Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesne społeczeństwo polskie – wykład piąty, czyli o pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesne społeczeństwo polskie – wykład piąty, czyli o pracy."— Zapis prezentacji:

1 Współczesne społeczeństwo polskie – wykład piąty, czyli o pracy

2 O czym będzie mowa? 1.Wprowadzenie 2.Trochę historii… 3.Zmiany na rynkach pracy – tendencje w krajach rozwiniętych 4.Podstawowe wskaźniki 5.Transformacja rynku pracy w Polsce 6.Kto pracuje w Polsce (i ile zarabia)? 7.Kto w Polsce nie pracuje – bezrobocie 8.Opinie Polaków na temat pracy, postrzeganie siebie jako pracowników

3 Bez pracy nie ma kołaczy! Demografia doprowadziła nas do problemu pracy: –wytwarzania produktu (składającego się na PKB) decydującego o zamożności społeczeństwa poziom makro –Pozyskiwania dochodu decydującego o poziomie życia ludzi i ich rodzin poziom mikro

4 Praca w wymiarze makro Kluczowe kwestie: –Zasoby pracy Liczba ludności w wieku produkcyjnym, wskaźnik aktywności ekonomicznej i wskaźnik zatrudnienia, czyli: ilu może i chce pracować, ile jest zatrudnionych Cechy zasobów pracy: wykształcenie, umiejętności, doświadczenie, dokształcanie, struktura wieku, stan zdrowia –Produktywność Wytwarzanie wartości na jednostkę pracy (np. wartość wytworzonych produktów na godzinę pracy: nie tylko kwestia sprawności pracownika, ale też jakości zarządzania!) –Mobilność Przemieszczanie się ludzi za pracą (dojazdy, relokacje)

5 Praca w wymiarze mikro Kluczowe kwestie: –Dostępność pracy (legalnej) Bezrobocie Praca poniżej kwalifikacji Praca w szarej strefie lub na czarno –Prawa pracowników BHP (naprawdę ważne!) Kodeks pracy Związki zawodowe –Dochody gospodarstw domowych (na GD i na głowę) –Sfera godnościowo – motywacyjna Samorealizacja Kariera Godność

6 1. Trochę historii.. Historyczne przekształcenia –Społeczeństwa rolnicze Jedność pracy i życia Przekaz międzygeneracyjny zawodu –Społeczeństwa przemysłowe Praca najemna i fabryka: rozerwanie jedności pracy i życia Powstanie rynku pracy –Społeczeństwa postindustrialne Dominacja usług

7 1. Trochę historii.. (cd) Rynek pracy –Podaż pracy (oferowane zajęcia pracodawcy prywatni i publiczni); struktura podaży pracy (na kogo jest zapotrzebowanie) –Popyt na pracę (pracownicy gotowi zatrudnić się); struktura (kto jest gotów podjąć pracę) –bezosobowy mechanizm (np. rynek decyduje o podaży np. spadek cen węgla upadek kopalń spadek zapotrzebowania na górników) Problem dopasowania podaży i popytu –Brak pewnego typu pracowników (zawody deficytowe) – brak pracy dla pewnego typu pracowników (bezrobocie) –Rola systemu edukacji: współpraca np. uczelni z instytucjami rynku pracy jakie specjalności/zawody będą potrzebne w przyszłości; dokształcanie dorosłych, przekwalifikowywanie Instytucje rynku pracy w Polsce –Urzędy pracy (PUPy, WUPy); organizacje pozarządowe; Rady Zatrudnienia

8 2. Zmiany na rynkach pracy – tendencje w krajach rozwiniętych Dominacja sektora usług Rdzeń i peryferie = delegowanie pracy wymagającej niskich kwalifikacji do krajów z niskimi kosztami pracy Elastyczne formy zatrudnienia Mobilność pracowników Praca w domu Working poor

9 3. Podstawowe wskaźniki Aktywni zawodowo = w ciągu ostatniego tygodnia wykonywali pracę przynoszącą dochód przynajmniej przez godzinę (def. BAEL= Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności; LFS = Labour Force Survey) LUB nie wykonywali pracy, ale jej poszukują i są gotowi ją podjąć w ciągu najbliższych 2 tygodni; liczone w odniesieniu do ludności 15+ Aktywni zawodowo = zatrudnieni + bezrobotni Bierni zawodowo = nie pracują i nie poszukują pracy; mogą to być emeryci, renciści, uczący się, i po prostu nie pracujący (np. gospodyni domowa)

10 4. Transformacja rynku pracy w Polsce Gospodarka planowa - polityka pełnego zatrudnienia - ukryte bezrobocie - czy się stoi... Gospodarka rynkowa - rynek pracy - bezrobocie oficjalne - nowy etos pracy? Reformy: wymienność złotówki, prywatyzacja

11 Zmiany 1992-2007 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15+ (wartości w %) Dane: GUS

12 Źródło: OECD 2003 Dynamika aktywności zawodowej w starej UE (15) Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w krajach UE (15 krajów) w latach 1970 - 2003

13 % zatrudnionych w Unii Europejskiej (total) 2007 rok Eurostat Blado na tle Unii…

14 Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 15-64 lat (w %) Dane: GUS

15 Zmiany 1992-2007 Przyczyny spadku aktywności zawodowej: –Późniejsze podejmowanie pracy (więcej osób 15 – 25 uczy się) –Dezaktywizacja (przechodzenie na emerytury): zmiany demograficzne + wcześniejsze emerytury –Wzrost odsetka kobiet biernych zawodowo, z różnych powodów: Niemożność podjęcia pracy z powodów rodzinnych (np. migracje mężczyzn przykład Żnina) Nierejestrowanie się (jako bezrobotne) –Duży odsetek z orzeczoną niepełnosprawnością (prawną renta): ponad 14% ogółu populacji

16 Dane w tysiącach Źródło: GUS 2003 Nożyce: aktywni zawodowo a ludność w wieku produkcyjnym!

17 A w dodatku nie wszyscy aktywni zawodowo pracują (w tys.): Dane: GUS

18 Kto pracuje? Lepiej wykształceni, mężczyźni…

19 Kto pracuje? Lepiej wykształceni Współczynnik aktywności zawodowej według wykształcenia Dane: GUS

20 Tak jest na całym świecie, że im niższe wykształcenie, tym trudniej o pracę, ale: –U nas ta zależność jest wyraźniejsza –Wszędzie bardziej dotyka to kobiety

21 % zatrudnionych w kategorii wykształcenia: poniżej średniego

22 % zatrudnionych w kategorii wykształcenia: poniżej średniego, w rozbiciu na płeć

23 % zatrudnionych w kategorii wykształcenia: wyższe (dla: 2003), w rozbiciu na płeć

24 Lepiej wykształceni nie tylko łatwiej znajdują pracę, ale też lepiej zarabiają

25 Stopa zwrotu z inwestycji w wykształcenie: mężczyźni

26 Stopa zwrotu z inwestycji w wykształcenie: kobiety

27 Kto pracuje? Częściej mężczyźni Wskaźnik zatrudnienia według płci w latach 1994-2006 Dane: GUS

28 Struktura zatrudnienia w głównych sektorach gospodarki w latach 1992- 2006 Dane: GUS

29

30

31

32 Struktura pracujących według sektorów Dane: GUS

33 Zmiany w liczbie przedsiębiorstw państwowych w latach 1994-2007 19942007

34 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w latach 1994- 2007 19942007

35 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD

36 A to, gdzie się pracuje, przekłada się na dochody

37 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w tys.)

38 Zmiany struktury zatrudnienia:zawody Kategorie społeczno-zawodowe198219871994-19951998-19992002 Wyższe kadry kierownicze w administracji państwowej, dyrektorzy przedsiębiorstw 0,91,81,61,02,4 Inteligencja nietechniczna 3,23,33,24,53,9 Inteligencja techniczna 3,12,62,72,42,5 Technicy 7,06,24,66,06,1 Pracownicy administracyjni średniego szczebla 9,610,79,511,213,0 Pracownicy biurowi 5,04,63,93,54,1 Właściciele firm 1,63,66,26,65,0 Pracownicy placówek handlowych 6,47,710,610,312,3 Brygadziści 2,12,31,81,95,0 Robotnicy wykwalifikowani 25,726,327,424,822,4 Robotnicy niewykwalifikowani w produkcji 5,85,77,07,24,6 Pracownicy fizyczni usług 4,33,96,06,45,9 Robotnicy rolni 1,81,52,02,12,7 Właściciele gospodarstw 23,519,813,412,210,2 Ogółem 100

39 Struktura zawodowa: Polska a świat Kategorie społeczno-zawodowe Anglia Czechy Dania Hiszpania Irlandia Niemcy Polska Szwecja Węgry Inteligencja, wyższe kadry kierownicze i urzędnicy państwowi 18,79,814,16,815,012,710,113,510,3 Specjaliści średniego szczebla20,717,721,515,718,922,114,024,013,9 Pracownicy biurowi4,99,46,90,54,110,07,35,06,5 Pracownicy umysłowi w handlu i usługach 13,97,710,18,814,310,08,710,77,1 Właściciele firm7,66,46,310,57,27,17,87,48,3 Fizyczni pracownicy nadzoru3,45,33,82,43,54,43,52,53,4 Robotnicy wykwalifikowani5,013,89,610,17,211,812,915,0 Robotnicy niewykwalifikowani32,725,224,532,321,518,322,827,3 Właściciele gospodarstw i robotnicy rolni 2,14,63,412,88,33,513,02,78,2 Źródło: H. Domański

40 Miesięczne wynagrodzenie minimalne w EURO (2005)

41 Wskaźnik zatrudnienia według wieku w 2006 (w % dla odpowiednich kategorii wiekowych)

42 Wskaźnik zatrudnienia według wykształcenia w 2006 (w % dla odpowiednich kategorii wykształcenia)

43 Źródło: GUS 2004 Nadrezeprentacja osób dobrze wykształconych szczególnie silna wśród kobiet Pracujący wg płci i wykształcenia

44 6. Kto w Polsce nie pracuje - bezrobocie Trudności statystyczne: –Problem rejestracji –Problem pracy nierejestrowanej Ważne pojęcia –Bezrobocie strukturalne –Bezrobocie długotrwałe

45

46

47

48

49 Bezrobotni według płci i wykształcenia (2007)

50 Bezrobocie młodzieży (w % ludności aktywnej zawodowo)

51 Bezrobocie w UE

52 Komu zagraża bezrobocie lub dezaktywizacja? gorzej wykształconym bardziej kobietom niż mężczyznom młodym bezrobocie, starszym dezaktywizacja

53 7. Opinie Polaków na temat pracy, postrzeganie siebie jako pracowników Jaki jest stosunek Polaków do pracy? Czy Polacy czują się zagrożeni bezrobociem?

54 Zadowolenie ze swojej pracy (styczeń 2008) Dane: CBOS

55 Jak ocenia Pan(i) sytuację na rynku pracy w Polsce? Źródło: CBOS

56 Jak określił(a)by Pan(i) sytuację na rynku pracy w Pana(i) miejscowości lub okolicy? Czy, Pana(i) zdaniem, obecnie: Dane: CBOS

57 Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty obecnej pracy (np. zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji zakładu, gospodarstwa itp.)? Dane: CBOS

58 Czy liczy się Pan(i) z możliwością utraty pracy (styczeń 2008) Dane: CBOS

59 Znaczenie pracy dla Polaków (% odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam) PolskaHiszpaniaHolandia Pracę powinno się zawsze stawiać na 1- ym miejscu 27144 Człowiek potrzebuje pracy, by w pełni rozwinąć swoje talenty 472910 Ludzie, którzy nie pracują staja się leniwi 35195 Otrzymywanie pieniędzy bez pracy jest upokarzające 29116

60 Waga pracy w Polsce względem innych dziedzin życia i krajów

61 Czy więc jesteśmy lepszymi pracownikami niż inne nacje? Źródło: Eurostat 2003


Pobierz ppt "Współczesne społeczeństwo polskie – wykład piąty, czyli o pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google