Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S ł awomir Ł odzi ń ski Wprowadzenie do socjologii zró ż nicowania kulturowego i mniejszo ś ci (semestr zimowy, ś rody, godz. 10-12, sala 401 wyk ł ad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S ł awomir Ł odzi ń ski Wprowadzenie do socjologii zró ż nicowania kulturowego i mniejszo ś ci (semestr zimowy, ś rody, godz. 10-12, sala 401 wyk ł ad."— Zapis prezentacji:

1 S ł awomir Ł odzi ń ski Wprowadzenie do socjologii zró ż nicowania kulturowego i mniejszo ś ci (semestr zimowy, ś rody, godz , sala 401 wyk ł ad nr 12

2 1. Wokó ł teoretycznych aspektów ruchów migracyjnych: rozumienie poj ę cia migracji (e- oraz i-migracja); kluczowe pytanie socjologiczne: dlaczego migracje w ogóle wyst ę puj ą ?; ró ż norodno ść przyczyn migracji: od osobistych ( ż yciowych) i edukacyjnych poprzez kolonizacj ę niezasiedlonych terenów i migracji do pracy do migracji przymusowych (m.in. z powodów religijnych). ś rodki i trudno ś ci techniczne w przemieszczaniu si ę (transport); migranci: wiedza o migracjach, tworzenie sieci migracyjnych oraz imigracyjnych – etnicznych wspólnot. rola regulacji prawnych (paszporty i wizy): powstawanie pa ń stw narodowych; rola polityk migracyjnych i stanowiska opinii publicznej; d ł ugi okres globalnych migracji - od ko ń ca XIX wieku do pocz ą tków XXI wieku: Europa: od masowej emigracji do kontynentu imigracji.

3 2. Migracje do wybuchu I wojny ś wiatowej: okres 1840 – 1914, okres najbardziej masowych wyjazdów (I fala globalizacji): ł atwo ść przemieszczania si ę (brak restrykcji prawnych, wiz, paszportów itp.). 50 mln osób z Europy; 2/3 do Ameryki Pó ł nocnej, 10% do Ameryki Po ł udniowej, 10% do Po ł udniowe4j Afryki Australii i Nowej Zelandii (gor ą czka brazylijska w ko ń cu XIX wieku); rola ekspansji kolonialnej. Europa: okres wzrostu demograficznego, poprawa transportu (statki parowe), znaczenie wiedzy (pi ś mienno ść, listy, gazety, informacje itp.), dzie ł o Znanieckiego (!); dwuznaczna rola agencji po ś rednictwa. migracje kontynentalne (znaczenie USA) i wewn ą trz – europejskie (Niemcy i Francja); skutki : trwa ł a zmiana globalnej geografii etnicznej (i rasowej), j ę zykowej i politycznej ś wiata, podzia ł ś wiata na centrum i peryferie; ukszta ł towanie si ę dwoistego sytemu migracyjnego (i rynku pracy).

4 3. Migracje od 1914 do 1945 (Wielkie Wojny Trzydziestolecia): rola migracji przymusowych, wysiedle ń, deportacji, wymiany i przemieszcze ń ludno ś ci, uchod ź stwa; I wojna ś wiatowa: mobilizacja wojenna i masowe przemieszczenia ludno ś ci, upadek wielkich imperiów i powstanie nowych pa ń stw (14 nowych pa ń stwa narodowych). okres mi ę dzywojenny: restrykcje migracyjne i systemy kwotowe (USA), Wielki Kryzys, zmiana kierunków migracji (Ameryka Po ł udniowa, Australia, Kanada, Palestyna, rola Francji w migracjach wewn ą trz-europejskich). II wojna ś wiatowa: apogeum migracji przymusowych (50-60 mln), ich epicentrum by ł a Europa Ś rodkowa, Niemcy – 8 mln robotników przymusowych. skutki II wojny ś wiatowej: zmiany granic pa ń stwowych, przesiedlenia i repatriacje, ucieczki z systemu komunistycznego, Displaced Persons – 11 mln (1 mln pozostaje na zachodzie Europy).

5 4. Migracje 1945/1950 – 1989: koniec wojennych przemieszcze ń i pocz ą tek zimnej wojny: podzia ł Europy zmieniaj ą cy dotychczasowe kierunki migracji. wzrost znaczenia kontroli ruchów migracyjnych (ochrona granic, system wiz i paszportów), jedyna mo ż liwo ść wyjazdu to migracje etniczne; Europa Ś rodkowa i Wschodnia: przemieszczenia w ramach krajów socjalistycznych (wyjazdy s ł u ż bowe i turystyczne, handel turystyczny), wyjazdy na Zachód; Europa Zachodnia - okres 30 z ł otych lat (rozwój gospodarczy): migracje z krajów Europy Po ł udniowej (W ł ochy, Portugalia i Hiszpania), a nast ę pnie z basenu Morz ą Ś ródziemnego, znaczenie RFN; rok 1973 i zmiana polityki migracyjnej ( łą czenie rodzin, wzrost spo ł eczno ś ci etnicznych), zmiany struktury gospodarki i wzrost ś wiadcze ń socjalnych; rola regulacji prawnych i wzrost znaczenia ruchów uchod ź czych UE i migracje wewn ą trz-europejskie (porównanie do USA). fundamentalna zmiana sytuacji migracyjnej Europy – od regionu emigracji do kontynentu imigracji.

6 5. Ewolucja wyzwa ń integracyjnych wobec imigrantów w Europie: wiek XIX i okres do 1914 r.: migracje sezonowe (cyrkulacyjne) z europejskich peryferii do centrum (g ł ównie m ęż czy ź ni) : wzrost roli polityk migracyjnych, polityki deportacji (Wielki Kryzys) : repatriacje i przesiedlenia (tworzenie spo ł ecze ń stw narodowych w nowych granicach pa ń stwowych) : migracje pracownicze (g ł ównie m ęż czyzn - rola potrzeb rynku pracy) i migracje postkolonialne – do dzi ś (?): łą czenie rodzin i wzrost roli ś wiadcze ń spo ł ecznych, rosn ą ce zró ż nicowanie etniczne i religijne (islam) spo ł ecze ń stw; zmiana statusu migracyjnego krajów – z emigracyjnego do imigracyjnego, pojawienie si ę realnych wyzwa ń integracyjnych (spo ł ecze ń stwo wielokulturowe); dyskusja na temat konsekwencji wielokulturowo ś ci - rozumienia, co to znaczy my (naród, Europa i ś wiat pozaeuropejski)?

7 6. Wokó ł teoretycznych problemów adaptacji imigrantów do spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego: problematyka adaptacji innych w klasycznej socjologii ; ró ż norodno ść (i zmienno ść ) terminologii: asymilacja, akulturacja, integracja, etniczne w łą czenie si ę, osiedlenie, inkorporacja, inkluzja itp. znaczenie zwrotu do ró ż norodno ś ci w naukach spo ł ecznych i dyskursie publicznym (Rogers Brubaker 2004); adaptacja imigrantów w ró ż nych dziedzinach wiedzy: antropologia, demografia, ekonomia, historia, prawo, nauki polityczne, socjologia. omówienie nast ę puj ą cych teorii: asymilacji, pluralizmu etnicznego, integracji, transnarodowo ś ci, nowych teorii asymilacji. schemat omówienia: za ł o ż enia teorii, zwi ą zki z polityk ą, g ł ówni aktorzy, etapy – wymiary - czynniki.

8 7. Teorie asymilacji (1): pocz ą tki paradygmatu asymilacyjnego – szko ł a chicagowska (lata 20-te i 30-te XX wieku); za ł o ż enia: mo ż liwo ść kontroli procesu adaptacji imigrantów; przekonanie o wy ż szo ś ci kultury spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego; pa ń stwo jako gwarant procesu asymilacji; proces ten dokonuje si ę w obr ę bie jednego spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego. Robert Park i Ernest Burgess (1921) – race relation cycle (proces i porz ą dek spo ł eczny): konkurencja (gospodarka i zatrudnienie) – równowaga ekonomiczna; konflikt (polityka i w ł adza) – porz ą dek polityczny; akomodacja (organizacja spo ł eczna); asymilacja (osobowo ść i dziedzictwo kulturowe); Emory Bogardus dodawa ł jeszcze etap akulturacji – porz ą dek spo ł eczny mo ż na zachowa ć przez harmonizowanie postaw psychicznych.

9 8. Teorie asymilacji (2): polityka asymilacyjna – 2 typy: liberalna (Kanada) i restrykcyjna (USA); aktorzy: spo ł ecze ń stwo przyjmuj ą ce, migranci jako przedmiot zabiegów asymilacyjnych; koncepcja 7- stopniowej asymilacji Milton Gordon (1964): asymilacja kulturowa i behawioralna (akulturacja) – zmiana wzorów kulturowych; asymilacja strukturalna – przynale ż no ść do g ł ównych instytucji, grup i struktur spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego (powstanie grup pierwotnych łą cz ą cych aktorów); asymilacja ma łż e ń ska (amalgamacja) – ma łż e ń stwa mieszane (egzogamiczne); asymilacja osobowo ś ciowa – rozwój poczucia identyfikacji do spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego; asymilacja postaw – zanik uprzedze ń ; asymilacja behawioralna – zanik dyskryminacji; asymilacja obywatelska – zanik konfliktów o w ł adz ę. stopniowalno ść, ró ż norodno ść i segmentalno ść etapów asymilacji; aktorzy: spo ł ecze ń stwo przyjmuj ą ce i przedmiotowo traktowani imigranci (jednostronny proces adaptacji).

10 9. Teorie pluralizmu etnicznego: Nathan Glazer, Daniel P. Moynihan - krytyka teorii asymilacji (1963 r.): niezdolno ść do zasymilowania migrantów (izolacja mniejszo ś ci), jednoliniowo ść asymilacji, nierównomierno ść procesów asymilacji, nieokre ś lony docelowy kierunek rozwoju asymilacji, nadmierny optymizm. za ł o ż enia teorii pluralizmu etnicznego: multiplite melting pots i za ł o ż enia multikulturalizmu (docenienie warto ś ci zró ż nicowania kulturowego). zwi ą zki z polityk ą : od polityki (praw) anty-dyskryminacyjnych poprzez finansowanie dzia ł alno ś ci kulturalnej do udzia ł u politycznego imigrantów. aktorzy: sami imigranci (wi ę kszy nacisk na mniejszo ś ci ni ż na wi ę kszo ść i ide ę spójno ś ci spo ł ecznej); etapy: trwa ł e uznanie mniejszo ś ci imigranckich i innych typów zró ż nicowania; krytyka teorii pluralizmu etnicznego: zjawisko transnarodowo ś ci, rozproszenie przestrzenne mniejszo ś ci, rosn ą ca liczba ma łż e ń stw mieszanych oraz p ł ynne to ż samo ś ci powoduj ą ce zacieranie granic grupowych.

11 10. Nowe teorie asymilacji: docenienie starych teorii asymilacji: jako sposobu integracji imigrantów i odpowied ź na obecny kryzys wielokulturowo ś ci; znaczenie s ł owa asymilacja; asymilacja zamiast asymilacjonizmu? Rogers Brubaker: za ł o ż enie nowych teorii asymilacji: abstrakcyjne rozumienie asymilacji (nie jako ko ń cowy efekt); podmiotowo ść i aktywno ść uczestników migrantów procesu asymilacji; asymiluj ą si ę nie tylko ludzie, ale tak ż e wielogeneracyjne populacje; zró ż nicowanie spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego i zbiorowo ś ci imigrantów; nierównomierno ść procesu asymilacji – przeniesienie akcentu z wymiaru kulturowego na spo ł eczno-ekonomiczny; rozumienie asymilacji jako wielowymiarowego i z ł o ż onego procesu adaptacji imigrantów do spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego; brak wyró ż nionych etapów asymilacji (s ą jedynie wymiary). aktorzy: mniejszo ś ci i spo ł ecze ń stwo przyjmuj ą ce.


Pobierz ppt "S ł awomir Ł odzi ń ski Wprowadzenie do socjologii zró ż nicowania kulturowego i mniejszo ś ci (semestr zimowy, ś rody, godz. 10-12, sala 401 wyk ł ad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google