Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Bolesław Jankowski z zespołem Badania Systemowe EnergSys Prezentacja zawiera wyniki Etapu 1 pracy wykonanej przez firmę Badania Systemowe EnergSys.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Bolesław Jankowski z zespołem Badania Systemowe EnergSys Prezentacja zawiera wyniki Etapu 1 pracy wykonanej przez firmę Badania Systemowe EnergSys."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Bolesław Jankowski z zespołem Badania Systemowe EnergSys Prezentacja zawiera wyniki Etapu 1 pracy wykonanej przez firmę Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. na zlecenie Południowego Koncernu Energetycznego SA, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oraz Krajowej Izby Gospodarczej.. Bolesław.jankowski@energsys.com.plwww.energsys.com.pl Wstępna ocena skutków dla Polski wdrożenia celów redukcji emisji zgodnie z dokumentem KE Roadmap 2050 PAKIET KLIMATYCZNO – ENERGETYCZNY – MITY I KOSZTY W KONTEKŚCIE MAPY 2050 Warszawa, 27 września 2011

2 Plan prezentacji 1. Unijna polityka energetyczna i klimatyczna 2. Skutki wdrożenia celów polityki klimatycznej skutki bezpośrednie skutki pośrednie 3. Oceny jakościowe dot. polityki klimatycznej 4. Podsumowanie

3 1. Unijna polityka energetyczna i klimatyczna

4 Najważniejsze działania związane z wdrażaniem polityki klimatycznej w UE 1. 2003 r. – dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca unijny system handlu emisjami (EU ETS) jako narzędzie wypełnienia zobowiązań Protokołu z Kioto. 2. 2007r. - projekt polityki energetycznej Unii, 3*20% w tym redukcja emisji gazów cieplarnianych (GC) 3. 2008 r. - Pakiet klimatyczno-energetyczny - projekty prawne wymuszające redukcję CO2 i rozwój OZE 4. 2011 r. - Roadmap 2050 – propozycje celów redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050

5 Unijna polityka energetyczna i jej cele Polityka energetyczna dla Europy (styczeń 2007) A. Cele strategiczne 1. Przeciwdziałanie zmianom klimatu 2. Ograniczenie podatności Unii na wpływ czynników zewnętrznych wynikających z zależności od importu węglowodorów 3. Wspieranie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego B. Cele mierzalne (3*20) Redukcja emisji gazów cieplarnianych Rozwój energii odnawianej (OZE) Poprawa efektywności energetycznej

6 Unijne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych A. Cele z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych: 1. Protokół z Kioto (cele do roku 2012) UE-15: 8% redukcji (w stos. do 1990 r) Polska: 6% redukcji (w stos. do 1988 r) 2. Pakiet klimatyczno – energetyczny U-27 – 20% redukcji do 2020 r. 3. Roadmap 2050 - 80% redukcji do 2050 r. B. Roadmap 2050 - proponowana ścieżka redukcji emisji gazów cieplarnianych 2020 - 25% 2030 - 40% 2040 - 60% 2050 - 80%

7 2. Ocena bezpośrednich kosztów polityki klimatycznej (metodyka, założenia i główne wyniki)

8 Metodyka Wykorzystany zestaw modeli obliczeniowych

9 Rozpatrywane scenariusze i warianty rozwojowe

10 Unijne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych Warianty polityki klimatycznej 1. Liberalna – bez wymuszeń redukcji CO2 (zerowe ceny CO2) 2. Kontynuacji – 20% redukcji w 2020 i umiarkowany wzrost cen uprawnień do 2050 r 3. Dekarbonizacji – 80% redukcji UE-15, ceny uprawnień wg Impact Assesment do Roadmap 2050 Oznaczenie wariantów obliczeniowych:

11 Założenia odnośnie cen uprawnień do emisji CO2 Ceny przyjęte na podstawie danych KE z Impact Assesment Polityka KontynuacjiPolityka Dekarbonizacji

12 Założenia odnośnie cen paliw w imporcie do UE i Polski Założenia do roku 2050 wg KE z Impact Assessment Ceny w $2008/boe Średnie roczne tempo wzrostu 2010-2050: Ropa naftowa: 1,5% Gaz ziemny: 2,1% Węgiel kamienny: 1,3%

13 Emisje CO2 w Polsce do 2050 r Emisje krajowe ze spalania paliw

14 Emisje CO2 w Polsce do 2050 r. Elektroenergetyka zawodowa (elektrownie i elektrociepłownie)

15 Wskaźnik emisji CO2 na produkcję energii elektrycznej w Polsce do 2050 r

16 Zużycie paliw pierwotnych, wpływ polityki dekarbonizacji Polityka Liberalna (zerowe ceny CO2) Polityka Dekarbonizacji Zmiany przy polityce dekarbonizacji: 1)Spadek zużycia węgla 2)Wzrost zużycia energii jądrowej 3) Wzrost wykorzystania energii odnawialnej

17 Produkcja energii elektrycznej wg rodzaju producenta Polityka Liberalna (Baza_Ref_Lib) Polityka dekarbonizacji (Baza_Ref_Dek)

18 Struktura paliwowa produkcji energii elektrycznej Polityka Liberalna (zerowe ceny CO2) (Baza_Ref_Lib ) Polityka dekarbonizacji (Baza_Ref_Dek)

19 Struktura nowych mocy Elelektrownie i elektrociepłownie (1) Polityka Liberalna (zerowe ceny CO2) (Baza_Ref_Lib ) Polityka Kontynuacji (Baza_Ref_Kon)

20 Struktura nowych mocy Elektrownie i elektrociepłownie (2) Polityka dekarbonizacji (Baza_Ref_Dek)

21 Struktura nowych mocy, Elektrownie cieplne, Polityka dekarbonizacji Polityka dekarbonizacji (Baza_Ref_Dek)

22 Udział energii elektrycznej produkowanej ze żródeł odnawialnych (OZE)

23 Nakłady inwestycyjne na produkcję energii elektrycznej i ciepła (2011-2050) Polityka dekarbonizacji prowadzi do wzrostu nakładów inwestycyjnych o: 59 - 84 mld zł w porównaniu z obecną polityką klimatyczną 279 – 290 mld zł zł w porównaniu z polityką bez ograniczeń emisji CO2.

24 Rozkład nakładów inwestycyjnych w czasie, scenariusza BAZA-Referencyjny Uwaga: Nakłady inwestycyjne podane są na moment rozpoczęcia produkcji w rzeczywistości są ponoszone wcześniej - w całym okresie budowy

25 Wzrost technicznych kosztów produkcji energii na skutek polityki dekarbonizacji Polityka dekarbonizacji powoduje wzrost kosztów wytwarzania energii, który w latach 2040 – 2050 osiąga: 8 - 15 mld zł rocznie - w porównaniu z aktualną polityką klimatyczną 17 - 30 mld zł rocznie - w porównaniu z polityką bez ograniczeń emisji CO2

26 Wzrost technicznych kosztów produkcji energii elektrycznej i ciepła Polityka klimatyczna wdrażana jest stopniowo, przy czym każdy z kolejnych elementów tej polityki generuje poważny wzrost kosztów wytwarzania energii. Skutki widoczne są z opóźnieniem, a nowe propozycja są przedstawiane, gdy nie są jeszcze odczuwalne skutki poprzednich Scenariusz (polityka popytowa) 2010201520202025203020402050 1. Scenariusz BAZA-Referencyjny Rozw ó j OZE (15%) 408386057144931500449835479 Redukcja CO2 (20%) 3-553019462159935912953 Dekarbonizacja 2-481079455972783114081 Faza 1 - wdrożona 41138056015587771631434218431 Faza 2 - proponowana 2-481079455972783114081 RAZEM 413375761226821131352217332512

27 Wzrost technicznych kosztów produkcji energii w podziale na fazy wdrożenia

28 Koszty zakupu uprawnień emisyjnych Polityka dekarbonizacji prowadzi do wzrostu cen uprawnień emisyjnych oraz rozszerzenia obowiązku ich posiadania Mimo redukcji emisji koszty zakupu uprawnień rosną do poziomu 20 mld zł rocznie w 2020 r oraz 40 – 65 mld zł2005 rocznie po roku 2030 Polityka Dekarbonizacji (wariant Baza_Ref_Dek)

29 Łączne koszty polityki dekarbonizacji Sumaryczne koszty polityki dekarbonizacji: -koszty droższych technologii oraz -koszty zakupu uprawnień emisyjnych (w porównaniu do polityki bez redukcji CO2) 15 - 18 mld zł rocznie - od roku 2020 44 - 52 mld zł rocznie - od roku 2030 55 - 60 mld zł rocznie - od roku 2040 85 - 97 mld zł rocznie - od roku 2050 Polityka dekarbonizacji obciąży odbiorców energii całością wymienionych kosztów A w przypadku prawdopodobnego utworzenia centralnego funduszu unijnego po roku 2020 środki wydatkowane na zakup uprawnień CO2 wypłyną z Polski.

30 Koszty marginalne wytwarzania energii elektrycznej, różne warianty Polityka dekarbonizacji prowadzi do prawie 2-krotnego wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej w stosunku do polityki bez ograniczeń CO2 Ceny te przy polityce Dekarbonizacji po roku 2020 będą 3 - 4-krotnie wyższe niż w 2005 r

31 3. Skutki pośrednie dla polskiej gospodarki i gospodarstw domowych

32 Wpływ polityki klimatycznej na tempo rozwoju gospodarczego (1) Średnioroczne stopy wzrostu PKB w okresach 2006- 2010 2011- 2020 2021- 2030 2031- 2040 2041- 2050 2006- 2050 Polityka liberalna4,41%3,54%4,06%3,21%3,49%3,67% Polityka kontynuacji4,41%3,14%3,43%3,25%3,68%3,49% Polityka dekarbonizacji4,41%3,03%3,35%3,32%3,42%3,40%

33 Wpływ polityki klimatycznej na tempo rozwoju gospodarczego (2)

34 Wpływ polityki klimatycznej na tempo rozwoju gospodarczego (3) 20102020203020402050 A. Dynamiki PKB (PKB 2005 =1) Polityka liberalna 1,24 1,762,623,595,06 Polityka kontynuacji1,702,373,264,68 Polityka dekarbonizacji1,672,323,224,51 B. R ó żnice w poziomie PKB Polityka kontynuacji/ liberalnej--3,8%-9,6%-9,2%-7,6% Polityka dekarbonizacji/ kontynuacji--1,1%-1,8%-1,1%-3,5% Polityka dekarbonizacji/ liberalnej--4,9%-11,2%-10,2%-10,8%

35 Udział kosztów energii w budżetach domowych w latach 2000-2009

36 Zmiany cen i zużycia energii elektrycznej i ciepła do roku 2050 Energia elektryczna Ciepło sieciowe

37 Zmiany kosztów energii zużywanej w gospodarstwach domowych Energia elektrycznaCiepło sieciowe Wydatki na energię og ó łem

38 Zmiany dochodów i wydatków na energię w gospodarstwach domowych

39 Udział kosztów energii w wydatkach gospodarstw domowych 20102020203020402050 A. Dochód rozporządzalny - średni Polityka liberalna9,78,67,66,55,4 Polityka kontynuacji9,79,29,07,66,4 Polityka dekarbonizacji9,79,610,48,69,1 B. Dochód rozporządzalny - mediana Polityka liberalna11,610,39,28,06,7 Polityka kontynuacji11,611,0 9,37,9 Polityka dekarbonizacji11,611,512,610,611,2 Udział w % w stosunku do dochodu rozporządzalnego scenariusz BAZA-Referencyjny, różne warianty polityki klimatycznej

40 Dostępność cenowa energii elektrycznej dla gospodarstw domowych Udział kosztu energii elektrycznej do mediany dochodu rozporządzalnego

41 4. Podsumowanie skutków i wnioski

42 Krótkoterminowe skutki polityki dekarbonizacji dla Polski (1) 1. Ogromne zaburzenie rynku energii: zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego utrata wartości firm energetycznych niejasne regulacje prawne 2. Niepewność odnośnie kierunków rozwoju energetyki (szczególnie górnictwo, energetyka węglowa) 3. Ograniczenie skali budowy nowych mocy elektrycznych 4. Rosnące nakłady na inwestycje i koszty produkcji energii 5. Marnowanie środków na technologie CCS 6. Skokowy wzrost cen energii

43 Krótkoterminowe skutki polityki dekarbonizacji dla Polski (2) 1. Negatywny wpływ na gospodarkę: Zmniejszenie zamówień dla firm krajowych w otoczeniu energetyki Utrata konkurencyjności firm energochłonnych Upadek lub przenoszenie produkcji do innych krajów 2. Wzrost importu urządzeń energetycznych i paliw, produktów przemysłowych 3. Rosnące ubóstwo energetyczne, niższe dochody mieszkańców, wyższe wydatki na energię 4. Utrata miejsc pracy – energetyka, otoczenie energetyki, przemysł, usługi 5. Rosnące zadłużenie kraju (poprzez zadłużenie firm energetycznych, gwarancje rządowe)

44 Długofalowe skutki polityki dekarbonizacji dla Polski KORZYSTNE: Większa dywersyfikacja struktur technologicznych i paliwowych NIEKORZYSTNE: Silny wzrost kosztów wytwarzania i cen energii Ogromny rozwój infrastruktury dla instalacji CCS Trwałe pogorszenie konkurencyjności gospodarki polskiej Wzrost bezrobocia, spadek dochodów mieszkańców Wzrost ubóstwa energetycznego RYZYKOWNE: (o wysokich kosztach i potencjalnie silnych negatywnych skutkach) Stosowanie na dużą skalę technologii CCS (wychwyt i podziemne składowanie CO2), rozwój energetyki gazowej BARDZO GROŹNE: (o kluczowym znaczeniu ze względu na potencjalne straty dla Polski) Możliwość utraty przez Polskę po roku 2020 przychodów ze sprzedaży uprawnień emisyjnych na rzecz centralnego funduszu UE

45 Podsumowanie 1. Nieakceptowalnie wysokie bezpośrednie i pośrednie koszty polityki klimatycznej dla Polski 2. Nierówny podział kosztów i korzyści wewnątrz UE 3. Przeciwskuteczny charakter polityki klimatycznej UE (brak redukcji emisji w skali globalnej) 4. Przeciwskuteczny efekt w odniesieniu do celów polityki energetycznej (wzrost importu węglowodorów, ograniczenie rozwoju gospodarczego) 5. Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego (ograniczenie zakresu możliwych do wykorzystania technologii i paliw) 6. Niepotwierdzona wykonalność strategii (CCS, szerokie wykorzystanie elektrowni wiatrowych i pojazdów elektrycznych) 7. Brak perspektyw na porozumienie globalne - pogorszenie konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki Konkluzja: Brak zasadności dla kontynuacji i zaostrzenia obecnej polityki Konieczność weryfikacji unijnej polityki klimatycznej, szczególnie w kontekście zachodzących zmian w otoczeniu

46 Końcowe wyniki analiz przewidywane są na koniec roku 2011. Będą one odnosić się do bardziej szczegółowych analiz KE dot. aspektów energetycznych, które mają być wkrótce opublikowane w formie dokumentu Energy Roadmap 2050 i będą zawierały bardziej szczegółową ocenę wpływu polityki klimatycznej na energochłonne sektory przemysłowe w Polsce.


Pobierz ppt "Dr inż. Bolesław Jankowski z zespołem Badania Systemowe EnergSys Prezentacja zawiera wyniki Etapu 1 pracy wykonanej przez firmę Badania Systemowe EnergSys."

Podobne prezentacje


Reklamy Google