Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

In Father Piotr Skarga Secondary School in Sedziszow Malopolski INTERNAL EVALUATION based on School Profile method.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "In Father Piotr Skarga Secondary School in Sedziszow Malopolski INTERNAL EVALUATION based on School Profile method."— Zapis prezentacji:

1 In Father Piotr Skarga Secondary School in Sedziszow Malopolski INTERNAL EVALUATION based on School Profile method

2 Evaluation - collecting and analysing data about effects of educational, tutorial and other statutory school activities; about processes undergoing in the school which influence significantly on the characteristic of school and lead to the achievement of desired effects; about school working in partnership with the local communities, especially with students parents; about school management

3 Internal evaluation – self-evaluation Self-evaluation together with external evaluation are the pillars of the new system of pedagogical supervision in Polish schools; At the heart of self-evaluation are two fundamental questions: How well are we doing now? How can we improve things further? The head-teachers and school boards are given considerable autonomy within the scope of conducting internal evaluation by the legislative body (When? How? Why?)

4 Co to jest Profil Szkoły? What is School Profile ?

5 What is the School Profile method? it is a direct way of collecting a wide range of information about diverse aspects of school activities from people who know best the situation and are the most interested in the improvements of school standards and wellbeing of pupils (parents, students, teachers, administrative staff); it gives the opportunity for insightful reflection on school from different points of views as well as identification of strengths and areas for improvement; It offers the possibility of planning further school development in the way which gives the chance to be accepted by the entire school community; The results are presented on the map – The map of the evaluation of the quality of work in the school – and the advantage of that can be taken by the evaluators in the process of the external evaluation.

6 The aim The main aim of this method is to encourage the entire school community to discuss different topics: How well does our school operate in diverse aspects and what is the evidence? What is important to students, teachers, parents and administrative staff in connection with the school activities? What is our point of view? What do we notice? What are the strengths and areas for improvement in our school?

7 School Profile The participants task is to make an assessment of school activities in the particular aspects on a scale of 1 to 5 and mark the spots in the specific place in the diagram. Joining up the dots shows the picture – profile. This method term - School Profile- derives from the procedure presented above. Participants: Teachers, students, parents, administrative staff.

8 The stages of the School Profile method Stage 1: Focus group interviews conducted in the independent groups of teachers, administrative staff, students and parents. The tool to carry out the interviews is the tabular form, which is in accordance with the requirements contained in the government directive on pedagogical supervision. The table must be filled in by ticking the appropriate grade, decided before in a group and then each of the groups must provide the arguments in support of their assessment. The interviewees get the supporting questions which are helpful in completing the assessment and then comparing the collected results. Stage 2: Discussion over School Profile – a few representatives of each of the groups take part in the discussion; next they present their own school profile and mark it on the map of the evaluation of the quality of work in the school. Except the discussion leader (the head teacher or another recommended person) there are two secretaries who take notes and at the end of the meeting they present them for approval.

9 The stages of the School Profile method Stage 3: Preparing a report – the study of school profile - is the task for the evaluation team. The report comprises the descriptions of the school given by each of the groups, their assessments and generalization made during the discussion, as well as the conclusions. The report is presented to all the interested parties. Stage 4: Identifying strengths and areas for improvement- the evaluation team task. Stage 5: The school improvement planning.

10 School Profile in practice 1. The teaching and administrative staff training on the subject of Internal evaluation by School Profile method. 2. Formulating supporting questions for teachers and other staff. 3. Focus group interviews. 4. The appointment of 2-3 representatives to participate in the successive stage. 5. The choice of four moderators (among teaching staff) to conduct the focus group interviews – two of them to hold an interview with a group of parents and two others for a group of students. 6. Formulating supporting questions for parents and students. 7. Informing parents and students of the main plank of self-evaluation and school profile method. 8. Discussion over the school profile in parents and students groups – the choice of 3 representatives of each of the groups to take part in a panel discussion. 9. The panel discussion over the school profile between all of the representatives and creating the map of the quality of work in the school.

11 The panel discussion The purpose of this discussion is to answer the following questions: 1) What is the situation of our school in the areas of 1. effects of educational, tutorial and other statutory school activities, 2. processes undergoing in the school, 3. school working in partnership with the local communities, 4. school management, according to our group? (on a scale of 1 to 5) 2) How do we know that? 3) What is the evidence in support of our assessment?

12 What is important? The representatives of each of the groups who take part in the panel discussion must present only the opinions of their group members, not their personal point of view. The moderators who conduct the focus group interviews should be trustworthy. Their responsibility is to create favourable conditions during the interview to let the participants express their opinions honestly. The moderator cannot suggest anything or express their personal opinions, The moderators must be sure of their roles, which is to collect information not to comment it. The purpose of the discussion is to gather the data, get familiar with the arguments and listen to each other, not to find the solutions or come to some conclusions.

13 as the basis for planning for further improvement The map of the evaluation of the quality of work in the school

14

15 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej statutowej działalności szkoły The effects of educational, tutorial and other statutory school activities

16 Procesy zachodzące w szkole Processes undergoing in the school

17 Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym School working in partnership with the local communities

18 Zarządzanie szkołą School management

19 Wnioski Conclusions 1.EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY The effects of educational, tutorial and other statutory school activities 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego 1. W szkole prowadzona jest szczegółowa analiza wyników egzaminów maturalnych w nauczycielskich zespołach przedmiotowych oraz z uczniami na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2. Głęboka analiza służy wdrażaniu w życie wniosków, wprowadzaniu działań doskonalących i naprawczych. 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności na miarę swoich możliwości, dzięki indywidualizacji procesu nauczania i stosowaniu motywujących działań ze strony nauczycieli. 2. W opinii uczniów zbyt szybkie tempo nauczania w niektórych przypadkach przyczynia się do powstawania zaległości. 1.3. Uczniowie są aktywni 1. Wszystkie badane grupy wysoko oceniają aktywność uczniów zarówno na zajęciach lekcyjnych jak też pozalekcyjnych. 2. Uczniowie podejmują działania z własnej inicjatywy. 1.4. Respektowane są normy społeczne 1.Wszyscy nauczyciele, rodzice i uczniowie zgodnie twierdzą, że szkoła kształtuje właściwe zachowania uczniów. 2.Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie.

20 2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE Processes undergoing in the school 2.1. Szkoła ma koncepcję pracy 1. Większość uczniów, wszyscy nauczyciele, rodzice i pracownicy niepedagogiczni potwierdzają znajomość koncepcji pracy szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły jest akceptowana przez wszystkich, którzy ją znają, jej założenia wychodzą naprzeciw potrzebom współczesnego świata. 3. Koncepcja pracy szkoły jest poddawana analizie i w razie potrzeb – modyfikacji. 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej 1.Bogata oferta edukacyjna szkoły odpowiada potrzebom i zainteresowaniom uczniów, umożliwia rozwój różnych zainteresowań uczniów. 2.Oferta edukacyjna jest systematycznie wzbogacana, nauczyciele stosują nowoczesne metody nauczania. 3.Dobra baza dydaktyczna sprzyja efektywnej realizacji podstawy programowej (komputery, projektory, pomoce dydaktyczne). 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 1.Procesy edukacyjne są zaplanowane, monitorowane i analizowane. 2.Nauczyciele systematycznie monitorują i analizują wyniki osiągnięć uczniów, formułują wnioski, które na ogół wdrażają do dalszej pracy. 3.Ocenianie na ogół sprzyja uczeniu się uczniów, nauczyciele motywują uczniów do uczenia się. 4.W szkole panuje przyjazna atmosfera.

21 2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE Processes undergoing in the school 2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 1.Nauczyciele współpracują ze sobą podczas organizowania wielu przedsięwzięć edukacyjnych (np. badania osiągnięć edukacyjnych, próbne matury, projekty, konkursy, uroczystości, sejmiki, wycieczki, musicale). 2.Zmiany służące doskonaleniu procesów edukacyjnych są wprowadzane w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami. 2.5. Kształtuje się postawy uczniów 1.W działaniach wychowawczych kładzie się nacisk na umiejętności i postawy społeczne, przedsiębiorcze, etyczne, patriotyczne. 2.Działania wychowawcze są zaplanowane, analizowane i modyfikowane. 3.Uczniowie biorą aktywny udział w przedsięwzięciach kształtujących pożądane postawy ( akcje charytatywne, działalność w ramach ZS Strzelec, działania promujące zdrowy styl życia, działania proekologiczne oraz przedsiębiorcze). 4. Uczniowie inicjują różnorodne działania: wyjazdy, mikołajki, walentynki, koncerty, itp. 5. Diagnozowane są potrzeby uczniów, które następnie są uwzględniane w pracy wychowawczej. Mimo to - sami uczniowie nie potwierdzają własnego - istotnego wpływu na prowadzone przez szkołę działania wychowawcze. 2.6 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 1.Szkoła umożliwia każdemu uczniowi odniesienie sukcesu na miarę jego możliwości. 2.Uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, projektach, przedsięwzięciach. 3.Nauczyciele stosują indywidualizację procesu nauczania, służą pomocą, umożliwiają poprawienie ocen. 4.Część uczniów i rodziców widzi potrzebę zwiększenia liczby zajęć wyrównawczych.

22 3.FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM School working in partnership with the local communities 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 1.Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami. 2.Współpraca szkoły ze środowiskiem korzystnie wpływa na wzajemny rozwój. 3.Wspólne działania służą promowaniu wartości edukacji, są cenione przez członków społeczności szkolnej oraz środowisko lokalne. 3.2. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów 1.Szkoła systematycznie i efektywnie współpracuje z absolwentami, organizując wspólne przedsięwzięcia (musicale, koncerty), projekty, akcje charytatywne, przez co doskonali efektywność procesów nauczania i wychowania. 2.Losy absolwentów są systematycznie analizowane, promowane są ich sukcesy. 3.3 Promowana jest wartość edukacji 1.Zdaniem rodziców szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku. 2.Sukcesy uczniów i działania podejmowane na rzecz ich rozwoju są systematycznie promowane w lokalnych mediach. 3.Szkoła w różnorodny sposób informuje środowisko swojej ofercie edukacyjnej. 3.4 Rodzice są partnerami szkoły 1.Rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji o sprawach szkoły, czują się jej partnerami i uczestniczą w podejmowanych działaniach. 2.Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci ( pedagogizacja, spotkania z psychologiem, przedstawicielami policji, ścisła współpraca z pedagogiem). 3.W uroczystościach szkolnych uczestniczą przedstawiciele rodziców.

23 4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ School management 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach 1.Wszyscy badani twierdzą, że nauczyciele pracują zespołowo realizując działania edukacyjne i wychowawcze. 2.Praca zespołowa nauczycieli skutkuje doskonaleniem metod i form pracy nie tylko podczas zajęć lekcyjnych ale tez pozalekcyjnych. 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 1.Wszyscy członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 2.Wnioski z ewaluacji wewnętrznej uwzględniają spostrzeżenia i uwagi wszystkich badanych. 4.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 1.Badani zgodnie potwierdzają dobrą bazę dydaktyczną, wyposażenie, estetyczny wystrój szkoły i jej obejścia oraz systematycznie prowadzone remonty. 2.Zdaniem nauczycieli pokój nauczycielski i dwie sale językowe są zbyt ciasne.

24 Mocne i słabe strony szkoły Strengths and weaknesses of the school Mocne stronyProblemy 1. Wysoka aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2. Wysokie poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole. 3. Bogata i systematycznie wzbogacana oferta edukacyjna. 4. Realizacja różnorodnych przedsięwzięć i innowacji pedagogicznych wpływa korzystnie na wszechstronny rozwój uczniów. 5. Przyjazna i miła atmosfera. 6. Ścisła współpraca członków społeczności szkolnej podczas organizowania różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych, kształtujących właściwe postawy uczniów. 7. Efektywna współpraca z różnymi instytucjami środowiska lokalnego i absolwentami szkoły. 8. Aktywność wszystkich członków społeczności szkolnej w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej. 9. Bardzo dobre warunki lokalowe, baza dydaktyczna, estetyczny wystrój szkoły i jej obejścia. 1.Zbyt szybkie tempo nauczania (zdaniem uczniów) na niektórych przedmiotach wpływające na nawarstwianie się zaległości. 2.Nieznajomość koncepcji pracy szkoły przez część uczniów. 3. Sporadyczne przypadki braku uzasadnienia ocen przez nauczycieli i nieobiektywnego oceniania osiągnięć uczniów. 4. Zbyt mała ilość zajęć wyrównawczych (zdaniem uczniów) umożliwiających nadrabianie zaległości. 5. Niezadawalająca aktywność rodziców w życiu szkoły ( w opinii uczniów).

25 Planowanie zmiany w szkole The school improvement planning Problem ( jak jest?)Zbyt mała ilość zajęć wyrównawczych Cel ogólny (jak ma być?) Liczba zajęć wyrównawczych powinna być odpowiednia do potrzeb uczniów Cele szczegółowe (sposoby realizacji celu ogólnego) 1.Przeprowadzać dokładną i systematyczną diagnozę potrzeb uczniów w zakresie zajęć wyrównawczych. 2.Dostosować ofertę zajęć wyrównawczych do zdiagnozowanych potrzeb. 3.Monitorować frekwencję uczniów na zajęciach wyrównawczych. 4.Badać poziom zadowolenia uczniów z oferowanych zajęć wyrównawczych. 5.Analizować skuteczność prowadzonych zajęć wyrównawczych i ich wpływ na wyniki uczniów w nauce. Cel 1.Przeprowadzać dokładną i systematyczną diagnozę potrzeb uczniów w zakresie zajęć wyrównawczych. DziałanieTerminOdpowiedzialnyUwagi 1. Ankietowanie uczniów pod kątem potrzeb wrzesieńpedagog szkolny 2. Analizowanie wyników uczniów z poszczególnych przedmiotów październik/listopad styczeń wychowawcajeżeli słabe oceny uczniów wynikają z trudności ze zrozumieniem materiału lub z powstałych zaległości – podejmować szybkie działania ………………………….………………………….…………………………

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "In Father Piotr Skarga Secondary School in Sedziszow Malopolski INTERNAL EVALUATION based on School Profile method."

Podobne prezentacje


Reklamy Google