Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S ł awomir Ł odzi ń ski Wprowadzenie do socjologii zró ż nicowania kulturowego i mniejszo ś ci (semestr zimowy, ś rody, godz. 10-12, sala 401 wyk ł ad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S ł awomir Ł odzi ń ski Wprowadzenie do socjologii zró ż nicowania kulturowego i mniejszo ś ci (semestr zimowy, ś rody, godz. 10-12, sala 401 wyk ł ad."— Zapis prezentacji:

1 S ł awomir Ł odzi ń ski Wprowadzenie do socjologii zró ż nicowania kulturowego i mniejszo ś ci (semestr zimowy, ś rody, godz. 10-12, sala 401 wyk ł ad nr 14

2 1. Przyk ł ad: badania nad imigracj ą / etniczno ś ci ą w USA i w Europie (1) - ( Ewa Morawska, Badania nad imigracj ą /etniczno ś ci ą w Europie i Stanach Zjednoczonych: analiza porównawcza, Studia Migracyjne – Przegl ą d Polonijny 2009, nr 1): dyscypliny naukowe: socjologia, politologia, geografia spo ł eczna (geografia miast); wielo-dyscyplinarno ść studiów europejskich; g ł ówne tematy badawcze - USA: asymilacja i kultura wielo-segmentowego spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego: awans, degradacja, asymilacja etniczna (enklawy etniczne). transnarodowo ść (dwa kraje, wielop ł aszczyznowe wzorce powi ą za ń ): wspó ł istnienie asymilacji i zwi ą zków transnarodowych; transnarodowo ść jako ekspresja pluralizmu kulturowego/etnicznego. urasowiona etniczno ść (racialized ethnicity): uj ę cie bimodalne i kontekstualne; rola p ł ci w zró ż nicowaniu mechanizmów migracji oraz integracji imigrantów ze spo ł ecze ń stwem przyjmuj ą cym: gender w odniesieniu do kobiet.

3 2. Przyk ł ad: badania nad imigracj ą / etniczno ś ci ą w USA i w Europie (2): g ł ówne tematy badawcze – Europa: Integracja imigrantów (rozumiana jako wielowymiarowe zjawisko adaptacji): badanie z perspektywy wykluczenia imigrantów lub zewn ę trznych czynników utrudniaj ą cych integracj ę ; transnarodowo ść (uwaga na podmiotowo ść migrantów): ponad- narodowy charakter i zwi ą zków imigranckich; ale brak analiz wspó ł istnienia asymilacji i transnarodowo ś ci; badanie tylko I (II) pokolenia; p ł e ć : dyskusja na temat rozumienia gender; poj ę cie rasy (Wielka Brytania) tematy europejskie (prawie wy łą cznie): badanie etniczno ś ci jako tego co odró ż nia - grupa etniczna, realna, obecna w do ś wiadczeniu indywidualnym i grupowym; islam – modernizacja islamu, religie publiczne itp.

4 3. Przyk ł ad: badania nad imigracj ą / etniczno ś ci ą w USA i w Europie (3): tradycja bada ń europejskich (w porównaniu do ameryka ń skich): zale ż no ść finansowa bada ń od ź róde ł pa ń stwowych; silna obecno ść pa ń stwowych o ś rodków naukowych; odpowiedzialno ść za adaptacj ę imigrantów spada na instytucje pa ń stwowe, a nie na spo ł ecze ń stwo (mieszka ń ców); s ł aba obecno ść (praktycznie brak) badaczy z imigracyjnym rodowodem; s ł aba orientacja na podmiotowe podej ś cie do imigracji.

5 4. Teorie integracji (1): popularno ść tego poj ę cia w Europie (dlaczego?) i jego otwarto ść ( łą czy sprzeczne oczekiwania); dodatkowo umacnia ono perspektyw ę pa ń stwa narodowego; za ł o ż enia: interakcyjny model przystosowa ń : ca ł o ś ciowo ść procesu adaptacji imigranta i jego dwukierunkowo ść – uwaga pada na migrantów, jak i spo ł ecze ń stwo przyjmuj ą ce; ró ż nica wobec do ś wiadcze ń ameryka ń skich: koncentracja na roli pa ń stwa i jego polityce adaptacji imigrantów; ró ż ne do ś wiadczenia krajowe – znaczenie tradycji imigracji oraz sposobu definiowania wspólnoty narodowej (przyk ł ady Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec); ogólny problem: znalezienie równowagi mi ę dzy równo ś ci ą spo ł eczn ą i kulturowym uznaniem imigrantów, a d ąż eniem do zachowania solidarno ś ci wszystkich mieszka ń ców i kulturowej spójno ś ci spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego; integracja polega na byciu zaakceptowanym jako cz ęść spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego.

6 5. Teorie integracji (2): wymiary integracji: strukturalny – imigranci (mniejszo ś ci) znajduj ą si ę w kluczowych instytucjach spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego; kulturowy – zmiany w postawach i kulturze imigrantów, tak jak i spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego; spo ł eczny – prywatne relacje z cz ł onkami spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego; osobowo ś ciowy – subiektywne poczucie przynale ż no ś ci i identyfikowanie si ę ze spo ł ecze ń stwem przyjmuj ą cym. nierówno ś ci wymiarów integracji w tych wymiarach i wzajemne oddzia ł ywanie na siebie tych wymiarów; obszary integracji Etzinger i Biezeveld (2003): socjoekonomiczny (dost ę p do rynku pracy, poziom dochodów, us ł ug socjalnych, poziom edukacji, itp.); kulturowy (poszanowanie g ł ównych warto ś ci w spo ł ecze ń stwie przyjmuj ą cym, rz ą dy prawa, równo ść kobiet i m ęż czyzn itp.); prawno-polityczny (dost ę p do obywatelstwa, udzia ł w ż yciu politycznym itp.); postawy spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego wobec imigrantów (przypadki dyskryminacji, programy anty-dyskryminacyjne itp.) Indeks Polityki Integracji Migrantów (MIPEX).

7 6. Teorie integracji (3): krytyka poj ę cia i koncepcji: stygmatyzowanie obszarów integracji (i problemów) adaptacji imigrantów; porównywalno ść procesów integracji w ró ż nych krajach; nacisk na jednokierunkowo ść przystosowania imigrantów; ukryta forma asymilacji; statyczno ść integracji (brak uwzgl ę dnienia mobilno ś ci imigrantów); s ł uszne oczekiwania normatywne, lecz brak praktycznych (politycznych) narz ę dzi do jej wprowadzania. dyskusja nad integracj ą a inne (zbli ż one koncepcje): spójno ś ci spo ł ecznej: zwrócenie uwagi na ca ł o ść otoczenia spo ł ecznego (ca łą spo ł eczno ść lokaln ą ), w którym znajduj ą si ę migranci; wymiar ekonomiczny (rynek pracy) jako decyduj ą cy czynnik udanej adaptacji. kapita ł u spo ł ecznego: kapita ł spo ł eczny spo ł eczno ś ci imigracyjnej ( łą cz ą cy i spajaj ą cy); kapita ł a zró ż nicowanie etniczne.

8 7. Koncepcje transnarodowo ś ci (1): transnarodowo ść a zmiana sposobu konceptualizacji migracji: transformacja cudzoziemców – diaspora. stara (Znaniecki, Thomas) i nowa transnarodowo ść ; Steven Vertovec, Transnarodowo ść, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012 - co to znaczy nowa transnarodowo ść ?: nowoczesne technologie zmieniaj ą poziom, intensywno ść i szybko ść interakcji imigrantów z krajem ojczystym (krewnymi, instytucjami itp.); ż ycie wydarzeniami w kraju ojczystym (transnarodowo ść normatywna); skala i znaczenie imigranckich przekazów pieni ęż nych; nowoczesne technologie u ł atwiaj ą zaanga ż owanie polityczne w kraju ojczystym; polityczna aktywno ść stowarzysze ń imigranckich; specjalne rz ą dowe programy skierowane na emigrantów - finansowe i pomocy, akceptacja podwójnego obywatelstwa; ł atwiejsze mo ż liwo ś ci publicznej demonstracji utrzymywanych kontaktów transnarodowych. znaczenie nowoczesnych technologii transportowych i łą czno ś ciowych dla utrzymywania kontaktów z macierz ą, zmiana perspektywy adaptacji;

9 8. Koncepcje transnarodowo ś ci (2): odchodzenie od nacjonalizmu metodologicznego; Th. Faist przestrzenie transnarodowe: wzgl ę dnie stabilne, trwa ł e i zwarte relacje spo ł eczne istniej ą ce ponad granicami suwerennych pa ń stw narodowych; migrant ż yje w dwóch lub wi ę kszej liczbie ś wiatów. model triady – imigrant, spo ł ecze ń stwo przyjmuj ą ce i wysy ł aj ą ce: adaptacja do przestrzeni ponadnarodowej (rola ponadnarodowych wi ę zi i spo ł ecze ń stwa wysy ł aj ą cego); problem kierunku adaptacji, dynamiczny (procesualny) charakter adaptacji; transnarodowo ść ekonomiki migrantów, wielorakie obywatelstwo, synkretyczne (hybrydowe) to ż samo ś ci. wymiary: gospodarczy (przep ł ywy finansowe), spo ł eczno-kulturowy (wieloraka lojalno ść ), zró ż nicowane modele legalizacji pobytu i obywatelstwa, u ł atwienia prawne. krytyka: przestrzenie transnarodowe a ż ycie w jednym miejscu (spo ł ecze ń stwo przyjmuj ą ce).; dualny proces adaptacji (asymilacja i transnarodowo ść ).

10 9. Transnarodowo ść a diasporyzacja migracji: Robin Cohen (1997): diaspory: prze ś ladowa ń ( Ż ydzi, Afrykanie, Ormianie), imperium (Brytyjczycy), pracy (Indusi), handlu (Chi ń czycy) i kultury (Jamajka – Karaiby). rozumienie diaspory (Polacy za granic ą – czy tworz ą oni diaspor ę /y?): wspólna pami ęć ojczyzny; wiara w mo ż liwo ść powrotu do ojczyzny; kultywowanie to ż samo ś ci etnicznej; poczucie solidarno ś ci z rodakami; brak asymilacji do spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego i napi ę cia z w ł adzami jego pa ń stwa. czy diasporyzacja wspó ł czesnych migracji?: stanowi ona wyzwania wobec spójno ś ci pa ń stwa/spo ł ecze ń stwa oraz stosunków mi ę dzynarodowych.

11 10. Globalizacja wspó ł czesnych migracji – aspekty i problemy: migracje (kierunki, nat ęż enie) stanowi ą cz ęść szerszego i d ł ugiego procesu historycznego tworz ą cego wspó ł czesn ą globalizacj ę ; nast ą pi ł a zmiana przyczyn migracji: od potencja ł u do presji migracyjnej. nast ą pi ł o zatarcie podzia ł u na kraje emigracyjne i imigracyjne; sprawy migracji w polityce pa ń stwa przesun ęł y si ę ze sfery spraw wewn ę trznych do mi ę dzynarodowych; istotny sta ł si ę problem suwerenno ś ci pa ń stwa przyjmuj ą cego wobec procesów migracji; wyzwania wobec integracji imigrantów: wielokulturowo ść i nowe mniejszo ś ci, etnoklasa, nacjonalizm, szowinizm dobrobytu i szowinizm kulturowy; zmiany kulturowe wskutek migracji – pojawienie si ę kultury globalnej i synkretyzmu kulturowego.

12 11. Zako ń czenie: adaptacja imigrantów jako wyzwanie – jak daleko mo ż na unaradawia ć imigrantów i jak daleko mo ż na odtwarza ć spo ł ecze ń stwo narodowe w sytuacji zró ż nicowania kulturowego?; 4 g ł ówne problemy adaptacji: rozumienia adaptacji (integracji), tj. co oznacza ona dok ł adnie i jakie tempo powinna ona przyjmowa ć ? czy mamy uczyni ć z imigranta kogo ś ca ł kowicie podobnego do nas, czy te ż upodobni ć go w pewnych wymiarach?; wymiary adaptacji, tj. czy skupi ć si ę na przejmowaniu przez imigrantów naszych zwyczajów, umiej ę tno ś ci, j ę zyka itp., czy te ż koncentrowa ć si ę na bardziej fundamentalnych zmianach ich to ż samo ś ci kulturowej/etnicznej?; d ł ugo ś ci trwania adaptacji, tj. czy adaptacja dotyczy konkretnych ludzi trakcie ich ż ycia, czy to pozwala ć jej si ę pozosta ć procesem mi ę dzypokoleniowym, gdzie kapita ł integracyjny jest przekazywany generacyjnie?; przymusowo ś ci adaptacji, tj. czy winna by ć ona przymusowa, czy te ż dobrowolna?


Pobierz ppt "S ł awomir Ł odzi ń ski Wprowadzenie do socjologii zró ż nicowania kulturowego i mniejszo ś ci (semestr zimowy, ś rody, godz. 10-12, sala 401 wyk ł ad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google