Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagro ż enia dla dzieci: Pornografia Przemoc Nękanie Narkotyki Internetowe znajomości Uzależnienie Nie odróżnianie rzeczywistości od fikcji W nast ę pnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagro ż enia dla dzieci: Pornografia Przemoc Nękanie Narkotyki Internetowe znajomości Uzależnienie Nie odróżnianie rzeczywistości od fikcji W nast ę pnych."— Zapis prezentacji:

1

2 Zagro ż enia dla dzieci: Pornografia Przemoc Nękanie Narkotyki Internetowe znajomości Uzależnienie Nie odróżnianie rzeczywistości od fikcji W nast ę pnych slajdach postaram przybli ż y ć ka ż dy z tych powa ż nych problemów.

3 Pornografia ! Pornografia jest du ż ym niebezpiecze ń stwem dla dzieci. Na ka ż dej stronie internetowej mo ż emy zobaczy ć bulwersuj ą ce pornograficzne zdj ę cia, a tak ż e krótkie filmiki, które s ą widoczne dla ka ż dego oka, a w szczególno ś ci dzieci, które za wszelk ą cen ę chc ą pozna ć ż ycie dorosłego człowieka. Niestety filmy erotyczne s ą dost ę pne dla ka ż dego. Dzieci bez ż adnego problemu mog ą je znale źć. Takie filmy ź le działaj ą na psychik ę i zachowanie dzieci, które tak do ko ń ca nie wiedz ą z czym maj ą do czynienia. Według mnie tego typu strony internetowe powinny zosta ć usuni ę te lub zabezpieczone przed nieletnimi.

4 Przemoc – gry internetowe Media coraz ch ę tniej promuj ą przemoc ani ż eli przyja źń czy miło ść rodzinn ą. W wirtualnym ś wiecie gier dziecko jest oswojone z aktem przemocy. W grach internetowych brak jest współczucia. Po jakim ś czasie dla dzieci sceny brutalne staj ą si ę czym ś naturalnym. Przejawem tego jest agresja w stosunku do swoich rówie ś ników.

5 N ę kanie! Internet jest bardzo du ż ym niebezpiecze ń stwem dla ka ż dego dziecka. Mog ą one by ć n ę kane i zastraszane przez starszych kolegów, ale tak ż e przez anonimowe osoby. Jest to du ż e prze ż ycie dla dziecka. Ka ż de dziecko powinno wiedzie ć, ż e nie nale ż y odpisywa ć na ż adne zaczepki, a gdy zaczn ą si ę pojawia ć, zgłosi ć to rodzicom.

6 Narkotyki! Przed narkotykami broni ą nas szkoła, rodzice. Jednak one istniej ą te ż w tym wirtualnym ś wiecie. Dziecko mo ż e odwiedza ć strony, gdzie anonimowe osoby namawiaj ą i sprzedaj ą narkotyki.

7 Internetowe znajomo ś ci Wszystkie dzieci s ą ufne, przez co z ch ę ci ą przeprowadzaj ą rozmowy z wirtualnymi znajomymi. Podaj ą swoje dane i opowiadaj ą o swoim ż yciu komu ś kto nie zawsze jest tym za kogo si ę podaje. Z komunikatorów internetowych i czatów bardzo cz ę sto korzystaj ą pedofile, którzy za wszelk ą cen ę chc ą wykorzysta ć swojego młodego rozmówc ę proponuj ą c najcz ęś ciej spotkanie. Rodzice powinni, dlatego kontrolowa ć swoje dzieci by zapewni ć im szcz ęś liwe dzieci ń stwo z rówie ś nikami a nie z psychologiem.

8 Uzale ż nienie! Kiedy ś najcz ę stszym widokiem w ciepłe dni były bawi ą ce si ę dzieci w piasku z szerokimi u ś miechami. Teraz na podwórku widujemy tylko ludzi ś cigaj ą cych si ę z czasem. A gdzie s ą dzieci? Na to pytanie jest prosta odpowied ź. One wpatruj ą si ę w ekran graj ą c w niewła ś ciwe gry ź le wpływaj ą ce na ich zachowanie. Z własnych obserwacji wiem, ż e cztery godziny grania to minimum. Teraz nasuwa si ę pytanie: gdzie s ą rodzice? Dzieci potrafi ą szybko uzale ż ni ć si ę od wirtualnego ś wiata. Oddziałuje to bardzo niekorzystnie na ich zdrowie i samopoczucie.

9 Nieodró ż nianie rzeczywisto ś ci od fikcji! Dzieci uciekaj ą si ę w ś wiat wirtualny, poniewa ż on jest bardziej atrakcyjny. Bohaterowie gier maj ą kilka ż y ć, a ka ż d ą gr ę mo ż na rozpocz ąć od nowa. Młode pokolenie nie radzi sobie cz ę sto z problemami ż ycia codziennego i dlatego wol ą ż y ć w fikcyjnym ś wiecie.

10 Jak uchroni ć dzieci przed tyloma niebezpiecze ń stwami? Najwa ż niejsz ą spraw ą jest rozmowa z dzieckiem. Dziecko powinno wiedzie ć co jest dobre a co złe. Ka ż dy rodzic powinien korzysta ć z programów, które pozwalaj ą kontrolowa ć dziecko. Przykładem jest Opiekun Dziecka. Pozwala on: blokowa ć strony zawieraj ą ce pornografi ę, przemoc, wulgarne słownictwo, narkotyki i inne szkodliwe tre ś ci, mo ż esz równie ż zablokowa ć komunikatory internetowe, czaty oraz mo ż liwo ść ś ci ą gania plików z Sieci, dodatkowo program pozwala na ustalenie limitów czasowych korzystania z Internetu przez dziecko (lub kilkoro dzieci),

11 Program Opiekun dziecka KA Ż DY rodzic powinien dysponowa ć takim programem, dla bezpiecze ń stwa swoich pociech!

12 Wo ł anie o pomoc Dzieci Internetu! Dzieci coraz cz ęś ciej uciekaj ą si ę do ś wiata Internetu, poniewa ż szukaj ą tam miło ś ci i przyjaciół, których brakuje im w naturalnym ś wiecie. Dzieci powinny czu ć, ż e s ą kochane i ż e zawsze mog ą liczy ć na swoich opiekunów. Niestety teraz rzadko spotykane jest, ż e mama mówi do dziecka kocham ci ę. Zaprzesta ń my temu i wprowad ź my miło ść do wychowywania dzieci !

13 Korzystałam z: alonami.jpg internecie-1_s.png pelne-problemow.png

14 KONIEC!


Pobierz ppt "Zagro ż enia dla dzieci: Pornografia Przemoc Nękanie Narkotyki Internetowe znajomości Uzależnienie Nie odróżnianie rzeczywistości od fikcji W nast ę pnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google