Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S ł awomir Ł odzi ń ski Wprowadzenie do socjologii zró ż nicowania kulturowego i mniejszo ś ci (semestr zimowy, ś rody, godz. 10-12, sala 401) wyk ł ad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S ł awomir Ł odzi ń ski Wprowadzenie do socjologii zró ż nicowania kulturowego i mniejszo ś ci (semestr zimowy, ś rody, godz. 10-12, sala 401) wyk ł ad."— Zapis prezentacji:

1 S ł awomir Ł odzi ń ski Wprowadzenie do socjologii zró ż nicowania kulturowego i mniejszo ś ci (semestr zimowy, ś rody, godz , sala 401) wyk ł ad nr 13

2 1. Wokó ł teoretycznych aspektów ruchów migracyjnych (powtórzenie): rozumienie poj ę cia: migracji (e- oraz i-migracja); globalizacja a migracje: rozwój ponadnarodowych rynków finansowych i rozwój gospodarki wiedzy (S. Sassen: mobilno ść kapita ł u stworzy ł a nowe warunki dla mobilno ś ci si ł y roboczej); nowoczesne technologie informatyczne i transportowe; mi ę dzynarodowe przep ł ywy ludno ś ci na wielk ą skal ę (3% mieszka ń ców globu). przyczyny migracji: ró ż nice demograficzne, spo ł eczne i ekonomiczne; niepowodzenia programów rozwój zamiast migracji; specyficzne potrzeby gospodarki opartej na wiedzy (specjali ś ci i osoby bez kwalifikacji); utrzymuj ą ca rola rodzin i spo ł eczno ś ci migracyjnych ( ł a ń cuchy migracyjne); super-ró ż norodno ść pochodzenia migrantów; migranci jako samo-selekcjonuj ą ca si ę elita (cechy: przedsi ę biorczo ść, gotowo ść do wyrzecze ń, ch ęć poprawy warunków ż ycia i d ąż enie do zrobienia kariery). niejednoznaczne oceny skutków migracji (rozwój gospodarczy i post ę p technologiczny a skutki spo ł eczne, koszty socjalne, problemy kulturowe); problemy polityki pa ń stwa.

3 2. Wokó ł teoretycznych problemów adaptacji imigrantów do spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego: ró ż norodno ść (i zmienno ść ) terminologii: asymilacja, akulturacja, integracja, etniczne w łą czenie si ę, osiedlenie, inkorporacja, inkluzja itp. ; zale ż no ść terminologii od kontekstu geograficznego i kulturowego. problematyka adaptacji innych w klasycznej socjologii – Znaniecki i Thomas: problematyka biograficzna, transnarodowo ść (badanie Polski i USA); zmiany spo ł eczno-ekonomiczne (klasowe i zawodowe), trwa ł o ść rodziny i rzadkie zmiany religii i narodowo ś ci; procesy indywidualizacji m ł odego pokolenia. znaczenie zwrotu do ró ż norodno ś ci w naukach spo ł ecznych i dyskursie publicznym (Rogers Brubaker 2004); adaptacja imigrantów w ró ż nych dziedzinach wiedzy: antropologia, demografia, ekonomia, historia, prawo, nauki polityczne, socjologia. omówienie nast ę puj ą cych teorii (koncepcji): asymilacji, pluralizmu etnicznego, nowych teorii asymilacji, integracji, transnarodowo ś ci. schemat omówienia: za ł o ż enia teorii, zwi ą zki z polityk ą, g ł ówni aktorzy, etapy – wymiary - czynniki.

4 3. Klasyczne t eorie asymilacji (1): Czy asymilacja jest martwa? (N. Glazer, 1993): nadal jest to g ł ówny problem: w łą czanie kolejnych pokole ń imigrantów do g ł ównego nurtu kultury i spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego; pocz ą tki paradygmatu asymilacyjnego – szko ł a chicagowska (lata 20-te XX wieku); za ł o ż enia: mo ż liwo ść kontroli procesu adaptacji imigrantów (tygiel); przekonanie o wy ż szo ś ci kultury spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego; pa ń stwo jako gwarant procesu asymilacji; proces ten dokonuje si ę w obr ę bie jednego spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego. rozumienie terminu asymilacja: proces wzajemnego zrozumienia (interpretation) i po łą czenia (fusion), w którym pami ęć, uczucia i postawy jednych osób lub grup staj ą si ę dost ę pne innym osobom lub grupom oraz – poprzez wspólnot ę (sharing) ich do ś wiadcze ń i historii – w łą czane s ą razem z nimi w obszar wspólnego ż ycia kulturalnego; asymilacja - tworzenie wspólnej kultury przez grupy odmienne kulturowo, dziel ą cych wspólne terytorium.

5 4. Klasyczne t eorie asymilacji (2): Robert Park i Ernest Burgess (1921) – race relation cycle (jako proces i porz ą dek spo ł eczny): kontakt (przyjazd, osiedlenie, separacja przestrzenna); konkurencja (gospodarka i zatrudnienie) – równowaga ekonomiczna; konflikt (polityka i w ł adza) – porz ą dek polityczny; akomodacja (organizacja spo ł eczna); asymilacja (osobowo ść i dziedzictwo kulturowe); Emory Bogardus dodawa ł jeszcze etap akulturacji: porz ą dek spo ł eczny mo ż na zachowa ć przez harmonizowanie postaw psychicznych. R. Park i E. Burgess: procesy asymilacji dokonuj ą si ę o wiele ł atwiej, je ś li b ę d ą przebiega ć na bazie dotychczasowych kulturowych do ś wiadcze ń imigrantów, bez zewn ę trznej presji; do ś wiadczenia obserwacji asymilacji: wyd ł u ż ony (wielopokoleniowy) cykl przystosowa ń ró ż nych grup etnicznych (rasowych) do spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego.

6 5. Teorie asymilacji (3): asymilacja segmentalna; koncepcja 7- stopniowej asymilacji Milton Gordon (1964): asymilacja kulturowa i behawioralna (akulturacja) – zmiana wzorów kulturowych; asymilacja strukturalna – przynale ż no ść do g ł ównych instytucji, grup i struktur spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego (powstanie grup pierwotnych łą cz ą cych aktorów); asymilacja ma łż e ń ska (amalgamacja) – ma łż e ń stwa mieszane (egzogamiczne); asymilacja osobowo ś ciowa – rozwój poczucia identyfikacji do spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego; asymilacja postaw – zanik uprzedze ń ; asymilacja behawioralna – zanik dyskryminacji; asymilacja obywatelska – zanik konfliktów o w ł adz ę. najwa ż niejsze w tej koncepcji jest: rozró ż nienie mi ę dzy akulturacj ą a asymilacj ą strukturaln ą ; stopniowalno ść, ró ż norodno ść i segmentalno ść etapów asymilacji; krytyka koncepcji: brak roli etnicznych spo ł eczno ś ci lokalnych, rola II pokolenia, brak uwzgl ę dnienia dwóch wymiarów asymilacji: spo ł eczno-ekonomicznego i przestrzennego.

7 6. Teorie pluralizmu etnicznego: Nathan Glazer, Daniel P. Moynihan - krytyka teorii asymilacji (1963 r.): niezdolno ść do zasymilowania migrantów (izolacja mniejszo ś ci), jednoliniowo ść asymilacji, nierównomierno ść procesów asymilacji, nieokre ś lony docelowy kierunek rozwoju asymilacji, nadmierny optymizm. za ł o ż enia teorii pluralizmu etnicznego: multiplite melting pots (wiele tygli, nisze i enklawy etniczne) i za ł o ż enia multikulturalizmu (docenienie warto ś ci zró ż nicowania kulturowego, warto ś ci liberalne i demokratyczne). zwi ą zki z polityk ą : od polityki (praw) anty-dyskryminacyjnych poprzez finansowanie dzia ł alno ś ci kulturalnej do udzia ł u politycznego imigrantów. aktorzy: sami imigranci (wi ę kszy nacisk na mniejszo ś ci ni ż na wi ę kszo ść i ide ę spójno ś ci spo ł ecznej); etapy: trwa ł e uznanie mniejszo ś ci imigranckich i innych typów zró ż nicowania; krytyka teorii pluralizmu etnicznego: zjawisko transnarodowo ś ci (klasy specjalistów), rozproszenie przestrzenne mniejszo ś ci, rosn ą ca liczba ma łż e ń stw mieszanych oraz p ł ynne to ż samo ś ci powoduj ą ce zacieranie granic grupowych.

8 7. Dyskusja o integracji (asymilacji) imigrantów: wska ź niki asymilacji: asymilacja j ę zykowa i j ę zykowy pluralizm (dwuj ę zyczno ść ); zmniejszanie si ę ró ż nic spo ł eczno – ekonomicznych mi ę dzy imigrantami a rodowitymi mieszka ń cami; zmniejszanie si ę segregacji przestrzennej; zmiany kultury dominuj ą cej (poszerzenie wzorów kulturowych o imigracyjne); stare do ś wiadczenia integracji a obecne fale imigracji: zró ż nicowanie rasowe (etniczne) wspó ł czesnych imigrantów; do ś wiadczenia na rynku pracy; do ś wiadczenia transnarodowo ś ci. dyskusja nt. akulturacji – rozró ż nienie: kultura instrumentalna i ekspresyjna; migracje profesjonalistów i postawy spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego (klasa ś rednia); ograniczenia mo ż liwo ś ci integracji (asymilacji): uprzedzenia rasowe, koncentracja imigrantów w centralnych cz ęś ciach wielkich miast, zmiany gospodarcze (m.in. dez-industrializacja); trzy typy adaptacji imigrantów: klasyczna asymilacja, bycie underclass i zamkni ę cie w obr ę bie w ł asnej grupy etnicznej.

9 8. Nowe teorie asymilacji: docenienie starych (klasycznych) teorii asymilacji: jako sposobu integracji imigrantów i odpowied ź na obecny kryzys wielokulturowo ś ci; znaczenie s ł owa asymilacja, asymilacja zamiast asymilacjonizmu? Rogers Brubaker: za ł o ż enie nowych teorii asymilacji: abstrakcyjne rozumienie asymilacji (ale nie jako ko ń cowy efekt, szukanie podobie ń stw); podmiotowo ść i aktywno ść uczestników migrantów procesu asymilacji (asymilacja nie jest czym ś, co robi si ę z imigrantami, ale czym ś, co oni sami osi ą gaj ą ); asymiluj ą si ę nie tylko ludzie, ale wielogeneracyjne populacje; zró ż nicowanie spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego i zbiorowo ś ci imigrantów; nierównomierno ść procesu asymilacji – przeniesienie akcentu z wymiaru kulturowego na spo ł eczno-ekonomiczny; rozumienie asymilacji jako wielowymiarowego i z ł o ż onego procesu adaptacji imigrantów do spo ł ecze ń stwa przyjmuj ą cego jako wielowymiarowych, ró ż norodnych populacji; brak wyró ż nionych etapów asymilacji (s ą jedynie wymiary).

10 9. Zako ń czenie: adaptacja imigrantów jako wyzwanie – jak daleko mo ż na akulturowa ć (unaradawia ć ) imigrantów i jak daleko mo ż na odtwarza ć spo ł ecze ń stwo narodowe w sytuacji zró ż nicowania kulturowego?; 4 g ł ówne problemy adaptacji (asymilacji, integracji): rozumienia adaptacji (integracji): co oznacza ona dok ł adnie i jakie tempo powinna ona przyjmowa ć ? czy mamy uczyni ć z imigranta kogo ś ca ł kowicie podobnego do nas, czy te ż upodobni ć go w pewnych wymiarach? wymiary adaptacji: czy skupi ć si ę na przejmowaniu przez imigrantów naszych zwyczajów, umiej ę tno ś ci, j ę zyka itp., czy te ż koncentrowa ć si ę na bardziej fundamentalnych zmianach ich to ż samo ś ci kulturowej/etnicznej? d ł ugo ś ci trwania adaptacji: czy adaptacja dotyczy konkretnych ludzi trakcie ich ż ycia, czy to pozwala ć jej si ę pozosta ć procesem mi ę dzypokoleniowym, gdzie kapita ł integracyjny jest przekazywany generacyjnie? przymusowo ś ci adaptacji: czy winna by ć ona przymusowa, czy te ż dobrowolna?


Pobierz ppt "S ł awomir Ł odzi ń ski Wprowadzenie do socjologii zró ż nicowania kulturowego i mniejszo ś ci (semestr zimowy, ś rody, godz. 10-12, sala 401) wyk ł ad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google