Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29)"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29)

2 Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29) 1. Termin globalizacja jest używany na określenie: stopniowego rozszerzania w skali globu podziału pracy, wymiany rynkowej i powiązań między wszystkimi zbiorowościami ludzkimi; zwiększającego się tempa przepływu techniki, dóbr, usług, kapitału, siły roboczej, środków komunikacji, informacji w skali światowej; globalizacja rodzi kurczenie się świata, jak i jednocześnie narastanie całościowej jego wizji. 2. Główne konteksty ujmowania (definiowania) globalizacji (procesów): gospodarczy: –umiędzynarodowienie procesów gospodarczych – co oznacza: współzależność gospodarek; rozszerzenie skali ponadnarodowych operacji; konwergencję technologii i organizacji. –gospodarka oparta na wiedzy (informacji): e-gospodarka, (niedotykalny/plastikowy pieniądz); –rola wielkich koncernów gospodarczych.

3 Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29) (cdn. p. 2) konteksty globalizacji - polityczny: –tworzenie globalnych i ponadnarodowych politycznych organizacji - regionalne procesy integracyjne (Unia Europejska, NAFTA); –globalne organizacje pozarządowe; –wspólne problemy, które można rozwiązać tylko wspólnie (wspólna odpowiedź); –zmiana granic suwerenności państwa narodowego. społeczno-kulturowy: –sposób doświadczania świata jako jednego miejsca; –glokalizacja – adaptacja globalnych idei i działań do lokalnych warunków (nacisk w kierunku autonomii lokalnej i regionalnej tożsamości kulturowej); –dostępność świata - rewolucja komunikacyjna (TV satelitarna, internet) i transportowa; –migracje międzynarodowe i pojawienie się nowych mniejszości (polityka wielokulturowości).

4 Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29) (cdn. p. 2) konteksty globalizacji - kulturowy: –wzrost roli tożsamości kulturowych i etnicznych – wiele osób i społeczności poszukuje czasoprzestrzennego zakorzenienia, dlatego np. różnego rodzaju świadomości kulturowe (etniczne, regionalne itp.) przeżywają odrodzenie (np. małe ojczyzny); –indywidualizm – wzrasta rola własnych wyborów; –pojawienie się czasu achronicznego, nie związanego z przestrzenią (czas poza czasowy, nacisk na wieczną ulotność); –praca zawodowa – centralna część naszego życia i zmiana jej charakteru (praca i nasze kwalifikacje ulegają zmianom, nie są już dożywotnie); –kultura popularna (masowa) – imperializm kulturowy (np. kultury amerykańskiej) oraz różnicowanie się lokalnych form tradycji; –podział świata na posiadających informacje i nie posiadających informacji; –globalne różnice kulturowe i koncepcja konfliktu cywilizacji.

5 Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29) 3. Główne punkty sporne o globalizację: jak stara jest globalizacja?: –globalizacja a historyczne tworzenie systemu światowego; –globalizacja jako nowy etap internacjonalizacji świata: zakończenie zimnej wojny; upowszechnienie technik informacyjnych; wzrost znaczenia korporacji międzynarodowych. globalizacja idealna i realna – postawy wobec globalizacji; –hiperglobaliści – globalizacja jest realnym zjawiskiem, którego skutki dają się odczuć wszędzie; –sceptycy – globalizacja jest przereklamowana; –zwolennicy koncepcji transformacji – globalizacja jest procesem złożonym, wielostronnym i otwartym.

6 Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29) (cdn. p. 3)główne punkty sporne o globalizacji - globalność globalizacji czy globalizacja jest rzeczywiście tak globalna?: –nierówności a podziały globalne; –działania na rzecz globalnej sprawiedliwości; –bunt antyglobalizacyjny? nie/bezpieczeństwo globalizacji ze względu na wzrost roli technologii informatycznych: –zbyt dużo zbieranych informacji oraz zbyt łatwy do nich dostęp dla instytucji państwowych i komercyjnych w celu politycznego i gospodarczego wykorzystania (słabnie ochrona prywatności); –niebezpieczeństwo pojawienia się społeczeństwa kontrolowanego, co oznacza ingerencję informacyjną w życie prywatne oraz centralizację (zmonopolizowanie) informacji.

7 Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29) 4. Globalizacja a społeczeństwo informacyjne: społeczeństwo informacyjne jako trzecie stadium cywilizacyjne (po rolniczej i przemysłowej); sektor informacji dotyczy: –produkcji informacji; –przetwarzania informacji (technologie hardware i software); –dystrybucji informacji (telekomunikacja, telewizja kablowa, internet, itp.) i usługi w zakresie udostępniania informacji (biblioteki, księgarnie); –tworzenie miast sieciowych (pokolenie SMS-ów). internet to korzyści (wiedza i szanse ekonomiczne oraz wzrost kapitału społecznego) i zagrożenia (uzależnienie od internetu, bezrobocie technologiczne/potrzeba re-kwalifikacji, społeczne nierówności cyfrowe, e-wojny i bomby logiczne).

8 Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29) 5.Społeczeństwo informacyjne - badania nad wykorzystaniem internetu pokazują np., że ci, którzy mają dostęp do internetu: –częściej rozmawiają i odwiedzają się wzajemnie, częściej komunikują się z przyjaciółmi, sąsiadami i rodziną oraz ze znajomymi poza swoim sąsiedztwem oraz lepiej znają ludzi ze swojej dzielnicy; –maile zwiększają liczbę spotkań towarzyskich i ułatwiają organizację imprez lokalnych, a także pomagają w lokalnych i krajowych działaniach politycznych. Manuel Castells - internet a gospodarka sieci/społeczeństwo sieciowe: –główne pojęcia to - transfer informacji, przestrzenie przepływów, władza to kontrola sieci przepływów, główny konflikt to napięcie między charakterem sieci opierającym się na braku umiejscowienia a potrzebą zakorzenienia ludzi; –specyfiką komunikacji internetowej jest niezwykła łatwość maskowania własnej osoby, czasu i miejsca działalności.

9 Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29) 6. Globalizacja a ryzyko w społeczeństwie: rozwój dyskursu ryzyka w społeczeństwie: –lata 50. (problem - energia nuklearna, badanie bezpieczeństwo i szacowanie ryzyka technologicznego, aktorzy - eksperci i regulatorzy); – lata 60. (problem - energia nuklearna, porównywanie ryzyka i społeczna akceptacja ryzyka, aktorzy - eksperci i mała opozycja); –lata 70. (problem – globalne problemy ekologiczne/ granice wzrostu, dyskusja i przeciwstawianie się, aktorzy – eksperci, nowe ruchy społeczne); –lata 80. (1986 – Czarnobyl!!!) – 2009 (problem – biotechnologie, wykraczanie poza badania nad ryzykiem (poszukiwanie konsensusu, aktorzy – eksperci, przemysł, państwo, nowe ruchy i stowarzyszenia). podważeniu ulega bezrefleksyjna legitymizacja wiedzy eksperckiej, racjonalność technologiczna przestała być wewnętrzną sprawą instytucji, a stała się kwestią publiczną i społeczną.

10 Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29) 7. Koncepcja społeczeństwa ryzyka: społeczeństwo ryzyka jako nowa forma organizacji społeczeństwa (jest przeciwstawiane społeczeństwu klasowemu); społeczeństwo klasowe: zasada organizacji to kolektywizacja plus rodzina, główne forma nierówności to pozycje klasowe, a spory dotyczą rzadkich zasobów (bogactwa), projekty utopijne są skierowane na eliminację niedoborów; społeczeństwo ryzyka: zasadą społecznej organizacji jest indywidualizacja jednostki plus refleksyjność, główną formą nierówności stają się pozycje ryzyka, spór dotyczy potencjalnych zagrożeń i niechcianych szkód, a projekty utopijne są nakierowane na eliminację ryzyka; społeczeństwo ryzyka rodzi obecnie: –konieczność globalnej, politycznej kontroli nad poziomami ryzyka ekologicznego (p.w. w emisji zanieczyszczeń przemysłowych); –wyłanianie się wspólnot łączących ludzi o podobnych położeniach wobec ryzyka (często ponad granicami państwowymi).

11 Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29) 8. Ulrich Beck - globalizacja a ryzyko: ryzyko a tzw. druga nowoczesność: –oznacza ona globalizację instytucji nowoczesnych oraz wyzwolenie się z tradycji i obyczaju; –tam, gdzie post-moderniści widzą chaos, tam jest przede wszystkim ryzyko i niepewność. rozumienie ryzyka - brak przestrzennych, czasowych i społecznych granic zagrożenia: –ryzyko jest tworzone przez człowieka (przy pomocy wiedzy i techniki): –ryzyko związane ze środowiskiem naturalnym; –ryzyko zdrowotne. globalizacja przyczynia się do tworzenia społeczeństwa ryzyka i z tym są związane wyzwania dotyczące pojawienia się: –glokalnych państw drugiej nowoczesności; –nowych ruchów społecznych.

12 Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29) 9 Anthony Giddens koncepcja późnej nowoczesności (żyjemy w fazie radykalizacji nowoczesności), a jej cechy to: zaufanie (problem abstrakcyjnych systemów wiedzy) i ryzyko (jest ono nowe jakościowo) a jego cechy to uniwersalizacja, globalizacja, instytucjonalizacja oraz zwrotny charakter; zmiany świadomości ryzyka (wrażliwość i poczucie niedostatków wiedzy). nie przejrzystość nowoczesności (niepewny i płynny jej charakter): –błędy konstrukcyjne i operatorów oraz nieuchronność żywiołowych skutków; –refleksyjność wiedzy społecznej – społeczne skutki ciągłego namysłu nad życiem społecznym; –zwiększona rola indywidualnych wyborów tam, gdzie były one regulowane dotychczas tradycją. postawy wobec późnej nowoczesności: pragmatyczna akceptacja, konsekwentny optymizm, cyniczny pesymizm, radykalne przeciwstawienie się.


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Globalizacja, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo ryzyka (WDS 2008/2009 nr 29)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google