiać i przekonywać do prawdziwej wolności, tej od uzależnień?

28 adres mailowy: bgiebas@kuratorium.szczecin.pl
Temat „dopalaczy” w programach profilaktycznych szkół - formy realizacji. Jednym z takich czasopism jest „Głos Pedagogiczny” 2011 (25), który w całości poświęcony jest zagadnieniom uzależniania się dzieci i młodzieży od narkotyków i dopalaczy. Znaleźć tu można propozycję zajęć warsztatowych z rodzicami: „Jak chronić dziecko przed narkotykami i dopalaczami”, propozycję ulotki informacyjnej dla rodziców, scenariusz zajęć dla uczniów „Narkotykom i dopalaczom mówimy – nie!”. adres mailowy:

29 Zajęcia warsztatowe z rodzicami na temat
"Jak chronić swoje dziecko przed narkotykami i dopalaczami? Skrót scenariusza warsztatu dla rodziców - Głos Pedagogiczny 2011 (25) str. 39, autor: Małgorzata Łoskot: Przebieg spotkania powitanie i podziękowanie za przybycie na spotkanie. inicjacja dyskusji: Dlaczego ludzie dorośli w sytuacjach trudnych sięgają po alkohol, …leki …..? - kolejne pytanie w dyskusji: Dlaczego nasze dzieci sięgają po tego typu środki? - prezentacja foliogramów/slajdów z dostępnymi w Polsce narkotykami i akcesoriami do ich użycia. spisanie objawów mogących wskazywać na zażywanie przez dziecko narkotyków. praca w grupach 3, 4 osobowych nad określeniem, które zdania dotyczące narkotyków są prawdziwe, a które fałszywe. - miniwykład - omówienie faz uzależniania się od środków psychotropowych. - praca w grupach nad określeniem działań i zachowań rodziców chroniących nastolatka przed narkomanią. - dyskusja dotycząca co zrobić, gdy nasze dziecko ma już za sobą kontakt z narkotykiem. - podsumowanie zajęć przez wyświetlenie zaleceń dla rodziców opracowanych przez specjalistów z Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii.

30 Podsumowanie przeprowadzonych kontroli dotyczących realizacji działań
wynikających z apelu Ministra Edukacji Narodowej o przeciwdziałaniu zażywania dopalaczy przez uczniów Styczeń 2011

31 od 1 grudnia 2010r. do 20 stycznia 2011 r.
W okresie od 1 grudnia 2010r. do 20 stycznia 2011 r. w województwie zachodniopomorskim przeprowadzono kontrolę w 123 szkołach. PODSUMOWANIE KONTROLI

32 Wizytatorzy: Kuratorium Oświaty w Szczecinie przeprowadzili kontrolę w 75 szkołach. Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie skontrolowali 35 szkół. Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałczu przeprowadzili kontrolę w 13 szkołach. PODSUMOWANIE KONTROLI

33 Zakres kontroli: Czy w szkole przeanalizowano w trybie pilnym realizowany program profilaktyki i dostosowano jego treści do zagrożeń związanych z zażywaniem „dopalaczy”? Czy tematykę związaną z „dopalaczami” włączono do treści zajęć realizowanych z uczniami? Czy przeprowadzono rozmowy z rodzicami uczniów, w celu zapoznania z problemem „dopalaczy’ oraz wskazano im miejsca, w których mogą uzyskać dodatkowe informacje? PODSUMOWANIE KONTROLI

34 121 122 119 4 Programy profilaktyki Zajęcia z uczniami
Podmiot przeprowadzający kontrolę w obszarze swojego działania Programy profilaktyki Zajęcia z uczniami Spotkania z rodzicami tak nie KO w Szczecinie 74 1 75 Delegatura KO w Koszalinie 35 33 2 Delegatura KO w Wałczu 12 11 Łącznie 121 122 119 4 PODSUMOWANIE KONTROLI

35 PODSUMOWANIE KONTROLI

36 Podsumowanie wyników kontroli
98 % kontrolowanych szkół w trybie pilnym przeanalizowało i dostosowało treści realizowanych programów profilaktyki do zagrożeń związanych z zażywaniem „dopalaczy”. Wejście w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wymusiło konieczność opracowania nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W nowym rozporządzeniu określone zostały warunki tworzenia i organizowania innych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz minimalny dzienny wymiar godzin nauczania, wychowania i opieki. Slajd odwołuje się do nowego brzmienia art.6 ustawy o systemie oświaty (zmieniono ust.2 i dodano ust.3). PODSUMOWANIE KONTROLI

37 W 99% kontrolowanych szkół tematyka związana z „dopalaczami” włączona została do treści zajęć realizowanych z uczniami. W 96% kontrolowanych szkół przeprowadzono rozmowy z rodzicami uczniów, w celu zapoznania z problemem dopalaczy oraz wskazano im miejsca, w których mogą uzyskać dodatkowe informacje. PODSUMOWANIE KONTROLI

38 Propozycje dla szkół i placówek w zakresie dalszych działań mających na celu zapobieganie zażywaniu „dopalaczy” i innych substancji psychoaktywnych.

39 szkoła, jako instytucja państwowa, dowiedziawszy się
Zgodnie z art. 4 § 3 ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich oraz art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego: szkoła, jako instytucja państwowa, dowiedziawszy się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu. Powodem wydania nowego rozporządzenia jest nasilenie się procesów migracyjnych i związanych z nimi nowych sytuacji uczniów i oczekiwań ich rodziców. W nowym rozporządzeniu przede wszystkim uporządkowano zapisy i doprecyzowano procedury.

40 o przeciwdziałaniu narkomanii
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii znowelizowaną 8 października 2010 r. (Dz. U z 2005 r. Nr 179, poz z późn. zm) posiadanie jakiejkolwiek ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych jest przestępstwem ściganym z urzędu (art. 62 ustawy) W nowym rozporządzeniu rozróżniono dwa rodzaje nauczania za granicą: szkoły i punkty (dotychczas w przepisach nie było tak jednoznacznego rozróżnienia): szkoły – umożliwiają spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego; szkolne punkty konsultacyjne – umożliwiają (dzieciom uczęszczającym do szkół innego kraju) uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla punktów i planami nauczania określonymi w załącznikach do projektu rozporządzenia. 2. Zespół koordynował też poprzednio – nie było zapisu o tym, że w pracy zespołu nie przewiduje się ferii szkolnych – Zespół ni prowadzi nauczania w trybie stacjonarnym. 3. Dyrektor Zespołu na wniosek dyrektora szkoły lub kierownika punktu określa organizację roku szkolnego – pozwala to zsynchronizować pracę szkoły z systemem oświatowym danego państwa.

41 Przestępstwem jest również udzielanie
innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia, a także nakłanianie do użycia środka. (art. 58 ustawy) 4. Uczęszczanie do szkoły działającej w systemie oświatowym danego kraju jest formą podstawową spełniania obowiązku szkolnego. Nowością jest spełnianie obowiązku nauki poza szkołą poprzez nauczanie domowe.

42 Nie ma znaczenia, czy osoba udostępniająca środki psychoaktywne osobom trzecim działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czy nie. (art.4 pkt 27 ustawy) II. Unormowano procedurę tworzenia szkół i punktów. 1. Szkoły i punkty mogą zostać założone, przekształcone lub zlikwidowane przez ministra z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora Zespołu zaopiniowany przez kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej. W nowym rozporządzeniu nie mówi się o tworzeniu filii (tworzonej na wniosek np. kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, musiało być minimum 20 uczniów). 2. Określono zadania szkół i punktów.

43 Propozycje dla szkół i placówek wynikające z zadań określonych w ustawie z dnia lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii i przepisów prawa oświatowego: opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w sytuacjach związanych z obecnością środków psychoaktywnych w szkole, profesjonalne szkolenia dla pedagogów szkolnych, psychologów i nauczyciel przygotowujące do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą.

44 Procedury postępowania związane narkotykami lub dopalaczami w szkole -opracowane przez komisarza Wandę Mende zamieszczone w „Głosie Pedagogicznym” ze stycznia 2011 r (nr 25) w artykule „Uczeń pod wpływem środków odurzających. Procedura postępowania”.

45 Nauczyciel podejrzewa, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków lub dopalaczy
3. określono sposób kształcenia na odległość: uzupełniający program nauczania uwzględnia ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla punktów (zał. 1) Nie mówi się już tym, że takie prowadzone są w formie konsultacji i nie podaje się ich wymiaru w miesiącu). Jak poprzednio egzaminy klasyfikacyjne są podstawą do oceniania i klasyfikowania ucznia uczestniczącego w kształceniu na odległość. Jak poprzednio prace kontrolne oceniane będą przez nauczycieli zatrudnionych w Zespole, a do egzaminu kwalifikacyjnego dopuszczeni zostanie uczeń, który uzyskał ze wszystkich zajęć obowiązkowych ocenę nie niższą niż dopuszczającą. Nie ma zapisu o tym, że uczeń kształcony w taki sposób może przystapić do egzaminu na każdym etapie kształcenia, w szkole lub zespole, nie rzadziej jednak niż co 2 lata. 4. Minimalną liczbę uczniów zwiększono z 5 do 7. 5. Poprzednio ten zapis dotyczył oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich. 6. Przewidziano możliwość wydawania uczniom i absolwentom szkół i punktów pisemnych informacji o: systemie szkolnym w państwie pobytu (m.in. sposób i warunki spełniania obowiązku szkolnego lub nauki, etapy edukacyjne, typy szkół, egzaminy, system oceniania,…) zakresie zajęć edukacyjnych zrealizowanych w szkole (m.in. wykaz nauczanych przedmiotów i zajęć, ich tygodniowy wymiar).

46 Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk

47 Nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

48 Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń handluje narkotykami

49 Szkolenie organizowane przez Krajowe Biuro ds
Szkolenie organizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji Szkolenie przygotowuje realizatorów programu „UNPLUGGED” do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą gimnazjalną w szkołach. „UNPLUGGED to program uniwersalnej profilaktyki używania środków psychoaktywnych adresowany do młodzieży w wieku od lat.

50 Wyniki ewaluacji programu, wdrożonego w wielu krajach europejskich, potwierdziły jego skuteczność w odniesieniu do ograniczenia używania substancji psychoaktywnych. Program jest realizowany w formie 12 lekcji prowadzonych w klasie szkolnej przez nauczyciela oraz 3 spotkań dla rodziców prowadzonych przez nauczyciela lub pedagoga/psychologa.

51 Do udziału w szkoleniu zaproszone są zespoły trzyosobowe z danej szkoły.
W okresie realizacji programu nauczyciele prowadzący zajęcia wezmą udział w spotkaniach superwizyjnych. Udział w szkoleniu oraz materiały do prowadzenia zajęć są bezpłatne. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

52 Bliższe informacje na stronie:

53 Dziękujmy za uwagę Beata Giebas Ewa Klukowska


Pobierz ppt "Podsumowanie cyklu szkoleń kaskadowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google