Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych w gimnazjum do podnoszenia jakości kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych w gimnazjum do podnoszenia jakości kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych w gimnazjum do podnoszenia jakości kształcenia

2 Podniesienie jakości kształcenia uczniów w Gimnazjum Nr 1 ZSP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych CEL:

3 Analiza wyników badań zewnętrznych po egzaminie próbnym (grudzień) i egzaminie gimnazjalnym (czerwiec)

4 Diagram przedstawiający liczbę uzyskanych punktów – egzamin gimnazjalny 2004/2005 Porównanie średniej liczby punktów uzyskanych przez poszczególne oddziały z wynikami szkoły, gminy, powiatu i województwa

5 Diagram przedstawiający klasyfikację w skali staninowej – egzamin gimnazjalny 2004/2005

6 Diagram przedstawiający klasyfikację staninową w części matematyczno-przyrodniczej Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego na przestrzeni trzech ostatnich lat.

7 Porównanie wyników w skali staninowej Stanin123456789 Liczba uczniów 4914303116562 %3%8%12%26% 14%4%5%2% Diagram przedstawiający procentowe zestawienie liczby uczniów szkoły sklasyfikowanych w skali staninowej

8 Określenie mocnych i słabych stron szkoły: Przykładowo: Mocne stronySłabe strony 1. Zgodność wyników badań wewnętrznych i klasyfikacji końcoworocznej (lub semestralnej) z wynikami badania zewnętrznego. 2. Dobry poziom umiejętności wyszukiwania i stosowania informacji. 3. Poprawa w stosunku do roku ubiegłego umiejętności i wiadomości uczniów w zakresie stosowania zintegrowanej wiedzy. 4. Osiągnięcie przez 51% uczniów poziomu umiejętności opisanego w skali staninowej jako średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki i najwyższy. 1. Niski poziom umiejętności uczniów klasy III a. 2. Spadek poziomu umiejętności uczniów w stosunku do roku ubiegłego w zakresie umiejętnego stosowania terminów, pojęć i procedur oraz wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności.

9 Systemowy program wykorzystania wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych do podnoszenia jakości kształcenia Cele programu: Ocena jakości kształcenia ogólnego szkoły na podstawie wyników mierzenia wewnętrznego i badań zewnętrznych, Wykorzystanie analizy porównawczej wynikającej z badań wewnętrznych i zewnętrznych, Uzyskanie informacji o stanie opanowania przez uczniów sprawdzanych umiejętności, Dostarczenie nauczycielom, uczniom i rodzicom informacji o umiejętnościach i niedostatkach uczniów, Ocena jakości kształcenia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, autoocena nauczycieli, Doskonalenie form i metod pracy podnoszących jakość kształcenia, Prowadzenie działań zmierzających do poprawy efektów kształcenia.

10 Realizacja programu I. Czynniki indywidualne a. rozwój psychofizyczny ucznia (ankieta), b. osiągnięcia ucznia po II etapie kształcenia (sprawdzian w kl. VI), c. osiągnięcia badane na wstępie w kl. I (testy), d. słabe i mocne strony ucznia (karta osiągnięć). II. Czynniki środowiskowe a. warunki domowe ucznia, b. informacja dla rodziców. III. Czynniki pedagogiczne a. dostosowanie programu nauczania do poszczególnych oddziałów klasowych, b. ujęcie w planach wynikowych standardów, wymagań edukacyjnych na poszczególnych poziomach, c. analiza PSO pod kątem wymagań egzaminacyjnych d. określenie zadań dla nauczyciela, e. wielopoziomowość nauczania – praca z uczniem słabym, średnim i zdolnym, f. monitoring osiągnięć edukacyjnych ucznia (testy i przeliczenie punktów na oceny). IV. Dyrektor - szkoła a. powołanie koordynatora i komisji do przeprowadzenia badań wew. i zew., b. hospitacje – sprawdzanie stopnia opanowania standardów, c. analiza wyników kształcenia i sprawdzianów (2 x w roku).

11 I. Czynniki indywidualne a. rozwój psychofizyczny ucznia (ankieta), -Płeć -Sprawność psychoruchowa, -Stan zdrowia, -Dyspozycje motywacyjne -Uzdolnienia i zainteresowania, aspiracje, -Stosunek do przedmiotu, -Uczestnictwo w kulturze.

12 I. Czynniki indywidualne b. osiągnięcia ucznia po II etapie kształcenia (sprawdzian w kl. VI), INFORMACJA NA TEMAT SUKCESÓW UCZNIÓW KLASY I A NA KONIEC II ETAPU EDUKACYJNEGO Kod uczniaCzytaniePisanieRozumowanieKorzystanie z informacjiWykorzystanie wiedzy w praktyce A01słabo zadowalająconie opanowałzadowalająco A02zadowalająco A03zadowalająco A04zadowalająco A05zadowalająco A06zadowalająco A07zadowalającosłabozadowalająco A08zadowalającosłabozadowalająco A09słabozadowalającosłabo A10słabonie opanował A11słabo A12zadowalającosłabo zadowalającosłabo A13zadowalająco A14zadowalająco A15zadowalająco słabozadowalająco UWAGA: Łatwość standardu większa niż 0,7 – zadowalająco. Łatwość standardu w przedziale od 0,7 do 0,3 – słabo. Łatwość standardu mniejsza niż 0,3 – nie opanował.

13 I. Czynniki indywidualne c. osiągnięcia badane na wstępie w kl. I (testy), Przykład testu matematycznego dla klasy I gimnazjum z Gdańskiej Fundacji Rozwoju

14 I. Czynniki indywidualne c. osiągnięcia badane na wstępie w kl. I (testy), Przykładowo: Umiejętności opanowane: ZadowalającoSłaboNie opanowano A03, A05, A09, A20, A22, A23 A01, A02, A04, A08, A10, A11, A13, A14, A15, A16, A17, A18 A06, A07, A12, A19, A21 Zamiana jednostek pola Posługiwanie się przybliżeniami liczb dziesiętnych: A01, A02, A03, A07, A08, A09, A10, A13, A14, A16, A17, A20, A21, A22 A04, A11, A12, A18, A19,A05, A06, A15,

15 I. Czynniki indywidualne d. słabe i mocne strony ucznia (karta osiągnięć). Przykładowo: Działania Ucznia A06Nauczyciela 1.Poznaje zasady przybliżania liczb dziesiętnych. 2.Wykonuje ćwiczenia zalecane przez nauczyciela. 3.Wyszukuje przykłady zastosowań przybliżeń w życiu codziennym. 4.Na zajęciach dodatkowych ćwiczy przybliżanie liczb. 1.Sprawdza, czy uczeń zna zasady przybliżania liczb dziesiętnych. 2.Przez trzy kolejne lekcje w trakcie indywidualnej pracy z uczniem rozwiązuje kilka przykładowych zadań. 3.Zadaje zadanie domowe utrwalające tę umiejętność.

16 II. Czynniki środowiskowe a. warunki domowe ucznia

17 II. Czynniki środowiskowe b. informacja dla rodziców W wyniku przeprowadzonej diagnozy edukacyjnej polegającej na analizie wiadomości i umiejętności Państwa dziecka oceniam, że uczennica ma problemy z: dłuższym skupieniem uwagi na jednej czynności, tempem pisania (tempo zbyt wolne), Prawdopodobnie przyczyną problemów jest: chęć szybkiego wykonania zadania, brak samodzielności w podejmowanych działaniach, zbyt wolne tempo pisania, zaburzenia w widzeniu ( zbyt szybkie męczenie się przy czytaniu), mała ilość ćwiczeń związanych z działaniami na liczbach naturalnych. Proponuję podjęcie następujących działań zaradczych: zachęcanie do wytrwałości w wykonywaniu zadań, wyrabianie poczucia własnej wartości poprzez częste chwalenie nawet drobnych sukcesów dziecka, głośne czytanie krótkich tekstów w obecności rodziców i rozmowa o treści przeczytanego tekstu, Ocenę efektywności podjętych działań przewiduję na połowę listopada 2005 r. i wtedy poproszę o ponowne skontaktowanie się ze mną. Działania te wymagać będą zaangażowania ucznia oraz następującego wsparcia ze strony rodziców: sprawdzania poprawności ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń w pisaniu, wspólnego z dzieckiem głośnego czytania fragmentów lektur i dyskusji o treści przeczytanych tekstów, Przykład

18 III. Czynniki pedagogiczne d. określenie zadań dla nauczyciela Przykładowo: Działania Ucznia A06Nauczyciela 1.Poznaje zasady przybliżania liczb dziesiętnych. 2.Wykonuje ćwiczenia zalecane przez nauczyciela. 3.Wyszukuje przykłady zastosowań przybliżeń w życiu codziennym. 4.Na zajęciach dodatkowych ćwiczy przybliżanie liczb. 1.Sprawdza, czy uczeń zna zasady przybliżania liczb dziesiętnych. 2.Przez trzy kolejne lekcje w trakcie indywidualnej pracy z uczniem rozwiązuje kilka przykładowych zadań. 3.Zadaje zadanie domowe utrwalające tę umiejętność.

19 Czynności nauczycieli i wychowawców po diagnozie kształcenia na wstępie Opracowanie wyników Informacje dla uczniów o ich sukcesach i niedomaganiach w poszczególnych obszarach Ustalenie form i metod pracy z uczniem, terminów konsultacji i sprawdzania umiejętności Informacja dla rodziców o ustaleniach dotyczących podnoszenie efektów Współpraca nauczycieli, wychowawców, pedagoga, PPP, dostosowanie wymagań zgodnie z zaleceniami Stosowanie nauczania wielopoziomowego na lekcjach, organizacja zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych

20 Sukces ucznia Uczeń Osiąga sukcesNie osiąga sukcesu gdy: utrzymuje dotychczasowe wyniki nauczania, osiąga wyższe wyniki niż dotychczas, wykazuje aktywność w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy efektów kształcenia. z przyczyn wychowawczych – działania dla wych., pedagoga, PPP z powodu trudności w nauce – analiza w zespole uczącym w danej klasie, zespół wyrównawczy, PPP, z przyczyn środowiskowych – program opiekuńczy, pomoc rodziców, otoczenia i opieki społecznej

21 Sukces NauczycielaSzkoły Gdy uczeń: osiąga wyższe oceny niż dotychczas, wykazuje aktywność w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy własnych efektów kształcenia. przechodzi na wyższy poziom wymagań edukacyjnych większa liczba uczniów osiąga wyniki powyżej 7 staninu, podnosi się ogólny wynik szkoły w porównaniu z rokiem poprzednim, większa liczba uczniów bierze udział w konkursach przedmiotowych, Absolwenci gimnazjum wybierają szkoły kończące się maturą

22 Monitoring ankiety testy punktacje przeliczanie na oceny porównanie ze stanem wyjściowym na poprzednim poziomie poniżej - porażka wyżej - sukces opracowanie innych działań wspierających rozwój ucznia

23 Ewaluacja Określenie kryteriów sukcesu Opracowanie i przeprowadzenie testów badających umiejętności uczniów pod koniec pierwszego roku kształcenia – porównanie z wynikami diagnozy na starcie Analiza wyników Roczny program rozwoju Wnioski

24 Podsumowanie Program łączy wszystkie płaszczyzny pracy szkoły: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą Umożliwia analizowanie postępów ucznia w nauce: obserwowanie jego możliwości i przyczyn niepowodzeń angażowanie nauczycieli, wychowawców, pedagoga, rodziców, PPP, organizacji środowiskowych Droga do osiągnięcia sukcesu przez ucznia jest znana, jest to system jakości pracy szkoły.

25 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Wykorzystanie wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych w gimnazjum do podnoszenia jakości kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google