Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie postępów uczniów w kształceniu zawodowym przygotował zespół ds. kształcenia zawodowego ZCDN w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie postępów uczniów w kształceniu zawodowym przygotował zespół ds. kształcenia zawodowego ZCDN w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie postępów uczniów w kształceniu zawodowym przygotował zespół ds. kształcenia zawodowego ZCDN w Szczecinie

2 Ocenianie jest procesem i systemem, który ma wspomagać pracę nauczycieli i rodziców nad sprawnym i mądrym wchodzeniem w życie młodego pokolenia.

3 Przedmiotem pomiaru dydaktycznego mogą być wyniki kształcenia, a nie warunki pracy uczenia.

4 Funkcje oceniania dydaktycznaOcena powinna informować o stopniu opanowania treści (czynności) przez ucznia Dydaktyczno – prognostycznaPowinna informować o stopniu znajomości zagadnienia nie koniecznie w oparciu wyłącznie o program szkolny, informuje o przyszłych wynikach ucznia na podstawie bieżących ocen dydaktycznych Sterująco - metodycznaPowinna uzmysłowić nauczycielowi konieczność zmiany lub kontynuowania metod pracy z uczniem

5 Funkcje oceniania psychologicznapowinna obejmować kontekst zdrowia psychicznego i fizycznego oraz warunki środowiskowe wychowawczapowinna obejmować zaangażowanie staranność, wkład pracy, selektywnapowinna uczniów rozróżniać dobrze przygotowanych do dalszej pracy od tych którzy danej umiejętności jeszcze nie posiedli społecznapowinna kształtować stosunki w klasie i określić przygotowanie i predyspozycji ucznia do dalszej nauki i pracy

6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

7 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów … : § 3. art. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

8 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów … : § 3. art. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych; 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według ustalonej skali, 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

9 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów …. : § 3 art. 4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. § 4. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

10 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów … : § 12. 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w indywidualnych gospodarstwach rolnych - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu; 2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

11 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów …. : § 13. 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły. 2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 1) stopień celujący - 6; 2) stopień bardzo dobry - 5; 3) stopień dobry - 4; 4) stopień dostateczny - 3; 5) stopień dopuszczający - 2; 6) stopień niedostateczny - 1.

12 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów …. : § 14. 1. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danego modułu ustala się według ustalonej skali, 2. Śródroczną i roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z danego modułu uwzględnia oceny uzyskane przez ucznia ze wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych przynależnych do tego modułu. Oceny z poszczególnych jednostek modułowych ustala się według wcześniej podanej skali, 3. Szczegółowe warunki i sposób ustalenia śródrocznej i rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z danego modułu określa statut szkoły.

13 Z Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów …. : § 17. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

14 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, niesklasyfikowanego ze względu na nieobecności, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

15 15. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". § 18. 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 i § 21 ust. 1. § 19 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

16 § 112. 1. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego, o którym mowa w § 118 ust. 1. 2. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

17 § 115. 1. Uczeń (słuchacz) lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie, w którym ukończone zostało kształcenie. 2. Uczeń (słuchacz), który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach - dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Deklarację składa się nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, a w przypadku absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego.

18 Możemy oceniać: - posiadaną wiedzę i umiejętności, - przyrost wiedzy i umiejętności, - jakość i terminowość wykonania zadań domowych, - wydajność pracy, - znajomość zasad BHP oraz umiejętności stosowania tych zasad, - umiejętności doboru, obsługi i konserwacji narzędzi, maszyn i urządzeń, - porządek i higienę na stanowisku pracy oraz w jego otoczeniu, - umiejętności tworzenia i czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i technologicznej, - umiejętności poszukiwania sortowania i weryfikowania informacji, - umiejętności stosowania zasad higieny osobistej i ubioru (szczególnie ważne w zawodach gastronomicznych), - umiejętności: posługiwania się terminologią fachową, opisu zjawisk i procesów,

19 Nie wolno: - oceniać jakości ubrań roboczych (producent, kolor, itp.), - uwzględniać frekwencji w trakcie wystawiania ocen (niedopuszczalne jest wystawianie oceny niedostatecznej za nieobecność na zajęciach), - obniżać oceny za spóźnienie się na zajęcia, - obniżać ocenę za wpływ dysfunkcji na pracę uczniów (np. obniżanie oceny za brak płynności wypowiedzi u osób jąkających się), - obniżać ocenę za niezawinione uszkodzenie narzędzia, maszyny lub urządzenia, - obniżać ocen za wykonanie prac, o których uczeń nie wiedział że są one zabronione, - obniżać oceny za fakt, że wystąpił wypadek (uczniowie zatajają fakt zaistnienia wypadku, nie jest on rejestrowany, brak pierwszej pomocy, itp..), - wystawiać ocenę za brak książki (nie wszystkich stać na zakup, są biblioteki i czytelnie, w szkole nauczyciel powinien mieć niezbędne wyposażenie),


Pobierz ppt "Ocenianie postępów uczniów w kształceniu zawodowym przygotował zespół ds. kształcenia zawodowego ZCDN w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google